Pranešimas - A6-0058/2006Pranešimas
A6-0058/2006

  PRANEŠIMAS dėl 2007 m. biudžeto sudarymo procedūros gairių. II, IV, V, VI, VII, VIII (A) ir VIII (B) skirsniai ir Europos Parlamento planuojamų įplaukų ir išlaidų projektas (I skirsnis)

  8.3.2006 - (2006/2021(BUD))

  I skirsnis                        –  Europos Parlamentas
  II skirsnis                      –  Taryba
  IV skirsnis                     –  Teisingumo Teismas
  V skirsnis                      –  Audito Rūmai
  VI skirsnis                     –  Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
  VII skirsnis                    –  Regionų komitetas
  VIII (A) skirsnis            –  Europos ombudsmenas
  VIII (B) skirsnis            –  Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
  Biudžeto komitetas
  Pranešėjas: Louis Grech


  Procedūra : 2006/2021(BUD)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A6-0058/2006

  PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

  dėl 2007 m. biudžeto sudarymo procedūros gairių (2006/2021(BUD)). II, IV, V, VI, VII, VIII (A) ir VIII (B) skirsniai ir Europos Parlamento planuojamų įplaukų ir išlaidų projektas (I skirsnis)

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į EB sutarties 272 straipsnį,

  –   atsižvelgdamas į 2000 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimą Nr. 2000/597/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos[1],

  –   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl bendrajam Europos Bendrijų biudžetui taikomo finansinio reglamento[2],

  –   atsižvelgdamas į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 1999 m. gegužės 6 d. tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžeto sudarymo procedūros tobulinimo[3] 26 straipsnį,

  –   atsižvelgdamas į institucijų generalinių sekretorių ketvirtąją ataskaitą, pateiktą 2005 m. gegužės mėn. ir susijusią su 5 biudžeto eilutės raida,

  –   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2006 finansinių metų bendrąjį biudžetą,

  –   atsižvelgdamas į Audito Rūmų metinę ataskaitą kartu su institucijų atsakymais dėl 2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo[4],

  –   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A6-0058/2006),

  A. kadangi 2007 m. biudžetas skirtas pirmiesiems naujųjų finansinių pagrindų metams ir derybos dėl naujos 2007–2013 m. finansinės perspektyvos ir tarpinstitucinio susitarimo šiuo metu dar nėra baigtos,

  B.  kadangi po 2004 m. plėtros reikalinga konsolidacija ir reikia toliau ruoštis kitam plėtros etapui siekiant, kad iki 2007 m. sausio 1 d. viskas būtų parengta,

  C. kadangi šiuo kasmetės procedūros etapu biudžetą valdanti institucija laukia kitų institucijų planuojamų įplaukų ir išlaidų projektų, susijusių su jų administracinėmis reikmėmis,

  Bendrieji pagrindai

  1.      pažymi, kad kol nėra susitarimo dėl naujo tarpinstitucinio susitarimo tarp Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 2007–2013 m. laikotarpiu, iš esmės reikėtų taikyti dabartinio tarpinstitucinio susitarimo IIA skirsnio 26 straipsnį; jei kuri nors iš institucijų paskelbia dabartinio tarpinstitucinio susitarimo IIA skirsnį negaliojančiu, taikomos ES sutarties (272 str.) nuostatos;

  2.      tikisi, kad generaliniai sekretoriai 2006 m. kovo mėn. pateiks išsamią biudžeto 5 eilutėje nurodomų lėšų kitimo, kuri turėtų padėti parengti preliminaraus 2007 m. biudžeto projektą;

  3.      pabrėžia, kad 2007 m. biudžeto projekte reikės atsižvelgti į Rumunijos ir Bulgarijos įstojimą 2007 m. sausio 1 d.;

  4.      pažymi, kad kaupimo principu pagrįstos apskaitos įdiegimas visose institucijose pradedamas nuo 2005 finansinių metų finansinės ataskaitos; mano, kad šis procesas užtikrins modernesnį ir sklandesnį požiūrį į apskaitą, tinkamą norint palyginti;

  5.      džiaugiasi, kad Taryba, Europos Parlamentas ir Ombudsmenas įdiegė naują nomenklatūrą; ragina visas kitas institucijas priimti tokią pačią nomenklatūrą siekiant aiškumo ir palyginamumo; ragina kitas institucijas pareikšti savo nuomonę apie tai, ar jos mano, kad naująją nomenklatūrą reikėtų pakeisti arba pritaikyti siekiant atsižvelgti į specialius šių institucijų administracinius apribojimus;

  6.      apgailestauja dėl to, kad vėluojama priimti į darbą reikiamus darbuotojus iš 10 naujųjų valstybių narių, ir tikisi, kad visi nebaigti įdarbinimo veiksmai bus atlikti kuo anksčiau, t. y. ne vėliau kaip 2006 m. gruodį;

  7.      pažymi, kad metams bėgant papildomų darbuotojų, priimamų dirbti į įvairias institucijas, skaičius padidėjo, nes buvo sukurtos kelios papildomos pareigybės; mano, kad prieš pateikiant prašymą įdarbinti, jei tai tiesiogiai nesusiję su plėtra, būtina konsoliduoti pareigybių steigimo planus ir naudotis turimų darbuotojų perkėlimo iš vienos darbo vietos į kitą galimybe; ragina visas institucijas suderinti savo įdarbinimo politiką;

  8.      ragina visas institucijas pateikti realius prašymus, kurie turėtų būti paremti pagrįstais poreikiais, atsižvelgiant į įtemptą finansinę padėtį; skatina institucijas dirbti kuo mažesnėmis sąnaudomis, kurios dar leistų nepažeisti standartų;

  9.      mano, kad mažesnės institucijos gali daug sutaupyti, racionaliai kaupdamos bendrą administracinių ir žmonių išteklių fondą;

  10.    dar kartą patvirtina, kad pastatų pirkimas yra politika, kurią turėtų vykdyti visos institucijos; ragina visas institucijas pateikti vidutinės trukmės laikotarpio pastatų politikos planus atsižvelgiant į visus finansinius aspektus ir įstatymų reikalavimus, taip pat atsižvelgiant į būsimus mažesnių institucijų reikalavimus ir į galimą bendro galutinio tarnybų ir išteklių fondo kaupimą;

  11.    reikalauja, kad, jei yra galimybė, institucijos pateiktų išsamesnius daugiamečius planus, atspindinčius politinius, žmogiškųjų išteklių ir infrastruktūros poreikius;

  12.    pažymi, kad per daugelį metų Europos institucijos negebėjo įtikinti Europos gyventojų, kad jos iš tiesų atstovauja piliečiams, siekdamos įgyvendinti jų interesus ir troškimus; žinių stoka ir prastas suvokimas trukdo suprasti ES politikos kryptis; mano, kad reikia tobulinti šiuo metu esamas informacijos tarnybas ir kaip visų institucijų prioritetą reikėtų įgyvendinti veiksmingą ir visiems Europos piliečiams suprantamą strategiją;

  13.    kviečia visas Europos institucijas ištirti galimybę įkurti iš Europos pastatų sudarytą centrą Briuselyje, panaudojant turimus išteklius ir nepatiriant didelių papildomų išlaidų; šioje vadinamojoje Europos širdyje ES piliečiai galėtų laisvai dalyvauti įvairių sričių renginiuose, įskaitant kultūrinius ir pramoninius renginius, mokomuosius seminarus ir parodas specialiomis temomis; esant tokiam veiksmų planui, didesnė Europos piliečių dalis gali laikyti save susijusiais su visų Europos valstybių narių intelektine ir kultūrine įvairove;

  Europos Parlamentas

  14.    patvirtina, kad Parlamentas įsipareigoja veiksmingai, realiai ir atsakingai įvykdyti pažadus ES piliečiams ir taip elgdamasis paremti Europos institucijų įvaizdį ir patikimumą;

  15.    pasižada vykdyti savo pareigas kaip vienintelė demokratiškai išrinkta ES žmonėms atstovaujanti institucija;

  16.    mano, kad dėl šiuo metu patiriamų finansinių suvaržymų Parlamentas turėtų išlaikyti savo poziciją siekiant paties nusistatytos 5 biudžeto eilutės 20 proc. išlaidų ribos; dar kartą pakartoja, kad siekiant užtikrinti tinkamą šios institucijos darbą ir veiksmingumą, planuojamos įplaukos ir išlaidos turėtų atspindėti tikruosius finansinius poreikius;

  Biudžeto drausmė ir pridėtinė vertė

  17.    ragina administraciją geriau ir veiksmingiau panaudoti išteklius, vengti funkcijų dubliavimo ir sumažinti veiklos, kuria nesukuriama pridėtinės vertės siekiant visuotinių tikslų; tikisi didesnės vidinės išlaidų kontrolės;

  18.    apgailestauja dėl nereikalingų ir besaikių išlaidų, atsiradusių dėl veiklos dubliavimo ir išsisklaidymo trijose darbo vietose, nes tai prisidėjo prie labai neveiksmingos išlaidų struktūros; mano, kad į tai reikia vėl atkreipti dėmesį stengiantis sumažinti išlaidas, ir ragina administraciją iki 2006 m. birželio 30 d. pateikti specialų pasiūlymą;

  19.    ragina administraciją palyginti Parlamento sudaromas sutartis su standartais, naudojamais daugelio privačių bendrovių, siekiant užtikrinti didžiausią kainos ir naudos santykį naudotojams, ypač atsižvelgiant į telekomunikacijų paslaugų teikėjus, kompiuterių paslaugas, programų ir įrangos tiekėjus, maitinimo ir sporto paslaugas;

  20.    tikisi pranešimo apie pažangą, pastebėtą tarpinstitucinio bendradarbiavimo srityje, ir prašo generalinio sekretoriaus pateikti rekomendacijas dėl tolesnio realaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybių ir ribų;

  21.    tvirtina, kad asignavimai turi būti susiję su konkrečia veikla ir taip vengiama asignavimų panaikinimo metų pabaigoje; rekomenduoja, kad užtenkamai lėšų būtų skiriama sritims, kuriose politiniams sprendimams įgyvendinti reikia didesnių finansinių įsipareigojimų, pvz., kaip atsitiko PPO atveju; pabrėžia, kad jei galima, būtų vengiama biudžeto pakeitimų ir lėšų perkėlimo;

  22.    dar kartą pabrėžia tinkamo finansų tvarkymo principų taikymo svarbą, be to, pabrėžia, kad svarbu iki galo įgyvendinti lėšų skyrimo pagal veiklos sritis principą, ir tai leistų gauti efektyvesnius, skaidresnius, racionalesnius ir labiau analitiškus skaičiavimo duomenis;

  23.    primena savo sprendimą padaryti biudžetą išsamesnį; taip pat primena tai, kad pradėta naudoti pakeista nomenklatūra, ir reikalauja, kad administracija pateiktų atitinkamam savo 2007 m. biudžeto komitetui pranešimą, kuriame būtų lyginami galimi 2006 ir 2007 m. biudžetai;

  24.    reikalauja, kad administracija nustatytų veiklą, kuri nepadeda gerinti administracijos darbo, didintų savo darbo efektyvumą racionalizuodama darbo metodus ir taip užtikrintų Europos mokesčių mokėtojų sumokėtų pinigų didžiulę vertę;

  ES plėtra

  25.    dar kartą pakartoja, kad plėtra lieka politinis prioritetas, ir pabrėžia savo įsipareigojimą paversti plėtrą tikrai sėkminga; pripažįsta institucijų pastangas, įdėtas pastarosios plėtros metu, ragina jas ir toliau stengtis išspręsti likusius administracinius klausimus iki 2006 m. pabaigos;

  26.    pabrėžia, kad 2006 m. biudžete 23 526 000 eurų skirta Rumunijos ir Bulgarijos stojimo į ES parengiamiesiems darbams finansuoti; ragina administraciją būti pasirengusią pasiūlyti tinkamas mokymo programas darbuotojams, atvykstantiems iš Rumunijos ir Bulgarijos;

  27.    ragina Biurą, jei bus atidėtas Rumunijos ir Bulgarijos stojimas, apsvarstyti, ar tiems keliems pagal sutartis dirbantiems darbuotojams iš Bulgarijos ir Rumunijos reikėtų skirti ryšių tarnybos darbuotojų pareigas, taip padedant Bulgarijos ir Rumunijos stebėtojams;

  Informacija

  28.    sutinka su generalinio sekretoriaus nuomone, kad Europos Parlamentui reikia stiprios ir veiksmingos informavimo strategijos, kuri atitiktų Parlamento tikslą priartinti Europą prie savo piliečių; informavimo priemonės ir strategija, neduodančios numatytų rezultatų, turėtų būti nustotos taikyti; mano, kad didesnės išlaidos nebūtinai duoda geresnių rezultatų; rekomenduoja, kad visi Parlamento nariai, frakcijos ir administracija dalyvautų informavimo darbe ir prisiimtų atsakomybę už savo atitinkamą vaidmenį informavimo srityje;

  29.    mano, kad kartu su diskusijomis dėl sustiprinto žiniasklaidos dalyvavimo, ypač svarbu aptarti ir pačių parlamentinių debatų struktūrą;

  30.    džiaugiasi nauja EUROPARL svetainės forma, kuri patogesnė vartotojams, ypač neprofesionaliems; tačiau mano, kad reikėtų sukurti veiksmingesnę ir labiau struktūruotą pateiktį vidiniams vartotojams, kuri palengvintų kasdienį Europos Parlamento narių ir jų padėjėjų darbą;

  31.    pabrėžia, kad daugelis ES piliečių neturi prieigos prie interneto ir nebūtinai juo naudojasi, kad sukauptų informacijos apie ES politikos kryptis, taigi, svarstant Parlamento naudojamas informavimo priemones, reikėtų tinkamai apibrėžti informacijos biurų vaidmenį ir šių biurų valdymas turėtų būti susietas su šia politika; reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kaip išvengti iš įvairių institucijų gaunamos informacijos dubliavimo;

  32.    pabrėžia, kad ypatingą dėmesį reikėtų skirti kiekvienam informavimo projektui ne tik dėl sąnaudų struktūros, bet ir dėl paties projekto turinio vertės; rekomenduoja, kad visi svarbiausi leidiniai ir su informavimu susiję projektai būtų parengti ir nuolat stebimi, organizuojant reguliarius susitikimus, kuriuose dalyvautų ir bendradarbiautų frakcijos, siekiant sukurti visus požiūrius atspindinčias programas, kurias pateikiant būtų gerbiama nuomonių įvairovė; bet kurio projekto sėkmę reikėtų matuoti jo teigiama įtaka ES piliečiams;

  Lankytojai

  33.    mano, kad Parlamento lankytojų tarnyba itin svarbi Europos Parlamento nariams; lankytojų grupių vizitai yra vienintelis veiksmingas būdas, kuriuo Parlamento nariai atveža nuomonių formuotojus iš savo rinkimų apygardų į Parlamento darbo vietas; todėl apgailestauja dėl to, kad buvo pateikta daug skundų dėl lankytojų programos, ypač dėl laiko trūkumo ir skirtumo tarp skiriamų lėšų ir realių išlaidų; pabrėžia, kad patraukli ir didelės naudos teikianti lankytojų programa yra vienas iš pagrindinių prioritetų 2007 m.;

  34.    apgailestauja, kad lankytojų programa dar nepatobulinta, nors turėjo būti patobulinta jau seniai, ir mano, kad to daugiau nebegalima atidėlioti; primena, kad 2006 m. biudžete 5 milijonai eurų skirta siekiant padidinti lankytojų skaičių ir padengti išlaidas, sumokant už tikrąją kelionių kainą;

  35.    ragina, kad lankytojams būtų teikiamos geresnės priėmimo paslaugos įvairiose EP plenarinių posėdžių vietose ir kad būtų padidinta posėdžių vietų, aprūpintų moderniomis komunikacijos ir informacijos priemonėmis; primena, kad lankytojų programa yra vienas iš efektyviausių būdų, kaip piliečiai gali aktyviai dalyvauti Parlamento darbe, tokiu būdu gerinant piliečių supratimą apie Europos Parlamentą;

  36.    mano, kad tiesioginis ryšys su Europos piliečiais, patobulinus lankytojų tarnybos veiklą, padės pagerinti piliečių nuomonę apie Europos Parlamentą;

  Pagalba nariams: siekti geresnių rezultatų

  37.    pripažįsta, kad jau sukurtos institucijos, būtinos siekiant įgyvendinti reformos „Siekti geresnių rezultatų“ (angl. „Raising the Game“) tikslus;

  38.    palankiai vertina generalinio sekretoriaus pasiūlymus konsoliduoti Parlamento administracijos reformą „Siekti geresnių rezultatų“ siekiant pagerinti Parlamento nariams teikiamų paslaugų kokybę;

  39.    pažymi, kad iki šiol buvo pasiekta dar labai nedaug tikslų ir kad Parlamentas dar nepajuto viso šios veiklos poveikio;

  40.    tikisi, kad iki 2007 m. bus pasiekti visi numatyti šios veiklos tikslai, įgyvendinta būtina reforma ir taip Parlamento nariams suteikta praktiška ir veiksminga paslauga, ypač teisėkūros klausimais, atliekant tyrimus ir teikiant su kalbomis susijusias paslaugas;

  41.    pritaria generalinio sekretoriaus ketinimams įvertinti minėtojo projekto įgyvendinimo būklę;

  42.    pabrėžia, kad būtina daugiau padėti Parlamento nariams, kai jie turi atsakyti į susirūpinusių piliečių prašymus, susijusius su kasdienėmis problemomis;

  43.    rekomenduoja toliau skleisti informaciją apie Piliečių laiškų skyrių, kad Parlamento nariai galėtų geriau naudotis šios tarnybos teikiamomis paslaugomis;

  44.    mano, kad dėl padidėjusios Parlamento atsakomybės priimant sprendimus teisėkūros klausimais būtina skirti daugiau išteklių šiai pagrindinei veiklai vykdyti, ypač susijusiai su moksliniais tyrimais, biblioteka ir specifinėmis žiniomis;

  45.    ragina administraciją atlikti Parlamento nariams teikiamų paslaugų ir pagalbos kokybės tyrimą ir leisti visiems Parlamento nariams susipažinti su tyrimo rezultatais iki 2007 m. biudžeto pirmojo svarstymo datos; prašo generalinio sekretoriaus įtraukti visus Parlamento narius į šį tyrimą, kad būtų išvengta neobjektyvių rezultatų; tikisi, kad nedelsiant bus pateikti pasiūlymai pagerinti padėtį reaguojant į bet kokius tyrimo metu aptiktus trūkumus;

  46.    ragina atlikti įvykdomumo tyrimus dėl galimybės naudoti nemokamas ir laisvai prieinamas programas ir dėl darbuotojų ir specialistų mokymo, reikalingo, kad jie galėtų prižiūrėti šias programas ir užtikrinti jų saugumą;

  Parlamento narių padėjėjų statutas

  47.    pabrėžia, kad padėjėjai yra labai svarbūs Parlamento narių darbui ir dar kartą patvirtina pritariąs tam, kad būtų priimtas tikras, prasmingas Parlamento narių padėjėjų statutas; apgailestauja, kad šiuo klausimu buvo pasiekta labai mažai pažangos; ragina Tarybą priimti sprendimą dėl ES tarnybos nuostatų, susijusių su EP narių padėjėjų statutu (KOM(1998)0312), kuris geriausiu atveju turėtų įsigalioti iki 2009 m.;

  Mokymai ir tobulinimasis

  48.    atkreipia dėmesį į tai, kad trūksta nedelsiant prieinamo mokymo į Europos Parlamentą atvykusiems padėjėjams ir darbuotojams; mano, kad reikėtų pradėti visapusiškiau vertinti mokymų plėtros ir supažindinimo su darbu klausimus siekiant sudaryti sąlygas padėjėjams ir darbuotojams profesionaliai atlikti savo pareigas bei pasiekti aukštų darbo rezultatų ir toliau plėtoti Europos administravimo mokyklos gebėjimus;

  49.    siūlo, kad būtų parengtos mokymo programos, skirtos neįgaliems asmenims, siekiant palengvinti jų integraciją į Europos darbo aplinką; ragina kitas institucijas parengti panašias programas;

  Nekilnojamasis turtas

  50.    pažymi, kad nekilnojamojo turto ir pastatų pirkimo politika davė teigiamų, apčiuopiamų rezultatų, suteikdama Parlamentui tvirtą aktyvų pagrindą ir leisdama sutaupyti lėšų, kurias savo ruožtu jis galėjo panaudoti kitiems projektams;

  51.      ragina biurą užtikrinti, kad visi Parlamento pastatai yra nekenksmingi aplinkai ir patogūs naudoti, ypač asmenims su negalia;

  52.    primygtinai ragina biurą užtikrinti, kad vietinėje žiniasklaidoje plačiai paskelbtas kvietimas teikti pasiūlymus būtų neatskiriama pirkimo procedūros dalis perkant Europos namams skirtus pastatus ir kad visi gauti pasiūlymai būtų įtraukti į aplanką, teikiamą atitinkamam komitetui prieš priimant sprendimą;

  53.    atsižvelgdamas į ateinančiais metais numatus finansinius apribojimus, ragina biurą vietoje metinio plano apsvarstyti daugiamečio investicijų į nekilnojamąjį turtą plano galimybę ir toliau tęsti pagreitintų mokėjimų politiką;

  Įdarbinimas

  54.    ragina administraciją užtikrinti, kad žmogiškiesiems ištekliams skirtos išlaidos atitiktų veiklos reikalavimus ir institucijos finansinę padėtį, ir veiksmingai ištirti galimybę perkelti esamus darbuotojus į kitas darbo vietas užuot pasikliaujant pagal sutartį dirbančiais darbuotojais;

  55.    mano, kad ilgalaikį teisėkūros darbą Parlamente turėtų atlikti darbuotojai, jam turintys ilgalaikių įsipareigojimų, o ne pagal sutartį dirbantys darbuotojai;

  56.    paveda administracijai spręsti darbuotojų trūkumo problemą daugelyje Europos namų, įskaitant kiekvieno biuro atstovo spaudai postą; tokį pat prašymą pateikė ankstesnis pranešėjas, bet jis nebuvo įvykdytas;

  57.    prašo, kad administracija nurodytų visus atvejus, susijusius su nukrypimais įdarbinant, ir imtųsi būtinų veiksmų kuo greičiau išspręsti šias problemas;

  58.    pabrėžia, kad reikia tikėtis problemų dėl darbuotojų senėjimo ir todėl didėjančio skaičiaus asmenų, išeinančių iš darbo (pradedant nuo 2009 m. kasmet išeis iš darbo maždaug po 180 darbuotojų); prašo administraciją tinkamai pasirengti laukiamiems didesniems finansiniams poreikiams;

  59.    primena, kad naujoji „Streamline“ programinė įranga turėtų būti įdiegta iki 2006 m. paskutiniojo ketvirčio; tai turėtų sumažinti etatų skaičių ateinančiais metais; toliau mano, kad, išskyrus plėtrą ir labai ribotą specializuotų darbuotojų priėmimą, neturėtų būti priimama nauji darbuotojai ir dėl to ateityje iš tiesų būtų sutaupyta lėšų;

  Inventorizacija

  60.    atkreipia dėmesį į tai, kad 2007 m. Parlamentas nesiims jokių didelių projektų; todėl mano, kad dabar yra tinkamas laikas ištirti, įvertinti ir atlikti prasmingą inventorizaciją; ragina generalinį sekretorių po inventorizacijos atlikti būtinus pakeitimus;

  Pranešimai ir prieš pirmą Parlamento biudžeto svarstymą prašoma informacija

  61.    ragina generalinį sekretorių iki 2006 m. birželio mėn. pateikti šią informaciją siekiant užtikrinti veiksmingą sprendimų priėmimo procesą:

  - pranešimą apie veiksmingesnį biudžeto sudarymą, kurio buvo paprašyta po to, kai buvo sudarytos 2006 m. biudžeto gairės, ir kuris iki šiol nepateiktas;

  - airių kalbos kaip dvidešimt pirmosios Europos Parlamento darbo kalbos įvedimo finansinių padarinių tyrimą;

  - reguliariai teikti pranešimą apie pasirengimą plėtrai priimant Rumuniją ir Bulgariją ir bent gegužės ir rugsėjo mėn. pranešti apie darbuotojų iš Rumunijos ir Bulgarijos įdarbinimo raidą;

  - atnaujintą pranešimą apie įdarbinimo padėtį, palyginti su 2004 m. plėtra, ypač kreipiant dėmesį į lingvistinį sektorių ir suskirstant duomenis į pareigūnų, laikinųjų darbuotojų ir pagal sutartį dirbančių darbuotojų kategorijas;

  - pasiūlymus, kaip susieti Parlamentą su tais ES piliečiais, kurie nesinaudoja internetu ar neturi galimybės juo naudotis;

  - išsamų pranešimą apie dabartinę mokymo ir tobulinimosi padėtį institucijoje;

  - atnaujintą pranešimą apie per pastaruosius dvejus metus Parlamento įsigytą turtą, kartu su atitinkama finansine informacija ir informacija apie biurams reikalingą plotą, atsižvelgiant į 2004 m. ir būsimą plėtrą;

  - atnaujintą pranešimą apie einamųjų išlaidų paskirstymą tarp Komisijos ir Parlamento, kuriame atsispinėtų tikrosios abiejų institucijų išlaidos;

  - trumpojo ir ilgojo laikotarpio su aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMAS) susijusių investicijų, kurių reikia norint pasiekti geriausius įmanomus rezultatus, aprašą;

  62.      prašo iki 2006 m. rugsėjo 1 d:

  Ø pateikti pranešimą apie tarpinį einamųjų metų biudžeto vykdymo būklės vertinimą; tai sudarytų geresnes sąlygas Parlamentui tinkamai įvertinti 2007 m. biudžete numatomas sumas;

  Ø pateikti siūlomus informavimo projektus ir su jais susijusias išlaidas, nurodant jų naudą ir kitą svarbią informaciją;

  Ø pateikti pranešimą apie inventorizaciją, ypač apie:

  § veiklą, kuri nepadeda gerinti administracijos darbo, ir apie darbo efektyvumo didinimą racionalizuojant darbo metodus ir taip užtikrinant Europos mokesčių mokėtojų sumokėtų pinigų vertę,

  § nustatytą pažangą siekiant EP Romos pranešimo tikslų ir išsamų vertinimą, kuriame didžiausias dėmesys būtų skiriamas realiai pažangai, bėgant metams pasiektai vykdant reformą „Pagerinti rezultatus", įskaitant atliktą tyrimą;

  § tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir galimybes institucijoms toliau realiai bendradarbiauti, pvz., informavimo srityje, kur labiau viską apimantis institucijų požiūris padėtų išvengti dubliavimo;

  Kitos institucijos

  Taryba

  63.    primena, kad džentelmenų susitarimas taikomas tik administravimo išlaidų atveju; todėl mano, kad biudžeto drausmės principas turėtų būti taikomas BUSP išlaidoms padengti skirtam asignavimui;

  Teisingumo Teismas

  64.    primena, kad 2005 m. gruodžio mėn. biudžeto valdymo institucija pritarė Pataisytam biudžetui Nr. 6/2005 siekiant įsteigti Tarnautojų teismą; tikimasi, kad dėl šio restruktūrizavimo gerokai sumažės Teismo darbo krūvis;

  Audito Rūmai

  65.    palankiai vertina Audito Rūmų pastangas pagerinti teikiamas paslaugas ir pradėti naudoti kaupimo principu pagrįstą apskaitą, sukurtą kartu su Taryba ir Teisingumo Teismu;

  66.    mano, kad personalo plano padidinimą galima svarstyti tik vidutinio laikotarpio perspektyvoje ir tik po to, kai bus užtikrinta, kad visos galimybės perkelti esamus darbuotojus buvo išnagrinėtos;

  Regionų komitetas

  67.    pripažįsta tai, kad Regionų komitetas turėjo taikstytis su sudėtinga padėtimi lingvistinėje tarnyboje; rekomenduoja, kad komitetas siektų geresnės proporcijos tarp pagalbines ir politines funkcijas atliekančių darbuotojų;

  68.    pripažįsta Regionų komiteto dedamas pastangas informacijos srityje ir jo bendradarbiavimą su Komisija, ypač Spaudos ir komunikacijos bei Regioninės politikos generaliniais direktoratais, ir esamais regioniniais tinklais, pvz., „Circom Regional“; ragina Regionų komitetą pasidalyti su kitomis institucijomis savo patirtimi sprendžiant komunikacijos klausimus;

  Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

  69.    atkreipia dėmesį į tai, kad atnaujintas komiteto ir Komisijos bendradarbiavimo susitarimas; palankiai vertina komiteto iniciatyvą kokybės aspektu įvertinti jo Komisijai teikiamas nuomones; siūlo Komitetui ištirti galimybę pasiekti panašų bendradarbiavimo susitarimą su Parlamentu;

  Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto ir

  Regionų komiteto bendradarbiavimas

  70.    mano, jog tai, kad buvo įsteigta bendra tarnyba, buvo naudinga abiems komitetams; mano, kad šios bendros tarnybos veikla yra veiksmingas ir dinamiškas būdas, padedantis išvengti dubliavimosi, sumažinti išlaidas ir kurti kolektyviškumą, kartu nesumenkinant teikiamų paslaugų kokybės ir veiksmingumo; ragina abu komitetus įvertinti, kokių kitų tarnybų paslaugomis būtų galima panašiai dalytis; tikisi, kad abi šalys iki pirmojo 2007 m. biudžeto svarstymo datos pateiks išsamų bendrą pranešimą šiuo klausimu, į kurį būtų įtrauktos konkrečios rekomendacijos;

  71.    atkreipia dėmesį į abiejų institucijų poreikius, kurių joms iškyla per plenarinius posėdžius; ragina komitetus įvertinti, kiek didelių posėdžių patalpų jiems reikės vidutiniuoju laikotarpiu, siekiant geriau išnaudoti Parlamento patalpas; šiuos poreikius reikia kuo anksčiau pateikti Parlamentui apsvarstyti;

  Europos ombudsmenas

  72.    pažymi, kad nuostata, jog bus priimta papildomų darbuotojų, buvo patvirtinta 2006 m. biudžete; todėl tikisi, kad nebus pateikta daugiau prašymų įdarbinti darbuotojus ir kad bus pateiktas konsoliduotas personalo planas 2007 m. biudžetui;

  73.    ragina Europos ombudsmeną pateikti savo vidutinio laikotarpio prioritetus, įskaitant visas finansines pasekmes, siekiant sudaryti Parlamentui sąlygas atsižvelgti į jas, kai bus nustatomos preliminarios 2007 m. sumos;

  Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

  74.    pažymi, kad administracinis bendradarbiavimo susitarimas tarp Europos Parlamento ir Komisijos generalinių sekretorių, Tarybos generalinio sekretoriaus pavaduotojo ir duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nustos galioti 2007 m. sausio 16 d.; mano, kad ši administracinė parama ypač pageidautina laikantis biudžeto drausmės; pažymi, kad toks bendradarbiavimas gali būti dar labiau sustiprintas, ypač gerinant galimybę naudotis kompiuterine įranga, esančia skirtinguose pastatuose; ragina susijusias institucijas iki metų galo nustatyti kito susitarimo, kuris turėtų galioti ilgesnį laikotarpį, pagrindą.

  75.    ragina Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną pateikti Parlamentui savo vidutinio laikotarpio prioritetus, kartu visas finansines pasekmes, siekiant sudaryti sąlygas Parlamentui įvertinti šiuos prioritetus, ypač jei jie susiję su sritimis, kuriose reikia paramos suteikiant pastatus ir logistikos paslaugas;

  *

  * *

  76.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui, Europos ombudsmenui ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.

  • [1]  OL L 253, 2000 10 7, p. 42.
  • [2]  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
  • [3]  OL L 172, 1999 06 18, p. 1. Susitarimas iš dalies pakeistas sprendimu 2003/429/EB (OL L 147, 2003 6 14, p. 25)
  • [4]  OL C 301, 2005 11 30, p.1.

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  2007 m. biudžeto sudarymo procedūros gairės. I skirsnis – Europos Parlamentas, II skirsnis – Taryba, IV skirsnis – Teisingumo Teismas, V skirsnis – Audito Rūmai, VI skirsnis – Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, VII skirsnis – Regionų komitetas, VIII(A) skirsnis – Europos ombudsmenas, VIII(B) –Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir 2007 m. biudžeto sudarymo procedūrai skirtas Europos Parlamento planuojamų įplaukų ir išlaidų projektas (I skirsnis)

  Procedūros numeris

  2006/2021(BUD)

  Teisinis pagrindas

  EB sutarties 272 straipsnis

  Atsakingasis komitetas

  BUDG

  Nuomonę teikiantis(-ys) komitetas(-ai)

  VISI

   

   

   

   

  Pranešėja(-s)
    Paskyrimo data

  Louis Grech
  11.1.2006

  Ankstesnis pranešėjas

  Valdis Dombrovskis

  Sprendimo data pranešimo parengimui

  3.2.2006

  Svarstymas komitete

  20.2.2006

  6.3.2006

   

   

   

  Priėmimo data

  6.3.2006

  Galutinio balsavimo rezultatai

  Už: 27

  Prieš: 0

  Susilaikė: 0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Bárbara Dührkop Dührkop, James Elles, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Neena Gill, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Gérard Onesta, Wojciech Roszkowski, Antonis Samaras, Nina Škottová, László Surján, Ralf Walter

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  José Albino Silva Peneda, Margarita Starkevičiūtė

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (178 straipsnio 2 dalis)

   

  Pateikimo data – A6

  8.3.2006

  A6-0058/2006

  Pastabos

  ...