HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union

9.3.2006 - (6060/2006 – KOM(2004)0754 – C6‑0077/2006 – 2004/0266(AVC)) - ***

Udenrigsudvalget
Ordfører: Elmar Brok
(Forenklet procedure - jf. forretningsordenens artikel 43, stk. 1)

Procedure : 2004/0266(AVC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0059/2006
Indgivne tekster :
A6-0059/2006
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union

(6060/2006 – KOM(2004)0754 – C6‑0077/2006 – 2004/0266(AVC))

(Procedure med samstemmende udtalelse)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2004)0754)[1],

–   der henviser til Rådets tekst (6060/2006),

–   der henviser til Rådets anmodning om samstemmende udtalelse, jf. EF-traktatens artikel 300, stk. 3, andet afsnit, sammenholdt med artikel 310 og 300, stk. 2, første afsnit, anden sætning (C6‑0077/2006),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 75, stk. 1, artikel 83, stk. 7, og artikel 43, stk. 1

–   der henviser til henstilling fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Udvalget om International Handel (A6‑0059/2006),

1.  godkender indgåelsen af protokollen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter og til Staten Israel.

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

UDTALELSE FRA UDVALGET OM INTERNATIONAL HANDEL (2.9.2005 )

til Udenrigsudvalgetom forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union(6060/2006 - KOM(2004)0754 – C6‑0077/2005 – 2004/0266(AVC))Rådgivende ordfører: Cristiana Muscardini

KORT BEGRUNDELSE

INDLEDNING

Nærværende udkast til udtalelse vedrører udelukkende handelsforbindelserne med Staten Israel. I henhold til artikel 46 i Europa-Parlamentets forretningsorden beskæftiger Udvalget om International Handel sig i øvrigt kun med de spørgsmål, som falder inden for dets sagsområde.

Derfor har nedenstående konklusioner til formål at henlede opmærksomheden på den rolle, som handelen spiller. Det vil måske være hensigtsmæssigt at understrege, at handelen kan bidrage til at etablere forbindelser mellem enkeltpersoner, der med tiden vil kunne få en positiv indflydelse på det politiske plan.

AFTALENS INDHOLD

I henhold til artikel 6, stk. 2, i tiltrædelsestraktaten vedrørende de nye medlemsstaters tiltrædelse af EU tiltræder disse medlemsstater Euro-Middelhavsaftalen med Staten Israel ved indgåelse af en protokol til denne aftale. Samme artikel indeholder bestemmelser om en forenklet procedure, i henhold til hvilken protokollen indgås mellem Rådet, der træffer afgørelse med enstemmighed på medlemsstaternes vegne, og det pågældende tredjeland.

Den 10. februar 2004 besluttede Rådet at give Kommissionen mandat til at forhandle denne protokol. Efter afslutningen af forhandlingerne blev teksten underskrevet af de respektive parter i slutningen af april 2004.

Parlamentet opfordres til selv at godkende denne protokol. Blandt de vigtigste aspekter i protokollen kan nævnes bestemmelserne om de nye medlemsstaters tiltræden af associeringsaftalen med Israel, tilpasningen af protokollen om landbrugsprodukter og medtagelse af EU's nye officielle sprog.

BEMÆRKNINGER

Protokollen, der udgør en integreret del af associeringsaftalen mellem EU og Israel, gør det muligt at styrke Euro-Middelhavsdialogen inden for rammerne af Barcelona-processen. Samtidig er den et bevis på de sunde handelsforbindelser, der eksisterer mellem EU og Israel. Dette fremgår af et enkelt tal: handelen med EU udgør 36 % af Israels samlede handel.

Forskellige andre elementer viser, at tendensen er positiv:

–         afslutningen den 9. december 2004 af forhandlingerne mellem Kommissionen og den israelske regering om en "handlingsplan" inden for rammerne af den nye naboskabspolitik (Israel udgør sammen med Marokko, Jordan og Den Palæstinensiske Myndighed den første gruppe af lande, der har indgået denne aftale)

–         handelsaftalen mellem Israel, Jordan og EU, der blev indgået i kølvandet på den tidligere indgåede aftale mellem de to Middelhavslande og USA, og som i betydeligt omfang har bidraget til den økonomiske udvikling i Jordan, skulle gøre det muligt for de tre parter, men især for de to lande i Mellemøsten, at drage fordel af Paneuromed-aftalen om kumulering af vareoprindelser. Denne aftale skal udvides til at omfatte andre lande i regionen for at øge samhandelen mellem alle Euro-Middelhavslandene

–         endelig aftalen underskrevet af Kommissionen og Staten Israel den 13. december 2004, der i det store og hele løste den tvist, som de forskellige fortolkninger af vareoprindelserne for produkter fra Israel og Gaza-Jeriko-området havde givet anledning til.

Man kan konkludere, at de bilaterale handelsforbindelser med Israel er relativt gode og vedrører alle sektorer lige fra landbrug til den mest avancerede teknologi.

Uanset hvilken indflydelse udvikling af handelen kan have på fredsprocessen mellem Israel og Den Palæstinensiske Myndighed og på EU's rolle i denne sammenhæng, vil det være hensigtsmæssigt, at der ligeledes indgås en aftale med Den Palæstinensiske Myndighed om kumulering af varers oprindelse på grund af den tætte indbyrdes afhængighed om ikke andet så af geografiske årsager mellem de to lande, et skridt, der ligeledes vil kunne bidrage til en styrkelse af den igangværende fredsproces. Endvidere understreger Israels tilbagetrækning fra Gazastriben, der fra august i år igen kommer under palæstinensernes fulde kontrol, problemet med den fremtidige økonomiske udvikling i regionen.

Det ser ud til, at den eneste måde, hvorpå dette mål kan nås, er gennem EU's navnlig finansielle, men først og fremmest tekniske og diplomatiske deltagelse for at styrke dialogen mellem parterne. De direkte forhandlinger under overværelse af Kommissionen kan være en måde at nå frem til en løsning, der er acceptabel for alle, og som kombinerer betydningen af fri handel og dermed det positive potentiale, der ligger heri, med betydningen af de berørte landes sikkerhed.

Denne udtalelse giver Udvalget om International Handel mulighed for at understrege sin støtte til etableringen af et frihandelsområde i Euro-Middelhavslandene, som det bestemmes i Barcelona-erklæringen af 28. november 1995.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.        glæder sig over den protokol, der er underskrevet af EU og Staten Israel med henblik på at udvide den gældende associeringsaftale til at omfatte EU's 10 nye medlemsstater, og er overbevist om, at udvidelsen af denne aftale vil bidrage til at fremme handelen mellem de to parter;

2.        glæder sig over den ordning, som Europa-Kommissionen og Staten Israel er nået frem til, og som blev vedtaget i Toldsamarbejdsudvalget, for så vidt angår de israelske myndigheders angivelse af varers oprindelse;

3.        opfordrer Israel og EU til at løse deres bilaterale uoverensstemmelse om oprindelsesbestemmelser så hurtigt som muligt for at muliggøre en positiv gennemførelse af Paneuromed-aftalen om kumulering af vareoprindelse mellem Israel, dets naboer og Det Europæiske Fællesskab;

4.        glæder sig over den aftale om handelssamarbejde, der for nylig blev undertegnet af Jordan og Israel, og som har til formål at sætte parterne i stand til at anvende Paneuromed-aftalen om kumulering af vareoprindelser, der resulterer i indlysende fordele for de berørte parter, og forventer, at der kan indgås lignende aftaler med andre lande i regionen;

5.        er derfor overbevist om, at visse handelsinitiativer som en mulig aftale om princippet om Paneuromed-aftalen om kumulering af vareoprindelser mellem Israel og Den Palæstinensiske Myndighed og med andre euromiddelhavspartnere i området og den gensidige anerkendelse af midlertidige handelsaftaler indgået med EU kan bidrage positivt til udviklingen af handelsforbindelserne mellem de to parter, og ligeledes vil støtte den igangværende fredsproces;

6.        opfordrer Kommissionen til at samarbejde aktivt med de palæstinensiske og israelske myndigheder om at fastlægge de mest hensigtsmæssige retningslinjer for at fremme den økonomiske udvikling i regionen, når Gazastriben er blevet bragt under Den Palæstinensiske Myndigheds kontrol, samtidig med at det sikres, at alle de nødvendige betingelser, især de sikkerhedsmæssige, er til stede for, at både israelere og palæstinensere kan handle indbyrdes uden vanskeligheder og på rimelig vis inden for en enkelt "customs envelope";

7.        fremhæver i forbindelse med den såkaldte EU-Israel handlingsplan som led i den nye naboskabspolitik betydningen af en udvikling af de sociale og arbejdsmarkedsmæssige rettigheder og opfordrer Kommissionen til som led i disse aktiviteter i højere grad at være opmærksom på social- og beskæftigelsespolitikken, eftersom fremskridt på dette område kan yde et væsentligt bidrag til mere stabilitet og til fred.

PROCEDURE

Titel

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union

Referencer

COM(2004)0754 – C6‑0000/2005 – 2004/0266(AVC)

Korresponderende udvalg

AFET

Rådgivende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

 

Udvidet samarbejde

Nej

Ordfører(e)
  Dato for valg

Cristiana Muscardini
24.5.2005

Behandling i udvalg

12.7.2005

 

 

 

 

Dato for vedtagelse af forslag

30.8.2005

Resultat af den endelige afstemning

for:

imod:

hverken/eller:

25

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Enrique Barón Crespo, Daniel Caspary, Nigel Farage, Christofer Fjellner, Glyn Ford, Béla Glattfelder, Sajjad Karim, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Javier Moreno Sánchez, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Johan Van Hecke, Zbigniew Zaleski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Panagiotis Beglitis, Albert Deß, Pierre Jonckheer, Zuzana Roithová, Antolín Sánchez Presedo, Ivo Strejček

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Sergio Berlato

PROCEDURE

Titel

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union

Referencer

6060/2006 – KOM(2004)0754 – C6‑0077/2006 – 2004/0266(AVC)

Dato for anmodning om EP's samstemmende udtalelse

2.3.2006

Korresponderende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET
2.3.2006

Rådgivende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA
14.3.2006

 

 

 

 

Ingen udtalelse
  Dato for afgørelse

 

 

 

 

 

Udvidet samarbejde
  Dato for meddelelse på plenarmødet

 

 

 

 

 

Ordfører
  Dato for valg

Elmar Brok
18.1.2005

 

Oprindelig ordfører

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

30.3.2005

Anfægtelse af retsgrundlaget
  Dato for udtalelse fra JURI

 

 

 

 

 

Behandling i udvalg

18.1.2005

30.3.2005

 

 

 

Dato for vedtagelse

30.3.2005

Resultat af den endelige afstemning

+:

-:

0:

 

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

 

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

 

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

 

Dato for indgivelse

9.3.2006

Bemærkninger (foreligger kun på ét sprog)

Ingen afstemning - afgørelse fra AFET's udvidede formandskab af 30. marts 2005