ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας

9.3.2006 - (6060/2006 – COM (2004) 0754 – C6‑0077/2006 – 2004/0266(AVC)) - ***

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Elmar Brok
(Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού)

Διαδικασία : 2004/0266(AVC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0059/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0059/2006
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας

(6060/2006 – COM (2004) 0754 – C6‑0077/2006 – 2004/0266(AVC))

(Διαδικασία σύμφωνης γνώμης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2004)0754)[1]

–   έχοντας υπόψη το κείμενο του Συμβουλίου (6060/2006),

–   έχοντας υπόψη την αίτηση του Συμβουλίου για παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο 300, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 310 και το άρθρο 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, δεύτερη πρόταση της Συνθήκης ΕΚ (C6‑0077/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 75, παράγραφος 1, το άρθρο 83, παράγραφος 7 και το άρθρο 43, παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A6‑0059/2006),

1.  εκδίδει σύμφωνη γνώμη σχετικά με τη σύναψη του Πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και του κράτους του Ισραήλ..

  • [1]  Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην ΕΕ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (2.9.2005)

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

όσον αφορά την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας
(6060/2006 – COM(2004)0754 – C6‑0077/2005 –2004/0266 (COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Cristiana Muscardini

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν σχέδιο γνωμοδότησης αφορά αποκλειστικά τις εμπορικές σχέσεις με το Κράτος του Ισραήλ. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου εξετάζει μόνο τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.

Στόχος των ακόλουθων συμπερασμάτων είναι, συνεπώς, να επιστήσουν την προσοχή στον ρόλο των εμπορικών συναλλαγών. Υπενθυμίζεται επίσης ότι οι εμπορικές σχέσεις μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη δεσμών μεταξύ των ατόμων οι οποίοι, μακροπρόθεσμα, δύνανται να έχουν θετική επίδραση σε πολιτικό επίπεδο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 2, της πράξης προσχώρησης των νέων κρατών μελών στην ΕΕ, η προσχώρηση των νέων κρατών μελών της ΕΕ στην ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης με το Κράτος του Ισραήλ λαμβάνεται υπόψη με τη σύναψη πρωτοκόλλου, το οποίο επισυνάπτεται στην εν λόγω πράξη. Το ίδιο άρθρο προβλέπει απλουστευμένη διαδικασία, βάσει της οποίας το πρωτόκολλο πρέπει να συναφθεί από το Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει ομόφωνα εξ ονόματος των κρατών μελών, και από την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα.

Στις 10 Φεβρουαρίου 2004, το Συμβούλιο ενέκρινε εντολή προς την Επιτροπή να διαπραγματευθεί το εν λόγω πρωτόκολλο. Το κείμενο υπεγράφη από τα συμβαλλόμενα μέρη στα τέλη Απριλίου 2004, αφού περατώθηκαν οι συναφείς διαπραγματεύσεις.

Το Κοινοβούλιο καλείται να δώσει τη σύμφωνη γνώμη του σχετικά με το παρόν πρωτόκολλο. Οι σημαντικότερες πτυχές του πρωτοκόλλου συνίστανται στην προσχώρηση των νέων κρατών μελών στη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, στην προσαρμογή του πρωτοκόλλου για τα γεωργικά προϊόντα και στην προσθήκη των νέων επίσημων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το πρωτόκολλο, το οποίο είναι πλήρως ενσωματωμένο στη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ισραήλ, συμβάλλει στην τόνωση του ευρωμεσογειακού διαλόγου στο πλαίσιο της διαδικασίας της Βαρκελώνης. Ταυτόχρονα, αποδεικνύει ότι οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ της Ένωσης και του Ισραήλ είναι υγιείς. Τούτο φαίνεται από το εξής ποσοτικό στοιχείο: οι συναλλαγές με την ΕΕ αντιπροσωπεύουν για το Ισραήλ το 36% του συνόλου των εμπορικών συναλλαγών του.

Υπάρχουν και ορισμένα άλλα στοιχεία που καταδεικνύουν ότι η τάση είναι θετική:

–         η περάτωση, στις 9 Δεκεμβρίου 2004, των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Επιτροπής και της κυβέρνησης του Ισραήλ ενόψει της εκπόνησης «σχεδίου δράσης» στο πλαίσιο της νέας πολιτικής γειτνίασης (το Ισραήλ συμμετέχει, μαζί με το Μαρόκο, την Ιορδανία και την Παλαιστινιακή αρχή, στην πρώτη ομάδα χωρών που συνήψαν αυτή τη συμφωνία)·

–         η εμπορική συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ, της Ιορδανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνάφθηκε βάσει της συμφωνίας που είχε συναφθεί άλλοτε ανάμεσα στις δύο μεσογειακές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και που είχε συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της Ιορδανίας, στόχος της οποίας ήταν τα τρία συμβαλλόμενα μέρη, και κυρίως οι δύο χώρες της Μέσης Ανατολής, να επωφεληθούν από την πανευρωμεσογειακή συμφωνία σχετικά με τη σώρευση των κανόνων προέλευσης. Αυτή η συμφωνία πρέπει να επεκταθεί και σε άλλες χώρες της εν λόγω περιοχής, ώστε να αυξηθεί ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ όλων των ευρωμεσογειακών χωρών·

–         τέλος, η συμφωνία που υπεγράφη από την Επιτροπή και από το Κράτος του Ισραήλ στις 13 Δεκεμβρίου 2004, η οποία επέλυσε σε μεγάλο βαθμό τη διαφωνία που είχε προκύψει από τη διαφορετική ερμηνεία των κανόνων προέλευσης των προϊόντων που προέρχονταν από το Ισραήλ και τα εδάφη της Γάζας και της Ιεριχούς.

Το συμπέρασμα που προκύπτει από τα ανωτέρω είναι ότι οι διμερείς εμπορικές σχέσεις με το Ισραήλ είναι σχετικά καλές και αφορούν όλους τους τομείς, από τη γεωργία έως τις πλέον προηγμένες τεχνολογίες.

Ανεξάρτητα από την επίδραση που ενδέχεται να έχει η ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων στη διαδικασία εκτόνωσης της κρίσης μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής και στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο αυτό, επιθυμητό είναι να συναφθεί συμφωνία και με την Παλαιστινιακή Αρχή για τη σώρευση των προελεύσεων των εμπορευμάτων, δεδομένης της στενής αλληλεξάρτησης, όχι μόνο για γεωγραφικούς λόγους, μεταξύ των δύο χωρών. Η σύναψη μιας τέτοιας συμφωνίας θα ενισχύσει ενδεχομένως την υπό εξέλιξη διαδικασία ειρήνευσης. Εξάλλου, με την αποχώρηση των Ισραηλινών από τα εδάφη της λωρίδας της Γάζας, ο έλεγχος των οποίων αναμένεται να επιστραφεί πλήρως στους Παλαιστίνιους τον ερχόμενο Αύγουστο, τίθεται το πρόβλημα της μελλοντικής οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής.

Φαίνεται ότι ο μόνος τρόπος για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η συμμετοχή, οικονομική κυρίως, αλλά πρωταρχικά τεχνική και διπλωματική, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος στον διάλογο μεταξύ των ενδιαφερόμενων πλευρών. Οι άμεσες διαπραγματεύσεις παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενδέχεται να συμβάλουν στην εξεύρεση λύσης, η οποία θα είναι αποδεκτή από όλους και η οποία θα συνδυάζει τη σημασία και, συνεπώς, το θετικό δυναμικό του ελεύθερου εμπορίου με τη σημασία της ασφάλειας των εμπλεκόμενων κρατών.

Η παρούσα γνωμοδότηση παρέχει στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου την ευκαιρία να τονίσει ότι τάσσεται υπέρ της διαμόρφωσης ευρωμεσογειακής ζώνης ελεύθερου εμπορίου, όπως αυτή ορίζεται στη δήλωση της Βαρκελώνης της 28ης Νοεμβρίου 1995.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στο σχέδιο σύστασής της τα ακόλουθα στοιχεία:

1.        εκφράζει την ικανοποίησή του για την υπογραφή του πρωτοκόλλου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κράτος του Ισραήλ με στόχο την επέκταση της ισχύουσας συνθήκης σύνδεσης ώστε να περιληφθούν στα δέκα νέα κράτη μέλη της Ένωσης· εκφράζει την πεποίθηση ότι η επέκταση της συμφωνίας θα συμβάλλει στην τόνωση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο πλευρών·

2.        εκφράζει την ικανοποίησή του για τον διακανονισμό στον οποίο κατέληξαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κράτος του Ισραήλ, ο οποίος ενεκρίθη από την επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας και αφορά τη δήλωση του τόπου προέλευσης των εμπορευμάτων από τις ισραηλινές αρχές·

3.        καλεί το Ισραήλ και την ΕΕ να επιλύσουν το συντομότερο δυνατόν τη διμερή διαφορά επί των κανόνων προέλευσης των προϊόντων, ούτως ώστε να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή του πανευρωμεσογειακού συστήματος σώρευσης των προελεύσεων των εμπορευμάτων μεταξύ Ισραήλ, των γειτόνων του και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·

4.        εκφράζει την ικανοποίησή του για την εμπορική συμφωνία που υπεγράφη πρόσφατα μεταξύ της Ιορδανίας και του Ισραήλ, η οποία αποσκοπεί να παράσχει τη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να εφαρμόσουν το πανευρωμεσογειακό σύστημα σώρευσης των προελεύσεων των εμπορευμάτων με προφανή πλεονεκτήματα για τα ενδιαφερόμενα μέρη· ελπίζει να μπορέσουν να συναφθούν παρόμοιες συμφωνίες με άλλες χώρες της περιοχής·

5.        είναι συνεπώς πεπεισμένο ότι ορισμένες εμπορικές πρωτοβουλίες, όπως η ενδεχόμενη συμφωνία επί του πανευρωμεσογειακού συστήματος σώρευσης των προελεύσεων των εμπορευμάτων μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής καθώς και με άλλους ευρωμεσογειακούς εταίρους της περιοχής και η αναγνώριση των σχετικών εμπορικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση από αμφότερους τους εταίρους, θα μπορέσουν να δώσουν θετική ώθηση στην ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών, γεγονός που θα ενισχύσει επίσης την υπό εξέλιξη διαδικασία ειρήνευσης·

6.        καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί ενεργά με τις παλαιστινιακές και ισραηλινές αρχές ώστε, αφού υπαχθεί η Λωρίδα της Γάζας στη διοίκηση της Παλαιστινιακής Αρχής, να έχουν καθοριστεί οι πλέον κατάλληλοι όροι, προκειμένου να ευνοηθεί η οικονομική ανάπτυξη των εν λόγω περιοχών , διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι πληρούνται όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια, και για τις δύο πλευρές και να δοθεί η δυνατότητα στους Ισραηλινούς και στους Παλαιστινίους να ασκούν εύκολα και δίκαια εμπορικές δραστηριότητες και να ευημερούν αρμονικά εντός ενός ενιαίου «τελωνειακού περιβάλλοντος»·

7.      υπογραμμίζει, επισημαίνοντας το γνωστό ως σχέδιο δράσης ΕΕ-Ισραήλ, στο πλαίσιο της νέας πολιτικής γειτονίας, τη σημασία της ανάπτυξης των δικαιωμάτων κοινωνικής προστασίας και εργασίας και καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο των σχετικών δραστηριοτήτων της, να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στην κοινωνική πολιτική και την πολιτική απασχόλησης, δεδομένου ότι η πρόοδος σε αυτόν τον τομέα μπορεί να συμβάλει σημαντικά σε μεγαλύτερη σταθερότητα και ειρήνη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας

Αριθμός διαδικασίας

COM(2004)0754 – C6‑0000/2005 –2004/0266(AVC)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

AFET

Γνωμοδοτική επιτροπή
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

 

Ενισχυμένη συνεργασία

Όχι

Συντάκτρια γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Cristiana Muscardini
24.5.2005

Εξέταση στην επιτροπή

12.7.2005

 

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης των προτάσεων

30.8.2005

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

υπέρ:

κατά:

αποχές:

25

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Enrique Barón Crespo, Daniel Caspary, Nigel Farage, Christofer Fjellner, Glyn Ford, Béla Glattfelder, Sajjad Karim, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Javier Moreno Sánchez, Γεώργιος Παπαστάμκος, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Johan Van Hecke, Zbigniew Zaleski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Παναγιώτης Μπεγλίτης, Albert Deß, Pierre Jonckheer, Zuzana Roithová, Antolín Sánchez Presedo, Ivo Strejček

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sergio Berlato

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας

Έγγραφα αναφοράς

6060/2006 – COM (2004) 0754 – C6‑0077/2006 – 2004/0266(AVC)

Ημερομηνία της αίτησης έκδοσης σύμφωνης γνώμης του ΕΚ

2.3.2006

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET
14.3.2006

Γνωμοδοτική (ές) επιτροπή(ές)
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA
14.3.2006

 

 

 

 

Αποφάσισε να μην γνωμοδοτήσει
  Ημερομηνία της απόφασης

 

 

 

 

 

Ενισχυμένη συνεργασία
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Elmar Brok
18.1.2005

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε/καν

-

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομ. της απόφασης

30.3.2005

Εξέταση στην επιτροπή

18.1.2005

30.3.2005

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

30.3.2005

Ημερομηνία κατάθεσης

9.3.2006

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

No vote – decision by the AFET Enlarged Bureau on 30 March 2005