Ziņojums - A6-0059/2006Ziņojums
A6-0059/2006

IETEIKUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par protokola noslēgšanu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas valsti, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Ungārijas Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

9.3.2006 - (6060/2006 – KOM(2004)0754 – C6‑0077/2006 – 2004/0266(AVC)) - ***

Ārlietu komiteja
Referents: Elmar Brok
(Vienkāršota procedūra saskaņā ar Reglamenta 43. panta 1. punktu)

Procedūra : 2004/0266(AVC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0059/2006
Iesniegtie teksti :
A6-0059/2006
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par protokola noslēgšanu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas valsti, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Ungārijas Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

(6060/2006 – COM(2004)0754 – C6‑0077/2006 – 2004/0266(AVC))

(Piekrišanas procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (KOM(2004)0754)[1],

–   ņemot vērā Padomes iesniegto tekstu (6060/2006),

–   ņemot vērā Padomes lūgumu sniegt piekrišanu saskaņā ar EK līguma 300. panta 3. punkta otro daļu un saistībā ar EK līguma 310. pantu un 300. panta 2. panta pirmās daļas otro teikumu (C6-0077/2006),

–   ņemot vērā Reglamenta 75. panta 1. punktu, 83. panta 7. punktu un 43. panta 1. punktu,

–   ņemot vērā Ārlietu komitejas ieteikumu un Starptautiskās tirdzniecības komitejas atzinumu (A6‑0059/2006),

1.  sniedz piekrišanu protokola noslēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Izraēlas valdībai un parlamentam.

  • [1]  Vēl nav publicēts OV.

Starptautiskās tirdzniecības komitejaS ATZINUMS (2.9.2005)

Ārlietu komitejai

par priekšlikumu Padomes Lēmumam par protokola noslēgšanu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumā starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Ungārijas Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai
(KOM(2004)0754 - C6-0000/2005 - 2004/0266(AVC))

Atzinumu sagatavoja: Cristiana Muscardini

ĪSS PAMATOJUMS

IEVADS

Šis atzinuma projekts attiecas vienīgi uz tirdzniecības sakariem ar Izraēlas Valsti. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamenta 46. pantu Starptautiskās tirdzniecības komiteja izskata tikai savās pilnvarās ietilpstošus jautājumus.

Tāpēc tālāk minēto secinājumu mērķis ir pievērst uzmanību tirdzniecības lomai. Der atcerēties, ka tā var veicināt saikņu rašanos starp indivīdiem, kas ar laiku varētu labvēlīgi ietekmēt politiku.

NOLĪGUMA SATURS

Saskaņā ar ES jauno dalībvalstu Pievienošanās akta Eiropas Savienībai 6. panta 2. punkta noteikumiem vienošanās par jauno dalībvalstu pievienošanos Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Asociācijas nolīgumam ar Izraēlas Valsti notiek, noslēdzot protokolu, kas ir pievienots šim nolīgumam. Tas pats pants nosaka arī vienkāršotu procedūru, saskaņā ar kuru protokolu noslēdz starp Padomi, kas vienpersoniski darbojas dalībvalstu vārdā, un attiecīgo trešo valsti.

2004. gada 10. februārī Padome apstiprināja Komisijas pilnvaras, lai apspriestu šo protokolu. Šo sarunu noslēgumā 2004. gada aprīļa beigās attiecīgās institūcijas parakstīja tekstu.

Parlaments ir aicināts dot savu piekrišanu šim protokolam. Svarīgākie protokola aspekti ir noteikumi par jauno dalībvalstu pievienošanos ES un Izraēlas Asociācijas nolīgumam, Protokola par lauksaimniecības produktiem pielāgošanu un jauno oficiālo Eiropas Savienības valodu iekļaušana.

KOMENTĀRI

Protokols, kas ir pilnībā iekļauts ES un Izraēlas Asociācijas nolīgumā, nostiprina Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu dialogu Barselonas procesa ietvaros. Vienlaikus tas ir apliecinājums veiksmīgai tirdzniecības sakaru attīstībai starp Eiropas Savienību un Izraēlu. To apstiprina statistikas dati: 36% no visas Izraēlas tirdzniecības notiek ar ES.

Vēl daži fakti pierāda pozitīvu tendenci:

–         sarunu noslēgšana 2004. gada 9. decembrī starp Komisiju un Izraēlas valdību, lai izveidotu "Rīcības plānu" jaunās kaimiņattiecību politikas ietvaros (Izraēla, Maroka, Jordānija un Palestīnas pārvaldes iestādes veido pirmo tādu valstu grupu, kas ir panākušas šādu vienošanos);

–         Tirdzniecības nolīgumam starp Izraēlu, Jordāniju un Eiropas Savienību, kurš izstrādāts, pamatojoties uz jau agrāk noslēgto nolīgumu starp divām Vidusjūras reģiona valstīm un Amerikas Savienotajām Valstīm, un kurš ievērojami veicināja Jordānijas ekonomisko attīstību, jāļauj trim pusēm, jo īpaši divām Tuvo Austrumu valstīm, izmantot Paneuromed (Eiropas un Vidusjūras reģiona) nolīguma par izcelsmes noteikumu apkopošanu priekšrocības. Šis nolīgums ir jāattiecina arī uz citām šī reģiona valstīm, lai palielinātu tirdzniecības apjomu starp visām Eiropas un Vidusjūras reģiona valstīm;

–         visbeidzot Komisijas un Izraēlas Valsts 2004. gada 13. decembrī parakstītais nolīgums, kas lielā mērā atrisināja strīdu par Izraēlas, kā arī Gazas un Jērikas teritoriju produktu izcelsmes noteikumu dažādu interpretāciju.

Var izdarīt secinājumu, ka divpusēji tirdzniecības sakari ar Izraēlu ir relatīvi labi un skar visas nozares no lauksaimniecības līdz visjaunākajai tehnoloģijai.

Daži apsvērumi attiecībā uz to, kā tirdzniecības attīstība var ietekmēt saspīlējuma samazināšanās procesu starp Izraēlu un Palestīnas pārvaldes iestādēm, un uz Eiropas Savienības lomu šajā kontekstā:

–         ņemot vērā abu valstu ciešo savstarpējo atkarību kaut vai tikai ģeogrāfisku apsvērumu dēļ, ir vēlams noslēgt nolīgumu par preču izcelsmes apkopošanu arī ar Palestīnas pārvaldes iestādēm, un tas arī varētu veicināt pašreizējo miera procesa attīstību;

–         Izraēlas karaspēka atvilkšana no Gazas joslas teritorijas, kurai no nākamā gada augusta pilnībā jābūt Palestīnas pārvaldes iestāžu kontrolē, izraisa jautājumu par šī reģiona ekonomiskās attīstības nākotni.

Šķiet, ka vienīgais veids, kā sasniegt šo mērķi, ir ne tikai finansiāla, bet vispirmām kārtām tehniska un diplomātiska Eiropas Savienības līdzdalība, kas veicinātu abu pušu dialogu. Tiešas sarunas Eiropas Komisijas klātbūtnē var palīdzēt nonākt pie risinājuma, kas būtu pieņemams visiem un kas apvienotu brīvās tirdzniecības un attiecīgo valstu drošības vajadzību nozīmīgumu un tādējādi arī pozitīvās iespējas.

Šis atzinums ir Starptautiskās tirdzniecības komitejas iespēja uzsvērt tās atbalstu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu brīvās tirdzniecības zonas izveidei, kā to paredz 1995. gada 28. novembra Barselonas deklarācija.

IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.   atzinīgi vērtē Eiropas Savienības un Izraēlas Valsts parakstīto protokolu, ar ko spēkā esošo Asociācijas līgumu attiecina uz Eiropas Savienības 10 jaunajām dalībvalstīm, un ir pārliecināta, ka nolīguma paplašināšana veicinās abu pušu savstarpējo tirdzniecību;

2.   atzinīgi vērtē vienošanos, kas tika panākta starp Eiropas Komisiju un Izraēlas Valsti un kas tika pieņemta Muitas sadarbības komisijā, attiecībā uz Izraēlas varas iestāžu norādēm par preču izcelsmes vietu;

3.   aicina Izraēlu un ES pēc iespējas ātrāk atrisināt divpusējo jautājumu par izcelsmes vietas noteikumiem, kas ļautu veiksmīgi īstenot Paneuromed preču izcelsmes apkopošanas sistēmu starp Izraēlu, tās kaimiņvalstīm un Eiropas Kopienu;

4.   atzinīgi vērtē Jordānijas un Izraēlas nesen parakstīto tirdzniecības nolīgumu, kura mērķis ir dot iespēju pusēm piemērot Paneuromed preču izcelsmes apkopošanas sistēmu, kas dod acīmredzamas priekšrocības iesaistītajām pusēm; cer, ka šāda veida nolīgumus var noslēgt ar citām minētā reģiona valstīm;

5.   tāpēc ir pārliecināta, ka noteiktas iniciatīvas attiecībā uz tirdzniecību, piemēram, iespējamā vienošanās par Paneuromed preču izcelsmes apkopošanas sistēmu starp Izraēlu un Palestīnas pārvaldes iestādēm, kā arī ar citiem Eiropas un Vidusjūras reģiona partneriem, un ar Eiropas Savienību noslēgto attiecīgo tirdzniecības nolīgumu savstarpēja atzīšana var sekmēt abu pušu tirdzniecības attīstību, kas labvēlīgi ietekmēs pašreizējo miera veicināšanas procesu;

6.   aicina Komisiju aktīvi sadarboties ar Palestīnas un Izraēlas Valsts varas iestādēm, lai pēc Gazas joslas nodošanas Palestīnas pārvaldes iestāžu pārvaldībā būtu iespējams rast vispiemērotāko šo reģionu ekonomiskās attīstības sekmēšanas veidu, vienlaikus pārliecinoties, ka abām pusēm tiek nodrošināti visi nepieciešamie nosacījumi, tostarp drošības nosacījumi, kas ļauj Izraēlas un Palestīnas iedzīvotājiem viegli tirgoties, balstoties uz godīgiem noteikumiem, kā arī harmoniski un veiksmīgi attīstīties vienotas muitas zonas ietvaros.

7.   uzsver, atsaucoties uz ES un Izraēlas rīcības plānu jaunās kaimiņattiecību politikas kontekstā, sociālās aizsardzības un nodarbinātības tiesību attīstības nozīmību, un aicina Komisiju savas ar šo jomu saistītās darbības ietvaros pievērst lielāku uzmanību sociālajai un nodarbinātības politikai, jo progress šajā sfērā varētu ievērojami sekmēt stabilitātes un miera nostiprināšanos.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Padomes Lēmumam par protokola noslēgšanu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumā starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Ungārijas Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

Atsauces

KOM(2004)0754 – C6‑0000/2005 –2004/0266(AVC)

Atbildīgā komiteja

AFET

Komiteja, kurai lūgts sniegt atzinumu
Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

 

Ciešāka sadarbība

Nav

Atzinuma sagatavotājs      

Iecelšanas datums

Cristiana Muscardini
24.5.2005

Izskatīšana komitejā

12.7.2005

 

 

 

 

Grozījumu pieņemšanas diena

30.8.2005

Galīgā balsojuma rezultāti

par:

pret:

atturas:

25

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Enrique Barón Crespo, Daniel Caspary, Nigel Farage, Christofer Fjellner, Glyn Ford, Béla Glattfelder, Sajjad Karim, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Javier Moreno Sánchez, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Johan Van Hecke, Zbigniew Zaleski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Panagiotis Beglitis, Albert Deß, Pierre Jonckheer, Zuzana Roithová, Antolín Sánchez Presedo, Ivo Strejček

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Sergio Berlato

PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Padomes Lēmumam par protokola noslēgšanu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Ungārijas Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

Atsauces

6060/2006 – KOM(2004)0754 – C6‑0077/2006 – 2004/0266(AVC)

Datums, kad prasīja EP piekrišanu

2.3.2006

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē par atļauju

AFET
14.3.2006

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA
14.3.2006

 

 

 

 

Atzinumu nav sniegusi
  Lēmuma datums

-

 

 

 

 

Ciešāka sadarbība
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

-

 

 

 

 

Referents(-e/-i)
  Iecelšanas datums

Elmar Brok
18.1.2005

 

Aizstātais(-ā/-ie) referents(-e/-i)

-

 

Vienkāršota procedūralēmuma datums

30.3.2005

Izskatīšana komitejā

18.1.2005

30.3.2005

 

 

 

Pieņemšanas datums

30.3.2005

Iesniegšanas datums

9.3.2006

 

Piezīmes (informācija pieejama tikai vienā valodā)

Bez balsojuma. AFET paplašinātā biroja 2005. gada 30. marta lēmums.