ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení protokolu k Euro-stredomorskej dohode medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Maďarskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii.

9.3.2006 - (6060/2006 – KOM(2004)0754 – C6‑0077/2006 – 2004/0266(AVC)) - ***

Výbor pre zahraničné veci
Spravodajca: Elmar Brok
(Zjednodušený postup - článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku)

Postup : 2004/0266(AVC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0059/2006
Predkladané texty :
A6-0059/2006
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení protokolu k Euro-stredomorskej dohode medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Maďarskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii.

(6060/2006 – KOM(2004)0754 – C6‑0077/2006 – 2004/0266(AVC))

(Postup súhlasu)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2004)0754)[1],

–   so zreteľom na text Rady (6060/2006),

–   so zreteľom na žiadosť o schválenie, ktorú Rada podala v súlade s článkom 300 ods. 3 druhým pododsekom, článkom 310 a článkom 300 ods. 2 prvým pododsekom, druhou vetou Zmluvy o ES (C6-0077/2006),

–   so zreteľom na článok 75 ods. 1, článok 83 ods. 7 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci a stanovisko Výboru pre medzinárodný obchod (A6‑0059/2006),

1.  schvaľuje uzavretie Protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu odovzdal Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Izraelskému štátu.

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v Ú. v. EÚ.

STANOVISKO VÝBORU PRE MEDZINÁRODNÝ OBCHOD (2.9.2005)

pre Výbor pre zahraničné veci

k návrhu na rozhodnutie Rady o podpísaní a predbežnom uplatňovaní Protokolu k Euro-stredomorskej dohode medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi, na jednej strane, a Izraelským štátom, na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Maďarskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii
(6060/2006 – KOM(2004)0754 - C6-0077/2005 - 2004/0266(AVC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Cristiana Muscardini

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

ÚVOD

Tento návrh správy sa zaoberá výlučne obchodnými otázkami Izraelského štátu. Navyše v súlade s článkom 46 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu sa Výbor pre medzinárodný obchod zaoberá iba otázkami, ktoré patria do jeho pôsobnosti.

Z tohto dôvodu treba nižšie uvedené závery chápať ako pripomienky na podporu úlohy, ktorú plní obchod. Môže byť užitočné pamätať na to, že obchod môže napomáhať budovať vzťahy medzi jednotlivcami, ktoré sa môžu z dlhodobého hľadiska pozitívne odraziť na politickej úrovni.

OBSAH DOHODY

Podľa článku 6 ods. 2 Aktu o pristúpení nových členských štátov k Európskej únii sa ich pristúpenie k Euro-stredomorskej asociačnej dohode s Izraelským štátom schváli prostredníctvom uzavretia Protokolu k dohode. Ten istý článok umožňuje zjednodušený postup pri uzavretí Protokolu medzi Radou, ktorá koná jednomyseľne v mene členských štátov, a príslušnou treťou krajinou.

10. februára 2004 schválila Rada mandát poverujúci Komisiu, aby dohodla Protokol. Po ukončení rokovaní príslušné orgány podpísali text koncom apríla 2004.

Je potrebné, aby Parlament udelil svoj súhlas s Protokolom. Najdôležitejšími aspektmi Protokolu sú ustanovenia týkajúce sa prístupu nových členských štátov k Dohode o pridružení EÚ - Izrael, úprava Protokolu so zreteľom na poľnohospodárske výrobky a zaradenie nových úradných jazykov Európskej únie.

PRIPOMIENKY

Zostavenie Protokolu, plne zahrnutého do Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Izraelom, je prvkom, ktorý posilní európsko-stredomorský dialóg v kontexte barcelonského procesu.

Zároveň demonštruje úspešný pokrok v obchodných vzťahoch medzi Úniou a Izraelom. Potvrdzujú to i čísla: obchod s EÚ predstavuje 36 % celkového obchodu Izraelu.

Ďalšími dôkazmi tohto pozitívneho vývoja sú:

-       ukončenie rokovaní medzi Komisiou a izraelskou vládou o akčnom pláne v súvislosti s novou politikou susedských vzťahov dňa 9. decembra 2004. (Izrael, Maroko, Jordánsko a Palestínska samospráva tvoria prvú skupinu krajín, ktoré dosiahli takúto dohodu);

-       obchodná dohoda medzi Izraelom, Jordánskom a Európskou úniou, zostavená podľa vzoru v minulosti uzatvorenej dohody medzi týmito dvoma stredomorskými krajinami a Spojenými štátmi, ktorá výrazne prispela k hospodárskemu rozvoju Jordánska, by mala umožniť zúčastneným trom stranám, ale najmä príslušným dvom krajinám Blízkeho Východu, aby využili dohodu o systéme kumulácie pôvodu Paneuromed. Táto dohoda by mala byť rozšírená o ostatné krajiny v tejto oblasti s cieľom zvýšiť objem obchodu medzi všetkými európsko-stredomorskými krajinami;

-       a nakoniec dohoda parafovaná medzi Komisiou a Izraelským štátom 13. decembra 2004, ktorá do značnej miery urovnala spor týkajúci sa rôznych výkladov pravidiel pôvodu pre všetky výrobky z Izraela a z územia Gazy a Jericha.

Z toho plynie záver, že bilaterálne obchodné vzťahy s Izraelom možno pokladať za skutočne dobré a týkajú sa všetkých odvetví od poľnohospodárstva až po najrozvinutejšie technológie.

Niekoľko úvah o vplyve, ktorý môže mať rozvoj obchodu na pokrok v zmiernení napätia medzi Izraelom a Palestínskou samosprávou a na úlohu Európskej únie v tejto oblasti;

-       z dôvodu úzkej vzájomnej závislosti medzi týmito dvoma krajinami, a hoci len z geografických dôvodov, je žiaduce, aby sa dohoda o kumulácii pôvodu tovaru uzatvorila i s Palestínskou samosprávou, čo môže značne napomôcť i súčasnému zmierovaciemu procesu;

-       

stiahnutie Izraela z území v pásme Gazy, ktoré by sa malo vrátiť pod plnú kontrolu Palestíny od budúceho augusta, nastoľuje otázku budúceho hospodárskeho rozvoja v tejto oblasti.

Zdá sa, že jediným spôsobom, ako skutočne dosiahnuť tento zámer, je nielen finančné, ale predovšetkým akékoľvek technické a diplomatické zapojenie Európskej únie s cieľom urobiť krok vpred v dialógu medzi týmito dvoma stranami. Priame rokovania za prítomnosti Komisie môžu byť cestou k dosiahnutiu prijateľného riešenia pre všetky strany, čím by sa spojil význam, a tým pozitívny potenciál, voľného obchodu s bezpečnostnými potrebami príslušných krajín.

Toto stanovisko umožňuje Výboru pre medzinárodný obchod, aby zdôraznil svoju podporu vytvoreniu európsko-stredomorskej oblasti voľného obchodu, ako sa predpokladá v Barcelonskej deklarácii z 28. novembra 1995.

NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod žiada Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

1.        víta Protokol podpísaný medzi Európskou úniou a Štátom Izrael, ktorým sa rozširuje pôsobnosť platnej asociačnej dohody na desať nových členských štátov Únie a je presvedčený, že rozšírenie pôsobnosti dohody prispeje k podpore obchodných výmen medzi obidvomi stranami;

2.        víta dohodu, ku ktorej dospeli Európska komisia a Izraelský štát a ktorá bola prijatá vo Výbore pre colnú spoluprácu v súvislosti s uvádzaním miesta pôvodu tovarov zo strany izraelských orgánov;

3.        žiada Izrael a EÚ, aby čo najrýchlejšie vyriešili vzájomnú spornú otázku pravidiel pôvodu, tak aby sa otvorila cesta k úspešnému uplatňovaniu systému kumulácie pôvodu Paneuromed medzi Izraelom, jeho susedmi a Európskym spoločenstvom;

4.        víta obchodnú dohodu, ktorá bola nedávno podpísaná medzi Jordánskom a Izraelom a v ktorej sa navrhuje umožniť zainteresovaným stranám uplatňovanie systému kumulácie pôvodu Paneuromed, čo prinesie viditeľné výhody pre zainteresované strany a počíta s tým, že podobné dohody bude možné uzavrieť aj s ostatnými krajinami v regióne;

5.        je preto presvedčený, že niektoré obchodné iniciatívy, ako prípadná dohoda o systéme kumulácie pôvodu Paneuromed medzi Izraelom a Palestínskou samosprávou, ako aj s ďalšími partnermi Euromedu v danom regióne, a vzájomné uznanie príslušných obchodných dohôd uzatvorených s Európskou úniou, budú pozitívnym podnetom pre rozvoj obchodu medzi obidvomi stranami, čím sa podporí prebiehajúci mierový proces;

6.        vyzýva Komisiu, aby aktívne spolupracovala s palestínskymi a izraelskými orgánmi, aby sa po odovzdaní správy nad pásmom Gazy Palestínskej samospráve mohol nájsť najvhodnejší spôsob podpory hospodárskeho rozvoja týchto oblastí, pričom bude potrebné zabezpečiť, aby na obidvoch stranách existovali všetky potrebné podmienky vrátane bezpečnosti, ktoré umožnia Izraelčanom i Palestínčanom bezproblémové a spravodlivé obchodovanie a harmonickú prosperitu v rámci jednotného colného režimu, tzv. customs envelope;

7.        zdôrazňuje a pritom sa odvoláva na Akčný plán EÚ – Izrael v súvislosti s novou politikou susedských vzťahov, že je dôležité rozvíjať sociálne a zamestnanecké práva a vyzýva Komisiu, aby sa v rámci svojich činností v tejto súvislosti vo zvýšenej miere venovala sociálnej politike a politike zamestnanosti, keďže pokroky na tomto poli by mohli významnou mierou prispieť k zvýšeniu stability a upevneniu mieru.

POSTUP

Názov

Návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení protokolu k Euro-stredomorskej dohode medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Maďarskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii

 

Referenčné čísla

6060/2006 – KOM(2004)0754 – C6‑0077/2005 –2004/0266(AVC)

Gestorský výbor

AFET

Výbor požiadaný o stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

INTA

14.3.2006

Rozšírená spolupráca

nie

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

Cristiana Muscardini
24.5.2005

Prerokovanie vo výbore

12.7.2005

 

 

 

 

Dátum prijatia pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov

30.8.2005

Výsledok záverečného hlasovania

za:

proti:

zdržali sa:

25

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Enrique Barón Crespo, Daniel Caspary, Nigel Farage, Christofer Fjellner, Glyn Ford, Béla Glattfelder, Sajjad Karim, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Javier Moreno Sánchez, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Johan Van Hecke, Zbigniew Zaleski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Panagiotis Beglitis, Albert Deß, Pierre Jonckheer, Zuzana Roithová, Antolín Sánchez Presedo, Ivo Strejček

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Sergio Berlato

POSTUP

Názov

Návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení protokolu k Euro-stredomorskej dohode medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Maďarskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii

Referenčné čísla

6060/2006 – KOM(2004)0754 – C6‑0077/2006 – 2004/0266(AVC)

Dátum žiadosti o postup súhlasu EP

2.3.2006

Gestorský výbor
  dátum oznámenia na schôdzi

AFET
14.3.2006

Výbor požiadaný o stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

INTA
14.3.2006

 

 

 

 

Bez predloženia stanoviska
  dátum rozhodnutia

-

 

 

 

 

Rozšírená spolupráca
  dátum oznámenia na schôdzi

-

 

 

 

 

Spravodajca
  dátum menovania

Elmar Brok
18.1.2005

 

Predchádzajúci spravodajca

-

 

Zjednodušený postup - dátum rozhodnutia

30.3.2005

Prerokovanie vo výbore

18.1.2005

30.3.2005

 

 

 

Dátum prijatia

30.3.2005

Dátum predloženia

9.3.2006

 

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

Nehlasovalo sa - rozhodnutie rozšíreného predsedníctva AFET 30. marca 2005.