Betänkande - A6-0059/2006Betänkande
A6-0059/2006

REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av ett protokoll till Europa‑Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Ungerns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

9.3.2006 - (6060/2006 – KOM(2004)0754 – C6‑0077/2006 – 2004/0266(AVC)) - ***

Utskottet för utrikesfrågor
Föredragande: Elmar Brok
(Förenklat förfarande – artikel 43.1 i arbetsordningen)

Förfarande : 2004/0266(AVC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0059/2006
Ingivna texter :
A6-0059/2006
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ingående av ett protokoll till Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Ungerns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

(6060/2006 – KOM(2004)0754 – C6‑0077/2006 – 2004/0266(AVC))

(Samtyckesförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2004)0754)[1],

–   med beaktande av rådets text (6060/2006),

–   med beaktande av rådets begäran om parlamentets samtycke i enlighet med artikel 300.3 andra stycket jämförd med artikel 310 och artikel 300.2 första stycket andra meningen i EG-fördraget (C6‑0077/2006),

–   med beaktande av artiklarna 75.1, 83.7 och 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor och yttrandet från utskottet för internationell handel (A6‑0059/2006).

1.  Europaparlamentet ger sitt samtycke till ingåendet av protokollet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och staten Israel parlamentets ståndpunkt.

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

YTTRANDE från utskottet för internationell handel (2.9.2005)

till utskottet för utrikesfrågor

över förslaget till rådets beslut om ingående av ett protokoll till Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Ungerns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen
(6060/2006 – KOM(2004)0754 – C6‑0077/2005 – 2004/0266(AVC))

Föredragande: Cristiana Muscardini

KORTFATTAD MOTIVERING

INLEDNING

Detta förslag till yttrande gäller endast handelsförbindelserna med staten Israel. Utskottet för internationell handel skall dessutom endast behandla frågor som faller inom utskottets behörighetsområde, enligt artikel 46 i Europaparlamentets arbetsordning.

Slutsatserna nedan syftar därför till att fästa uppmärksamheten på den roll som handelsutbytet spelar. Det bör kanske påpekas att utbytet kan bidra till att skapa förbindelser mellan individer som på sikt skulle kunna ha en positiv återverkan på det politiska planet.

AVTALETS INNEHÅLL

Enligt artikel 6.2 i anslutningsakten för Europeiska unionens nya medlemsstater fastställs dessa staters anslutning till associeringsavtalet med Israel genom ett protokoll som fogats till akten. I samma artikel föreskrivs ett förenklat förfarande som innebär att protokollet skall slutas mellan rådet – som fattar beslut enhälligt för medlemsstaternas räkning – och det berörda tredjelandet.

Den 10 februari 2004 beslutade rådet att ge kommissionen i uppdrag att förhandla om protokollet. Efter dessa förhandlingar undertecknades dokumentet av respektive parter i slutet av april 2004.

Parlamentet uppmanas att godkänna föreliggande protokoll. Några av de viktigaste aspekterna på protokollet är bestämmelserna om de nya staternas anslutning till associeringsavtalet med Israel, anpassningen av protokollet om jordbruksprodukter och införlivandet av nya officiella språk i Europeiska unionen.

KOMMENTARER

Protokollet, som i sin helhet ingår i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Israel, gör det möjligt att stärka Europa‑Medelhavsdialogen inom ramen för Barcelonaprocessen. Samtidigt är det ett bevis på de goda handelsförbindelserna mellan unionen och Israel. En siffra som belyser detta är att handeln med EU står för 36 procent av Israels totala handel.

Ytterligare faktorer visar att tendensen är positiv:

–   Den 9 december 2004 avslutades förhandlingarna mellan kommissionen och den israeliska regeringen om en ”handlingsplan” inom ramen för den nya grannskapspolitiken (tillsammans med Marocko, Jordanien och den palestinska myndigheten hörde Israel till den första grupp av länder som ingick ett sådant avtal),

–   Ett handelsavtal har slutits mellan Israel, Jordanien och Europeiska unionen som följd av det tidigare avtalet mellan de två Medelhavsländerna och Förenta staterna, vilket i stor utsträckning har bidragit till Jordaniens ekonomiska utveckling. Avtalet bör göra det möjligt för de tre parterna, men framför allt de två länderna i Mellanöstern, att dra nytta av det Europa‑Medelhavsövergripande avtalet om ursprungskumulation. Detta avtal bör utvidgas till andra länder i regionen för att öka handelsutbytet mellan samtliga länder i Europa–Medelhavsområdet,

–   Kommissionen och staten Israel undertecknade avslutningsvis ett avtal den 13 december 2004, vilket i stor utsträckning löste tvisten som orsakats av de skilda tolkningarna av ursprungsreglerna för produkter från Israel respektive Gaza och Jeriko.

Slutsatsen blir att de bilaterala handelsförbindelserna med Israel är relativt goda och att de omfattar samtliga sektorer, från jordbruket till de mest avancerade teknikområdena.

Oavsett vilken inverkan handelsutbytets utveckling kan ha på avspänningsprocessen mellan Israel och den palestinska myndigheten och Europeiska unionens roll i detta sammanhang är det önskvärt att ett avtal även träffas med den palestinska myndigheten om ursprungskumulation för handelsvaror, med tanke på det nära ömsesidiga beroendet mellan de båda länderna, om så bara geografiskt sett. Åtgärden skulle dessutom kunna bidra till att stärka den pågående fredsprocessen. Israels tillbakadragande från Gazaremsan, som fullständigt skall återgå under palestinsk kontroll från och med augusti, skapar problem när det gäller framtiden för regionens ekonomiska utveckling.

Det verkar som om detta mål endast kan uppnås genom att Europeiska unionen bidrar, bland annat ekonomiskt men framför allt tekniskt och diplomatiskt, till att dialogen mellan de båda parterna skall göra framsteg. De direkta förhandlingarna i närvaro av Europeiska kommissionen kan vara ett sätt att nå en lösning som är acceptabel för samtliga och som kombinerar betydelsen av den fria handeln och säkerheten för de berörda staterna, och därmed de positiva utvecklingsmöjligheterna.

Detta yttrande ger utskottet för internationell handel tillfälle att framhålla sitt stöd för inrättandet av ett frihandelsområde i Europa–Medelhavsområdet, enligt definitionen i Barcelonaförklaringen av den 28 november 1995.

FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till rekommendation som skall antas:

1.  Europaparlamentet gläds åt det protokoll som undertecknats av Europeiska unionen och staten Israel och som syftar till att utvidga det gällande associeringsavtalet till unionens tio nya medlemsstater. Parlamentet är övertygat om att utvidgningen av avtalet kommer att bidra till att stimulera handelsutbytet mellan de båda parterna.

2.  Europaparlamentet gläds åt den ordning som Europeiska kommissionen och staten Israel uppnått om de israeliska myndigheternas angivande av varors ursprung och som antogs av tullsamarbetskommittén.

3.  Europaparlamentet uppmanar Israel och EU att så snart som möjligt lösa den bilaterala frågan om ursprungsregler för att möjliggöra ett framgångsrikt genomförande av Europa‑Medelhavsövergripande system för ursprungskumulation mellan Israel, dess grannar och Europeiska gemenskapen.

4.  Europaparlamentet gläds åt det handelsavtal som nyligen undertecknats av Jordanien och Israel som skall göra det möjligt för parterna att tillämpa systemet för Europa‑Medelhavsövergripande ursprungskumulation, vilket ger uppenbara fördelar för de berörda parterna. Parlamentet hoppas att liknande avtal kan ingås med andra länder i regionen.

5.  Europaparlamentet är därför övertygat om att vissa handelsinitiativ, såsom ett möjligt avtal om det Europa–Medelhavsövergripande systemet för ursprungskumulation för handelsvaror mellan Israel och den palestinska myndigheten och mellan andra Europa‑Medelhavspartner i regionen, och båda parternas erkännande av relevanta handelsavtal med Europeiska unionen, kan inverka positivt på utvecklingen av handeln mellan de två parterna, vilket även skulle stödja den pågående fredsprocessen.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att aktivt samarbeta med de palestinska och israeliska myndigheterna för att fastställa de lämpligaste villkoren i syfte att främja den ekonomiska utvecklingen i dessa regioner, efter det att Gazaremsan placerats under den palestinska myndighetens administration. Samtidigt bör man se till att båda parter uppfyller alla nödvändiga villkor, bland annat när det gäller säkerheten, så att israeler och palestinier kan handla lätt och rättvist och utvecklas harmoniskt mot välstånd inom ramen för en enda ”customs envelope”.

7.  Europaparlamentet betonar, mot bakgrund av den så kallade handlingsplanen EU–Israel inom ramen för den nya grannskapspolitiken, att det är viktigt att utveckla sociala rättigheter och arbetsrätt och uppmanar kommissionen att inom ramen för sin verksamhet på detta område lägga större vikt vid social- och sysselsättningspolitik, eftersom framgångar på detta område kan innebära ett viktigt bidrag till större stabilitet och fred.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till rådets beslut om ingående av ett protokoll till Europa‑Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Ungerns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

Förfarandenummer

6060/2006 – KOM(2004)0754 – C6‑0077/2005 –2004/0266(AVC)

Ansvarigt utskott

AFET

Rådgivande utskott
  Tillkännagivande i kammaren

INTA
14.3.2006

Förstärkt samarbete

nej

Föredragande av yttrande Utnämning

Cristiana Muscardini
24.5.2005

Behandling i utskott

12.7.2005

 

 

 

 

Antagande av förslag

30.8.2005

Slutomröstning: resultat

för:

emot:

nedlagda röster:

25

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Enrique Barón Crespo, Daniel Caspary, Nigel Farage, Christofer Fjellner, Glyn Ford, Béla Glattfelder, Sajjad Karim, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Javier Moreno Sánchez, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Johan Van Hecke, Zbigniew Zaleski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Panagiotis Beglitis, Albert Deß, Pierre Jonckheer, Zuzana Roithová, Antolín Sánchez Presedo, Ivo Strejček

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Sergio Berlato

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till rådets beslut om ingående av ett protokoll till Europa‑Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Ungerns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

Referensnummer

6060/2006 – KOM(2004)0754 – C6‑0077/2006 – 2004/0266(AVC)

Begäran om parlamentets samtycke

2.3.2006

Ansvarigt utskott
  Tillkännagivande i kammaren

AFET
14.3.2006

Rådgivande utskott
  Tillkännagivande i kammaren

INTA
14.3.2006

 

 

 

 

Inget yttrande avges
  Beslut

-

 

 

 

 

Förstärkt samarbete
  Tillkännagivande i kammaren

-

 

 

 

 

Föredragande
  Utnämning

Elmar Brok
18.1.2005

 

Tidigare föredragande

-

 

Förenklat förfarande – beslut

30.3.2005

Behandling i utskott

18.1.2005

30.3.2005

 

 

 

Antagande

30.3.2005

Ingivande

9.3.2006

 

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

Ingen omröstning – beslut av det utvidgade presidiet (AFET) den 30 mars 2005