RAPORT Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi algatus võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2003/170/JSK liikmesriikide õiguskaitseorganite välismaale lähetatud kontaktametnike ühise kasutamise kohta

17.3.2006 - (10706/2005 – C6‑0255/2005 – 2005/0808(CNS)) - *

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Martine Roure

Menetlus : 2005/0808(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0064/2006
Esitatud tekstid :
A6-0064/2006
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi algatuse kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2003/170/JSK liikmesriikide õiguskaitseorganite välismaale lähetatud kontaktametnike ühise kasutamise kohta

(10706/2005 – C6‑0255/2005 – 2005/0808(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi algatust (10706/2005);

–   võttes arvesse ELi lepingu artikli 34 lõike 2 punkti c;

–   võttes arvesse ELi lepingu artikli 39 lõiget 1, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga;

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 93 ja 51;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A6‑0064/2005);

1.  kiidab Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi algatuse muudetud kujul heaks;

2.  palub nõukogul oma teksti vastavalt muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb kõrvale kalduda Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud tekstist;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi algatust oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi valitsusele.

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ettepanekEuroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1

PÕHJENDUS 1 A (uus)

 

(1 a) Islandi ja Norra puhul arendatakse käesoleva otsusega, välja arvatud artikli 1 lõigetes 1 ja 2, edasi Schengeni acquis' sätteid seoses Euroopa Liidu Nõukogu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahel nimetatud kahe riigi osalemise kohta Schengeni acquis' rakendamises, kohaldamises ja edasiarendamises sõlmitud lepinguga1, kusjuures kõnealune Schengeni acquis' edasiarendus jääb kõnealuse lepingu teatavaid rakenduseeskirju käsitleva nõukogu otsuse 1999/437/EÜ2 artikli 1 punkti H kohaldamisalasse.

ELT L 176, 10.7.1999, lk 36.

2 EÜT L 176, 10.7.1999, lk 31.

 

Justification

L'article premier, paragraphes 1 et 2, de l'initiative vise à ajouter des dispositions à l'article premier, paragraphes 1 et 2, de la décision 2003/170/JAI du Conseil, qui concernent Europol et, par conséquent, ne se rapportent pas à l'acquis de Schengen et ne le développent pas.

De la même façon que le considérant 17 de la décision 2003/170/JAI du Conseil mentionnait précisément quel article ne constituait pas un développement de l'acquis de Schengen, la présente initiative doit le mentionner, pour que le considérant 17 de la décision 2003/170/JAI du Conseil puisse être dûment adapté.

Muudatusettepanek 2

ARTIKLI 1 PUNKT 1

Artikli 1 lõike 1 esimene lõik a (otsus 2003/170/JAI)

Käesolevas otsuses tähendab “Europoli kontaktametnik” Europoli töötajat, kes on lähetatud välismaale ühte või mitmesse kolmandasse riiki või rahvusvahelisse organisatsiooni, et toetada ja koordineerida nende riikide asutuste või organisatsioonide koostööd Europoliga, hõlbustades nendevahelist teabevahetust.

 

Käesolevas otsuses tähendab “Europoli kontaktametnik” Europoli töötajat, kes on lähetatud välismaale ühte või mitmesse kolmandasse riiki või rahvusvahelisse organisatsiooni, et toetada ja koordineerida koostööd ühelt poolt nende riikide asutuste või organisatsioonide ja Europoli vahel ning teiselt poolt vastavasse kolmandasse riiki või vastava rahvusvahelise organisatsiooni juurde lähetatud liikmesriikide õiguskaitseorganite kontaktametnike vahel, hõlbustades nendevahelist teabevahetust.

Justification

Premièrement, les termes "officier de liaison Europol" devraient être remplacés par "officier de liaison d'Europol" pour correspondre à l'article 3 de l'acte du conseil d'administration d'Europol du 15 octobre 1998 et à l'acte du Conseil du 3 novembre 1998.

Deuxièmement, les officiers de liaison d'Europol doivent à la fois remplir une fonction similaire à celle des officiers détachés par les Etats membres, et jouer un rôle de coordinateur du travail de ces derniers. Cette double fonction évitera à l'ensemble des officiers détachés un chevauchement inutile de leur travail, et leur permettra de réaliser un travail plus performant et plus complet puisque lorsque cela sera possible ils le réaliseront en équipe.

Muudatusettepanek 3

ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 lõike 2 esimene lõik a (otsus 2003/170/JAI)

Käesolev otsus ei piira Europoli kontaktametniku ülesannete täitmist, mis on ametnikule pandud Europoli konventsiooniga, selle rakenduskorraga ning Europoli ja asjaomase kolmanda riigi või rahvusvahelise organisatsiooni vahel sõlmitud koostöölepingutega.

Käesolev otsus ei piira Europoli kontaktametniku selliste ülesannete täitmist, mis on ametnikule pandud Europoli konventsiooniga, selle rakendussätete ning Europoli ja asjaomase kolmanda riigi või rahvusvahelise organisatsiooni vahel sõlmitud koostöölepingutega.

Justification

Premièrement, les termes "officier de liaison Europol" devraient être remplacés par "officier de liaison d'Europol" pour correspondre à l'article 3 de l'acte du conseil d'administration d'Europol du 15 octobre 1998 et à l'acte du Conseil du 3 novembre 1998.

Deuxièmement, la reformulation ci-dessus proposée est plus appropriée.

Muudatusettepanek 4

ARTIKLI 1 PUNKT 2 A (uus)

Artikli 2 lõige 1 (otsus 2003/170/JAI)

 

2 a) Artikli 2 lõige 1 asendatakse järgmise tekstiga:

 

"1. Iga liikmesriik tagab ühelt poolt, et tema kontaktametnikud loovad ja hoiavad otsesidemeid vastuvõtjariigi pädevate asutuste või rahvusvahelise organisatsiooniga teabe kogumise ja vahetamise hõlbustamiseks ja kiirendamiseks, ning teiselt poolt selle, et kontaktametnikud edastavad kogutud teabe viivitusteta ja otse Europolile."

Justification

Dans le but de faire émerger un esprit européen de coopération des services policiers et répressifs, l'échange direct d'information entre les officiers détachés et l'agence centrale Europol apparaît essentiel et primordial. Il est donc nécessaire de prévoir dans les fonctions de ces officiers qu'ils effectuent cet échange immédiat avec Europol.

Muudatusettepanek 5

ARTIKLI 1 PUNKT 2 B (uus)

Artikli 2 lõige 3 (otsus 2003/170/JAI)

 

2 b) Artikli 2 lõige 3 asendatakse järgmise tekstiga:

 

"3. Kontaktametnikud täidavad oma ülesandeid volituste piires ning kooskõlas siseriikliku õiguse, Europoli konventsiooni ja vastuvõtjariikide või rahvusvaheliste organisatsioonidega sõlmitud lepingute sätetega, sealhulgas kooskõlas isikuandmete kaitset käsitlevate sätetega."

Justification

La convention Europol n'étant pas encore transposée dans l'ensemble des législations nationales des Etats membres, il devient donc nécessaire de faire figurer celle-ci dans le texte.

Muudatusettepanek 6

ARTIKLI 1 PUNKT 2 C (uus)

Artikli 2 lõige 3 a (uus) (otsus 2003/170/JAI)

 

2 c) Artiklile 2 lisatakse järgmine lõige:

 

"3 a. Kui ühes ja samas kolmandas riigis või rahvusvahelises organisatsioonis on mitu kontaktametnikku, kelle on sinna lähetanud erinevad liikmesriigid, kooskõlastavad nad oma tegevuse, et hoida nii palju kui võimalik ära missioonide kattumist. Sel eesmärgil püüavad kontaktametnikud töötada meeskonnana ja arendada suhteid teistesse riikidesse lähetatud kontaktametnikega, kellega koostöö tegemine on vajalik või kasulik selleks, et koguda, täiendada või kokku panna teavet, mis hõlmab laiemat teemaderingi kui üksnes selle riigi, riikidegrupi või rahvusvahelise organisatsiooniga seotud küsimused, mille juurde neid on lähetatud."

Justification

La nature transfrontalière de nombreuses organisations ou associations tant criminelles que terroristes implique qu'une coopération et une mutualisation de certaines missions entre officiers de liaisons détachés dans différents pays soient rendues possibles afin d'augmenter la cohérence et l'efficience de ces missions.

Muudatusettepanek 7

ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 4 lõike 1 uus lause (otsus 2003/170/JAI)

Selliseid kohtumisi võib samuti korraldada mis tahes muu liikmesriigi algatusel ning eelkõige nende liikmesriikide algatusel, kes tegutsevad ELi koostöö “juhtriigina” vastavas riigis või piirkonnas.

Selliseid kohtumisi võib samuti korraldada Europoli või mis tahes muu liikmesriigi algatusel ning eelkõige nende liikmesriikide algatusel, kes tegutsevad ELi koostöö "juhtriigina" vastavas riigis või piirkonnas.

Justification

Europol en tant qu'agence centrale doit avoir, au même titre que les Etats membres, le droit d'organiser ces réunions.

Muudatusettepanek 8

ARTIKLI 1 PUNKT 3 A (uus)

Artikli 4 lõige 2 (otsus 2003/170/JAI)

 

2 a) Artikli 4 lõige 2 asendatakse järgmise tekstiga:

 

"2. Liikmesriigid tagavad, et nende kontaktametnikud, kes on lähetatud samasse kolmandasse riiki või rahvusvahelisse organisatsiooni, abistavad üksteist kontakti võtmisel vastuvõtjariigi asutustega. Liikmesriigid püüavad vastastikku kokkuleppele jõuda ülesannete jagamises oma kontaktametnike vahel, kes viibivad samas kolmandas riigis või sama rahvusvahelise organisatsiooni juures, tagades, et nõuetekohaselt arvestatakse ja püütakse rahuldada kõigi ELi liikmesriikide huve. Kui liikmesriigid pole ülesannete jagamise suhtes kokku leppinud, tagab vastava kokkuleppe sõlmimise ja selle tegeliku elluviimise Europol, tehes seda vastavasse kolmandasse riiki või rahvusvahelise organisatsiooni juurde lähetatud kontaktametniku kaudu (juhul kui vastavasse riiki või vastava rahvusvahelise organisatsiooni juurde on lähetatud Europoli kontaktametnik)."

Justification

Lorsque plusieurs Etats membres détachent des officiers de liaison dans un même pays ou une même organisation il y a bien souvent un chevauchement inutile des missions et travaux réalisés par ces officiers. Un travail d'équipe doit dès lors se réaliser dans ces pays pour permettre une plus grande efficacité de nos missions.

Muudatusettepanek 9

ARTIKLI 1 PUNKT 3 B (uus)

Artikli 4 lõige 3 (otsus 2003/170/JAI)

 

3 b) Artikli 4 lõige 3 asendatakse järgmise tekstiga:

 

"3. Liikmesriigid teevad vajadusel kahe- või mitmepoolsete kokkulepete alusel ühest liikmesriigist kolmandasse riiki või rahvusvahelise organisatsiooni juurde lähetatud kontaktametnikule kohustuseks esindada ka teiste asjaomaste liikmesriikide erihuve ning tegutseda sealjuures üldisemalt Euroopa Liidu huvides."

Justification

Faisant partie d'une même Union il est dans l'intérêt de tous les Etats membres que chacun veille avec soin aux intérêts et à la sécurité des autres. De plus, nos intérêts particuliers n'étant pas fondamentalement divergeant les uns des autres en matière de sécurité et de coopération policière, cette mission ne constituera pas une surcharge pour les officiers.

Muudatusettepanek 10

ARTIKLI 1 PUNKT 3 C (uus)

Artikli 5 lõige 1 (otsus 2003/170/JAI)

 

3 c) Artikli 5 lõige 1 asendatakse järgmise tekstiga:

 

"1. Liikmesriigid tagavad, et nende kontaktametnikud kolmandates riikides ja rahvusvaheliste organisatsioonide juures edastavad kooskõlas siseriikliku õiguse, Europoli konventsiooni, asjakohaste rahvusvaheliste õigusaktide ja kehtivate isikuandmete kaitset reguleerivate sätetega oma asjaomasele siseriiklikule asutusele ja Europolile teavet raske kuritegevuse kohta, mis ohustab teist liikmesriiki, kes ei ole kõnealuses kolmandas riigis või rahvusvahelise organisatsiooni juures oma kontaktametnikega esindatud. Siseriiklikud asutused ja Europol hindavad siseriikliku õiguse ja Europoli konventsiooni kohaselt ning vastavalt ohu suurusele, kas teatada sellest asjaomasele liikmesriigile."

Justification

La convention Europol n'étant pas encore transposée dans l'ensemble des législations nationales des Etats membres, il devient donc nécessaire de faire figurer celle-ci dans le texte.

Muudatusettepanek 11

ARTIKLI 1 PUNKT 3 D (uus)

Artikli 5 lõige 2 (otsus 2003/170/JAI)

 

3 d) Artikli 5 lõige 2 asendatakse järgmise tekstiga:

 

"2. Liikmesriikide kontaktametnikud kolmandates riikides või rahvusvaheliste organisatsioonide juures edastavad kooskõlas siseriikliku õiguse, Europoli konventsiooni, asjakohaste rahvusvaheliste õigusaktide ja kehtivate isikuandmete kaitset reguleerivate sätetega teavet teist liikmesriiki ohustava raske kuritegevuse kohta Europolile ja otse kõnealuse liikmesriigi kontaktametnikule, kui see liikmesriik on asjaomases kolmandas riigis või rahvusvahelises organisatsioonis esindatud."

Justification

Premièrement, la convention Europol n'étant pas encore transposée dans l'ensemble des législations nationales des Etats membres, il devient donc nécessaire de faire figurer celle-ci dans le texte.

Deuxièmement, dans un souci de solidarité commune entre les Etats membres lorsque des menaces sont dirigées contre l'un d'entre eux, celui-ci doit pouvoir en être au plus vite averti bien qu'il ne dispose pas d'officier de liaison dans le pays d'où provient cette possible menace.

Muudatusettepanek 12

ARTIKLI 1 PUNKT 3 E (uus)

Artikli 5 lõige 4 (otsus 2003/170/JAI)

 

3 e) Artikli 5 lõige 4 asendatakse järgmise tekstiga:

 

"4. Liikmesriigid käsitlevad iga lõikes 3 kirjeldatud taotlust kooskõlas siseriikliku õiguse, Europoli konventsiooni ja asjakohaste rahvusvaheliste õigusaktidega ning teatavad nii kiiresti kui võimalik, kas seda taotlust saab täita."

Justification

La convention Europol n'étant pas encore transposée dans l'ensemble des législations nationales des Etats membres, il devient donc nécessaire de faire figurer celle-ci dans le texte.

Muudatusettepanek 13

ARTIKLI 1 PUNKT 4

Artikli 8 lõige 3 (otsus 2003/170/JAI)

3. Vastavalt siseriiklikule õigusele ja Europoli konventsioonile võivad liikmesriigid esitada Europolile taotluse kolmandatesse riikidesse või rahvusvahelistesse organisatsioonidesse lähetatud Europoli kontaktametnike kasutamiseks, et vahetada asjakohaste teavet. Taotlused esitatakse Europolile liikmesriikide siseriiklike üksuste kaudu kooskõlas Europoli konventsiooniga.

3. Kooskõlas Europoli konventsiooniga esitavad liikmesriigid juhul, kui see on vajalik ja võimalik, Europolile taotluse kolmandatesse riikidesse või rahvusvahelistesse organisatsioonidesse lähetatud Europoli kontaktametnike kasutamiseks, et kasutada asjakohase teabe vahetamisel täiel määral ära Europoli kanaleid. Taotlused esitatakse Europolile liikmesriikide siseriiklike üksuste kaudu kooskõlas Europoli konventsiooniga.

Justification

La formulation suivante semble plus adaptée. D'une part il est inutile dans de paragraphe de se référer au droit national. D'autre part, ce libellé correspond bien mieux à l'esprit de la décision 2003/170/JAI du 27 février 2003, intitulée "utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des Etats membres".

Muudatusettepanek 14

ARTIKLI 1 PUNKT 4

Artikli 8 lõige 4 (otsus 2003/170/JAI)

4. Europol tagab, et tema kolmandatesse riikidesse ja rahvusvahelistesse organisatsioonidesse lähetatud kontaktametnikud annavad neile teavet liikmesriike ohustavate raskete kuritegude kohta, mille osas Europolil on Europoli konventsioonist tulenev pädevus. Selline teave edastatakse siseriiklike üksuste kaudu asjaomaste liikmesriikide pädevatele asutustele kooskõlas Europoli konventsiooniga.

4. Europol tagab, et tema kolmandatesse riikidesse ja rahvusvahelistesse organisatsioonidesse lähetatud kontaktametnikud annavad talle teavet liikmesriike ohustavate raskete kuritegude kohta, mille osas Europolil on Europoli konventsioonist tulenev pädevus. Selline teave edastatakse siseriiklike üksuste kaudu asjaomaste liikmesriikide pädevatele asutustele kooskõlas Europoli konventsiooniga.

Justification

La formulation présentée ci-dessus rend plus contraignant le rôle confié à Europol quant à la transmission d'informations lorsque des menaces graves sont dirigées contre les Etats membres.

EXPOSE DES MOTIFS

La décision 2003/170/JAI du Conseil:

La décision du Conseil relative à l'utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des Etats membres (10507/02-C5-0357/2002 - 2002/0815(CNS)) visait principalement à mettre en œuvre les accords déjà prévu à cet effet dans l'action commune du 14 Octobre 1996 (96/602/JAI).

Cette décision du Conseil, sur initiative du Danemark, a permis de remédier à la fragilité juridique de l'action commune de 1996, puisque celle-ci ne bénéficiait d'aucune force juridique contraignante envers les Etats membres, et que la Cour de justice n'est pas compétente pour juger de la mise en œuvre de ce type d'actions ou de leur interprétation.

Tout en reprenant pour une large part le contenu de l'ancienne action commune, cette décision imposait néanmoins des obligations explicites aux Etats membres en matière de coopération communautaire.

Cette décision avait cependant été réalisée sur le mode du plus petit dénominateur commun, étant donné les réticences exprimées par les Etats membres quant à une coopération large dans ce domaine.

L'avis législatif du PE concernant la décision 2003/170/JAI:

Le Parlement européen a approuvé l'initiative danoise moyennant une série d'amendements approuvés en commission au fond.

Le Parlement demandait ainsi essentiellement que la décision devait s'appliquer aux officiers de liaison d'EUROPOL, et être juridiquement plus contraignante. Mesure que la présente décision analysée met en œuvre. Le Parlement avait en effet estimé que les officiers de liaison, en charge de la défense des intérêts de leur Etat membre d'origine, envoyés dans un pays tiers ou une organisation internationale doivent aussi défendre les intérêts des Etats membres qui ne disposent pas de personnel sur place.

Les amendements adoptés visaient ainsi trois objectifs clairs:

- premièrement, une approche communautaire des tâches assignées aux officiers de liaison était vivement désirée.

- deuxièmement, l'idée de coopération entre les Etats membres dans le domaine de l'Espace de liberté, de sécurité et de justice par un renforcement clair de la coopération entre officiers de liaison des différents Etats membres et d'EUROPOL lorsqu'ils se trouvent dans un même pays tiers était vivement soutenue.

- troisièmement, le Parlement souhaitait que les instruments sur les compétences des officiers de liaison et sur la protection des données au niveau de l'Union soit rendus contraignants pour qu'un ensemble de règlementations nationales et de règles régissant EUROPOL ne viennent pas compliquer les moyens de contrôle judiciaire.

Les buts poursuivis par la nouvelle décision du Conseil modifiant la décision 2003/170/JAI:

C'est suite à l'évaluation de la mise en œuvre de la décision 2003/170/JAI que la nécessité de modifier certaines dispositions est devenue claire.

Ces modifications ont pour but de rendre contraignante la pratique en vigueur qui veut que les Etats membres utilisent des officiers de liaison d'EUROPOL aux fins de la transmission d'informations. Ainsi ces officiers seraient également envoyés dans un ou plusieurs pays tiers ou une ou plusieurs organisations internationales pour soutenir et coordonner la coopération entre les autorités de ce/ces pays tiers et EUROPOL et faciliter l'échange d'informations.

Ces mêmes officiers auraient aussi pour mission de communiquer des informations concernant des menaces criminelles susceptibles d'être dirigées contre un ou des Etats membres, et d'être utilisés afin d'échanger des informations sous requête d'un Etat membre.

Cette décision a donc pour but d'appliquer la précédente décision en vigueur aux officiers de liaison détachés par EUROPOL, et plus largement de rendre juridiquement contraignant le rôle actuellement joué par ces mêmes officiers.

Les Positions du rapporteure:

Votre rapporteure est consciente des problèmes qu'a posé l'absence de coordination et de coopération des officiers de liaison détachés par les autorités répressives de différents Etats membres dans un même pays ou une même organisation.

Suite à la rencontre entre les parlements nationaux au sujet de l'avenir de l'espace de liberté et de sécurité de l'Union européenne du 17 et 18 Octobre 2005, votre rapporteure a souhaité renforcer le rôle tenu par les officiers de liaison d'Europol.

C'est pourquoi le rapport est composé de deux types d'amendements, une série sur le texte original de la décision 2003/170/JAI et une série sur la présente initiative du Conseil. En effet, il était nécessaire de modifier certains amendements de la décision originale, sans quoi nos amendements portant sur l'initiative proposée par le conseil se seraient trouvés en contradiction avec d'autres articles de la décision 2003/170/JAI.

Les officiers de liaison d'Europol seront donc à la fois en charge des mêmes missions que les officiers de liaison détachés par les Etats membres, et de la coordination du travail de ces derniers lorsqu'ils se retrouvent à plusieurs dans un même pays ou une même organisation. Cette mesure a pour but de renforcer l'esprit de solidarité et de coopération des services de police des Etats membres, mais aussi de permettre une plus grande efficacité de ceux-ci dans les missions qui leurs sont confiées en évitant par exemple qu'un même travail soit réalisé deux fois pour le compte de deux différents Etats membres.

Elle a aussi veillé à ce que les informations récoltées par les officiers de liaison détachés par les Etats membres soient communiquées de manière automatique et directe à Europol premièrement, et aux autres Etats membres lorsqu'une menace s'avère potentiellement dirigée contre l'un d'entre eux n'ayant aucun officier détaché dans le pays d'origine de cette menace.

Enfin, ayant constatée que la législation Europol n'a toujours pas été transposée dans l'ensemble des législations nationales des Etats membres, elle a, à chaque endroit de l'ancien texte où une référence aux législations nationales était faite, introduit une référence parallèle et complémentaire à la législation Europol. Ceci permettra entre autre que cette dernière soit dûment prise en considération dans ce type de missions par les Etats membres qui n'ont toujours pas fait le nécessaire pour que la convention soit intégrée dans leur législation nationale.

MENETLUS

Pealkiri

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi algatus võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2003/170/JSK liikmesriikide õiguskaitseorganite välismaale lähetatud kontaktametnike ühise kasutamise kohta

Viited

10706/2005 – C6‑0255/2005 – 2005/0808(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

31.8.2005

Vastutav komisjon
  istungil teada andmise kuupäev

LIBE
6.9.2005

Arvamuse esitaja(d)
  istungil teada andmise kuupäev

 

 

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine
  otsuse kuupäev

 

 

 

 

 

Tõhustatud koostöö
  istungil teada andmise kuupäev

 

 

 

 

 

Raportöör(id)
  nimetamise kuupäev

Martine Roure

13.10.2005

 

Endine raportöör / Endised raportöörid

 

 

Lihtsustatud menetlus – otsuse kuupäev

 

Konsulteerimine Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega – istungil otsuse tegemise kuupäev

 

Konsulteerimine Regioonide Komiteega – istungil otsuse tegemise kuupäev

 

Arutamine parlamendikomisjonis

12.12.2005

16.1.2006

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

13.3.2006

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

40

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Alexander Nuno Alvaro, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Michael Cashman; Jean-Marie Cavada; Charlotte Cederschiöld, Fausto Correia, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Rosa Díez González, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Lilli Gruber, Adeline Hazan, Ewa Klamt, Henrik Lax, Sarah Ludford, Edith Mastenbroek, Jaime Mayor Oreja, Hartmut Nassauer, Martine Roure, Inger Segelström, Antonio Tajani, Ioannis Varvitsiotis, Stefano Zappalà; Tatjana Ždanoka.

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige / asendusliikmed

Frederika Brepoels, Panayiotis Demetriou, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sophia in 't Veld, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Hubert Pirker, Herbert Reul, Marie-Line Reynaud, Bogusław Sonik, Johannes Voggenhuber, Rainer Wieland

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige / asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

 

Esitamise kuupäev

17.3.2006

Märkused (andmed on kättesaadavad ainult ühes keeles)

...