Pranešimas - A6-0064/2006Pranešimas
A6-0064/2006

PRANEŠIMAS dėl Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės iniciatyvos siekiant priimti Tarybos sprendimą, iš dalies keičiantį Sprendimą 2003/170/TVR dėl ryšių palaikymo pareigūnų, valstybių narių teisėsaugos institucijų pasiųstų dirbti užsienyje, bendro naudojimo

17.3.2006 - (10706/2005 – C6‑0255/2005 – 2005/0808(CNS)) - *

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėjas: Martine Roure

Procedūra : 2005/0808(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0064/2006
Pateikti tekstai :
A6-0064/2006
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

siekiant priimti Tarybos sprendimą, iš dalies keičiantį Sprendimą 2003/170/TVR dėl ryšių palaikymo pareigūnų, valstybių narių teisėsaugos institucijų pasiųstų dirbti užsienyje, bendro naudojimo

(10706/2005 – C6‑0255/2005 – 2005/0808(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės iniciatyvą (10706/2005),

–   atsižvelgdamas į ES sutarties 34 straipsnio 2 dalies c pastraipą,

–   atsižvelgdamas į ES 39 straipsnio 1 dalį, pagal kurį Taryba pasikonsultavo su Parlamentu,

–   atsižvelgdamas į Europos Parlamento Darbo tvarkos taisyklių 93 ir 51 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A6-0064/2005).

1.  pritaria Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos iniciatyvai su pakeitimais;

2.  ragina Tarybą iš dalies pakeisti iniciatyvos tekstą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  prašo Tarybos iš naujo pasikonsultuoti su Parlamentu, jeigu ji ruošiasi iš esmės keisti Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės iniciatyvą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės vyriausybėms.

Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės siūlomas tekstas,Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

1 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

1 a) Islandijai ir Norvegijai šis sprendimas, išskyrus pirmo straipsnio 1 ir 2 dalis, reiškia Šengeno teisyno nuostatų plėtojimą pagal Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sutartį dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, pritaikant ir plėtojant Šengeno teisyno[1] nuostatas, priklausančias Tarybos sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio H punkto sričiai, susijusiai su tam tikromis minėtos sutarties taikymo taisyklėmis[2].

OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

2 OL L 176, 1999 7 10, p. 31.

 

Pagrindimas

Iniciatyvos pirmo straipsnio 1 ir 2 dalyse siekiama papildyti Tarybos sprendimo 2003/170/TVR pirmojo straipsnio 1 ir 2 dalis dėl Europolo, todėl jos nėra susijusios su Šengeno teisynu ir jo nepraplečia.

Tarybos sprendimo 2003/170/TVR 17 konstatuojamojoje dalyje aiškiai nurodoma, kuris straipsnis nepapildo Šengeno teisyno. Šioje iniciatyvoje taip pat turi būti nurodoma, kad galima tinkamai pritaikyti Tarybos sprendimo 2003/170/TVR 17 konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 2

1 STRAIPSNIO 1 PUNKTAS

1 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (Sprendimas 2003/170/TVR)

Šiame sprendime „Europolo ryšių palaikymo pareigūnas“ – tai Europolo darbuotojas, pasiųstas į vieną ar daugiau trečiųjų valstybių ar tarptautinių organizacijų paremti ir koordinuoti tų valstybių institucijų ar organizacijų bendradarbiavimą su Europolu, kad būtų palengvintas jų tarpusavio keitimasis informacija.

 

Šiame sprendime „Europolo ryšių palaikymo pareigūnas“ – tai Europolo darbuotojas, pasiųstas į vieną ar daugiau trečiųjų valstybių ar tarptautinių organizacijų, paremti ir koordinuoti tų valstybių institucijų ar organizacijų bendradarbiavimą, pirma, su Europolu, antra, su ryšių palaikymo pareigūnais, valstybių narių teisėsaugos institucijų pasiųstais dirbti į trečiąją šalį ar tarptautinę organizaciją, į kurią jie yra paskirti, kad būtų palengvintas jų tarpusavio keitimasis informacija.

Pagrindimas

Pirma, formuluotė „Europolo ryšių palaikymo pareigūnas“ turėtų būti pakeista formuluote „Europolo ryšių palaikymo pareigūnas“, kad atitiktų 1998 m. spalio 15 d. Europolo administracijos tarybos dokumento 3 straipsnį ir 1998 m. lapkričio 3 d. dokumentą.

Antra, Europolo ryšių palaikymo pareigūnai turi atlikti panašią funkciją, kaip ir valstybių narių paskirtieji pareigūnai, ir koordinuoti pastarųjų darbą. Dėl tokių dvejopų pareigų visi paskirtieji pareigūnai išvengs nereikalingo darbo dubliavimo ir jie galės kokybiškiau ir išsamiau jį atlikti, kadangi kai tai bus įmanoma, darbas bus atliekamas komandoje.

Pakeitimas 3

1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS

1 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (Sprendimas 2003/170/TVR)

Šis sprendimas nepažeidžia Europolo ryšių palaikymo pareigūnų uždavinių pagal Europolo konvenciją, jos įgyvendinimo priemonių bei Europolo ir atitinkamos trečiosios valstybės ar tarptautinės organizacijos bendradarbiavimo susitarimų.

„Šis sprendimas nepažeidžia Europolo ryšių palaikymo pareigūnų vykdomų užduočių pagal Europolo konvenciją, jos įgyvendinimo nuostatų bei Europolo ir atitinkamos trečiosios valstybės ar tarptautinės organizacijos bendradarbiavimo susitarimų.“

Pagrindimas

Pirma, formuluotė „Europolo ryšių palaikymo pareigūnas“ turėtų būti pakeista formuluote „Europolo ryšių palaikymo pareigūnas“, kad atitiktų 1998 m. spalio 15 d. Europolo administracijos tarybos dokumento 3 straipsnį ir 1998 m. lapkričio 3 d. dokumentą.

Antra, pasiūlyta formuluotė yra tinkamesnė.

Pakeitimas 4

1 STRAIPSNIO 2 A PUNKTAS (naujas)

2 straipsnio 1 dalis 1 (Sprendimas 2003/170/TVR)

 

2 a) 2 straipsnio 1 dalis keičiama taip:

 

„1. Kiekviena valstybė narė tinkamai prižiūri, kad jos ryšių palaikymo pareigūnai užmegztų ir palaikytų tiesioginius ryšius su priimančios valstybės arba tarptautinės organizacijos kompetentingomis institucijomis, siekiant palengvinti ir paspartinti informacijos mainus su Europolu, ir kad jos ryšių palaikymo pareigūnai nedelsdami ir tiesiogiai keistųsi surinkta informacija su Europolu“.

Pagrindimas

Siekiant Europos policijos ir teisėsaugos tarnybų bendradarbiavimo, būtina, kad paskirtieji pareigūnai ir centrinė Europolo tarnyba tiesiogiai keistųsi informacija. Todėl būtina numatyti, kad pareigūnai nedelsdami keistųsi informacija su Europolu.

Pakeitimas 5

1 STRAIPSNIO 2 B PUNKTAS (naujas)

2 straipsnio 3 dalis (Sprendimas 2003/170/TVR)

 

2 b) 2 straipsnio 3 dalis keičiama taip:

 

„3. Ryšių palaikymo pareigūnai atlieka savo pareigas pagal savo kompetenciją ir laikydamiesi atitinkamų nuostatų, įskaitant su asmeninių duomenų apsauga susijusias nuostatas, numatytas jų šalies teisės aktuose, Europolo konvencijoje ir su priimančiomis šalimis bei tarptautinėmis organizacijomis sudarytose sutartyse“.

Pagrindimas

Kadangi Europolo konvencija dar nėra perkelta į visus valstybių narių nacionalinius teisės aktus, būtina ją įtraukti į šio dokumento tekstą.

Pakeitimas 6

1 STRAIPSNIO 2 C PUNKTAS (naujas)

2 straipsnio 3 a dalis (nauja) (Sprendimas 2003/170/TVR)

 

2 c) 2 straipsnis papildomas šia straipsnio dalimi:

 

„3a) Kai yra keletas ryšių palaikymo pareigūnų ir jie paskirti skirtingų valstybių narių į tą pačią trečiąją šalį arba tą pačią tarptautinę organizaciją, valstybės narės koordinuoja jų veiksmus taip, kad būtų kuo mažiau dubliuojamos jų misijos. Todėl jie dirba komandoje ir siekia plėtoti ryšius su į kitas šalis paskirtais pareigūnais, su kuriais būtina ir naudinga bendradarbiauti, siekiant surinkti, papildyti ir sujungti informaciją, susijusią ne su paprasta nacionaline, daugianacionaline arba organizacine sritimi, kuri priklauso jų kompetencijai“.

Pagrindimas

Kadangi dauguma tiek nusikalstamų, tiek ir teroristinių organizacijų yra tarptautinės, reikia, kad vykdant tam tikras misijas į skirtingas šalis paskirti ryšių palaikymo pareigūnai galėtų tarpusavyje bendradarbiauti, siekiant, kad tokios misijos būtų labiau suderintos ir efektyvesnės.

Pakeitimas 7

1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

4 straipsnio 1 dalis (naujas sakinys) (Sprendimas 2003/170/TVR)

Tokius susitikimus taip pat galima rengti bet kurios kitos valstybės narės, pirmiausia valstybių narių, kurios atlieka „vadovaujančios šalies“ vaidmenį ES bendradarbiavimo srityje tam tikroje šalyje ar regione, iniciatyva.

„Tokius susitikimus taip pat galima rengti Europolo arba bet kurios kitos valstybės narės, pirmiausia valstybių narių, kurios atlieka „vadovaujančios šalies“ vaidmenį ES bendradarbiavimo srityje tam tikroje šalyje ar regione, iniciatyva.“;

Pagrindimas

Europolas, kaip centrinė tarnyba, turi turėti tokią pačią teisę rengti tokius susitikimus kaip ir valstybės narės.

Pakeitimas 8

1 STRAIPSNIO 3 A PUNKTAS (naujas)

4 straipsnio 2 dalis (Sprendimas 2003/170/TVR)

 

3 a) 4 straipsnio 2 dalis keičiama taip:

 

„2. Valstybės narės įsitikina, kad jų ryšių palaikymo pareigūnai, pasiųsti į tą pačią trečiąją šalį arba tą pačią tarptautinę organizaciją, padeda vieni kitiems palaikyti ryšius su priimančiosios valstybės valdžios institucijomis. Valstybės narės kartu siekia suderinti į tą pačią trečiąją šalį arba tarptautinę organizaciją paskirtų jų ryšių palaikymo pareigūnų uždavinių paskirstymą, prižiūrėdamos, kad būtų nustatyti visų Europos Sąjungos valstybių interesai ir į juos būtų tinkamai atsižvelgta. Jeigu valstybės narės nesutaria dėl uždavinių paskirstymo, Europolas ir jo į tą pačią trečiąją šalį arba tarptautinę organizaciją paskirtas ryšių palaikymo pareigūnas, jeigu toks yra, tampa atsakingas už paskirstymą ir jo efektyvų įgyvendinimą“.

Pagrindimas

Kai kelios valstybės narės į tą pačią šalį arba organizaciją paskiria savo ryšių palaikymo pareigūnus, dažnai nereikalingai dubliuojasi jų misijos ir atliekami darbai. Tokiais atvejais kuo didesnį mūsų misijų efektyvumą turi užtikrinti komandinis darbas tokiose šalyse.

Pakeitimas 9

1 STRAIPSNIO 3 B PUNKTAS (naujas)

4 straipsnio 3 dalis 1 (Sprendimas 2003/170/TVR)

 

3 b) 4 straipsnio 3 dalis keičiama taip:

 

„3. Valstybės narės dvišaliu ar daugiašaliu lygmeniu paveda vienos iš jų į trečiąją šalį ar tarptautinę organizaciją siunčiamiems ryšių palaikymo pareigūnams atsižvelgti į išskirtinius vienos ar kelių kitų valstybių narių interesus ir veikia platesniu mastu atsižvelgdamos į ES interesus“.

Pagrindimas

Priklausydamos vienai Sąjungai, visos valstybės narės yra suinteresuotos, kad kiekviena iš jų atidžiai atsižvelgtų į kitų valstybių narių interesus ir kruopščiai siektų saugumo. Be to, kadangi mūsų atskiri interesai saugumo ir policijos bendradarbiavimo srityje iš esmės nesiskiria, ši misija neapsunkins pareigūnų darbo.

Pakeitimas 10

1 STRAIPSNIO 3 C PUNKTAS (naujas)

5 straipsnio 1 dalis 1 (Sprendimas 2003/170/TVR)

 

3 c) 5 straipsnio 1 dalis keičiama taip:

 

„1. Valstybės narės prižiūri, kad laikantis nacionalinių teisės aktų, Europolo konvencijos, nuolatinių tarptautinių dokumentų bei asmeninių duomenų srityje taikomų nuostatų jų į trečiąsias šalis ar tarptautines organizacijas pasiųsti ryšių palaikymo pareigūnai organizacijoms, kurioms jie priklauso, ir Europolui teiktų informaciją apie didelių nusikaltimų grėsmę, kylančią kitoms valstybėms narėms, kurioms neatstovauja jų pačių į atitinkamas trečiąsias šalis ar tarptautinę organizaciją pasiųsti ryšių palaikymo pareigūnai. Remdamosi savo nacionaliniais teisės aktais ir Europolo konvencija bei atsižvelgdamos į grėsmės dydį, nacionalinės valdžios institucijos ir Europolas nusprendžia dėl galimybės informuoti su tuo susijusias valstybes nares“.

Pagrindimas

Kadangi Europolo konvencija dar nėra perkelta į visus valstybių narių nacionalinius teisės aktus, būtina ją įtraukti į šio dokumento tekstą.

Pakeitimas 11

1 STRAIPSNIO 3 D (naujas)

5 straipsnio 2 dalis (Sprendimas 2003/170/TVR)

 

3 d) 5 straipsnio 2 dalis keičiama taip:

 

„2. Valstybių narių į trečiąsias šalis arba tarptautines organizacijas pasiųsti ryšių palaikymo pareigūnai, laikydamiesi nacionalinių teisės aktų, Europolo konvencijos, nuolatinių tarptautinių dokumentų bei asmeninių duomenų srityje taikomų nuostatų, informaciją apie didelių nusikaltimų grėsmę, kylančią kitoms valstybėms narėms, teiktų tiesiogiai tos valstybės narės ir Europolo ryšių palaikymo pareigūnams, kai tai valstybei yra atstovaujama atitinkamoje trečiojoje šalyje arba tarptautinėje organizacijoje.

Pagrindimas

Pirma, kadangi Europolo konvencija dar nėra perkelta į visus valstybių narių nacionalinius teisės aktus, būtina ją įtraukti į šio dokumento tekstą.

Antra, siekiant bendro valstybių narių solidarumo, kai vienai iš jų yra iškilusi grėsmė, tokia šalis turi turėti galimybę būti kuo greičiau apie tai informuota, net jei ji neturi savo ryšių palaikymo pareigūno grėsmę keliančioje šalyje.

Pakeitimas 12

1 STRAIPSNIO 3 E PUNKTAS (naujas)

5 straipsnio 4 dalis (Sprendimas 2003/170/TVR)

 

3 e) 5 straipsnio 4 dalis keičiama taip:

 

„4. Valstybės narės visus 3 straipsnio dalyje numatytus prašymus tiria laikydamosi savo nacionalinių teisės aktų, Europolo konvencijos ir nuolatinių tarptautinių dokumentų ir kuo greičiau nurodo, ar jos turi galimybę prie jų prieiti“.

Pagrindimas

Kadangi Europolo konvencija dar nėra perkelta į visus valstybių narių nacionalinius teisės aktus, būtina ją įtraukti į šį tekstą.

Pakeitimas 13

1 STRAIPSNIO 4 PUNKTAS

8 straipsnio 3 dalis (Sprendimas 2003/170/TVR)

3. Valstybės narės, laikydamosi nacionalinės teisės ir Europolo konvencijos, gali pateikti prašymą Europolui naudoti Europolo ryšių palaikymo pareigūnus, komandiruotus į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas, tam, kad būtų keičiamasi atitinkama informacija. Prašymai adresuojami Europolui per valstybių narių nacionalinius padalinius, laikantis Europolo konvencijos.

3. Valstybės narės, laikydamosi Europolo konvencijos, kai tai yra įmanoma ir būtina, užtikrina, kad prašymas būtų pateiktas Europolui, siekiant gauti jo ryšių palaikymo pareigūnų, komandiruotų į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas, pagalbą ,ir visiškai išnaudoti Europolo ryšius keičiantis atitinkama informacija. Prašymai adresuojami Europolui per valstybių narių nacionalinius padalinius, laikantis Europolo konvencijos.

Pagrindimas

Tokia formuluotė yra tinkamesnė. Pirma, yra beprasmiška šioje straipsnio dalyje daryti nuorodą į nacionalinę teisę. Antra, šis pasirinkimas daug geriau atitinka 2003 m. vasario 27 d. Sprendimą 2003/170/TVR „Ryšių palaikymo pareigūnų, valstybių narių teisėsaugos institucijų, pasiųstų dirbti užsienyje, bendras naudojimas“.

Pakeitimas 14

1 STRAIPSNIO 4 PUNKTAS

8 straipsnio 4 dalis (Sprendimas 2003/170/TVR)

4. Europolas užtikrina, kad jo ryšių palaikymo pareigūnai, komandiruoti į trečiąsias valstybes ir tarptautines organizacijas, jam teiktų informaciją, susijusią su pagal Europolo konvenciją Europolo kompetencijai priklausančių nusikalstamų veikų keliamomis rimtomis grėsmėmis valstybėms narėms. Tokia informacija perduodama atitinkamos valstybės narės kompetentingoms institucijoms per nacionalinius padalinius, laikantis Europolo konvencijos.

4. Europolas turi užtikrinti, kad jo ryšių palaikymo pareigūnai, komandiruoti į trečiąsias valstybes ir tarptautines organizacijas, jam teiktų informaciją, susijusią su pagal Europolo konvenciją Europolo kompetencijai priklausančių nusikalstamų veikų keliamomis rimtomis grėsmėmis valstybėms narėms. Tokia informacija perduodama atitinkamos valstybės narės kompetentingoms institucijoms tarpininkaujant nacionaliniams padaliniams, remiantis Europolo konvencija.

Pagrindimas

Čia pateikiama formuluote Europolui patikėtas informacijos apie didelę grėsmę, kylančią valstybėms narėms, perdavimas yra labiau privalomo pobūdžio.

EXPOSE DES MOTIFS

La décision 2003/170/JAI du Conseil:

La décision du Conseil relative à l'utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des Etats membres (10507/02-C5-0357/2002 - 2002/0815(CNS)) visait principalement à mettre en œuvre les accords déjà prévu à cet effet dans l'action commune du 14 Octobre 1996 (96/602/JAI).

Cette décision du Conseil, sur initiative du Danemark, a permis de remédier à la fragilité juridique de l'action commune de 1996, puisque celle-ci ne bénéficiait d'aucune force juridique contraignante envers les Etats membres, et que la Cour de justice n'est pas compétente pour juger de la mise en œuvre de ce type d'actions ou de leur interprétation.

Tout en reprenant pour une large part le contenu de l'ancienne action commune, cette décision imposait néanmoins des obligations explicites aux Etats membres en matière de coopération communautaire.

Cette décision avait cependant été réalisée sur le mode du plus petit dénominateur commun, étant donné les réticences exprimées par les Etats membres quant à une coopération large dans ce domaine.

L'avis législatif du PE concernant la décision 2003/170/JAI:

Le Parlement européen a approuvé l'initiative danoise moyennant une série d'amendements approuvés en commission au fond.

Le Parlement demandait ainsi essentiellement que la décision devait s'appliquer aux officiers de liaison d'EUROPOL, et être juridiquement plus contraignante. Mesure que la présente décision analysée met en œuvre. Le Parlement avait en effet estimé que les officiers de liaison, en charge de la défense des intérêts de leur Etat membre d'origine, envoyés dans un pays tiers ou une organisation internationale doivent aussi défendre les intérêts des Etats membres qui ne disposent pas de personnel sur place.

Les amendements adoptés visaient ainsi trois objectifs clairs:

- premièrement, une approche communautaire des tâches assignées aux officiers de liaison était vivement désirée.

- deuxièmement, l'idée de coopération entre les Etats membres dans le domaine de l'Espace de liberté, de sécurité et de justice par un renforcement clair de la coopération entre officiers de liaison des différents Etats membres et d'EUROPOL lorsqu'ils se trouvent dans un même pays tiers était vivement soutenue.

- troisièmement, le Parlement souhaitait que les instruments sur les compétences des officiers de liaison et sur la protection des données au niveau de l'Union soit rendus contraignants pour qu'un ensemble de règlementations nationales et de règles régissant EUROPOL ne viennent pas compliquer les moyens de contrôle judiciaire.

Les buts poursuivis par la nouvelle décision du Conseil modifiant la décision 2003/170/JAI:

C'est suite à l'évaluation de la mise en œuvre de la décision 2003/170/JAI que la nécessité de modifier certaines dispositions est devenue claire.

Ces modifications ont pour but de rendre contraignante la pratique en vigueur qui veut que les Etats membres utilisent des officiers de liaison d'EUROPOL aux fins de la transmission d'informations. Ainsi ces officiers seraient également envoyés dans un ou plusieurs pays tiers ou une ou plusieurs organisations internationales pour soutenir et coordonner la coopération entre les autorités de ce/ces pays tiers et EUROPOL et faciliter l'échange d'informations.

Ces mêmes officiers auraient aussi pour mission de communiquer des informations concernant des menaces criminelles susceptibles d'être dirigées contre un ou des Etats membres, et d'être utilisés afin d'échanger des informations sous requête d'un Etat membre.

Cette décision a donc pour but d'appliquer la précédente décision en vigueur aux officiers de liaison détachés par EUROPOL, et plus largement de rendre juridiquement contraignant le rôle actuellement joué par ces mêmes officiers.

Les Positions du rapporteure:

Votre rapporteure est consciente des problèmes qu'a posé l'absence de coordination et de coopération des officiers de liaison détachés par les autorités répressives de différents Etats membres dans un même pays ou une même organisation.

Suite à la rencontre entre les parlements nationaux au sujet de l'avenir de l'espace de liberté et de sécurité de l'Union européenne du 17 et 18 Octobre 2005, votre rapporteure a souhaité renforcer le rôle tenu par les officiers de liaison d'Europol.

C'est pourquoi le rapport est composé de deux types d'amendements, une série sur le texte original de la décision 2003/170/JAI et une série sur la présente initiative du Conseil. En effet, il était nécessaire de modifier certains amendements de la décision originale, sans quoi nos amendements portant sur l'initiative proposée par le conseil se seraient trouvés en contradiction avec d'autres articles de la décision 2003/170/JAI.

Les officiers de liaison d'Europol seront donc à la fois en charge des mêmes missions que les officiers de liaison détachés par les Etats membres, et de la coordination du travail de ces derniers lorsqu'ils se retrouvent à plusieurs dans un même pays ou une même organisation. Cette mesure a pour but de renforcer l'esprit de solidarité et de coopération des services de police des Etats membres, mais aussi de permettre une plus grande efficacité de ceux-ci dans les missions qui leurs sont confiées en évitant par exemple qu'un même travail soit réalisé deux fois pour le compte de deux différents Etats membres.

Elle a aussi veillé à ce que les informations récoltées par les officiers de liaison détachés par les Etats membres soient communiquées de manière automatique et directe à Europol premièrement, et aux autres Etats membres lorsqu'une menace s'avère potentiellement dirigée contre l'un d'entre eux n'ayant aucun officier détaché dans le pays d'origine de cette menace.

Enfin, ayant constatée que la législation Europol n'a toujours pas été transposée dans l'ensemble des législations nationales des Etats membres, elle a, à chaque endroit de l'ancien texte où une référence aux législations nationales était faite, introduit une référence parallèle et complémentaire à la législation Europol. Ceci permettra entre autre que cette dernière soit dûment prise en considération dans ce type de missions par les Etats membres qui n'ont toujours pas fait le nécessaire pour que la convention soit intégrée dans leur législation nationale.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

dėl Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės iniciatyvos siekiant priimti Tarybos sprendimą, iš dalies keičiantį Sprendimą 2003/170/TVR dėl ryšių palaikymo pareigūnų, valstybių narių teisėsaugos institucijų pasiųstų dirbti užsienyje, bendro naudojimo

 

Nuorodos

10706/2005 – C6‑0255/2005 – 2005/0808(CNS)

Konsultavimosi su Parlamentu data

31.8.2005

Atsakingas komitetas
  Paskelbimo per plenarinį posėdį data

LIBE
6.9.2005

Nuomonę teikiantis(-ys) komitetas(-ai)  Paskelbimo per plenarinį posėdį data

 

 

 

 

 

Nuomonė(-s) nepareikšta(-os)  Sprendimo data

 

 

 

 

 

Glaudesnis bendradarbiavimas
  Paskelbimo per plenarinį posėdį data

 

 

 

 

 

Pranešėjas(-ai)
  Paskyrimo data

Martine Roure

13.10.2005

 

Pakeistas(-i) pranešėjas(-ai)

 

 

Supaprastinta procedūra  Sprendimo data

 

Konsultacija su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu  Plenariniame posėdyje priimto nutarimo data

 

Konsultacija su Regionų komitetu

Plenariniame posėdyje priimto nutarimo data


Svarstymas komitete

12.12.2005

16.1.2006

 

 

 

Priėmimo data

13.3.2006

Galutinio balsavimo rezultatai

Už:

Prieš:

Susilaikė:

40

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Alexander Nuno Alvaro, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Michael Cashman; Jean-Marie Cavada; Charlotte Cederschiöld, Fausto Correia, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Rosa Díez González, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Lilli Gruber, Adeline Hazan, Ewa Klamt, Henrik Lax, Sarah Ludford, Edith Mastenbroek, Jaime Mayor Oreja, Hartmut Nassauer, Martine Roure, Inger Segelström, Antonio Tajani, Ioannis Varvitsiotis, Stefano Zappalà; Tatjana Ždanoka.

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Frederika Brepoels, Panayiotis Demetriou, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sophia in 't Veld, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Hubert Pirker, Herbert Reul, Marie-Line Reynaud, Bogusław Sonik, Johannes Voggenhuber, Rainer Wieland

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (178 straipsnio 2 dalis)

 

Pateikimo data – A6

17.3.2006

 

Pastabos

...