VERSLAG over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Servië en Montenegro inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

11.4.2006 - (COM(2005)0353 – C6‑0114/2006 – 2005/0141(CNS)) - *

Commissie vervoer en toerisme
Rapporteur: Paolo Costa

Procedure : 2005/0141(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0126/2006
Ingediende teksten :
A6-0126/2006
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Servië en Montenegro inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

(COM(2005)0353 – C6‑0114/2006 – 2005/0141(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2005)0353)[1],

–   gelet op artikel 80, lid 2 en artikel 300, lid 2, eerste alinea van het EG‑Verdrag,

–   gelet op artikel 300, lid 3, eerste alinea van het EG‑Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6‑0114/2006),

–   gelet op de artikelen 51 en 83, lid 7 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme (A6‑0126/2006),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en Servië en Montenegro.

  • [1]  Nog niet in het PB gepubliceerd.

TOELICHTING

Ingevolge de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft de Gemeenschap exclusieve bevoegdheid voor diverse aspecten van het luchtverkeer met derde landen, die van oudsher geregeld werden in bilaterale overeenkomsten over luchtdiensten tussen lidstaten en derde landen.

Naar aanleiding van deze arresten heeft de Raad de Commissie in juni 2003 gemachtigd om met derde landen te onderhandelen over de vervanging van een aantal bepalingen in bestaande bilaterale overeenkomsten door een communautaire overeenkomst.

Derhalve heeft de Commissie onderhandelingen gevoerd met Servië en Montenegro over een overeenkomst ter vervanging van een aantal bepalingen in bestaande bilaterale overeenkomsten inzake luchtdiensten tussen lidstaten en Servië en Montenegro.

De wijzigingen betreffen:

Artikel 2 (aanwijzingsclausules): om discriminatie te vermijden zijn de traditionele aanwijzingsclausules, die alleen verwijzen naar luchtvaartmaatschappijen van de lidstaat die partij is in de bilaterale overeenkomst, vervangen door communautaire aanwijzingsclausules, waardoor alle communautaire luchtvaartmaatschappijen gebruik kunnen maken van het vestigingsrecht.

Artikel 4 (belasting van vliegtuigbrandstof): in het algemeen wordt vliegtuigbrandstof in de traditionele bilaterale overeenkomsten vrijgesteld van belasting, maar voor operaties binnen het territorium van de gemeenschap is deze belasting wel mogelijk krachtens Richtlijn 2003/96/EG van de Raad tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteiten. Krachtens artikel 4 gelden de bepalingen van Richtlijn 2003/96/EG ook voor vliegtuigbrandstof voor vliegtuigen van aangewezen luchtvervoerders van Servië en Montenegro die opereren binnen het grondgebied van de Gemeenschap.

Artikel 5 (tarieven): lost strijdigheden op tussen de bestaande bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten en Verordening (EEG) nr. 2409/92 van de Raad inzake tarieven voor luchtdiensten, die luchtvaartmaatschappijen uit derde landen verbiedt een dominerende rol te spelen bij het vaststellen van de tarieven voor luchtvervoersdiensten die volledig binnen de Gemeenschap plaatsvinden.

Bijlagen 1 en 2 geven een lijst van de bilaterale overeenkomsten waarnaar verwezen wordt in de verschillende artikelen van de overeenkomsten tussen de EU en Servië en Montenegro, namelijk Oostenrijk, België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Nederland, Polen, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

Bijlage 3 bevat een lijst met de andere landen, te weten IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland, die vallen onder de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

De overeenkomsten die door de Commissie zijn opgesteld moeten worden ondertekend en voorlopig toegepast. Het voorstel tot een besluit van de Raad geeft de voorzitter van de Raad de bevoegdheid de persoon of personen aan te wijzen die bevoegd is/zijn om namens de Gemeenschap de overeenkomst te ondertekenen op voorlopige basis totdat deze in werking treedt na voltooiing van de noodzakelijke procedures.

Het Parlement heeft het recht advies uit te brengen over deze overeenkomst ingevolge de raadplegingsprocedure, in overeenstemming met artikel 83 betreffende "Internationale overeenkomsten" van het Reglement, dat luidt: "Het advies van het Parlement of zijn besluit inzake het verlenen van instemming met de sluiting, hernieuwing of wijziging van een door de Europese Gemeenschap gesloten internationale overeenkomst of financieel protocol, wordt uitgebracht, respectievelijk genomen, met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen aan de hand van één enkele stemming, zonder dat amendementen op de tekst van de overeenkomst of van het protocol kunnen worden ingediend."

Op basis van deze overwegingen stelt de rapporteur voor dat de Commissie vervoer en toerisme een positief advies uitbrengt over de sluiting van deze overeenkomst.

PROCEDURE

Titel

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Servië en Montenegro inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

Document- en procedurenummers

COM(2005)0353 – C6 0114/2006 – 2005/0141(CNS)

Datum raadpleging EP

 

Commissie ten principale
  Datum bekendmaking

TRAN

Medeadviserende commissie(s)
  Datum bekendmaking

 

 

 

 

 

Geen advies
  Datum besluit

 

 

 

 

 

Nauwere samenwerking
Datum bekendmaking

 

 

 

 

 

Rapporteur(s)
  Datum benoeming

Paolo Costa
29.8.2005

 

Vervangen rapporteur(s)

 

 

Vereenvoudigde procedure – datum besluit

 

Betwisting rechtsgrondslag
  Datum JURI-advies

 

 

 

 

 

Wijziging financiële voorzieningen
  Datum BUDG-advies

 

 

 

 

 

Raadpleging Europees Economisch en Sociaal Comité – datum EP-besluit

 

Raadpleging Comité van de regio's – datum EP-besluit

 

Behandeling in de commissie

22.11.2005

 

 

 

 

Datum goedkeuring

22.11.2005

Uitslag eindstemming

+:

-:

0:

46
0
0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Armando Dionisi, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Jörg Leichtfried, Fernand Le Rachinel, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Patrick Louis, Ashley Mote, Michael Henry Nattrass, Seán Ó Neachtain, Janusz Onyszkiewicz, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Gary Titley, Georgios Toussas, Marta Vincenzi, Roberts Zīle

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Zsolt László Becsey, Den Dover, Markus Ferber, Jas Gawronski, Zita Gurmai, Elisabeth Jeggle, Sepp Kusstatscher, Helmuth Markov, Rosa Miguélez Ramos, Francesco Musotto, Willem Schuth

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid  2)

 

Datum indiening

11.4.2006

Opmerkingen (slechts in één taal beschikbaar)

...