POROČILO o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Srbijo in Črno goro o nekaterih vidikih zračnega prevoza

11.4.2006 - (KOM(2005)0353 – C6‑0114/2006 – 2005/0141(CNS)) - *

Odbor za promet in turizem
Poročevalec: Paolo Costa

Postopek : 2005/0141(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0126/2006
Predložena besedila :
A6-0126/2006
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Srbijo in Črno goro o nekaterih vidikih zračnega prevoza

(KOM(2005)0353 – C6 0114/2006 – 2005/0141(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga sklepa Sveta (KOM(2005)0353)[1],

–   ob upoštevanju členov 80(2) in 300(2), prvi pododstavek, prva poved Pogodbe ES,

–   ob upoštevanju prvega pododstavka člena 300(3) Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6‑0114/2006),

–   ob upoštevanju členov 51 in 83(7) svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A6‑0126/2006),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic ter Srbije in Črne gore.

  • [1]  Še neobjavljeno v UL.

OBRAZLOŽITEV

Kot je razsodilo Sodišče Evropskih skupnosti, ima Skupnost izključno pristojnost za nekatera področja zunanjega letalskega prometa, ki so jih doslej urejali dvostranski sporazumi o zračnem prevozu med državami članicami in tretjimi državami.

V skladu s tem je Svet junija 2003 Komisijo pooblastil za začetek pogajanj s tretjimi državami, katerih namen je bil nadomestitev nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumi Skupnosti.

Komisija je tako na pogajanjih s Srbijo in Črno goro izposlovala sprejetje sporazuma, ki nadomešča nekatere določbe v obstoječih dvostranskih sporazumih o zračnem prevozu med državami članicami ter Srbijo in Črno goro.

Te spremembe so:

Čl. 2 (klavzule o določitvi): Da bi zagotovili enake možnosti, se prejšnje klavzule o določitvi, ki se nanašajo izključno na letalske prevoznike države članice, ki je stranka dvostranskega sporazuma, zamenjajo s klavzulami o določitvi za celotno Skupnost, po katerih lahko vsi letalski prevozniki v Skupnosti izkoristijo pravico do ustanovitve.

Člen 4 (obdavčenje letalskega goriva): Tradicionalni dvostranski sporazumi načeloma letalsko gorivo izvzemajo iz obdavčenja, direktiva Sveta 2003/96/ES, ki spreminja okvir Skupnosti na področju obdavčevanja energentov in električne energije, pa takšno obdavčenje na ozemlju Skupnosti dovoljuje. Po členu 4 določbe direktive 2003/96/ES prav tako veljajo za zrakoplove imenovanih srbskih in črnogorskih letalskih prevoznikov, ki delujejo na ozemlju Skupnosti.

Člen 5 (določanje cen): Ta člen odpravlja neskladje med dvostranskimi sporazumi in Uredbo Sveta (EGS) 2409/92 o prevozninah in tarifah za zračni prevoz, ki prevoznikom iz tretjih držav prepoveduje poljubno oblikovanje cen za zračne prevoze, v celoti opravljene v Skupnosti.

V Prilogah 1 in 2 so navedeni dvostranski sporazumi, na katere se sklicujejo različni členi sporazumov med EU ter Srbijo in Črno goro. To so sporazumi z: Avstrijo, Belgijo, Ciprom, Češko republiko, Francijo, Finsko, Nemčijo, Grčijo, Madžarsko, Luksemburgom, Malto, Nizozemsko, Poljsko, Portugalsko, Slovaško, Slovenijo, Švedsko in Združenim kraljestvom.

V prilogi 3 so naštete še druge države, na katere se sklicujejo posamezni členi, in sicer Islandija, Lihtenštajn, Norveška ter Švica, za katere velja sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru.

Sporazume, ki jih je na pogajanjih dosegla Komisija, je treba podpisati in začasno uporabljati. Predlagani sklep Sveta predsednika Sveta pooblašča, da določi osebo ali osebe, ki bodo v imenu Skupnosti podpisale omenjeni sporazum, ki bo veljal začasno, dokler ne bodo dokončani vsi potrebni postopki.

Parlament ima pravico dati mnenje o tem sporazumu po postopku posvetovanja, v skladu s 7 odstavkom člena 83 „Mednarodni sporazumi“, ki se glasi:

„Parlament da svoje mnenje ali privolitev za sklenitev, obnovo ali spremembo mednarodnega sporazuma ali finančnega protokola s strani Evropske skupnosti z enim samim glasovanjem z večino oddanih glasov, pri čemer niso dopustne spremembe besedila sporazuma ali protokola.“

Na osnovi zapisanega poročevalec predlaga, da Odbor za promet in turizem poda pozitivno mnenje o sklenitvi tega sporazuma.

POSTOPEK

Naslov

Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Srbijo in Črno goro o nekaterih vidikih zračnega prevoza

Referenčni dokumenti

KOM(2005)0353 - C6-0114-2006 - 2005/0141(CNS)

Datum posvetovanja z EP

31.3.2006

Pristojni odbor
  Datum razglasitve na zasedanju

TRAN
6.4.2006

Odbori, zaprošeni za mnenje
  Datum razglasitve na zasedanju

 

 

 

 

 

Odbori, ki niso dali mnenja
  Datum sklepa

 

 

 

 

 

Okrepljeno sodelovanje
  Datum razglasitve na zasedanju

 

 

 

 

 

Poročevalec/-ka
  Datum imenovanja

Paolo Costa
29.8.2005

 

Nadomeščeni/-a poročevalec/-ka

 

 

Poenostavljeni postopek – datum sklepa

 

Oporekanje pravni podlagi
  Datum mnenja JURI

 

 

 

Popravek finančne ocene sredstev
  Datum mnenja BUDG

 

 

 

Posvetovanje EP z Ekonomsko-socialnim odborom – datum sklepa na zasedanju

 

Posvetovanje EP z Odborom regij – datum sklepa na zasedanju

 

Obravnava v odboru

22.11.2005

 

 

 

 

Datum sprejetja

22.11.2005

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

46

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Armando Dionisi, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Jörg Leichtfried, Fernand Le Rachinel, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Patrick Louis, Ashley Mote, Michael Henry Nattrass, Seán Ó Neachtain, Janusz Onyszkiewicz, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Gary Titley, Georgios Toussas, Marta Vincenzi, Roberts Zīle

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Zsolt László Becsey, Den Dover, Markus Ferber, Jas Gawronski, Zita Gurmai, Elisabeth Jeggle, Sepp Kusstatscher, Helmuth Markov, Rosa Miguélez Ramos, Francesco Musotto, Willem Schuth

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

 

Datum predložitve

11.4.2006

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)

...