ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών

10.4.2006 - (COM(2005)0355 – C6‑0115/2006 – 2005/0146(CNS)) - *

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγητής: Paolo Costa

Διαδικασία : 2005/0146(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0130/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0130/2006
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών

(COM(2005)0355 – C6‑0115/2006 – 2005/0146(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2005)0355)[1],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 80, παράγραφος 2 και το άρθρο 300, παράγραφος 2, πρώτη υποπαράγραφος, πρώτη πρόταση, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0115/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6‑0130/2006),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

  • [1]  ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η Κοινότητα έχει αποκλειστική αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά διάφορες πτυχές των εξωτερικών αερομεταφορών οι οποίες διέπονταν παραδοσιακά από διμερείς συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών σχετικά με την παροχή αεροπορικών υπηρεσιών.

Κατά συνέπεια, τον Ιούνιο του 2003 το Συμβούλιο ανέθεσε στην Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες προκειμένου να αντικατασταθούν ορισμένες διατάξεις σε υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες με κοινοτικές συμφωνίες.

Έτσι, η Επιτροπή διαπραγματεύθηκε με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας συμφωνία η οποία αντικαθιστά ορισμένες διατάξεις στις υφιστάμενες διμερείς οικείες συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας.

Αυτές οι μεταβολές αφορούν:

Άρθρο 2 (όροι καθορισμού): Για να αποφευχθούν οι διακρίσεις, οι παραδοσιακοί όροι καθορισμού, που αναφέρονται μόνο σε αερομεταφορείς του κράτους μέλους που συμμετέχει στη διμερή συμφωνία, αντικαθίστανται από κοινοτικούς όρους καθορισμού, επιτρέποντας σε όλους τους κοινοτικούς αερομεταφορείς να επωφεληθούν από το δικαίωμα εγκατάστασης.

Άρθρο 4 (φορολόγηση αεροπορικών καυσίμων): Ενώ οι παραδοσιακές διμερείς συμφωνίες έχουν την τάση να εξαιρούν, σε γενικές γραμμές, τα αεροπορικά καύσιμα από την φορολόγηση, η οδηγία του Συμβουλίου 2003/96/ΕΚ για την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου σχετικά με τη φορολόγηση προϊόντων ενέργειας και ηλεκτρισμού, επιτρέπει αυτή τη φορολόγηση για δραστηριότητες εντός της επικράτειας της Κοινότητας. Στο πλαίσιο του άρθρου 4, οι διατάξεις της οδηγίας 2003/96/ΕΚ ισχύουν και για τα αεροσκάφη καθορισμένων αερομεταφορέων της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας που λειτουργούν εντός της επικράτειας της Κοινότητας.

Άρθρο 5 (τιμολόγηση): Επιλύει διαφορές μεταξύ των διμερών συμφωνιών και του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) 2409/92 σχετικά με τους ναύλους αεροπορικών υπηρεσιών, ο οποίος απαγορεύει σε αερομεταφορείς τρίτων χωρών να αναλαμβάνουν πρωτοβουλία στο θέμα του καθορισμού των τιμών για την παροχή αεροπορικών υπηρεσιών εντός της Κοινότητας.

Τα παραρτήματα 1 και 2 απαριθμούν τις διμερείς συμφωνίες που αναφέρονται στα διάφορα άρθρα των συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, δηλαδή οι χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, και Ηνωμένο Βασίλειο.

Το παράρτημα 3 απαριθμεί τα άλλα κράτη, στα οποία γίνεται αναφορά, δηλαδή την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, τα οποία εμπίπτουν στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Οι συμφωνίες που διαπραγματεύθηκε η Επιτροπή θα πρέπει να προσυπογραφούν και να εφαρμοσθούν προσωρινώς. Η προτεινόμενη απόφαση του Συμβουλίου εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Συμβουλίου να ορίσει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να προσυπογράψουν, εξ ονόματος της Κοινότητας, την προαναφερθείσα συμφωνία, σε προσωρινή βάση, έως ότου τεθεί σε εφαρμογή μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων διαδικασιών.

Το Κοινοβούλιο εξουσιοδοτείται να γνωμοδοτήσει γι' αυτή τη συμφωνία στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 87 (διεθνείς συμφωνίες), παράγραφος 7, του Κανονισμού του, το οποίο έχει ως εξής: "Το Κοινοβούλιο, με την πλειοψηφία των ψηφισάντων, σε μία μοναδική ψηφοφορία, εκδίδει γνωμοδότηση ή σύμφωνη γνώμη για τη σύναψη, ανανέωση ή τροποποίηση διεθνούς συμφωνίας ή χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, χωρίς να επιτρέπεται η κατάθεση τροπολογιών στο κείμενο της συμφωνίας ή του πρωτοκόλλου".

Με βάση τα προαναφερθέντα ο εισηγητής προτείνει η Επιτροπή Μεταφορών να εκδώσει ευνοϊκή γνωμοδότηση για τη σύναψη αυτής της συμφωνίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2005)0355 – C6-0115/2006 – 2005/0146(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

31.3.2006

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN
6.4.2006

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ές)
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει
  Ημερομηνία της απόφασης

 

 

 

 

 

Ενισχυμένη συνεργασία
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Paolo Costa
29.8.2005

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε/καν

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία απόφασης

 

Αμφισβήτηση της νομικής βάσης
  Ημερομ. γνωμοδότησης JURI

 

 

 

Τροποποίηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου
  Ημερομ. γνωμοδότησης BUDG

 

 

 

Διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή - Ημερομ. απόφασης στην ολομέλεια

 

Διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών - Ημερομ. απόφασης στην ολομέλεια

 

Εξέταση στην επιτροπή

22.11.2005

 

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.11.2005

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

46

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Armando Dionisi, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Jörg Leichtfried, Fernand Le Rachinel, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Patrick Louis, Ashley Mote, Michael Henry Nattrass, Seán Ó Neachtain, Janusz Onyszkiewicz, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Gary Titley, Γεώργιος Τούσσας, Marta Vincenzi, Roberts Zīle

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Zsolt László Becsey, Den Dover, Markus Ferber, Jas Gawronski, Zita Gurmai, Elisabeth Jeggle, Sepp Kusstatscher,, Helmuth Markov, Rosa Miguélez Ramos, Francesco Musotto, Willem Schuth

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Ημερομηνία κατάθεσης

10.4.2006

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

...