BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe om fiskeri ud for São Tomé og Príncipe, for perioden 1. juni 2005 – 31. maj 2006

20.4.2006 -            (KOM(2005)0630 – C6‑0045/2006 – 2005/0249(CNS)) - *

Fiskeriudvalget
Ordfører: Duarte Freitas

Procedure : 2005/0249(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0132/2006
Indgivne tekster :
A6-0132/2006
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe om fiskeri ud for São Tomé og Príncipe, for perioden 1. juni 2005 – 31. maj 2006

(KOM(2005)0630 – C6‑0045/2006 – 2005/0249(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(0205)0630)[1],

–       der henviser til EF-traktatens artikel 37 og artikel 300, stk. 2,

–       der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6‑0045/2006),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 83, stk. 7,

–       der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget og udtalelser fra Budgetudvalget og Udviklingsudvalget (A6‑0231/2006),

1.      godkender forslaget til Rådets forordning som ændret og godkender indgåelsen af aftalen;

2.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipes regeringer og parlamenter.

Kommissionens forslagÆndringsforslag

Ændringsforslag 1

Betragtning 2 a (ny)

 

(2a) Fællesskabets finansielle modydelse bør ligeledes anvendes til udvikling af de kystsamfund, der lever af fiskeri, og til etablering af små lokale virksomheder inden for konservering og forarbejdning af fiskeriprodukter.

Ændringsforslag 2

Artikel 1 a (ny)

 

Artikel 1a

 

Europa-Parlamentet anmodes hurtigst muligt om en udtalelse om forlængelse eller indgåelse af fiskeripartnerskabsaftaler for at undgå, at der bliver anmodet om sådanne udtalelser, efter at betalingsdatoen for de finansielle modydelser er overskredet.

Begrundelse

Institutionernes gode image skal for enhver pris bevares. I dette tilfælde blev Europa-Parlamentet anmodet om en udtalelse efter, at den fastlagte dato for betaling af de finansielle modydelser, der er fastsat i nærværende aftale om forlængelse (31. januar 2006), allerede var overskredet.

Ændringsforslag 3

Artikel 3 a (ny)

 

Artikel 3a

 

I protokollens sidste gyldighedsår og forud for indgåelsen af en eventuel aftale om dens fornyelse forelægger Kommissionen en rapport for Rådet og Europa-Parlamentet om anvendelsen af og gennemførelsesbetingelserne for aftalen.

Begrundelse

Kommissionen skal forelægge en generel evalueringsrapport om den pågældende aftale for Europa-Parlamentet og Rådet. Først derefter skal man kunne starte forhandlinger om en ny fiskeriaftale.

Ændringsforslag 4

Artikel 3 b (ny)

 

Artikel 3 b

 

Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om resultaterne af de målrettede aktioner, der er omhandlet i artikel 4 i protokollen.

Begrundelse

Med henblik på at vurdere om EU's finansielle modydelse er fuldt ud berettiget og bidrager effektivt til en bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne ved São Tomé og Príncipe, bør Kommissionen forelægge Parlamentet en rapport.

Ændringsforslag 5

Artikel 3 c (ny)

 

Artikel 3c

 

Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet et eksemplar af rapporten vedrørende evalueringen af "dybvandskrabbebestanden" for 2006.

Begrundelse

Evalueringen af denne bestand er vigtig, da den skaber sikkerhed for muligheden for at genåbne en fiskerikategori i São Tomé e Príncipe (krebsdyr).

Ændringsforslag 6

Artikel 3 d (ny)

 

Artikel 3d

 

Før afslutningen af forhandlingerne om forlængelse af den nuværende aftale orienterer Kommissionen Europa-Parlamentet om holdningen hos de medlemsstater, der er interesseret i en forlængelse af aftalen.

Begrundelse

Det er vigtigt at forbedre informationsniveauet over for Parlamentet, så det kan udføre de opgaver, der påhviler det i forbindelse med høringsproceduren.

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

BEGRUNDELSE

FISKERIAFTALER MED TREDJELANDE

De første fiskeriaftaler mellem Den Europæiske Union og tredjelande blev indgået i 1970'erne efter ændringerne af havretten. Dengang besluttede medlemsstaterne at overføre deres kompetence på dette område til Fællesskabet (Rådets resolution af 3. november 1976), og siden da har fiskeriaftalerne hørt ind under Fællesskabets enekompetence.

Inden for rammerne af den nye fælles fiskeripolitik skal fiskeriaftalerne bidrage til en forbedring af den globale styring i fiskerirelaterede spørgsmål gennem en effektiv gennemførelse af den nuværende internationale retlige ramme og ved at styrke og fremme mekanismerne for regionalt samarbejde. De skal desuden sikre en tilgang, der er præget af partnerskabet med udviklingslandene.

Eftersom EF-flådens adgang til de overskydende fiskebestande i udviklingslandenes eksklusive økonomiske zoner er blevet anført som et af de vigtigste formål med at opretholde og beskytte den eksterne fiskeripolitik, er det vigtigt at sikre, at den er i overensstemmelse med de andre grundlæggende mål for den fælles fiskeripolitik.

Forhandlinger om og indgåelse af fiskeriaftaler med tredjelande samt eventuel forlængelse af sådanne aftaler opfylder det generelle mål om at opretholde og beskytte EF-flådens, herunder EF-fjernfiskerflådens, traditionelle fiskeri, Disse aftaler gør det muligt at udvikle partnerskabsforbindelser for at fremme en bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne uden for EF-farvandene, samtidig med at der tages hensyn til de miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter.

FISKERIAFTALERNE MED SAO TOME OG PRINCIPE

Samarbejdet på fiskeriområdet mellem Fællesskabet og Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe begyndte med underskrivelsen af en fiskeriaftale i 1984. Siden da er samarbejdet mellem parterne blevet fornyet gennem forlængelse af på hinanden følgende protokoller, der fastsatte fiskerimuligheder tilbudt af tredjelandene og dertil forbundne finansielle modydelser fra EU's side.

Som det har været tilfældet i foregående aftaler, gav aftalen for 2002-2005 EU-flåden adgang til fiskeri i farvandene i São Tomé og Príncipes eksklusive økonomiske zone og ret til passage til de tilstødende fiskepladser. Til gengæld gav EU et finansielt bidrag på 2.250.000 euro til São Tomés regering for perioden 1. juni 2002-31. marts 2005.

FORLÆNGELSE AF DEN NUVÆRENDE FISKERIAFTALE MED SAO TOME OG PRINCIPE

Hovedformålet med at forlænge aftalen er at få løst visse problemer i forbindelse med gennemførelsen af protokollen og give de involverede myndigheder tid til at forberede sig på forhandlingerne om en fremtidig protokol.

Denne forlængelse gør det blandt andet muligt for EF-rederne at fortsætte fiskeriet i São Tomé og Príncipes eksklusive økonomiske zone, mens de førnævnte forhandlinger afvikles.

De to parter har aftalt at forlænge protokollen for en periode på et år (fra 1. juni 2005 til 31. maj 2006). Denne forlængelse i form af en brevveksling blev paraferet af de to parter den 3. juni 2005 med henblik på at fastsætte tekniske og finansielle betingelser for EF-fiskerfartøjernes fiskeri i São Tomé og Príncipes farvande for perioden 1. juni 2005 – 31. maj 2006.

Hovedelementerne i den forlængede protokol forbliver uændret:

-       Fiskerimuligheder: 36 notfartøjer med fryseanlæg til tunfiskeri, 2 stangfartøjer til tunfiskeri og 25 langlinefartøjer med flydeline.

De fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen, fordeles mellem medlemsstaterne efter fordelingsnøglen i protokollen 2002-2005 således:

- notfartøjer til tunfiskeri: Frankrig: 18, Spanien: 18

- stangfartøjer til tunfiskeri Portugal: 2

- langlinefartøjer med flydeline: Spanien: 20, Portugal: 5

-       Referencemængde: referencemængde i henhold til den nugældende protokol, dvs. en fangstmængde på 8.500 t tun i forlængelsesperioden (1. juni 2005 - 31. maj 2006).

-       Finansiel modydelse: det beløb, der er fastsat i den gældende protokol.

-       Beløb, som rederne skal betale i forskud og afgifter:

-       rederne skal som i alle andre aftaler, Fællesskabet har indgået i regionen, betale en afgift på 25 euro/t tun, der fanges i São Tomé og Príncipes fiskerizone;

-       forskuddet er fastsat til 3.750 euro/år pr. notfartøj, 1.375 euro/år pr. langlinefartøj med flydeline og 625 euro/år pr. stangfartøj.

Desuden skal der betales 50.000 euro til finansiering af en undersøgelse vedrørende evaluering af dybvandskrabbebestanden. Denne undersøgelse skulle efter planen have været gennemført i det første år af protokollen 2002-2005, men det blev den ikke.

Den finansielle modydelse er således fastsat til 687.500 euro for forlængelsesåret (255.000 til specifikke foranstaltninger + 382.500). Hele beløbet skulle have været udbetalt som finansiel modydelse senest den 31. januar 2006!

KONKLUSION:

Forlængelsen af aftalen er i Det Europæiske Fællesskabs interesse, da den giver EF-flåden mulighed for at fortsætte fiskeriet (under overholdelse af protokollens hovedelementer) i São Tomé og Príncipes eksklusive økonomiske zone, indtil der indgås en ny fiskeriaftale mellem parterne.

Den giver i øvrigt sikkerhed for, at der ikke indgås private aftaler, der kan udgøre en trussel for bæredygtigt fiskeri i området. Hvis Fællesskabet ikke forlænger aftalen, kunne det medføre, at EF-fartøjerne skifter flag (i de fleste tilfælde til bekvemmelighedsflag), hvilket fører til en reduktion i EF-flåden. Da Fællesskabet har internationale forpligtelser om bæredygtig ressourceforvaltning og bekæmpelse af ulovligt fiskeri, er det fuldt ud berettiget at videreføre fiskeripartnerskabsaftalerne, især med udviklingslandene.

Takket være den nuværende forlængelse kan man håbe på, at São Tomé og Príncipe bliver klar til at indgå forhandlinger om en ny fiskeriaftale med ikrafttrædelse den 1. juli 2006, og som er i begge parters interesse.

Endnu en gang er Europa-Parlamentet blevet anmodet om en udtalelse vedrørende en fiskeriaftale og/eller en forlængelse af fiskeriaftalen, selvom datoen for udbetaling af de finansielle modydelser er overskredet. Parlamentet ønsker at henlede Kommissionens opmærksomhed herpå.

UDTALELSE fra Budgetudvalget (27.3.2006)

til Fiskeriudvalget

om forslag til Rådets forordning om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe om fiskeri ud for São Tomé og Príncipe, for perioden 1. juni 2005 – 31. maj 2006
(KOM(2005)0630 – C6‑0045/2006 – 2005/0249(CNS))

Rådgivende ordfører: Helga Trüpel

KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag vedrører blot en forlængelse på et år af den tidligere protokol med São Tomé og Príncipe, som udløb den 31. maj 2005. For en finansiel modydelse på 637.500 EUR giver regeringen i São Tomé og Príncipe 36 spanske og franske notfartøjer til tunfiskeri, 25 spanske og portugisiske langlinefartøjer med flydeline samt 2 portugisiske stangfartøjer til tunfiskeri ret til at fiske i dets farvande. Fartøjerne vil få tilladelse til at fange 8.500 tons tun med supplerende betaling for fangst ud over denne grænse. EU skal ligeledes betale 50.000 EUR for en undersøgelse med en evaluering af dybvandskrabbebestanden.

Kommissionen anfører to årsager til at foreslå en forlængelse af aftalen frem for en ny protokol for en længere periode.

Den første er at give São Tomé og Príncipes regering mere tid til at forberede sig på forhandlingerne om en ny partnerskabsaftale. Da der er en del markante forskelle mellem de tidligere fiskeriaftaler og de nye fiskeripartnerskabsaftaler, er det forståeligt, at regeringen ønsker at forberede sig bedst muligt for at kunne forsvare sine interesser.

Den anden årsag er noget mere interessant. Kommissionen henviser til nødvendigheden af at “løse visse problemer i forbindelse med gennemførelsen af protokollen 2002-2005”, men giver ikke nogen nærmere forklaring på, hvilke problemer der kunne være tale om. Afhængigt af arten af de pågældende “problemer” ville det måske have været mere forsvarligt at suspendere fiskeriaktiviteterne.

Efter reformen af EU's fremgangsmåde i forbindelse med fiskeriaftaler ansætter Kommissionen nu konsulenter til at udarbejde en evaluering af aftalernes indvirkning. Evalueringen af aftalen med São Tomé og Príncipe giver en idé om landets problemer. Ifølge konklusionerne i den sammenfattende evaluering er fiskeripolitikken i São Tomé og Príncipe er kun mangelfuldt defineret og stagnerende. Den politiske udviklingskapacitet og samrådsmekanismer er ikke-eksisterende. Gennemførelseskapaciteten med hensyn til information og forskning på fiskeriområdet, udvikling af det nationale fiskeri, fiskeriforvaltning, kontrol og overvågning samt sundhedsinspektion er så ubetydelig, at den næsten er uden relevans.

Blandt de vigtigste budgetmæssige problemer i forbindelse med gennemførelse af protokollen nævnes i evalueringen São Tomé-myndighedernes meget ringe evne til at udnytte støtte i forbindelse med målrettede tiltag, gennemføre foranstaltninger og redegøre for deres udgifter samt manglende behørig budgetkontrol med finansielle modydelser.

Konsulenterne giver ligeledes udtryk for alvorlig bekymring med hensyn til følgerne af EU's langlinefartøjer med flydeline, især for visse udryddelsestruede hajer og næsten udryddede havskildpadder. Eftersom disse fartøjers “rapporter om fangster og fiskeriindsats er meget mangelfulde”, kan man kun undre sig over, hvorfor de fortsat skal drage fordel af subventioneret adgang til São Tomé og Príncipes farvande.

På baggrund af ovennævnte kan det næppe påstås, at aftalen med São Tomé og Príncipe er problemfri. Konsulenterne anbefaler en række foranstaltninger, bl.a. på det budgetmæssige område:

- teknisk bistand til en institutionel opstramning (fastsættelse af veldefinerede metoder med henblik på et sådant tiltag);

- reduktion eller eliminering af langlinefartøjer med flydeline (selv om de advarer mod at fjerne fiskerflåden fra São Tomés farvande for blot at flytte den et andet sted hen);

- opførelse af den samlede betaling under den næste protokol som finansiel modydelse frem for at indføje målrettede tiltag.

Konsulenterne fremsendte deres evaluering i september 2004 - længe før udløbet af den foregående protokol. Man må håbe, at Kommissionen og regeringen i São Tomé og Príncipe gør fuld brug af evalueringens meget værdifulde oplysninger.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag[1]Ændringsforslag

Ændringsforslag 1

Artikel 3 a (ny)

 

Artikel 3a

 

Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om resultaterne af de målrettede aktioner, der er omhandlet i artikel 4 i protokollen.

Begrundelse

Med henblik på at vurdere om EU's finansielle modydelse er fuldt ud berettiget og bidrager effektivt til en bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne ved São Tomé og Príncipe, bør Kommissionen forelægge Parlamentet en rapport.

PROCEDURE

Titel

Forslag til Rådets forordning om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe om fiskeri ud for São Tomé og Príncipe, for perioden 1. juni 2005 – 31. maj 2006

Referencer

KOM(2005)0630 – C6‑0045/2006 – 2005/0249(CNS)

Korresponderende udvalg

PECH

Rådgivende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG 16.2.2006

Udvidet samarbejde – dato for meddelelse på plenarmødet

0.0.0000

Ordfører
  Dato for valg

Helga Trüpel

20.9.2004

Oprindelig rådgivende ordfører

 

Behandling i udvalg

23.3.2006

 

 

 

 

Dato for vedtagelse

23.3.2006

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laima Liucija Andrikienė, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, James Elles, Hynek Fajmon, Szabolcs Fazakas, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Giovanni Pittella, Nina Škottová, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Constanze Angela Krehl, Hans-Peter Martin, Peter Šťastný, Tomáš Zatloukal

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

 

Bemærkninger (foreligger kun på ét sprog)

...

UDTALELSE fra Udviklingsudvalget (22.3.2006)

til Fiskeriudvalget

om forslag til Rådets forordning om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Den Demokratiske Republik Sao Tome og Principe om fiskeri ud for Sao Tome og Principe, for perioden 1. juni 2005 – 31. maj 2006
(KOM(2005)0630 – C6‑0045/2006 – 2005/0249(CNS))

Rådgivende ordfører: Marie-Arlette Carlotti

KORT BEGRUNDELSE

Alle fiskeriaftaler, som EU indgår med tredjelande, bør følge den integrerede ramme for fiskeripartnerskabsaftaler, som Kommissionen vedtog i 2002, og som har været genstand for en udtalelse fra Parlamentet, der vedtoges i oktober 2003. Selv om der i det foreliggende tilfælde er tale om en forlængelse af en fiskeriaftale, der undertegnedes inden rammeaftalens ikrafttræden, bør Europa-Kommissionen om muligt tage hensyn til tankegangen bag den nye type af aftaler.

EU's udviklingssamarbejdspolitik og den fælles fiskeripolitik bør være sammenhængende, komplementære og koordinerede, så de kan bidrage til fattigdomsafhjælpning og bæredygtig udvikling.

EU har forpligtet sig til at sikre et bæredygtigt fiskeri på verdensplan gennem bevaring eller genopretning af fiskeressourcerne, jf. Johannesburg-erklæringen.

EU har undertegnet FAO's "adfærdskodeks for ansvarligt fiskeri".

EU's tilstedeværelse i fjerne fiskerizoner udgør et berettiget mål, og EU's interesser på fiskeriområdet bør beskyttes, samtidig med at udviklingen i de stater, med hvem der er indgået aftaler, sikres.

Det var på denne baggrund, at fiskeriaftalen med Sao Tome og Principe blev undertegnet i 2002 for perioden 2002-2005. Ved aftalens udløb den 31. maj 2005 forlængedes protokollen i form af en brevveksling indtil den 31. maj 2006.

I protokollen fastsættes fiskerimuligheder for notfartøjer til tunfiskeri fra Spanien og Frankrig, stangfartøjer til tunfiskeri fra Portugal og langlinefartøjer med flydeline fra Spanien og Portugal.

Den finansielle modydelse udgør årligt 637.500 EUR og omfatter i alt 8.500 t tun.

EU finansierer desuden i denne periode en undersøgelse vedrørende evaluering af dybvandskrabbebestanden med 50.000 EUR.

Vi anbefaler kraftigt målrettede foranstaltninger til finansiering af lokale infrastrukturprojekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, hvilket vil give kystbefolkningerne andre erhvervsmuligheder end subsistensfiskeri.

Parlamentet høres i forbindelse med, at forlængelsen af aftalen udløber. Udviklingsudvalget vedtager sin udtalelse i marts, og Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, tager stilling til forslaget den følgende måned. Kommissionen modtager således først Parlamentets udtalelse en måned inden forlængelsens udløb i maj 2006.

Parlamentet kan ikke tolerere, at dets beføjelser åbent tilsidesættes, uden at protestere.

Vores institution bør høres vedrørende det forhandlingsmandat, som Rådet har givet Kommissionen, og bør underrettes af denne om forhandlingernes forløb. Enhver forsinkelse i høringsprocessen bør forklares og begrundes.

Parlamentet kan ikke acceptere den nuværende situation, hvad angår fiskeriaftalerne med tredjelande. Der bør være en mening med høringen, som bør foregå under respekt for Parlamentets kompetencer.

Der bør indledes en dialog mellem Europa-Parlamentets kompetente udvalg, Kommissionen og Rådet for at fjerne de problemer, som hindrer høringsproceduren vedrørende fiskeriaftalerne i at forløbe harmonisk.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag[1]Ændringsforslag

Ændringsforslag 1

Betragtning 2 a (ny)

 

(2a) Fællesskabets finansielle modydelse bør ligeledes anvendes til udvikling af de kystsamfund, der lever af fiskeri, og til etablering af små lokale virksomheder inden for konservering og forarbejdning af fiskeriprodukter.

PROCEDURE

Titel

Forslag til Rådets forordning om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Den Demokratiske Republik Sao Tome og Principe om fiskeri ud for Sao Tome og Principe, for perioden 1. juni 2005 – 31. maj 2006

Referencer

KOM(2005)0630 – C6‑0045/2006 – 2005/0249(CNS)

Korresponderende udvalg

PECH

Udtalelse fra         Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE
16.2.2006

Udvidet samarbejde - Dato for meddelelse på plenarmødet

 

Rådgivende ordfører          Dato for valg

Marie-Arlette Carlotti
25.1.2006

Rådgivende ordfører

 

Behandling i udvalg

13.3.2006

21.3.2006

 

 

 

Dato for vedtagelse

21.3.2006

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Fernando Fernández Martín, Michael Gahler, Hélène Goudin, Filip Andrzej Kaczmarek, Glenys Kinnock, Ģirts Valdis Kristovskis, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Horst Posdorf, Toomas Savi, Pierre Schapira, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Mauro Zani

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Manolis Mavrommatis, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

 

Bemærkninger (foreligger kun på ét sprog)

 

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

PROCEDURE

Titel

Forslag til Rådets forordning om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe om fiskeri ud for São Tomé og Príncipe, for perioden 1. juni 2005 – 31. maj 2006

Referencer

KOM(2005)0630 - C6‑0045/2006 - 2005/0249(CNS)

Dato for høring af EP

10.2.2006

Korresponderende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH
16.2.2006

Rådgivende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

16.2.2006

DEVE

16.2.2006

 

 

 

Ingen udtalelse
  Dato for afgørelse

 

 

 

 

 

Udvidet samarbejde
  Dato for meddelelse på plenarmødet

 

 

 

 

 

Ordfører
  Dato for valg

Duarte Freitas
15.2.2006

Oprindelig ordfører

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

 

Anfægtelse af restgrundlag
  Dato for udtalelse fra JURI

 

 

 

 

 

Ændring af bevillingsrammen
  Dato for udtalelse fra BUDG

 

 

 

 

 

Høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg - dato for afgørelse på plenarmødet

 

 

 

 

 

Høring af Regionsudvalget - dato for afgørelse på plenarmødet

 

 

 

 

 

Behandling i udvalg

22.2.2006

20.3.2006

 

 

 

Dato for vedtagelse

19.4.2006

Resultat af den endelige afstemning

+:  21

–:  3

0:   3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

James Hugh Allister, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Luis Manuel Capoulas Santos, David Casa, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Henrik Dam Kristensen, Albert Jan Maat, Willy Meyer Pleite, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Bernard Poignant, Struan Stevenson, Margie Sudre

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Chris Davies, Duarte Freitas

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Carlos Carnero González, Salvador Garriga Polledo, Eugenijus Gentvilas, Antonio Masip Hidalgo

Dato for indgivelse

20.4.2006

Bemærkninger (foreligger kun på ét sprog)

...