ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την παράταση του πρωτοκόλλου που καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε για την αλιεία στα ανοικτά του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, για την περίοδο από 1ης Ιουνίου 2005 έως 31 Μαΐου 2006

20.4.2006 - (COM(2005)0630 – C6‑0045/2006 – 2005/0249(CNS)) - *

Επιτροπή Αλιείας
Εισηγητής: Duarte Freitas

Διαδικασία : 2005/0249(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0132/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0132/2006
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την παράταση του πρωτοκόλλου που καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε για την αλιεία στα ανοικτά του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, για την περίοδο από 1ης Ιουνίου 2005 έως 31 Μαΐου 2006

(COM(2005)0630 – C6‑0045/2006 – 2005/0249(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου (COM(2005)0630)[1],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 και το άρθρο 300, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0045/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ανάπτυξης (A6‑0132/2006),

1.  εγκρίνει την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε και εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

Κείμενο που προτείνει η ΕπιτροπήΤροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη 2 Α (νέα)

 

(2Α) Η χρηματική αντιπαροχή της Κοινότητας πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη των παράκτιων κοινοτήτων οι οποίες έχουν την αλιεία ως μέσο επιβίωσης, αλλά και για τη δημιουργία νέων τοπικών επιχειρήσεων διατήρησης και μεταποίησης των αλιευτικών προϊόντων.

Τροπολογία 2

Άρθρο 1 Α (νέο)

 

Άρθρο 1Α

 

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να καλείται να γνωμοδοτεί σχετικά με παράταση ή σύναψη αλιευτικών συμφωνιών το ταχύτερο δυνατόν, ώστε να αποφεύγεται να ζητείται τέτοια γνωμοδότηση μετά την προθεσμία καταβολής οιασδήποτε χρηματικής αντιπαροχής.

Αιτιολόγηση

Η καλή εικόνα των θεσμικών οργάνων πρέπει να διατηρηθεί πάση θυσία. Στην προκείμενη περίπτωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κλήθηκε να γνωμοδοτήσει ενώ είχε ήδη παρέλθει η ημερομηνία που είχε ορισθεί για την καταβολή της χρηματικής αντιπαροχής που προέβλεπε η παράταση της παρούσας συμφωνίας (31 Ιανουαρίου 2006).

Τροπολογία 3

Άρθρο 3ºΑ (νέο)

 

Άρθρο 3Α

 

Κατά το τελευταίο έτος ισχύος του πρωτοκόλλου και πριν από τη σύναψη οιασδήποτε συμφωνίας για την ανανέωσή του, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας και τις συνθήκες υπό τις οποίες αυτή εφαρμόσθηκε.

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να ενημερώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την έκθεση γενικής αξιολόγησης της εν λόγω συμφωνίας. Μόνον κατόπιν αυτού πρέπει να αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις για νέα αλιευτική συμφωνία.

Τροπολογία 4

Άρθρο 3 Β (νέο)

 

Άρθρο 3Β

 

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση με τα αποτελέσματα των στοχοθετημένων δράσεων που περιγράφονται στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αξιολογηθεί το κατά πόσον η αποζημίωση που καταβάλλεται από την ΕΕ είναι πλήρως αιτιολογημένη και πράγματι προωθεί την αειφόρο χρήση των αλιευτικών πόρων του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 5

Άρθρο 3°Γ (νέο)

 

Άρθρο 3Γ

 

Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντίγραφο της έκθεσης σχετικά με τη μελέτη εκτίμησης του αλιευτικού πόρου "καβούρια βαθέων υδάτων" που προβλέπεται να συνταχθεί το 2006.

Αιτιολόγηση

Η εκτίμηση αυτού του αλιευτικού πόρου είναι σημαντική, στο μέτρο που παρέχει τη δυνατότητα να εκτιμηθεί εάν υπάρχει δυνατότητα να ανοίξει και πάλι μια κατηγορία αλιείας στα ανοικτά του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε (καρκινοειδή).

Τροπολογία 6

Άρθρο 3°Δ (νέο)

 

Άρθρο 3Δ

 

Πριν από την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την ανανέωση της ισχύουσας συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις θέσεις των κρατών μελών που έχουν συμφέροντα από την ανανέωση της συμφωνίας.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να βελτιωθεί η ενημέρωση που παρέχεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του στο πλαίσιο της γνωμοδοτικής διαδικασίας.

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

AΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ:

Η σύναψη αλιευτικών συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών άρχισε την δεκαετία του 70, συνεπεία των τροποποιήσεων του δικαίου της θάλασσας. Τότε τα κράτη μέλη αποφάσισαν να μεταβιβάσουν την αρμοδιότητά τους στον τομέα αυτό στην Κοινότητα (Ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 3ης Νοεμβρίου 1976), με αποτέλεσμα έκτοτε οι αλιευτικές συμφωνίες να εμπίπτουν στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της Κοινότητας.

Στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ (Κοινή Αλιευτική Πολιτική) κάθε συναπτόμενη συμφωνία αλιείας πρέπει να συμβάλλει στη βελτίωση του χειρισμού, σε παγκόσμιο επίπεδο, των θεμάτων που έχουν σχέση με τα αλιεύματα, μέσω της ορθής εφαρμογής του υφισταμένου νομικού πλαισίου και της ενίσχυσης και προώθησης των μηχανισμών περιφερειακής συνεργασίας. Πρέπει επίσης να ακολουθεί προσέγγιση εταιρικής σχέσης με τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Δεδομένου ότι η πρόσβαση του κοινοτικού στόλου σε πλεονάζοντα αποθέματα στην ΑΟΖ τρίτων χωρών έχει αναγνωρισθεί ως ένας από τους μεγάλους στόχους της ΕΕ στην εξωτερική πολιτική για την αλιεία, πρέπει να εξασφαλισθεί η εναρμόνισή του με άλλους βασικούς στόχους της ΚΑΠ.

Η διαπραγμάτευση και σύναψη αλιευτικών συμφωνιών με τρίτες χώρες, καθώς και η ενδεχόμενη παράτασή τους, ικανοποιούν τον γενικό στόχο της διατήρησης και προστασίας των παραδοσιακών αλιευτικών δραστηριοτήτων του κοινοτικού στόλου, συμπεριλαμβανομένου του στόλου υπερπόντιας αλιείας. Επιπλέον, οι συμφωνίες αυτές προσφέρουν δυνατότητες για ανάπτυξη σχέσεων σε πνεύμα συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση της βιώσιμης εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων εκτός των κοινοτικών υδάτων, με ταυτόχρονο συνυπολογισμό των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων.

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ με ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΑΟ ΤΟΜΕ ΚΑΙ ΠΡΙΝΣΙΠΕ :

Οι σχέσεις μεταξύ της ΕΟΚ και της Λαϊκής Δημοκρατίας του São Tomé και Príncipe στον τομέα της αλιείας άρχισαν με την υπογραφή αλιευτικής συμφωνίας το 1984. Έκτοτε, η συνεργασία μεταξύ των δύο μερών επικαιροποιείται μέσω της ανανέωσης των διαδοχικών πρωτοκόλλων που ορίζουν τις αλιευτικές δυνατότητες που παρέχει η τρίτη χώρα και την συνακόλουθη χρηματική αντιπαροχή της ΕΕ.

Όπως οι προηγούμενες συμφωνίες, έτσι και αυτή που συνήφθη για την περίοδο 2002-2005 προέβλεπε την πρόσβαση στα ύδατα της ΑΟΖ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, προσφέροντας στον κοινοτικό στόλο αλιευτικές δυνατότητες και δικαίωμα διέλευσης από παρακείμενα αλιευτικά πεδία. Ως αντιστάθμιση, η ΕΕ πρόσφερε στην κυβέρνηση του Σάο Τομέ χρηματική αντιπαροχή ύψους 2.250.000 ευρώ για την περίοδο μεταξύ 1ης Ιουνίου 2002 και 31 Μαΐου 2005.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΣΑΟ ΤΟΜΕ ΚΑΙ ΠΡΙΝΣΙΠΕ

Κύριος στόχος της παράτασης της συμφωνίας αυτής είναι η τακτοποίηση ορισμένων προβλημάτων σχετικών με την εφαρμογή του ισχύοντος πρωτοκόλλου καθώς και να δοθεί χρόνος στις αρχές των δύο μερών για να προετοιμάσουν τις διαπραγματεύσεις για μία μελλοντική συμφωνία.

Πέραν αυτών, η παράταση παρέχει τη δυνατότητα στους εφοπλιστές της Κοινότητας να συνεχίσουν τις αλιευτικές δραστηριότητές τους στην αποκλειστική οικονομική ζώνη των Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, εν αναμονή της διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων.

Τα δύο μέρη αποφάσισαν να παρατείνουν το πρωτόκολλο κατά ένα έτος (από 1ης Ιουνίου 2005 έως 31 Μαΐου 2006). Η παράταση αυτή, υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών, μονογραφήθηκε από τα δύο μέρη στις 3 Ιουνίου 2005 και καθορίσθηκαν οι τεχνικοί και οικονομικοί όροι των αλιευτικών δραστηριοτήτων των σκαφών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στα ύδατα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε για την περίοδο μεταξύ 1ης Ιουνίου 2005 και 31 Μαΐου 2006.

Τα κύρια σημεία του παραταθέντος πρωτοκόλλου παραμένουν αμετάβλητα, συγκεκριμένα δε:

-  Αλιευτικές δυνατότητες: 36 θυναλιευτικά γρι-γρι ψυγεία, δύο θυναλιευτικά με καλάμι και       25 παραγαδιάρικα επιφανείας.

Οι αλιευτικές δυνατότητες που ορίζει το πρωτόκολλο κατανέμονται μεταξύ των κρατών μελών σύμφωνα με την κλείδα κατανομής του πρωτοκόλλου 2002/2005, συγκεκριμένα:

-  Θυναλιευτικά γρι-γρί : Γαλλία: 18, Ισπανία: 18

-  Θυναλιευτικά με καλάμι: Πορτογαλία: 2

-  Παραγαδιάρικα επιφανείας: Ισπανία: 20, Πορτογαλία: 5

-  Χωρητικότητα αναφοράς: η χωρητικότητα αναφοράς που προβλέπεται και από το πρωτόκολλο που ισχύει σήμερα, ήτοι 8.500 αλιευμάτων τόνου που αλιεύονται κατά την περίοδο της παράτασης (1η Ιουνίου 2005 - 31 Μαΐου 2006).

-  Χρηματική αντιπαροχή: το ποσό που προβλέπεται από το πρωτόκολλο που ισχύει σήμερα

-  Προκαταβολές και τέλη των εφοπλιστών:

    -     τα τέλη που βαρύνουν τους εφοπλιστές ανέρχονται σε 25 ευρώ ανά τόνο αλιευμάτων τόνου στην αλιευτική ζώνη του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, όπως και σε όλες τις συμφωνίες που έχει συνάψει η Κοινότητα στην περιοχή,

    -     οι προκαταβολές ορίζονται σε 3.750 ευρώ ετησίως ανά θυναλιευτικό γρι-γρι,

          1.375  ευρώ ανά παραγαδιάρικο επιφανείας και 625 ευρώ ετησίως ανά θυναλιευτικό         με καλάμι.

Επιπλέον, προβλέπεται ποσό 50.000 ευρώ για την χρηματοδότηση μιας μελέτης αξιολόγησης του πόρου "καβούρια βαθέων υδάτων". Η μελέτη αυτή προβλεπόταν να εκπονηθεί το πρώτο έτος εφαρμογής του πρωτοκόλλου 2002/2005, αλλά δεν κατέστη δυνατόν να διεξαχθεί την εποχή εκείνη.

Η χρηματοδοτική παροχή καθορίζεται σε 687.500 ευρώ για το έτος της παράτασης (255.000 ειδικές δράσεις +382.500). Το σύνολο του ποσού αυτού έπρεπε να είχε καταβληθεί, ως χρηματική αντιπαροχή, έως τις 31 Ιανουαρίου 2006!

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Η παράταση της συμφωνίας αυτής εξυπηρετεί τα άμεσα συμφέροντα της ΕΚ, δεδομένου ότι παρέχει τη δυνατότητα στον κοινοτικό στόλο να συνεχίσει να αλιεύει (διατηρώντας τα βασικά στοιχεία του πρωτοκόλλου) στην αποκλειστική οικονομική ζώνη του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, εν αναμονή της σύναψης νέας αλιευτικής συμφωνίας μεταξύ των μερών.

Εξάλλου, με την παράταση του πρωτοκόλλου, αποφεύγεται η σύναψη ιδιωτικών συμφωνιών οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των αλιευμάτων στη συγκεκριμένη περιοχή. Εάν η Κοινότητα δεν παρενέβαινε, τούτο θα μπορούσε να οδηγήσει τα κοινοτικά σκάφη στο να αλλάξουν σημαία (στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιώντας σημαία ευκαιρίας), γεγονός το οποίο θα οδηγούσε σε μείωση του κοινοτικού στόλου. Δεδομένου ότι η Κοινότητα έχει αναλάβει διεθνείς δεσμεύσεις σε ό, τι αφορά τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων και την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας, είναι απολύτως σκόπιμο να διατηρηθούν οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης στον αλιευτικό τομέα, κυρίως με αναπτυσσόμενες χώρες.

Αναμένεται ότι με την παράταση αυτή η Λαϊκή Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε θα φανεί διατεθειμένη να διαπραγματευθεί μία νέα αλιευτική συμφωνία που θα ικανοποιεί τα συμφέροντα και των δύο μερών, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από 1ης Ιουλίου 2006.

Για άλλη μια φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κλήθηκε να γνωμοδοτήσει για μία αλιευτική συμφωνία / παράταση συμφωνίας, αφού ήδη είχε παρέλθει η ημερομηνία για την καταβολή της οφειλόμενης χρηματικής αντιπαροχής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφιστά την προσοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο γεγονός αυτό.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (27.3.2006)

προς την Επιτροπή Αλιείας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την παράταση του πρωτοκόλλου που καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε για την αλιεία στα ανοικτά του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, για την περίοδο από 1ης Ιουνίου 2005 έως 31 Μαΐου 2006
(COM(2005)0630 – C6‑0045/2006 – 2005/0249(CNS))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Helga Trüpel

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής αφορά την απλή παράταση κατά ένα χρόνο του προηγούμενου πρωτοκόλλου με το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε η ισχύς του οποίου έληξε στις 31 Μαΐου 2005. Με χρηματική αποζημίωση ύψους 637.500 ευρώ η κυβέρνηση του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε παραχωρεί δικαιώματα πρόσβασης σε 36 ισπανικά και γαλλικά θυνναλιευτικά γρι-γρι, 25 ισπανικά και πορτογαλικά παραγαδιάρικα επιφανείας και 2 πορτογαλικά θυνναλιευτικά με καλάμι. Στα σκάφη αυτά επιτρέπεται η αλίευση 8.500 τόνων τόννου και, ως συνήθως, τα αλιεύματα υπερβαίνουν το ποσό αυτό και απαιτούνται συμπληρωματικές πληρωμές. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να καταβάλει 50.000 ευρώ για την επιστημονική μελέτη αξιολόγησης των πόρων σε καβούρια βαθέων υδάτων.

Η Επιτροπή παραθέτει δύο λόγους για την παράταση και δεν προτείνει νέο πρωτόκολλο για μεγαλύτερη χρονική περίοδο.

Ο πρώτος λόγος είναι να δοθεί περισσότερος χρόνος στην κυβέρνηση του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε να προετοιμαστεί για τις διαπραγματεύσεις μιας νέας συμφωνίας σύμπραξης. Δεδομένου ότι υπάρχουν ορισμένες σημαντικές διαφορές μεταξύ των παλαιών αλιευτικών συμφωνιών και των νέων αλιευτικών συμφωνιών σύμπραξης, είναι κατανοητό το ότι η κυβέρνηση θα προτιμούσε να προετοιμασθεί καλά έτσι ώστε να είναι σε θέση να προασπίσει τα συμφέροντά της.

Ο δεύτερος είναι μάλλον πιο περίπλοκος. Η Επιτροπή αναφέρεται στην ανάγκη να “τακτοποιηθούν ορισμένα προβλήματα σχετικά με την εφαρμογή του πρωτοκόλλου 2002-5” αλλά δεν αναφέρει λεπτομέρειες σχετικά με το ποια θα μπορούσαν να είναι αυτά τα προβλήματα. Ανάλογα με το ποια ήταν αυτά τα “προβλήματα” ενδεχομένως θα ήταν πιο συνετό να ανασταλούν οι αλιευτικές δραστηριότητες.

Μετά από τη μεταρρύθμιση της προσέγγισης της ΕΕ στις αλιευτικές συμφωνίες, η Επιτροπή τώρα προσλαμβάνει συμβούλους για να προβούν σε αξιολόγηση της επίπτωσης των συμφωνιών. Η αξιολόγηση για τη συμφωνία με το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε δίνει κάποια ιδέα των προβλημάτων που αντιμετώπισε η χώρα. Μεταξύ των συμπερασμάτων της περιληπτικής αξιολόγησης παρατίθενται τα ακόλουθα:

Η αλιευτική πολιτική στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε είναι ελάχιστα προγραμματισμένη και αδρανής.

Η ικανότητα ανάπτυξης πολιτικής και οι συμβουλευτικοί μηχανισμοί είναι ανύπαρκτοι.

Η ικανότητα εφαρμογής από άποψη αλιευτικής ενημέρωσης και έρευνας, η ανάπτυξη της εθνικής αλιείας, η διαχείριση της αλιείας, ο έλεγχος και η εποπτεία καθώς και οι έλεγχοι υγιεινής είναι ελλιπείς έως άσχετοι.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση, οι κυριότεροι προβληματικοί τομείς συνδέονται με την εκτέλεση του πρωτοκόλλου από δημοσιονομική άποψη και περιλαμβάνουν:

ιδιαίτερα χαμηλή ικανότητα εκ μέρους των αρχών του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε να απορροφήσουν τα κεφάλαια για τις στοχοθετημένες δράσεις, να εκτελέσουν μέτρα και να αποδώσουν λογαριασμούς για τις δαπάνες, έλλειψη σωστών δημοσιονομικών ελέγχων σχετικά με τις οικονομικές συνεισφορές.

Οι σύμβουλοι εκφράζουν επίσης σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την επίπτωση του στόλου των παραγαδιάρικων επιφανείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως όσον αφορά ορισμένα είδη καρχαριών υπό εξαφάνιση και χελώνας που απειλείται σοβαρά με εξαφάνιση. Δεδομένου ότι ο στόλος αυτός χαρακτηρίζεται από “υποβολή εκθέσεων με πολλά κενά όσον αφορά τα αλιεύματα και την αλιευτική προσπάθεια”, αναρωτιέται κανείς γιατί θα πρέπει να συνεχίζουν να επωφελούνται από την επιδοτημένη πρόσβαση στα ύδατα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

Εν κατακλείδι, δεν μπορεί να ισχυρισθεί κανείς ότι η συμφωνία με το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε εφαρμόζεται χωρίς προβλήματα. Οι σύμβουλοι προβαίνουν σε ορισμένες συστάσεις μερικές εκ των οποίων δημοσιονομικού χαρακτήρα:

παροχή τεχνικής βοήθειας για τη θεσμική ενίσχυση (ένα λογικό πλαίσιο προτείνεται γι' αυτή την παρέμβαση)·

μείωση ή κατάργηση του στόλου των παραγαδιάρικων επιφανείας (μολονότι προειδοποιούν κατά της απλής κατάργησης του στόλου από τα ύδατα του Σάο Τομέ και την μετακίνησή του αλλού)·

καταβολή της πλήρους πληρωμής που προβλέπεται για το επόμενο πρωτόκολλο υπό μορφή χρηματικής αντιπαροχής και να μην περιλαμβάνονται στοχοθετημένα μέτρα.

Οι σύμβουλοι παρέδωσαν την αξιολόγησή τους τον Σεπτέμβριο του 2004, πολύ πριν από τη σύναψη του προηγούμενου πρωτοκόλλου. Ελπίζεται ότι η Επιτροπή και η κυβέρνηση του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε θα εκμεταλλευθούν πλήρως τις πολύτιμες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση.

ΤροπολογίΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της την ακόλουθη τροπολογία:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή[1]Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Άρθρο 3α (νέο)

 

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση με τα αποτελέσματα των στοχοθετημένων δράσεων που περιγράφονται στο άρθρο 4 του Πρωτοκόλλου.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αξιολογηθεί το κατά πόσον η αποζημίωση που καταβάλλεται από την ΕΕ είναι πλήρως αιτιολογημένη και πράγματι προωθεί την αειφόρο χρήση των αλιευτικών πόρων του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, θα πρέπει να υποβάλει η Επιτροπή έκθεση στο Κοινοβούλιο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την παράταση του πρωτοκόλλου που καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε για την αλιεία στα ανοικτά του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, για την περίοδο από 1ης Ιουνίου 2005 έως 31 Μαΐου 2006

Έγγραφα αναφοράς

COM(2005)0630 – C6‑0045/2006 – 2005/0249(CNS)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

PECH

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG
16.2.2006

Ενισχυμένη συνεργασία - ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

0.0.0000

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Helga Trüpel

20.9.2004

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε

 

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

23.3.2006

 

 

 

 

Ημερομηνία της έγκρισης

23.3.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+ :

- :

0 :

30

 

 

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, James Elles, Hynek Fajmon, Szabolcs Fazakas, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Giovanni Pittella, Nina Škottová, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Constanze Angela Krehl, Hans-Peter Martin, Peter Šťastný, Tomáš Zatloukal

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνο γλώσσα)

...

  • [1]  ΕΕ C . ..

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (22.3.2006)

προς την Επιτροπή Αλιείας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την παράταση του πρωτοκόλλου που καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε για την αλιεία στα ανοικτά του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, για την περίοδο από 1ης Ιουνίου 2005 έως 31 Μαΐου 2006
(COM(2005)0630 – C6‑0045/2006 – 2005/0249(CNS))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Marie-Arlette Carlotti

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Όλες οι αλιευτικές συμφωνίες με τρίτες χώρες, οι οποίες έχουν υπογραφεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να ακολουθούν το ολοκληρωμένο πλαίσιο που είναι εφαρμοστέο στις συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης που εγκρίθηκε από την Επιτροπή το 2002 και βάσει του οποίου το Κοινοβούλιο εξέδωσε τη γνώμη που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο 2003. Έστω και εάν στην παρούσα περίπτωση πρόκειται για την παράταση ισχύος μιας συμφωνίας αλιείας η οποία είχε υπογραφεί πριν από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας –πλαισίου, η βασική γραμμή που διέπει αυτόν το νέο τύπο συμφωνιών πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να λαμβάνεται υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας που εφαρμόζει η Ένωση και η κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑΠ) πρέπει να είναι συνεπείς μεταξύ τους, συμπληρωματικές και συντονισμένες, έτσι ώστε να συμβάλλουν στη μείωση της φτώχιας στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης.

Η ΕΕ δεσμεύθηκε να εγγυηθεί τον αειφόρο χαρακτήρα της αλιείας σε παγκόσμια κλίμακα, όπως αυτός καθορίστηκε κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του Johannesburg, μεριμνώντας για τη διατήρηση ή την ανασύσταση των αλιευτικών αποθεμάτων.

Η ΕΕ έχει συνυπογράψει τον «κώδικα ορθής συμπεριφοράς υπεύθυνης αλιείας» της FAO.

Η παρουσία της ΕΕ στις απομακρυσμένες ζώνες αλιείας αποτελεί θεμιτό στόχο, ενώ παράλληλα επιβάλλεται να προστατεύονται τα συμφέροντα της Ένωσης στον τομέα της αλιείας, με ταυτόχρονη μέριμνα για την ανάπτυξη των κρατών με τα οποία συνυπογράφονται οι συμφωνίες αυτές.

Αυτό είναι ακριβώς το πνεύμα με το οποίο υπογράφηκε, το έτος 2002, η συμφωνία αλιείας με το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε για τη χρονική περίοδο 2002 - 2005. Έχοντας λήξει στις 31/05/2005, η ισχύς του πρωτοκόλλου παρατάθηκε υπό τη μορφή ανταλλαγής επιστολών έως τις 31 Μαΐου 2006.

Με το πρωτόκολλο παραχωρούνται αλιευτικές δυνατότητες στα θυνναλιευτικά γρι-γρι της Ισπανίας και της Γαλλίας, στα θυνναλιευτικά με καλάμι της Πορτογαλίας και στα παραγαδιάρικα επιφανείας της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.

Η χρηματική αντιπαροχή καθορίζεται σε 637.500 ευρώ ετησίως και καλύπτει συνολική ποσότητα 8.500 τόνων τόνου (ψαριού).

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί μια μελέτη αξιολόγησης των πόρων καβουριών βαθέων υδάτων, για συνολικό ποσό 50.000 ευρώ.

Προβλέπουμε τη λήψη στοχοθετημένων μέτρων, με απώτερο σκοπό να χρηματοδοτηθούν τοπικά έργα υποδομής για τη μεταποίηση και εμπορία των ψαριών, πράγμα που θα επιτρέψει στις παράκτιες κοινότητες να ξεπεράσουν το επίπεδο της αλιείας που ασκείται για σκοπούς επιβίωσης.

Οι διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο διεξάγονται τη στιγμή που εκπνέει η προθεσμία παράτασης της συμφωνίας. Η Επιτροπή ανάπτυξης θα διεξάγει την ψηφοφορία επί της γνώμης της τον Μάρτιο, ενώ η επιτροπή αλιείας, η οποία είναι κατά βάση αρμόδια, θα αποφανθεί τον επόμενο μήνα. Με τον τρόπο αυτό, η γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου θα περιέλθει στην Επιτροπή μόλις ένα μήνα πριν λήξει η παράταση, τον Μάιο του 2006.

Το Κοινοβούλιο δεν είναι δυνατόν να επιτρέψει αδιαμαρτύρητα να καταπατηθούν ανοικτά οι εξουσίες του.

Με το όργανο μας πρέπει να διεξάγονται διαβουλεύσεις σχετικά με τη διαπραγματευτική εντολή που αναθέτει το Συμβούλιο στην Επιτροπή, ενώ θα πρέπει επίσης να ενημερώνεται απ΄ αυτήν για την πορεία διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων. Κάθε καθυστέρηση στη διαδικασία των διαβουλεύσεων πρέπει να επεξηγείται και να δικαιολογείται.

Το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να αποδεχθεί την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στα θέματα των συμφωνιών αλιείας με τρίτες χώρες. Οι διαβουλεύσεις που γίνονται μαζί του πρέπει να έχουν ένα νόημα και να διενεργούνται με απόλυτο σεβασμό των αρμοδιοτήτων του.

Θα πρέπει να αρχίσει ο διάλογος μεταξύ των αρμόδιων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου με απώτερο σκοπό την εξάλειψη των εμποδίων που παρεμβάλλονται στην πορεία της ορθής διεξαγωγής της διαδικασίας των διαβουλεύσεων για τις συμφωνίες αλιείας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή[1]Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

 

(2 α) Η χρηματική αντιπαροχή της Κοινότητας πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη των παράκτιων κοινοτήτων, οι οποίες έχουν την αλιεία ως μέσο επιβίωσης, αλλά και για τη δημιουργία νέων τοπικών επιχειρήσεων διατήρησης και μεταποίησης των αλιευτικών προϊόντων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την παράταση του πρωτοκόλλου που καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε για την αλιεία στα ανοικτά του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, για την περίοδο από 1ης Ιουνίου 2005 έως 31 Μαΐου 2006

Έγγραφα αναφοράς

(COM(2005)0630 – C6‑0045/2006 – 2005/0249(CNS))

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

PECH

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE
16.2.2006

Ενισχυμένη συνεργασία - ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Marie-Arlette Carlotti
25.1.2006

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε

 

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

13.3.2006

21.3.2006

 

 

 

Ημερομηνία της έγκρισης

21.3.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+ :

- :

0 :

23

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Fernando Fernández Martín, Michael Gahler, Hélène Goudin, Filip Andrzej Kaczmarek, Glenys Kinnock, Ģirts Valdis Kristovskis, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Horst Posdorf, Toomas Savi, Pierre Schapira, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Mauro Zani

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Μανώλης Μαυρομμάτης, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνο γλώσσα)

...

  • [1]  Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην ΕΕ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την παράταση του πρωτοκόλλου που καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε για την αλιεία στα ανοικτά του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, για την περίοδο από 1ης Ιουνίου 2005 έως 31 Μαΐου 2006

Έγγραφα αναφοράς

COM(2005)0630 - C6‑0045/2006 - 2005/0249(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

10.2.2006

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH
16.2.2006

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ές)
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

16.2.2006

DEVE

16.2.2006

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει
  Ημερομηνία της απόφασης

 

 

 

 

 

Ενισχυμένη συνεργασία
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Duarte Freitas
15.2.2006

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε/καν

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία απόφασης

 

Αμφισβήτηση της νομικής βάσης
  Ημερομ. γνωμοδότησης JURI

 

 

 

 

 

Τροποποίηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου
  Ημερομ. γνωμοδότησης BUDG

 

 

 

 

 

Διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή - Ημερομ. απόφασης στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών - Ημερομ. απόφασης στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

22.2.2006

20.3.2006

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

19.4.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+: 21

–: 3

0: 3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

James Hugh Allister, Σταύρος Αρναουτάκης, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Luis Manuel Capoulas Santos, David Casa, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ιωάννης Γκλαβάκης, Alfred Gomolka, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Henrik Dam Kristensen, Albert Jan Maat, Willy Meyer Pleite, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Bernard Poignant, Struan Stevenson, Margie Sudre

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Chris Davies, Duarte Freitas

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Carlos Carnero González, Salvador Garriga Polledo, Eugenijus Gentvilas, Antonio Masip Hidalgo

Ημερομηνία κατάθεσης

20.4.2006

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

...