MIETINTÖ 

20.4.2006 - (KOM(2005)0630 – C6‑0045/2006 – 2005/0249(CNS)) - *

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan talousyhteisön ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallituksen välisessä São Tomé ja Príncipen rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaoloajan jatkamista 1 päivän kesäkuuta 2005 ja 31 päivän toukokuuta 2006 väliseksi ajaksi koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona
Kalatalousvaliokunta
Esittelijä: Duarte Freitas

Menettely : 2005/0249(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0132/2006
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0132/2006
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan talousyhteisön ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallituksen välisessä São Tomé ja Príncipen rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaoloajan jatkamista 1 päivän kesäkuuta 2005 ja 31 päivän toukokuuta 2006 väliseksi ajaksi koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

(KOM(2005)0630 – C6‑0045/2006 – 2005/0249(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi (KOM(2005)0630)[1],

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan ja 300 artilan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0045/2006),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan,

–   ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan ja kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnot (A6‑0132/2006),

1.  hyväksyy ehdotuksen neuvoston asetukseksi sellaisena kuin se on tarkistettuna ja hyväksyy sopimuksen tekemisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

Komission tekstiParlamentin tarkistukset

Tarkistus 2

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

(2 a) yhteisön taloudellista korvausta olisi osoitettava myös kalastuksesta elävän rannikkoväestön hyväksi tehtävään kehittämistyöhön sekä kalasäilykkeitä tuottavien ja kalatuotteita jalostavien pienten paikallisten yritysten perustamiseen.

Tarkistus 2

1 a artikla (uusi)

 

1 a artikla

 

Euroopan parlamentilta on pyydettävä mahdollisimman nopeasti lausunto kalastuksen kumppanuussopimusten tekemisestä tai jatkamisesta sen välttämiseksi, että kumppanuussopimuksia esitettäisiin vasta sen jälkeen, kun taloudellinen korvaus on jo maksettu.

Perustelu

Toimielinten on pyrittävä kaikin tavoin ylläpitämään positiivista kuvaa itsestään. Euroopan parlamentilta pyydettiin tässä yhteydessä lausuntoa vasta kun asianomaisen sopimuksen jatkamisesta tehdyssä sopimuksessa mainittu taloudellisen korvauksen maksamisen määräpäivä oli umpeutunut (31. tammikuuta 2006).

Tarkistus 3

3 a artikla (uusi)

 

3 a artikla

 

Komissio jättää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen sopimuksen soveltamisesta ja siitä tilanteesta, jossa se on toteutettu, pöytäkirjan voimassaoloajan viimeisen vuoden aikana ja ennen kuin sopimus voimassaoloajan jatkamisesta on tehty.

Perustelu

Euroopan komission on jätettävä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus asianomaisen sopimuksen yleisestä arvioinnista. Vasta tämän jälkeen voidaan käynnistää neuvottelut uuden kalastussopimuksen tekemisestä.

Tarkistus 4

3 b artikla (uusi)

 

3 b artikla

 

Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle pöytäkirjan 4 artiklassa kuvattujen kohdennettujen toimien tuloksista.

Perustelu

Jotta voitaisiin arvioida, onko EU:n maksaman korvauksen seuranta riittävää ja edistääkö korvaus todella São Tomé ja Príncipen kalavarojen kestävää käyttöä, komission on tiedotettava asiasta parlamentille.

Tarkistus 5

3 c artikla (uusi)

 

3 c artikla

 

Komissio jättää Euroopan parlamentille kopion vuodelle 2006 aiotusta kertomuksesta, joka koskee syvänmeren taskurapuvarojen arviointitutkimusta.

Perustelu

On tärkeää arvioida syvänmeren taskurapuvaroja, koska näin voidaan varmistaa mahdollisuus avata yksi kalastuksen osa-alueista uudelleen pyynnille São Tomé ja Príncipessä (äyriäiset).

Tarkistus 6

3 d artikla (uusi)

 

3 d artikla

 

Ennen kuin nykyisen sopimuksen jatkamista koskevat neuvottelut saatetaan päätökseen, komissio välittää Euroopan parlamentille tiedon sellaisten jäsenvaltioiden kannoista, joita asianomaisen sopimuksen jatkaminen koskee.

Perustelu

Euroopan parlamentille kohdistettavaa tiedon välitystä on parannettava, jotta tämä pystyisi hoitamaan kuulemismenettelyssä sille kuuluvat tehtävät.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

PERUSTELUT

KALASTUSSOPIMUKSET KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA

Ensimmäiset Euroopan unionin ja kolmansien maiden väliset kalastussopimukset tehtiin 70‑luvulla merioikeuteen tehtyjen muutosten johdosta. Jäsenvaltiot päättivät tuolloin siirtää yhteisölle toimivallan, joka niillä oli ollut alalla (neuvoston päätöslauselma, annettu 3. marraskuuta 1976), ja siitä lähtien kalastussopimukset ovat kuuluneet yhteisön yksinomaiseen toimivaltaan.

Uuden YKP:n (yhteinen kalastuspolitiikka) yhteydessä kalastussopimuksilla on tehostettava kalastukseen liittyvien kysymysten maailmanlaajuista hallintoa panemalla tehokkaasti täytäntöön nykyiset kansainväliset säännökset ja määräykset ja lujittamalla ja edistämällä alueellisia yhteistyöprosesseja. Sopimuksilla on myös taattava lähestymistapa, jota leimaa kumppanuus kehitysmaiden kanssa.

Koska yhteisön laivaston pääsy kolmansien maiden talousvyöhykkeen ylimääräisille kalakannoille on määritetty yhdeksi suureksi tavoitteeksi, joka on säilytettävä ja jota on suojeltava ulkoisen kalastuspolitiikan alalla, on tärkeää varmistaa sen yhteensopivuus muiden YKP:n perustavoitteiden kanssa.

Kalastussopimuksista neuvottelemisen, niiden tekemisen kolmansien maiden kanssa ja sopimusten mahdollisen jatkamisen yleistavoitteena on yhteisön laivaston ja myös avomerikalastuslaivaston perinteiseen kalastukseen liittyvien toimien säilyttäminen ja suojeleminen. Näillä sopimuksilla voidaan myös kehittää suhteita kumppanuuden hengessä kalavarojen kestävän hyödyntämisen vahvistamiseksi yhteisön vesien ulkopuolella samalla kun otetaan huomioon ympäristökysymykset sekä sosiaaliset ja taloudelliset kysymykset.

KALASTUSSOPIMUKSET SĀO TOME JA PRÍNCIPEN KANSSA

ETY:n ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan väliset suhteet kalastusalalla juontavat juurensa kalastussopimuksen allekirjoittamisesta vuonna 1984. Siitä lähtien osapuolten välistä yhteistyötä on ajantasaistettu kolmansien maiden tarjoamia kalastusmahdollisuuksia vahvistavien perättäisten pöytäkirjojen jatkamisella ja EU:n myöntämillä taloudellisilla korvauksilla.

Aikaisempien sopimusten tavoin myös ajanjaksolle 2002–2005 vahvistetulla sopimuksella määrättiin pääsystä São Tomé ja Príncipen talousvyöhykkeen vesille ja tarjottiin EU:n laivastolle kalastusmahdollisuudet ja kauttakulkuoikeus läheisille kalastuspaikoille. EU sen sijaan tarjosi São Tomén hallitukselle 2 250 000 euron taloudellisen korvauksen 1. kesäkuuta 2002 ja 31. maaliskuuta 2005 väliseksi ajaksi.

SĀO TOME JA PRÍNCIPEN KANSSA TEHDYN NYKYISEN KALASTUSSOPIMUKSEN JATKAMINEN

Sopimuksen jatkamisella pyritään ensi sijassa ratkaisemaan tietyt nykyisen sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvät ongelmat ja antamaan prosessiin osallistuville viranomaisille aikaa valmistautua tulevaa sopimusta koskeviin neuvotteluihin.

Sopimuksen jatkamisella mahdollistetaan myös se, että yhteisön laivanvarustajat voivat jatkaa kalastustoimiaan São Tomé ja Príncipen yksinomaisella talousvyöhykkeellä edellä mainittujen neuvottelujen edetessä.

Osapuolet ovat sopineet jatkavansa pöytäkirjaa vuodeksi (1. kesäkuuta 2005 alkaen 31. toukokuuta 2006 asti). Tämä kirjeenvaihdon muodossa toteutettu jatkaminen parafoitiin molempien osapuolten välillä 3. kesäkuuta 2005 EY:n alusten kalastustoimien teknisten ja taloudellisten edellytysten vakiinnuttamiseksi São Tomé ja Príncipen vesillä l. kesäkuuta 2005 ja 31. toukokuuta 2006 väliseksi ajaksi.

Jatketun pöytäkirjan tärkeimmät kohdat pysyvät muuttumattomina. Niitä ovat seuraavat :

–         Kalastusmahdollisuudet: 36 nuottaa käyttävää tonnikalan pakastusalusta, 2 vapaapyydyksiä käyttävää tonnikala-alusta ja 25 pintasiima-alusta.

Jäsenvaltiot ovat jakaneet pöytäkirjassa vahvistetut kalastusmahdollisuudet vuosien 2002–2005 pöytäkirjan jakoperusteiden mukaan seuraavasti:

–         nuottaa käyttävät tonnikala-alukset: Ranska: 18, Espanja: 18

–         vapaapyydyksiä käyttävät tonnikala-alukset: Portugali: 2

–         pintasiima-alukset: Espanja: 20, Portugali: 5

–         Viitesaalismäärä: tällä hetkellä sovellettavalla pöytäkirjalla määrätty viitesaalismäärä, joka on 8 500 tonnia jatkoajanjaksona (1.kesäkuuta 2005 ja 31. toukokuuta 2006 välisenä aikana) pyydettyä tonnikalaa.

–         Taloudellinen korvaus: tällä hetkellä sovellettavassa pöytäkirjassa määrätty määrä.

–         Varustamoiden ennakkomaksut ja maksut:

           –  Varustamoiden maksamat maksut ovat 25  euroa Sao Tomé ja Principen kalastusvyöhykkeellä pyydettyä tonnikalatonnia kohden, kuten kaikissa sopimuksessa, joita yhteisö on tehnyt alueella.

           –  Ennakkomaksut ovat 3 750  euroa vuodessa nuottaa käyttävää tonnikala-alusta kohti, 1 375  euroa pintasiima-alusta kohti ja 625 euroa vapaapyydystä käyttää tonnikala-alusta kohti.

Lisäksi on osoitettu 50 000 euroa syvänmeren taskurapuvarojen arviointia koskevaan tutkimukseen. Tutkimus oli määrä tehdä vuosien 2002–2005 pöytäkirjan ensimmäisenä vuotena, mutta sitä ei voitu tuolloin toteuttaa.

Taloudelliseksi korvaukseksi jatkovuoden osalta on siis vahvistettu 687 500 euroa (255 000 erityistoimiin + 382 500). Koko tämä summa olisi pitänyt maksaa taloudellisena korvauksena viimeistään 31. tammikuuta 2006!

JOHTOPÄÄTÖS

Sopimuksen jatkamisesta on välitöntä etua Euroopan yhteisölle, sillä sopimuksen ansiosta yhteisön laivasto voi jatkaa kalastustoimia (pöytäkirjan pääperiaatteiden mukaisesti) São Tomé ja Príncipen yksinomaisella talousvyöhykkeellä, kunnes osapuolten välinen uusi kalastussopimus on tehty.

Sopimuksen jatkamisella taataan myös se, että yksityisiä sopimuksia, joista voisi olla haittaa alueen kestävälle kalastukselle, ei tehdä. Jos näin ei tehtäisi, yhteisö voisi osaltaan edistää sitä, että yhteisön alukset siirtyvät purjehtimaan muiden lippujen (useimmiten mukavuuslippujen) alla, minkä seurauksena yhteisön laivasto pienenisi. Koska yhteisö on sitoutunut kansainvälisesti kalavarojen kestävään hallintaan ja laittoman kalastuksen torjuntaan, on hyvin tarkoituksenmukaista ylläpitää kumppanuussopimuksia kalastuksen alalla erityisesti kehitysmaiden kanssa.

Sopimuksen nykyisen jatkamisen ansiosta voidaan odottaa, että São Tomé ja Príncipe osoittaa olevansa valmis neuvottelemaan uudesta kalastussopimuksesta, joka tulee voimaan 1. heinäkuuta 2006 ja on molempien osapuolten etujen mukainen.

Euroopan parlamentti haluaa kiinnittää komission huomion siihen, että Euroopan parlamenttia on jälleen kehotettu antamaan lausuntonsa kalastussopimuksesta ja/tai kalastussopimuksen jatkamisesta, vaikka taloudellisten korvausten maksamiseen vahvistettu päivämäärä oli jo umpeutunut.

budjettivaliokunnaN LAUSUNTO  (27.3.2006)

kalatalousvaliokunnalle

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan talousyhteisön ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallituksen välisessä São Tomé ja Príncipen rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaoloajan jatkamista 1 päivän kesäkuuta 2005 ja 31 päivän toukokuuta 2006 väliseksi ajaksi koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona
(KOM(2005)0630 – C6‑0045/2006 – 2005/0249(CNS))

Valmistelija: Helga Trüpel

LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotuksella vain jatketaan vuodella aiempaa São Tomé ja Príncipen kanssa tehtyä pöytäkirjaa, jonka voimassaolo päättyi 31. toukokuuta 2005. São Tomé ja Príncipe antaa 637 500 euron korvauksesta pääsyn 36 espanjalaiselle ja ranskalaiselle nuottaa käyttävälle tonnikala-alukselle, 25 espanjalaiselle ja portugalilaiselle pintasiima-alukselle ja kahdelle portugalilaiselle vapaapyydyksiä käyttävälle tonnikala-alukselle. Nämä alukset saavat pyytää 8 500 tonnia tonnikalaa, ja saaliin ylittäessä tämän määrän on maksettava lisämaksuja tavalliseen tapaan. EU:n on myös maksettava 50 000 euroa syvänmeren taskuravun tieteellistä tutkimusta varten.

Komissio esittää kaksi syytä siihen, miksi se ehdottaa vanhan pöytäkirjan jatkamista uuden pitempiaikaisen pöytäkirjan asemesta.

Ensinnäkin São Tomé ja Príncipen hallitukselle on annettava lisäaikaa uutta kumppanuussopimusta koskeviin neuvotteluihin valmistautumista varten. Koska vanhojen kalastussopimusten ja uusien kalastuskumppanuussopimusten välillä on huomattavia eroja, on ymmärrettävää, että hallitus haluaa valmistautua hyvin, jotta se voisi puolustaa omia etujaan.

Toinen syy on pulmallisempi. Komissio puhuu "tarpeesta ratkaista eräitä vuosien 2002–2005 pöytäkirjan täytäntöönpanoon liittyneitä ongelmia", mutta se ei erittele näitä ongelmia tarkemmin. Riippuen siitä, millaisia nämä "ongelmat" olivat, olisi ollut ehkä turvallisempaa keskeyttää kalastustoimet.

Kalastussopimuksia koskevan EU:n menettelyn uudistamisen jälkeen komissio käyttää nyt konsultteja arvioimaan sopimusten vaikutusta. São Tomé ja Príncipen kanssa tehtävän sopimuksen arviointi antaa jonkinlaisen kuvan maan ongelmista. Yhteenveto tuottaa muun muassa seuraavat johtopäätökset: São Tomé ja Príncipen kalastuspolitiikka on heikosti määriteltyä ja passiivista. Politiikan kehittämiskapasiteetti ja kuulemismekanismit puuttuvat. Mahdollisuudet toteuttaa kalastusta koskevaa tiedottamista ja tutkimusta, kalastuksen kehittämistä kansallisella tasolla, kalavarojen hoitoa, valvontaa ja seurantaa sekä hygieniatarkastuksia ovat heikot ja käytännössä lähes olemattomat.

Arvion mukaan suurimpia pöytäkirjan täytäntöönpanoon liittyviä ongelmia budjetin kannalta ovat muun muassa: São Tomén viranomaisten äärimmäisen heikko kyky ottaa vastaan kohdennettuihin toimiin tarkoitettuja varoja ja tehdä selkoa menoista; rahoitukseen liittyvän asianmukaisen budjettivalvonnan puute.

Konsultit ovat myös hyvin huolissaan EU:n pintasiima-alusten vaikutuksista erityisesti eräisiin harvoihin haikantoihin ja erittäin uhanalaisiin merikilpikonniin. Koska tämän laivaston saaliita ja pyyntiä koskevat ilmoitukset ovat hyvin puutteellisia, herää kysymys, miksi alusten pitäisi jatkossakin nauttia tuetusta pääsystä São Tomé ja Príncipen vesille.

Johtopäätöksenä ei varmaankaan voida todeta, että São Tomé ja Príncipen kanssa tehdyn sopimuksen toteuttaminen olisi kitkatonta ja ongelmatonta. Konsultit ovat esittäneet joukon ehdotuksia muun muassa liittyen budjettiin:

–         teknisen avun antaminen instituutioiden vahvistamista varten (ehdotetaan loogista kehystä tällaisille toimille);

–         pintasiima-alusten vähentäminen tai käytöstäpoisto (vaikka varoitetaankin yksinkertaisesti vain poistamasta aluksia São Tomén vesiltä ja siirtämästä niitä muualle);

–         seuraavaan pöytäkirjaan liittyvän koko maksun muuttaminen rahalliseksi korvaukseksi sen sijaan, että mukaan otetaan kohdennettuja toimia.

Konsultit esittivät arvionsa syyskuussa 2004 eli kauan ennen edellisen pöytäkirjan tekemistä. On toivottavaa, että komissio ja São Tomé ja Príncipen hallitus hyödyntävät täysin arvioinnin sisältämiä erittäin arvokkaita tietoja.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti[1]Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

3 a artikla (uusi)

 

3 a artikla

 

Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle pöytäkirjan 4 artiklassa kuvattujen kohdennettujen toimien tuloksista.

Perustelu

Jotta voitaisiin arvioida, onko EU:n maksaman korvauksen seuranta riittävää ja edistääkö korvaus todella São Tomé ja Príncipen kalavarojen kestävää käyttöä, komission on tiedotettava asiasta parlamentille.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan talousyhteisön ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallituksen välisessä São Tomé ja Príncipen rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaoloajan jatkamista 1 päivän kesäkuuta 2005 ja 31 päivän toukokuuta 2006 väliseksi ajaksi koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

Viiteasiakirjat

KOM(2005)0630 – C6 0045/2006 – 2005/0249(CNS)

Asiasta vastaava valiokunta

PECH

Lausunnon antanut valiokunta
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG
16.2.2006

Tehostettu yhteistyö – ilmoitettu istunnossa (pvä)

Valmistelija
  Nimitetty (pvä)

Helga Trüpel
20.9.2004

Alkuperäinen valmistelija

 

Valiokuntakäsittely

23.3.2006

 

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

23.3.2006

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

 

 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laima Liucija Andrikienė, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, James Elles, Hynek Fajmon, Szabolcs Fazakas, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Giovanni Pittella, Nina Škottová, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Constanze Angela Krehl, Hans-Peter Martin, Peter Šťastný, Tomáš Zatloukal

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

 

Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)

...

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

kehitysyhteistyövaliokunnaN LAUSUNTO  (22.3.2006)

kalatalousvaliokunnalle

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan talousyhteisön ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallituksen välisessä São Tomé ja Príncipen rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaoloajan jatkamista 1 päivän kesäkuuta 2005 ja 31 päivän toukokuuta 2006 väliseksi ajaksi koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona
(KOM(2005)0630 – C6‑0045/2006 – 2005/0249(CNS))

Valmistelija: Marie-Arlette Carlotti

LYHYT PERUSTELU

Kaikissa Euroopan unionin kolmansien maiden kanssa allekirjoittamissa kalastuskumppanuussopimuksissa on noudatettava komission vuonna 2002 hyväksymää yhdennettyä toimintakehystä, josta parlamentti antoi lausuntonsa lokakuussa 2003. Huolimatta siitä, että tässä tapauksessa on kyse ennen yhdennetyn toimintakehyksen voimaantuloa allekirjoitetun sopimuksen voimassaoloajan jatkamisesta, Euroopan komission pitäisi mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon uudentyyppisiin kalastussopimuksiin sisältyvä ajattelutapa.

Köyhyyden vähentämiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikan ja yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) on oltava toisiinsa nähden johdonmukaisia, täydentäviä ja koordinoituja.

Euroopan unioni on sitoutunut takaamaan kalastuksen kestävän luonteen maailmanlaajuisesti Johannesburgin huippukokouksessa sovitulla tavalla säilyttämällä tai elvyttämällä kalavarat.

EU kannattaa FAO:n vastuullisen kalastuksen toimintasääntöjä.

EU:n läsnäolo kaukaisilla kalastusalueilla on oikeutettu tavoite. Onkin syytä suojata EU:n edut kalastusalalla ja valvoa samalla kehitystä valtioissa, joiden kanssa sopimukset on allekirjoitettu.

Kalastussopimus São Tomé ja Príncipen kanssa kaudeksi 2002–2005 on allekirjoitettu tässä hengessä. Sopimuksen määräaika päättyi 31. toukokuuta 2005, ja sitä jatkettiin kirjeenvaihdon muodossa 31. toukokuuta 2006 saakka.

Pöytäkirjassa määrätään kalastusmahdollisuuksista Espanjan ja Ranskan nuottaa käyttäville tonnikala-aluksille, Portugalin vapaapyydyksiä käyttäville tonnikala-aluksille sekä Espanjan ja Portugalin pintasiima-aluksille.

Taloudelliseksi korvaukseksi on vahvistettu 637 500 euroa vuodeksi, ja se kattaa 8 500 tonnia tonnikalaa.

Lisäksi Euroopan unioni rahoittaa tänä aikana syvänmeren rapuvaroja koskevaa arviointitutkimusta 50 000 euron arvosta.

Olisi syytä toteuttaa kohdennettuja toimenpiteitä, joilla rahoitettaisiin kalanjalostukseen ja myyntiin liittyviä paikallisia infrastruktuureja. Tämän ansiosta paikallisille rannikkoväestöille tarjoutuisi mahdollisuus hyödyntää kalastusta muullakin tavoin kuin välittömän elantonsa saamiseen.

Parlamenttia kuullaan, kun sopimuksen jatkaminen päättyy. Kehitysyhteistyövaliokunta äänestää lausunnostaan maaliskuussa ja asiasta vastaava kalatalousvaliokunta ilmaisee kantansa seuraavassa kuussa. Parlamentin lausunto tulee siis komission käsiteltäväksi vain kuukautta ennen jatkoajan päättymistä toukokuussa 2006.

Parlamentti ei voi protestoimatta seurata, kun sen toimivalta jätetään huomioimatta.

Parlamenttia olisi kuultava neuvoston komissiolle antamista neuvotteluvaltuuksista, ja komission olisi tiedotettava parlamentille neuvottelujen etenemisestä. Kaikki kuulemisprosessin viivytykset olisi selitettävä ja perusteltava.

Parlamentti ei voi hyväksyä nykytilannetta kolmansien maiden kanssa tehtyjen kalastussopimusten osalta. Parlamenttia on kuultava mielekkäällä tavalla, ja se on tehtävä parlamentin toimivaltaa kunnioittaen.

Parlamentin asiasta vastaavien valiokuntien, komission ja neuvoston olisi käynnistettävä vuoropuhelu kalastussopimuksia koskevan kuulemismenettelyn sujuvaa toimintaa haittaavien karikkojen kiertämiseksi.

TARKISTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti[1]Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

(2 a) yhteisön taloudellista korvausta olisi osoitettava myös kalastuksesta elävän rannikkoväestön hyväksi tehtävään kehittämistyöhön sekä kalasäilykkeitä tuottavien ja kalatuotteita jalostavien pienten paikallisten yritysten perustamiseen.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan talousyhteisön ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallituksen välisessä São Tomé ja Príncipen rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaoloajan jatkamista 1 päivän kesäkuuta 2005 ja 31 päivän toukokuuta 2006 väliseksi ajaksi koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

Viiteasiakirjat

KOM(2005)0630 – C6‑0045/2006 – 2005/0249(CNS)

Asiasta vastaava valiokunta

PECH

Lausunnon antanut valiokunta
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE
16.2.2006

Tehostettu yhteistyö – ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

Valmistelija
  Nimitetty (pvä)

Marie-Arlette Carlotti
25.1.2006

Alkuperäinen valmistelija

Valiokuntakäsittely

13.3.2006

21.3.2006

 

 

Hyväksytty (pvä)

21.3.2006

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

23

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Fernando Fernández Martín, Michael Gahler, Hélène Goudin, Filip Andrzej Kaczmarek, Glenys Kinnock, Ģirts Valdis Kristovskis, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Horst Posdorf, Toomas Savi, Pierre Schapira, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Mauro Zani

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Manolis Mavrommatis, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)

...

  • [1]  Ei vielä julkaistu EUVL:ssä.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan talousyhteisön ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallituksen välisessä São Tomé ja Príncipen rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaoloajan jatkamista 1 päivän kesäkuuta 2005 ja 31 päivän toukokuuta 2006 väliseksi ajaksi koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

Viiteasiakirjat

KOM(2005)0630 – C6‑0045/2006 – 2005/0249(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

10.2.2006

Asiasta vastaava valiokunta
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH
16.2.2006

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG
16.2.2006

DEVE
16.2.200

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa
  Päätös tehty (pvä)

 

 

 

 

Tehostettu yhteistyö
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

 

 

 

Esittelijä(t)
  Nimitetty (pvä)

Duarte Freitas
15.2.2006

 

Alkuperäinen esittelijä

 

Yksinkertaistettu menettely – päätös tehty (pvä)

Oikeusperustan kyseenalaistaminen
  JURI-lausunto annettu (pvä)

/

Rahoitusmäärän muuttaminen
  BUDG-lausunto annettu (pvä)

/

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen – päätös tehty istunnossa (pvä)

Alueiden komitean kuuleminen – päätös tehty istunnossa (pvä)

Valiokuntakäsittely

22.2.2006

20.3.2006

 

 

Hyväksytty (pvä)

19.4.2006

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

3

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

James Hugh Allister, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Luis Manuel Capoulas Santos, David Casa, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Henrik Dam Kristensen, Albert Jan Maat, Willy Meyer Pleite, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Bernard Poignant, Struan Stevenson, Margie Sudre

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Chris Davies, Duarte Freitas

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Carlos Carnero González, Salvador Garriga Polledo, Eugenijus Gentvilas, Antonio Masip Hidalgo

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

20.4.2006

Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)

...