SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego przedłużenia terminu ważności Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i wkład finansowy przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Świętego Tomasza i Książęcej na okres od dnia 1 czerwca 2005r. do dnia 31 maja 2006r.

20.4.2006 - (COM(2005)0630 – C6‑0045/2006 – 2005/0249(CNS)) - *

Komisja Rybołówstwa
Sprawozdawca: Duarte Freitas

Procedura : 2005/0249(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0132/2006
Teksty złożone :
A6-0132/2006
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego przedłużenia terminu ważności Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i wkład finansowy przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Świętego Tomasza i Książęcej na okres od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 maja 2006 r.

(COM(2005)0630 – C6‑0045/2006 – 2005/0249(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2005)0630)[1],

–   uwzględniając art. 37 oraz art. 300 ust. 2 Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6‑0045/2006),

–   uwzględniając art. 51 oraz art. 83 ust. 7 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa oraz opinie Komisji Budżetowej i Komisji Rozwoju (A6‑0132/2006),

1.  zatwierdza wniosek dotyczący rozporządzenia Rady po poprawkach oraz zatwierdza zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom Państw Członkowskich oraz Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawki Parlamentu

Poprawka 1

Punkt uzasadnienia 2 a (nowy)

 

2a) Rekompensata finansowa przyznawana przez Wspólnotę powinna być również wykorzystywana w celu rozwoju populacji nadmorskich, dla których rybołówstwo jest źródłem utrzymania oraz w celu utworzenia lokalnych małych przedsiębiorstw, które zajmują się przechowywaniem i przeróbką produktów rybnych.

Poprawka 2

Artykuł 1 a (nowy)

 

Artykuł l a

 

Parlament Europejski otrzymuje w najkrótszym możliwym terminie wniosek o sporządzenie opinii w sprawie przedłużenia lub zawarcia umów partnerskich w zakresie rybołówstwa, aby uniknąć sytuacji, w której o umowę partnerską wnioskuje się po terminie wypłaty całego wkładu finansowego.

Uzasadnienie

Dobry wizerunek instytucji musi zostać priorytetowo zachowany. W tym przypadku zwrócono się o opinię Parlamentu Europejskiego już po upływie ustalonego terminu wypłaty wkładu finansowego, o którym mowa w dokumencie o przedłużeniu okresu obowiązywania niniejszego porozumienia (31 stycznia 2006r.).

Poprawka 3

Artykuł 3 a (nowy)

 

Artykuł 3 a

W ostatnim roku obowiązywania protokołu i przed zawarciem jakiegokolwiek porozumienia dotyczącego jego przedłużenia, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stosowania porozumienia i warunków, w jakich został on wdrożony.

Uzasadnienie

Parlament Europejski i Rada muszą zostać poinformowane przez Komisję Europejską o sprawozdaniu z ogólnej oceny omawianego porozumienia. Dopiero w następnej kolejności rozpocząć będzie można negocjacje w sprawie nowego porozumienia dotyczącego połowów.

Poprawka 4

Artykuł 3 b (nowy)

 

Artykuł 3 b

 

Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat wyników przeprowadzonych ukierunkowanych działań, które zostały przedstawione w art. 4 protokołu.

Uzasadnienie

Aby ocenić, czy rekompensata wypłacona przez UE została właściwie rozliczona i rzeczywiście służy wspieraniu zrównoważonego wykorzystania zasobów połowowych Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, Komisja powinna przedstawić Parlamentowi sprawozdanie.

Poprawka 5

Artykuł 3 c (nowy)

 

Artykuł 3 c

Komisja zobowiązana jest przedstawić Parlamentowi Europejskiemu kopię przewidzianego na 2006r. sprawozdania dotyczącego badań i oceny zasobów "kraba głębinowego".

Uzasadnienie

Ocena tych zasobów ważna jest w perspektywie możliwości przywrócenia jednej z kategorii połowowych na Wyspach Świętego Tomasza i Książęcej (skorupiaki).

Poprawka 6

Artykuł 3 d (nowy)

 

Artykuł 3 d

Przed zakończeniem negocjacji w sprawie przedłużenia obecnego porozumienia, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu stanowiska Państw Członkowskich zainteresowanych jego przedłużeniem.

Uzasadnienie

Ważna jest poprawa poziomu informacji przekazywanych PE, aby mógł on wywiązywać się z zadań, jakie spoczywają na nim w ramach procedury konsultacji.

  • [1]  Dotychczas nieopublikowano w Dzienniku Urzędowym.

UZASADNIENIE

POROZUMIENIA Z KRAJAMI TRZECIMI W SPRAWIE POŁOWÓW

Pierwsze porozumienia w sprawie połowów zawarte przez Unię Europejską z krajami trzecimi podpisane zostały w latach siedemdziesiątych po wprowadzeniu zmian do prawa morskiego. W tamtym czasie Państwa Członkowskie podjęły decyzję o przekazaniu Wspólnocie przyznanych im w tym zakresie kompetencji (rozporządzenie Rady z dnia 3 listopada 1976r.) i od tego momentu porozumienia w sprawie połowów stały się wyłączną kompetencją Wspólnoty.

W ramach nowej WPR (Wspólnej Polityki Rybołówstwa) zawarte porozumienia w sprawie połowów będą musiały przyczyniać się do poprawy zarządzania na poziomie światowym w kwestiach dotyczących połowów poprzez skuteczne wprowadzanie aktualnych, międzynarodowych ram prawnych, a także poprzez wzmocnienie i promowanie mechanizmów współpracy regionalnej. Ponadto będą musiały gwarantować podejście zorientowane na partnerstwo z krajami rozwijającymi się.

Ponieważ dostęp floty wspólnotowej do zasobów rybołówczych stanowiących nadwyżkę w wyłącznej strefie ekonomicznej krajów trzecich określony został jako jeden z głównych celów UE w dziedzinie polityki zewnętrznej rybołówstwa, należy kontynuować jego harmonizację z innymi celami podstawowymi WPR.

Negocjacje i zawieranie porozumień w sprawie połowów z krajami trzecimi oraz ewentualne przedłużanie ich okresu obowiązywania odpowiadają ogólnemu celowi, jakim jest zachowanie i ochrona rybołówstwa metodami tradycyjnymi, jakie praktykuje flota wspólnotowa, w tym flota dalekomorska. Porozumienia te pozwalają między innymi na rozwijanie stosunków w duchu partnerstwa w perspektywie wzmocnienia trwałego wykorzystywania zasobów rybołówczych poza wodami wspólnotowymi, biorąc jednocześnie pod uwagę kwestie społeczne i gospodarcze oraz związane z ochroną środowiska naturalnego.

POROZUMIENIA W SPRAWIE POŁOWÓW Z REPUBLIKĄ WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCĄ

Stosunki Wspólnoty Europejskiej z Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w dziedzinie rybołówstwa sięgają 1984r., kiedy podpisane zostało porozumienie w sprawie połowów.

Od tego czasu współpraca stron wznawiana była dzięki kolejnym protokołom ustalającym warunki połowów oferowane przez kraje trzecie i związany z nimi wkład finansowy przyznawany przez Unię Europejską.

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku wcześniejszych porozumień, porozumienie zawarte na lata 2002-2005 przewidywało dostęp do wód wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej umożliwiając połowy flocie unijnej i dając prawo do przepływania do łowisk nadgranicznych. W zamian Unia Europejska zaoferowała rządowi Republiki Wysp Świętego Tomasza wkład finansowy wynoszący 2 250 tys. euro na okres od 1 czerwca 2002r. do 31 marca 2005r.

PRZEDŁUŻENIE OBECNEGO POROZUMIENIA W SPRAWIE POŁOWÓW Z REPUBLIKĄ WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ

Głównym celem przedłużenia niniejszego porozumienia jest uregulowanie niektórych problemów związanych z wprowadzeniem w życie obecnego protokołu oraz pozostawienie władzom zaangażowanym w omawiany proces czasu na przygotowanie się do negocjacji na temat przyszłego porozumienia.

Przedłużenie okresu obowiązywania porozumienia pozwoli ponadto armatorom wspólnotowym na kontynuację działalności rybołówczej w wyłącznej strefie ekonomicznej Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w oczekiwaniu na rozwój ww. negocjacji.

Obie strony doszły do porozumienia co do przedłużenia protokołu na okres jednego roku (od 1 czerwca 2005r. do 31 maja 2006r.). Przedłużenie to, w formie wymiany listów, sygnowane zostało przez obie strony dnia 3 czerwca 2005r., aby ustalić warunki techniczne i finansowe działalności rybołówczej statków wspólnotowych na wodach Wysp Świętego Tomasza i Książęcej na okres od 1 czerwca 2005r. do 31 maja 2006r.

Główne punkty przedłużonego protokołu pozostają bez zmian, tzn.:

-          wielkości połowów: 36 sejnery zamrażalnie, 2 klipry tuńczykowe i 25 taklowce powierzchniowe.

Wielkości połowów określone w protokole rozdzielone zostały pomiędzy Państwa Członkowskie zgodnie z kluczem ustalonym w protokole 2002-2005, czyli:

- sejnery: Francja: 18, Hiszpania: 18

- klipry tuńczykowe: Portugalia: 2

- taklowce powierzchniowe: Hiszpania: 20, Portugalia: 5

-          odnośny tonaż: przewidziany w ramach obecnie obowiązującego protokołu, tzn. 8 500 ton odłowionego tuńczyka w okresie przedłużenia (1 czerwca 2005r. - 31 maja 2006r.).

-          wkład finansowy: kwota przewidziana w ramach obecnie obowiązującego protokołu.

-          zaliczki i opłaty wnoszone przez armatorów:

           -  opłaty wnoszone przez armatorów opiewają na 25 euro/tonę odłowionego tuńczyka w strefie połowowej Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, tak jak we wszystkich porozumieniach zawartych przez Wspólnotę w omawianym regionie;

           -  zaliczki ustalone zostały w wysokości 3 750 euro na rok na każdy sejner, 1 375 euro na rok na każdy taklowiec powierzchniowy i 625 euro na rok na każdy kliper tuńczykowy.

Ponadto kwota 50 000 euro przewidywana jest na sfinansowanie badań i oceny zasobów "kraba głębinowego". Przeprowadzenie tych badania przewidywano już w pierwszym roku obowiązywania protokołu 2002-2005, lecz nie mogły zostać wówczas wykonane.

Wkład finansowy został zatem ustalony na 687 500 euro na rok przedłużenia (255 000 na działania szczegółowe + 382 500 euro). Całość tej sumy powinna była zostać wypłacona tytułem wkładu finansowego najpóźniej dnia 31 stycznia 2006r.!

WNIOSKI:

Przedłużenie porozumienia służy bezpośrednim interesom Wspólnoty Europejskiej, gdyż umożliwia flocie wspólnotowej kontynuowanie działalności połowowej (przestrzegając głównych punktów protokołu) w wyłącznej strefie ekonomicznej Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w oczekiwaniu na zawarcie nowego porozumienia w sprawie połowów przez zainteresowane strony.

Przedłużenie to gwarantuje ponadto, że nie będą zawierane porozumienia prywatne, mogące zaszkodzić trwałości połowów w omawianej strefie. Brak reakcji ze strony Wspólnoty mógłby przyczynić się do zmiany bandery przez statki wspólnotowe (w większości przypadków na tzw. "wygodną banderę"), co oznaczałoby zmniejszenie liczebności floty wspólnotowej. Ponieważ Wspólnota podjęła zobowiązania międzynarodowe w dziedzinie trwałego zarządzania zasobami i walki z nielegalnymi połowami, utrzymanie porozumień o partnerstwie - przede wszystkim z krajami rozwijającymi się - w dziedzinie rybołówstwa wydaje się całkowicie uzasadnione.

Należy mieć nadzieję, że dzięki omawianemu przedłużeniu okresu obowiązywania porozumienia, Republika Wysp Świętego Tomasza i Książęcej wykaże gotowość do podjęcia negocjacji w sprawie nowego porozumienia o połowach, które może wejść w życie dnia 1 lipca 2006r. i będzie zgodne z interesami obu stron.

Po raz kolejny Parlament Europejski został poproszony o wydanie opinii na temat porozumienia o połowach i/lub przedłużenia porozumienia o połowach po upłynięciu terminu wyznaczonego na wypłatę należnego wkładu finansowego. Parlament Europejski pragnie zwrócić uwagę Komisji na ten fakt.

OPINIA Komisji Budżetowej (27.3.2006)

dla Komisji Rybołówstwa

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego przedłużenia terminu ważności Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i wkład finansowy przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Świętego Tomasza i Książęcej na okres od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 maja 2006 r.
(COM(2005)0630 – C6‑0045/2006 – 2005/0249(CNS))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Helga Trüpel

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek Komisji dotyczy zwykłego przedłużenia o jeden rok poprzedniego protokołu z Wyspami Świętego Tomasza i Księcia, który wygasł w dniu 31 maja 2005 r. Za rekompensatą finansową w wysokości 637 000 euro rząd Wysp Świętego Tomasza i Książęcej umożliwia dostęp 36 hiszpańskim i francuskim sejnerom do połowów tuńczyka, 25 hiszpańskim i portugalskim taklowcom powierzchniowym oraz 2 portugalskim kliprom tuńczykowym. Statki te będą mogły odłowić 8500 ton tuńczyka, przy czym, jak zwykle, połowy przekraczające ten limit wymagają dokonania dodatkowych płatności. UE musi również zapłacić kwotę 50 000 euro za badania naukowe nad krabem głębokowodnym.

Komisja przedstawia dwa powody, dla których proponowane jest przedłużenie starego protokołu, nie zaś podpisanie nowego na dłuższy okres czasu.

Pierwszym powodem jest umożliwienie rządowi Wysp Świętego Tomasza i Książęcej poświęcenia dłuższego okresu czasu na przygotowanie się do negocjacji w prawie nowej umowy o partnerstwie. Biorąc pod uwagę, że istnieją znaczne różnice między dawnymi umowami w sprawie połowów, a nowymi umowami partnerskimi w tym zakresie, zrozumiałe jest, że rząd chciałby przygotować się jak najlepiej do obrony własnych interesów.

Intrygujący jest raczej drugi powód. Komisja nawiązuje do potrzeby " uregulowania niektórych problemów związanych z wprowadzeniem w życie Protokołu 2002/2005", nie przedstawiając jednak żadnych szczegółów dotyczących natury tych problemów. W zależności od rodzaju tych problemów, w niektórych przypadkach rozsądniejsze byłoby zawieszenie działalności połowowej.

W następstwie zmian w unijnym podejściu do umów w sprawie połowów Komisja zatrudnia ekspertów, którzy sporządzają ocenę oddziaływania umów. Ocena umowy z Wyspami Świętego Tomasza i Książęcą daje obraz problemów, z którymi boryka się ten kraj. W streszczeniu oceny znajdują się między innymi następujące wnioski:

Polityka rybacka Wysp Świętego Tomasza i Książęcej jest jedynie słabo zdefiniowana i w stanie zastoju.

Zdolność do rozwinięcia tej polityki i mechanizmy konsultacyjne nie istnieją.

Zdolność do informowania i prowadzenia badań naukowych w obszarze rybołówstwa, do rozwoju rybołówstwa krajowego, zarządzania zasobami rybołówstwa oraz prowadzenia kontroli i nadzoru, a także zapewnienia inspekcji sanitarnych jest niewielka, co odbiera jej właściwe znaczenie.

Zgodnie z oceną, główne obszary problematyczne związane z wykonaniem finansowych postanowień protokołu dotyczą: wyjątkowo niewielkiej zdolności władz Wysp Świętego Tomasza i Książęcej do wykorzystania środków przeznaczonych na konkretne działania, podejmowania działań i rozliczania się z wydatków; braku odpowiedniej kontroli budżetowej związanej z wkładem finansowym.

Eksperci wyrazili także zaniepokojenie wpływem unijnych taklowców powierzchniowych, zwłaszcza na niektóre zdziesiątkowane gatunki rekinów i zagrożone wyginięciem żółwie morskie. Jako że statki te posiadają „bardzo słaby system sprawozdawczości w zakresie połowów oraz nakładu połowowego", należy zastanowić się, czy powinny one w dalszym ciągu korzystać z dotowanego dostępu do wód należących do Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

Podsumowując, nie można orzec, że wypełnianie umowy z Wyspami Świętego Tomasza i Książęcą przebiega gładko i bez problemów. Eksperci przedstawili szereg zaleceń, w tym dotyczących kwestii budżetowych:

-          udzielenie wsparcia technicznego na rzecz wzmocnienia instytucji (zaproponowana została logiczna struktura takiej interwencji;

-          zmniejszenie lub wyeliminowanie taklowców powierzchniowych (eksperci ostrzegają jednak przed wyeliminowaniem tych statków z Wysp Świętego Tomasza i Książęcej i przeniesieniem ich w inne miejsce);

-          dokonanie całkowitej płatności w ramach następnego protokołu w formie rekompensaty finansowej, bez wyznaczania ukierunkowanych działań.

Eksperci przedstawili ocenę we wrześniu 2004 r., na długi czas przed przyjęciem poprzedniego protokołu. Należy mieć nadzieję, że Komisja i rząd Wyspy Świętego Tomasza i Książęcej wykorzystają w pełni te bardzo cenne informacje zawarte w ocenie.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rybołówstwa, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję[1]Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

Artykuł 3a (nowy)

 

Artykuł 3a

 

Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat wyników przeprowadzonych ukierunkowanych działań, które zostały przedstawione w art. 4 Protokołu.

Uzasadnienie

Aby ocenić, czy rekompensata wypłacona przez UE została właściwie rozliczona i rzeczywiście służy wspieraniu zrównoważonego wykorzystania zasobów połowowych Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, Komisja powinna przedstawić Parlamentowi sprawozdanie.

PROCEDURA

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego przedłużenia terminu ważności Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i wkład finansowy przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Świętego Tomasza i Książęcej na okres od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 maja 2006 r.

Odsyłacze

COM(2005)0630 – C6‑0045/2006 – 2005/0249(CNS)

Komisja przedmiotowo właściwa

PECH

Opinia wydana przez
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG
16.2.2006

Ściślejsza współpraca - data ogłoszenia na posiedzeniu

0.0.0000

Sprawozdawca komisji opiniodawczej
  Data powołania

Helga Trüpel

20.9.2004

Poprzedni sprawozdawca komisji opiniodawczej

 

Rozpatrzenie w komisji

23.3.2006

 

 

 

 

Data przyjęcia

23.3.2006

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laima Liucija Andrikienė, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, James Elles, Hynek Fajmon, Szabolcs Fazakas, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Giovanni Pittella, Nina Škottová, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Constanze Angela Krehl, Hans-Peter Martin, Peter Šťastný, Tomáš Zatloukal

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

 

Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

...

  • [1]  Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowano w Dzienniku Urzędowym.

OPINIA Komisji Rozwoju (22.3.2006)

dla Komisji Rybołówstwa

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego przedłużenia terminu ważności Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i wkład finansowy przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Świętego Tomasza i Książęcej na okres od dnia 1 czerwca 2005 r. do 31 maja 2006 r.
(COM(2005)0630 – C6‑0045/2006 – 2005/0249(CNS))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Marie-Arlette Carlotti

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wszystkie umowy w sprawie połowów podpisane przez Unię Europejską z państwami trzecimi muszą odpowiadać zintegrowanym ramom mającym zastosowanie w umowach o partnerstwie w zakresie rybołówstwa, przyjętym przez Komisję w 2002 r. i na temat których Parlament wydał opinie przyjętą w październiku 2003 r. Nawet, jeżeli w poprzednim przypadku chodziło o przedłużenie umowy w sprawie połowów podpisanej przed wejściem w życie umowy ramowej, sposób myślenia zawarty w nowym typie umów powinien zostać w miarę możliwości uwzględniony przez Komisję Europejską.

Polityka Unii w ramach współpracy na rzecz rozwoju oraz wspólna polityka rybołówstwa powinny być spójne, komplementarne i skoordynowane tak, aby przyczyniały się do zmniejszania ubóstwa i do zrównoważonego rozwoju.

UE zobowiązała się do zagwarantowania zrównoważonego charakteru rybołówstwa na całym świecie tak, jak został on określony w czasie szczytu w Johannesburgu, poprzez utrzymanie i odnowę zasobów rybołówstwa.

UE podpisała „Kodeks odpowiedzialnego rybołówstwa ” FAO.

Obecność UE na odległych terenach połowowych jest uzasadnionym celem; należy ochronić interesy UE w dziedzinie rybołówstwa przy jednoczesnym dbaniu o rozwój państw, z którymi podpisano umowy.

W tym duchu podpisana została w 2002 r. umowa w sprawie połowów z Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej na lata 2002-2005. Z upływem dnia 31 maja 2005 r., termin ważności protokołu został przedłużony w formie wymiany listów do dnia 31 maja 2006 r.

Protokół przyznaje możliwości połowowe dla sejnerów do połowów tuńczyka z Hiszpanii i Francji, tuńczykowców z Portugalii dokonujących połowów haczykowych na wędki i sznury oraz taklowców powierzchniowych z Hiszpanii i Portugalii.

Rekompensata finansowa została określona na 637 500 EUR rocznie i pokrywa 8500 ton tuńczyka.

Ponadto, Unia Europejska finansuje w czasie tego okresu ocenę zasobów głębokowodnych krabów w wymiarze 50 000 EUR.

Zalecamy podjęcie docelowych środków dla finansowania lokalnych projektów infrastrukturalnych w dziedzinie przetwórstwa i wprowadzania na rynek ryb, co umożliwiłoby populacjom nadmorskim wyjście poza rybołówstwo zapewniające środki utrzymania.

Parlament jest konsultowany w momencie, gdy przedłużenie ważności umowy dobiega końca. Komisja Rozwoju przeprowadzi głosowanie w sprawie opinii w marcu, a przedmiotowo właściwa Komisja Rybołówstwa wypowie się w miesiącu kolejnym. Zatem, opinia Parlamentu zostanie przekazana Komisji dopiero na miesiąc przed upływem ważności przedłużenia w maju 2006 r.

Parlament nie może pozwolić na otwarte pogwałcenie jego praw nie podnosząc protestu.

Nasza Instytucja powinna być konsultowana w sprawie upoważnienia do negocjacji przyznawanego Komisji przez Radę oraz być informowana przez Komisję o przebiegu negocjacji. Każda zwłoka w procesie konsultacji powinna być uzasadniona i wyjaśniona.

Parlament nie może zaakceptować obecnej sytuacji w dziedzinie umów w sprawie połowów zawieranych z państwami trzecimi. Konsultacja Parlamentu musi mieć sens i odbywać się z poszanowaniem jego kompetencji.

Należy rozpocząć dialog pomiędzy przedmiotowo właściwymi komisjami Parlamentu Europejskiego, Komisją i Radą w celu zniesienia przeszkód, które zakłócają właściwy przebieg procedury konsultacji w kontekście umów w sprawie połowów.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Rybołówstwa, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję[1]Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

Punkt uzasadnienia 2 a (nowy)

 

2a) Rekompensata finansowa przyznawana przez Wspólnotę powinna być również wykorzystywana w celu rozwoju populacji nadmorskich, dla których rybołówstwo jest źródłem utrzymania oraz w celu utworzenia lokalnych małych przedsiębiorstw, które zajmują się przechowywaniem i przeróbką produktów rybnych.

PROCEDURA

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego przedłużenia terminu ważności Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i wkład finansowy przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Świętego Tomasza i Książęcej na okres od dnia 1 czerwca 2005 r. do 31 maja 2006 r.

Odsyłacze

COM(2005)0630 – C6‑0045/2006 – 2005/0249(CNS)

Komisja przedmiotowo właściwa

PECH

Opinia wydana przez
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE
16.2.2006

Ściślejsza współpraca - data ogłoszenia na posiedzeniu

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej
  Data powołania

Marie-Arlette Carlotti
25.1.2006

Poprzedni sprawozdawca komisji opiniodawczej

 

Rozpatrzenie w komisji

13.3.2006

21.3.2006

 

 

 

Data przyjęcia

21.3.2006

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

23

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Fernando Fernández Martín, Michael Gahler, Hélène Goudin, Filip Andrzej Kaczmarek, Glenys Kinnock, Ģirts Valdis Kristovskis, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Horst Posdorf, Toomas Savi, Pierre Schapira, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Mauro Zani

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Manolis Mavrommatis, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

 

Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

 

  • [1]  Dotychczas nieopublikowano w Dzienniku Urzędowym.

PROCEDURA

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego przedłużenia terminu ważności Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i wkład finansowy przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Świętego Tomasza i Książęcej na okres od dnia 1 czerwca 2005r. do dnia 31 maja 2006r.

Odsyłacze

COM(2005)0630 - C6‑0045/2006 - 2005/0249(CNS)

Data konsultacji z PE

10.2.2006

Komisja przedmiotowo właściwa
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH
16.2.2006

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

16.2.2006

DEVE

16.2.2006

 

 

 

Opinia niewydana
  Data wydania decyzji

 

 

 

 

 

Ściślejsza współpraca
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

 

 

 

 

 

Sprawozdawca(y)
  Data powołania

Duarte Freitas
15.2.2006

 

Poprzedni sprawozdawca(y)

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

 

Zastrzeżenia do podstawy prawnej
  Data wydania opinii JURI

 

 

 

Zmiana wysokości środków finansowych
  Data wydania opinii BUDG

 

 

 

Zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego przez PE - data decyzji na posiedzeniu

 

Zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów przez PE - data decyzji na posiedzeniu

 

Rozpatrzenie w komisji

22.2.2006

20.3.2006

 

 

 

Data przyjęcia

19.4.2006

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

3

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

James Hugh Allister, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Luis Manuel Capoulas Santos, David Casa, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Henrik Dam Kristensen, Albert Jan Maat, Willy Meyer Pleite, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Bernard Poignant, Struan Stevenson, Margie Sudre

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Chris Davies, Duarte Freitas

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Carlos Carnero González, Salvador Garriga Polledo, Eugenijus Gentvilas, Antonio Masip Hidalgo

Data złożenia

20.4.2006

Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

...