POROČILO o predlogu uredbe Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem o podaljšanju veljavnosti Protokola o možnostih ribolova in finančnem prispevku, določenih s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Demokratične republike São Tomé in Príncipe o ribolovu od obale São Toméja in Príncipa za obdobje od 1. junija 2005 do 31. maja 2006

20.4.2006 - (KOM(2005)0630 – C6-0045/2006 - 2005/0249(CNS)) - *

Odbor za ribištvo
Poročevalec: Duarte Freitas

Postopek : 2005/0249(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0132/2006
Predložena besedila :
A6-0132/2006
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem o podaljšanju veljavnosti Protokola o možnostih ribolova in finančnem prispevku, določenih s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Demokratične republike São Tomé in Príncipe o ribolovu od obale São Toméja in Príncipa za obdobje od 1. junija 2005 do 31. maja 2006

(KOM(2005)0630 – C6-0045/2006 - 2005/0249(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga uredbe Sveta (KOM(2005)0630)[1],

–   ob upoštevanju člena 37 in člena 300(2) Pogodbe ES,

–   ob upoštevanju prvega pododstavka člena 300(3) Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6–0045/2006),

–   ob upoštevanju členov 51 in 83(7) svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo in mnenj Odbora za proračun in Odbora za razvoj (A6 0132/2006),

1.  odobri predlog uredbe Sveta, kakor je bil spremenjen, in se strinja s sklenitvijo sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Demokratične republike São Tomé in Príncipe.

Besedilo, ki ga predlaga KomisijaPredlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

Uvodna izjava 2 a

(2a) Finančno nadomestilo ES bi moralo biti namenjeno tudi razvoju obalnega prebivalstva, ki se preživlja z ribištvom, in odpiranju majhnih industrijskih obratov za konzerviranje in predelavo rib.

Predlog spremembe 2

Člen 1 a (novo)

 

Člen 1a

 

Evropski parlament je treba čim prej zaprositi za mnenje o podaljšanju ali sklenitvi partnerskih sporazumov o ribolovu, da bi se izognili zaprositvi za ta mnenja po preteku roka za plačilo katerega koli denarnega nadomestila.

Obrazložitev

Za vsako ceno je treba ohraniti dobro podobo institucij. V tem konkretnem primeru je bil Evropski parlament za mnenje zaprošen po preteku dogovorjenega roku za plačilo denarnega nadomestila, predvidenega v podaljšanju tega sporazuma (31. januarja 2006).

Predlog spremembe 3

Člen 3 a (novo)

 

Člen 3a

 

Komisija v zadnjem letu veljavnosti protokola in pred sklenitvijo katerega koli sporazuma o njegovi obnovitvi Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o uporabi sporazuma in o pogojih, pod katerimi je bil izvajan.

Obrazložitev

Evropska komisija mora Evropskemu parlamentu in Svetu posredovati informacije glede poročila o splošni oceni tega sporazuma. Šele nato bi bilo treba postopoma preiti k pogajanjem o novem sporazumu o ribolovu.

Predlog spremembe 4

Člen 3 b (novo)

 

Člen 3b

 

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu poroča o rezultatih namenskih ukrepov, opisanih v členu 4 protokola.

Obrazložitev

Da bi lahko ocenili, ali se finančni prispevek, ki ga plačuje EU, ustrezno utemeljen in ali dejansko spodbuja trajnostni rabo ribolovnih virov São Toméja in Príncipa, mora Komisija Parlamentu predložiti poročilo.

Predlog spremembe 5

Člen 3 c (novo)

 

Člen 3c

 

Komisija mora Evropskemu parlamentu predložiti en izvod poročila o študiji z oceno staleža "globokomorske rakovice", predvidenega za leto 2006.

Obrazložitev

Ocena tega staleža je pomembna zato, ker se bo na njeni podlagi možno prepričati o tem, ali na São Toméju in Príncipu obstaja možnost ponovnega odprtja ribolovne kategorije (raki).

Predlog spremembe 6

Člen 3 d (novo)

 

Člen 3d

 

Komisija pred zaključkom pogajanj glede obnovitve trenutno veljavnega sporazuma Evropskemu parlamentu predloži stališča držav članic, ki so zainteresirane za njegovo obnovitev.

Obrazložitev

Pomembno je izboljšati raven obveščenosti, ki je omogočena EP, da bo ta lahko opravil naloge, ki mu pripadajo v okviru postopka posvetovanja.

  • [1]  Še neobjavljeno v UL.

OBRAZLOŽITEV

SPORAZUMI O RIBOLOVU S TRETJIMI DRŽAVAMI

Začetki sporazumov o ribolovu med Skupnostjo in tretjimi državami segajo v 70. leta, po spremembah pomorskega prava. V tem obdobju so se države članice odločile, da bodo svojo pristojnost na tem področju prenesle na Skupnost (Resolucija Sveta z dne 3. novembra 1976), in od takrat so sporazumi o ribolovu sodijo med izključne pristojnosti Skupnosti.

V okviru nove SRP (skupne ribiške politike) morajo sporazumi o ribolovu z učinkovitim izvajanjem trenutnega mednarodnega pravnega okvira ter s krepitvijo in spodbujanjem mehanizmov regionalnega sodelovanja prispevati k izboljšanju svetovnega upravljanja glede vprašanj, povezanih z ribištvom. Poleg tega bi morali zagotoviti tudi na partnerstvu temelječ pristop k državam v razvoju.

Glede na to, da je dostop flote Skupnosti do staležev rib s presežki v izključnih ekonomskih conah tretjih držav eden izmed glavnih ciljev EU na področju zunanje ribiške politike, je zaželeno, da ostane skladen z drugimi temeljnimi cilji SRP.

Pogajanja in sklepanje sporazumov o ribolovu s tretjimi državami ter njihovo morebitno podaljšanje izpolnjujejo splošni cilj ohranitve in zaščite tradicionalnih ribolovnih dejavnosti ribiške flote Skupnosti, vključno s floto za ribolov na odprtem morju. Ti sporazumi tudi omogočajo razvoj partnerskih odnosov za okrepitev trajnostnega izkoriščanja ribolovnih virov zunaj voda Skupnosti ob upoštevanju okoljskih, družbenih in gospodarskih vprašanj, povezanih s temi procesi.

SPORAZUMI O RIBOLOVU S SÃO Toméjem in PríncipOM

Odnosi med EGS in Demokratično republiko São Tomé in Príncipe na področju ribištva segajo nazaj vse tja do leta 1984, ko je bil podpisan sporazum o ribolovu. Od takrat dalje se je sodelovanje med obema stranema nadaljevalo z obnovitvijo zaporednih protokolov, ki so utrdili možnosti ribolova, zagotovljenih s strani tretje države, in finančne prispevke, ki jih je dodelila EU.

Podobno kot v prejšnjih sporazumih je sporazum, sklenjen za obdobje 2002-2005, zagotavljal dostop do voda izključne ekonomske cone São Toméja in Príncipa in s tem floti EU nudil možnosti ribolova in prehod skozi sosednja ribolovna območja. V zameno za to je EU vladi São Toméja in Príncipa za obdobje od 1. junija 2002 do 31. maja 2005 ponudila finančni prispevek v višini 2.250.000 EUR.

PODALJŠANJE VELJAVNOSTI OBSTOJEČEGA SPORAZUMA O RIBOLOVU S SÃO TOMÉJEM IN PRÍNCIPOM:

Glavni cilj podaljšanja veljavnosti tega sporazuma je urediti nekatere probleme, ki so povezani z izvajanjem tega protokola, ter dati oblastem, vključenim v ta proces, čas za pripravo na pogajanja o prihodnjem protokolu.

Poleg tega bo to podaljšanje lastnikom plovil Skupnosti omogočalo, da nadaljujejo ribolovne dejavnosti v izključni ekonomski coni São Toméja in Príncipa, dokler se že omenjena pogajanja ne zaključijo.

Pogodbenici sta se odločili podaljšati veljavnost sporazuma za obdobje enega leta (od 1. junija 2005 do 31. maja 2006). Pogodbenici sta 3. junija 2005 podaljšanje veljavnosti parafirali v obliki izmenjave pisem ter določili tehnične in finančne pogoje, ki urejajo ribolovne dejavnosti plovil Evropske skupnosti v vodah São Toméja in Príncipa v obdobju od 1. junija 2005 do 31. maja 2006.

Glavni elementi podaljšanega protokola ostajajo nespremenjeni:

-  Možnosti ribolova: 36 zamrzovalnih plovil za ribolov tunov s potegalkami, 2 plovili za ribolov tunov z ribiško palico in 25 plovil s površinskimi parangali.

Možnosti ribolova, določene s protokolom, se razdelijo med države članice po razdelitvenem ključu iz protokola za obdobje 2002–2005, in sicer:

-  plovila za ribolov tunov s potegalkami: Francija: 18, Španija:18

-  plovila za ribolov tunov z ribiško palico: Portugalska: 2

-  plovila za ribolov s površinskimi parangali: Španija: 20, Portugalska: 5

-  Referenčna teža v tonah: referenčna teža v tonah, predvidena v trenutno veljavnem protokolu, in sicer 8500 ton tunov ulovljenih v obdobju podaljšanja veljavnosti (od 1. junija 2005 do 31. maja 2006).

-  Finančni prispevek: znesek, predviden v trenutno veljavnem protokolu.

-  Predujmi in pristojbine lastnikov plovil:

    -     pristojbine lastnikov plovil znašajo 25 EUR na tono tunov, ulovljenih na ribolovnem območju Sao Toméja in Principa, kot v vseh sporazumih, ki jih je Skupnost sklenila v tej regiji;

    -     predujmi znašajo 3750 EUR na leto za plovila za ribolov tunov s potegalkami, 1.375 EUR na leto za plovila s površinskimi parangali in 625 EUR na leto za plovila za ribolov tunov z ribiško palico.

Poleg tega je predvidenih 50.000 EUR za financiranje študije z oceno staleža globokomorske rakovice. Te študije, ki je bila predvidena v prvem letu protokola za obdobje 2002–2005, takrat ni bilo mogoče izvesti.

Finančni prispevek torej znaša 687.500 EUR za leto podaljšanja veljavnosti (255.000 EUR za namenske ukrepe +382.500 EUR). Celotni znesek je bilo treba poravnati s finančnim nadomestilom do 31. januarja 2006!

SKLEP:

Podaljšanje veljavnosti tega sporazuma neposredno zadeva ES, saj bo floti Skupnosti omogočilo nadaljevanje ribolova (z ohranitvijo glavnih elementov protokola) v izključni ekonomski coni São Toméja in Príncipa, dokler med pogodbenicama ne bo sklenjen nov sporazum o ribolovu.

Hkrati bo tudi preprečilo sklepanje zasebnih sporazumov, ki bi lahko ogrozili trajnostni ribolova na tem območju. Če se Skupnost ne bo odzvala, se lahko zgodi, da bodo ladje Skupnosti začele pluti pod drugimi zastavami (v večini primerov pod zastavami ugodnosti), kar bo povzročilo zmanjšanje obsega flote Skupnosti. Glede na to, da se je Skupnost obvezala k spoštovanju mednarodnih dogovorov glede trajnostnega upravljanja z viri in boju proti nezakonitem ribolovu, je zaželeno, da se ohranijo partnerski sporazumi na področju ribištva, zlasti z državami v razvoju.

Pričakuje se, da bo s tem podaljšanjem São Tomé in Príncipe pripravljen skleniti nov sporazum o ribolovu, ki bo zadovoljil interese obeh strani in ki bi moral začeti veljati 1. julija 2006.

Zopet se je zgodilo, da je bil Evropski parlament zaprošen, da poda svoje mnenje o sporazumu o ribolovu/podaljšanju sporazuma, šele po preteku roka za plačilo finančnega prispevka. Evropski parlament želi Komisijo opozoriti na to dejstvo.

MNENJE ODBORA ZA PRORAČUN (27.3.2006)

za Odbor za ribištvo

o predlogu uredbe Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem o podaljšanju veljavnosti Protokola o možnostih ribolova in finančnem prispevku, določenih s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Demokratične republike São Tomé in Príncipe o ribolovu od obale São Toméja in Príncipa za obdobje od 1. junija 2005 do 31. maja 2006
(KOM(2005)0630 – C6‑0045/2006 – 2005/0249(CNS))

Pripravljavka mnenja: Helga Trüpel

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija predlaga zgolj enoletno podaljšanje prejšnjega protokola s São Toméjem in Príncipom, ki je potekel 31. maja 2005. V zameno za 637.500 EUR finančnega nadomestila daje vlada São Toméja in Príncipa pravice dostopa 36 španskim in francoskim plovilom za ribolov tuna z zapornimi plavaricami, 25 španskim in portugalskim plovilom s površinskimi parangali in 2 portugalskima ploviloma za ribolov tunov z ribiško palico. Ta plovila bodo smela uloviti 8.500 ton tuna, za ulov nad to količino pa bodo morala dodatno plačati. EU mora plačati tudi 50.000 EUR za znanstveno oceno virov globokomorske rakovice.

Komisija navaja dva razloga za svoj predlog podaljšanja namesto sklenitve novega protokola za daljše obdobje.

Prvič, vladi São Toméja in Príncipa je treba dati več časa za priprave na pogajanja o novem partnerskem sporazumu. Glede na to, da obstajajo pomembne razlike med starimi sporazumi o ribolovu in novimi partnerskimi sporazumi o ribolovu, je razumljivo, da bi se vlada želela dobro pripraviti, da bo lahko zagovarjala svoje interese.

Drugi razlog pa zahteva tehtnejši premislek. Komisija opozarja na potrebo po "ureditvi nekaterih vprašanj o izvajanju Protokola za obdobje 2002–2005", a ne navaja nobenih podrobnosti o tem, katera vprašanja bi to lahko bila. Glede na vrsto "vprašanj" bi bilo morda bolj smiselno začasno prekiniti ribolovne dejavnosti.

Po reformi odnosa EU do sporazumov o ribolovu Komisija sedaj svetovalcem nalaga, da ocenijo njihov vpliv. Ocena sporazuma s São Toméjem in Príncipom kaže na probleme, s katerimi se sooča ta država. Nekaj sklepnih ugotovitev skupne ocene:

Ribiška politika São Toméja in Príncipa je slabo opredeljena in se ne razvija.

Sposobnost za razvoj politike in posvetovalni mehanizmi ne obstajajo.

Spodobnost izvajanja glede informiranja in raziskav na področju ribištva, nacionalni razvoj ribištva, nadzor in spremljanje ter higienski inšpekcijski pregledi so tako neučinkoviti, da so naravnost zanemarljivi.

Po tej oceni so z vidika proračuna glavna problematična področja, povezana z izvajanjem protokola, sledeča:

– izredno slaba sposobnost organov São Toméja in Príncipa za črpanje sredstev za namenske ukrepe, za izvajanje ukrepov in utemeljevanje odhodkov;

– pomanjkanje ustreznega proračunskega nadzora v zvezi s finančnimi prispevki.

Svetovalci so prav tako zelo zaskrbljeni glede posledic, ki jih bo povzročila flota plovil EU za ribolov s površinskimi parangali, zlasti za nekatere izlovljene vrste morskega psa in hudo ogrožene morske želve. Ker se pri tej floti pojavljajo "poročila o nezadostnem ulovu in vloženem naporu", se zastavlja vprašanje, zakaj naj bi še vedno izkoriščala subvencioniran dostop do voda São Toméja in Príncipa.

Na koncu je komajda mogoče trditi, da sporazum s São Toméjem in Príncipom gladko in brez težav funkcionira. Svetovalci so podali številna priporočila, med njimi tudi priporočila z vidika proračuna, in sicer da:

– je treba zagotoviti tehnično pomoč za krepitev institucij (predlagan je logični okvir za takšen poseg);

– je treba zmanjšati obseg ali ukiniti floto plovil s površinskimi parangali (kljub temu, da svarijo pred zgolj umikom flote iz voda São Toméja in njeni premestitvi drugam);

– je bolje, da se celotno finančno plačilo v okviru naslednjega protokola opravi v obliki finančnega nadomestila kot pa za namenske ukrepe.

Svetovalci so svojo oceno podali septembra 2004, veliko pred sklenitvijo prejšnjega protokola. Upati je, da bosta Komisija in vlada São Toméja in Príncipa v polnosti izrabili zelo dragocene informacije, vključene v oceno.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, naj v svoje poročilo vključi naslednji predlog spremembe:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija[1]Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

Člen 3 a (novo)

 

Člen 3a

 

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu poroča o rezultatih namenskih ukrepov, opisanih v členu 4 protokola.

Obrazložitev

Da bi lahko ocenili, ali se finančni prispevek, ki ga plačuje EU, ustrezno utemeljen in ali dejansko spodbuja trajnostni rabo ribolovnih virov São Toméja in Príncipa, mora Komisija Parlamentu predložiti poročilo.

POSTOPEK

Naslov

Predlog uredbe Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem o podaljšanju veljavnosti Protokola o možnostih ribolova in finančnem prispevku, določenih s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Demokratične republike São Tomé in Príncipe o ribolovu od obale São Toméja in Príncipa za obdobje od 1. junija 2005 do 31. maja 2006

Referenčni dokumenti

KOM(2005)0630 – C6‑0045/2006 – 2005/0249(CNS)

Pristojni odbor

PECH

Mnenje pripravil
  Datum razglasitve na zasedanju

BUDG
16.2.2006

Okrepljeno sodelovanje – datum razglasitve na zasedanju

0.0.0000

Pripravljavec/-ka mnenja
  Datum imenovanja

Helga Trüpel

20.9.2004

Nadomeščeni/-a pripravljavec/-ka mnenja

 

Obravnava v odboru

23.3.2006

 

 

 

 

Datum sprejetja

23.3.2006

Izid končnega glasovanja

+:

-:

0:

30

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, James Elles, Hynek Fajmon, Szabolcs Fazakas, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Giovanni Pittella, Nina Škottová, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Constanze Angela Krehl, Hans-Peter Martin, Peter Šťastný, Tomáš Zatloukal

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

 

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)

  • [1]  UL C/ Še neobjavljeno v UL.

MNENJE ODBORA ZA RAZVOJ (22.3.2006)

za Odbor za ribištvo

o predlogu uredbe Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem o podaljšanju veljavnosti Protokola o možnostih ribolova in finančnem prispevku, določenih s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Demokratične republike São Tomé in Príncipe o ribolovu od obale São Toméja in Príncipa za obdobje od 1. junija 2005 do 31. maja 2006.
(KOM(2005)0630 – C6‑0045/2006 – 2005/0249(CNS))

Pripravljavka mnenja: Marie-Arlette Carlotti

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Vsi sporazumi o ribolovu, ki jih je Evropska unija podpisala s tretjimi državami, morajo upoštevati integrirani okvir partnerskih sporazumov na področju ribolova, ki jih je Komisija sprejela leta 2002, in o katerem je Parlament oblikoval mnenje, sprejeto leta 2003. Tudi če gre v pričujočem primeru za podaljšanje sporazuma o ribolovu, podpisanega pred začetkom veljavnosti okvirnega sporazuma, bi Komisija morala pristop, vgrajen v novi tip sporazumov, če je le mogoče, upoštevati.

Politika gospodarskega sodelovanja Unije in skupna politika ribolova (CFP) se morata dopolnjevati ter biti povezani in usklajeni, da bi lahko prispevali k zmanjšanju revščine in trajnostnemu razvoju.

Evropska unija se je zavzela za zagotovitev trajnostnega ribolova v svetovnem merilu, tako kot je bilo določeno na vrhu v Johannesburgu, s tem pa za ohranjanje in obnavljanje ribolovnih virov.

Podpisala je kodeks odgovornega ribištva Organizacije OZN za prehrano in kmetijstvo (FAO).

Prisotnost Evropske unije v oddaljenih ribolovnih conah je zakonit cilj – interese Unije na področju ribolova je potrebno zaščititi, istočasno pa bdeti nad razvojem držav, s katerimi so ti sporazumi podpisani.

V tem duhu je bil leta 2002 podpisan sporazum o ribolovu za obdobje 2002 – 2005 s São Toméjem e Príncipe. Ker se je 31. 5. 2005 iztekel, je bil protokol 31. maja 2006 podaljšan v obliki izmenjave pisem.

Protokol zagotavlja možnosti ribolova za plovila za ribolov tunov s potegalkami španskega in francoskega porekla, plovila za ribolov tunov z ribiško palico iz Portugalske in plovila s površinskimi parangali iz Španije in Portugalske.

Finančni prispevek je določen na 637.500 EUR na leto in zajema skupno 8500 ton tunov.

Skupnost bo poleg tega v tem letu za financiranje ocenjevalne študije o viru globokomorske rakovice namenila 50.000 EUR.

Zelo priporočamo ukrepe, katerih cilj je financiranje projektov, ki jih lokalne infrastrukture namenjajo predelavi in trženju rib, kar bi obalnemu prebivalstvu omogočilo preseči ribolov, namenjen zgolj preživljanju.

Ko se podaljšani sporazum izteče, je potreben posvet s Parlamentom. Odbor za razvoj bo svoje mnenje izglasoval marca, Odbor za ribištvo kot pristojni odbor pa se bo o tem izrekel mesec dni zatem. Tako bo Komisija prejela mnenje Parlamenta šele mesec dni pred iztekom podaljšanega obdobja maja 2006.

Parlament ne sme brez ugovora dopuščati odkrito neupoštevanje svojih pristojnosti.

Svet bi se moral v zvezi s pooblastilom za pogajanja, ki ga daje Komisiji, posvetovati z našo institucijo, Komisija pa bi nas morala o poteku pogajanj obveščati. Vsak odlog v postopku posvetovanja bi moral biti pojasnjen in utemeljen.

Parlament trenutne situacije na področju sporazumov o ribolovu s tretjimi državami ne more sprejeti. Posvetovanje z njim mora imeti svoj smisel in njegove pristojnosti se morajo spoštovati.

Med pristojnimi odbori in Evropskim parlamentom, Komisijo in Svetom se mora vzpostaviti dialog, da bi odpravili ovire, ki preprečujejo nemoten potek postopka posvetovanja na področju sporazumov o ribolovu.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za razvoj poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija[1]Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

Uvodna izjava 2 a (novo)

(2a) Finančno nadomestilo ES bi moralo biti namenjeno tudi razvoju obalnega prebivalstva, ki se preživlja z ribištvom, in odpiranju majhnih industrijskih obratov za konzerviranje in predelavo rib.

POSTOPEK

Naslov

Predlog uredbe Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem o podaljšanju veljavnosti Protokola o možnostih ribolova in finančnem prispevku, določenih s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Demokratične republike São Tomé in Príncipe o ribolovu od obale São Toméja in Príncipa za obdobje od 1. junija 2005 do 31. maja 2006

Referenčni dokumenti

KOM(2005)0630 – C6‑0045/2006 – 2005/0249(CNS)

Pristojni odbor

PECH

Mnenje pripravil
  Datum razglasitve na zasedanju

DEVE
16.2.2006

Okrepljeno sodelovanje – datum razglasitve na zasedanju

 

Pripravljavec(-ka) mnenja
  Datum imenovanja

Marie-Arlette Carlotti
25.1.2006

Nadomeščeni(-a) pripravljavec(-ka) mnenja

 

Obravnava v odboru

13.3.2006

21.3.2006

 

 

 

Datum sprejetja

21.3.2006

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Fernando Fernández Martín, Michael Gahler, Hélène Goudin, Filip Andrzej Kaczmarek, Glenys Kinnock, Ģirts Valdis Kristovskis, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Horst Posdorf, Toomas Savi, Pierre Schapira, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Mauro Zani

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Manolis Mavrommatis, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

 

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)

 

  • [1]  Še neobjavljeno v UL.

POSTOPEK

Naslov

Predlog uredbe Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem o podaljšanju veljavnosti Protokola o možnostih ribolova in finančnem prispevku, določenih s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Demokratične republike São Tomé in Príncipe o ribolovu od obale São Toméja in Príncipa za obdobje od 1. junija 2005 do 31. maja 2006

Referenčni dokumenti

KOM(2005)0630 - C6‑0045/2006 - 2005/0249(CNS)

Datum posvetovanja z EP

10.2.2006

Pristojni odbor
Datum razglasitve na zasedanju

PECH
16.2.2006

Odbori, zaprošeni za menje
  Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

16.2.2006

DEVE

16.2.2006

 

 

 

Odbori, ki niso dali mnenja
  Datum sklepa

 

 

 

 

 

Okrepljeno sodelovanje
  Datum razglasitve na zasedanju

 

 

 

 

 

Poročevalec(-ka)
  Datum imenovanja

Duarte Freitas
15.2.2006

Nadomeščeni(-a) poročevalec(-ka)

 

Poenostavljeni postopek - Datum sklepa

 

Oporekanje pravni podlagi
  Datum mnenja JURI

 

 

 

 

 

Popravek finančne ocene sredstev
  Datum mnenja BUDG

 

 

 

 

 

Posvetovanje EP z Ekonomsko-socialnim odborom – datum sklepa na zasedanju

 

 

 

 

 

Posvetovanje EP z Odborom regij – datum sklepa na zasedanju

 

 

 

 

 

Obravnava v odboru

22.2.2006

20.3.2006

 

 

 

Datum sprejetja

19.4.2006

Izid končnega glasovanja

+: 21

–: 3

0: 3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

James Hugh Allister, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Luis Manuel Capoulas Santos, David Casa, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Henrik Dam Kristensen, Albert Jan Maat, Willy Meyer Pleite, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Bernard Poignant, Struan Stevenson, Margie Sudre

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Chris Davies, Duarte Freitas

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Carlos Carnero González, Salvador Garriga Polledo, Eugenijus Gentvilas, Antonio Masip Hidalgo

Datum predložitve

20.4.2006

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)

...