Betänkande - A6-0132/2006Betänkande
A6-0132/2006

BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om ingående av ett avtal genom skriftväxling om förlängning under perioden 1 juni 2005–31 maj 2006 av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Demokratiska republiken São Tomé och Príncipes regering om fiske utanför São Tomé och Príncipes kust

20.4.2006 - (KOM(2005)0630 – C6‑0045/2006 – 2005/0249(CNS)) - *

Fiskeriutskottet
Föredragande: Duarte Freitas

Förfarande : 2005/0249(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0132/2006
Ingivna texter :
A6-0132/2006
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om ingående av ett avtal genom skriftväxling om förlängning under perioden 1 juni 2005–31 maj 2006 av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Demokratiska republiken São Tomé och Príncipes regering om fiske utanför São Tomé och Príncipes kust

(KOM(2005)0630 – C6‑0045/2006 – 2005/0249(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets förordning (KOM(2005)0630)[1],

–   med beaktande av artikel 37 och artikel 300.2 i EG‑fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG‑fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6‑0045/2006),

–   med beaktande av artikel 51 och artikel 83.7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för utveckling (A6‑0132/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner förslaget till rådets förordning med de ändringar som gjorts och godkänner ingåendet av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslagParlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

Skäl 2a (nytt)

 

(2a) Gemenskapens ekonomiska ersättning bör även användas för utveckling till förmån för kustbefolkningar som livnär sig på fiske och för att skapa småskaliga lokala fiskeföretag för konservering och beredning av fiskprodukter.

Ändringsförslag 2

Artikel 1a (ny)

Artikel 1a

 

Europaparlamentet skall så snart som möjligt uppmanas att yttra sig i samband med förlängning eller ingående av avtal om fiskepartnerskap, för att undvika att sådana yttranden avges efter det att ekonomisk ersättning redan har betalats ut.

Motivering

Institutionernas goda anseende måste till varje pris bevaras. I det här fallet uppmanades Europaparlamentet att yttra sig först efter det datum då den ekonomiska ersättningen skulle betalas för förlängningen av det aktuella avtalet (den 31 januari 2006).

Ändringsförslag 3

Artikel 3a (ny)

Artikel 3a

 

Under protokollets sista giltighetsår, och innan ett avtal om förlängning av protokollet ingås, skall kommissionen förelägga rådet och parlamentet en rapport om hur avtalet tillämpats samt under vilka villkor det genomförts.

Motivering

Europeiska kommissionen måste delge Europaparlamentet och rådet den allmänna utvärderingsrapporten om avtalet i fråga. Först då är det lämpligt att inleda förhandlingar om ett nytt fiskeavtal.

Ändringsförslag 4

Artikel 3b (ny)

Artikel 3b

 

Kommissionen skall informera Europaparlamentet och rådet om resultaten av de riktade åtgärder som avses i artikel 4 i protokollet.

Motivering

För att man skall kunna utvärdera om den ersättning som EU betalar ut redovisas korrekt och verkligen främjar ett hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i São Tomé och Príncipe bör kommissionen avlägga rapport för parlamentet.

Ändringsförslag 5

Artikel 3c (ny)

Artikel 3c

 

Kommissionen skall förse Europaparlamentet med ett exemplar av den rapport om utvärderingen av beståndet av djuphavskrabba som enligt planerna skall utarbetas under 2006.

Motivering

Det är viktigt att utvärdera detta bestånd, eftersom man då kan försäkra sig om det är möjligt att återuppta en viss typ av fiske i São Tomé och Príncipe (skaldjur).

Ändringsförslag 6

Artikel 3d (ny)

Artikel 3d

 

Innan förhandlingarna om en förlängning av det nuvarande avtalet slutförs skall kommissionen delge Europaparlamentet de berörda medlemsstaternas ståndpunkter om förlängningen av det nämnda avtalet.

Motivering

Det är viktigt att förbättra nivån på den information som delges Europaparlamentet, så att parlamentet kan fullgöra sina skyldigheter inom ramen för samrådsförfarandet.

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

MOTIVERING

FISKEAVTAL MED TREDJELÄNDER

De första fiskeavtalen mellan Europeiska unionen och tredjeländer ingicks under 1970‑talet, efter det att havsrätten hade ändrats. Då beslutade medlemsstaterna att överlåta sina befogenheter på området till gemenskapen (rådets resolution av den 3 november 1976), och sedan dess har gemenskapen ensam behörighet att ingå fiskeavtal.

Fiskeavtal som slutits inom ramen för den nya gemensamma fiskeripolitiken skall bidra till att förbättra den globala styrningen av fiskerelaterade frågor, genom effektiv tillämpning av den nuvarande internationella rättsliga ramen och genom förstärkning och främjande av regionala samarbetsmekanismer. Fiskeavtalen skall dessutom garantera ett tillvägagångssätt präglat av partnerskap med utvecklingsländerna.

Eftersom gemenskapsflottans tillgång till överskjutande fiskebestånd i tredjeländers exklusiva ekonomiska zoner har fastställts som ett av de viktigaste målen med att upprätthålla och bevara en yttre fiskepolitik, är det viktigt att se till att detta mål överensstämmer med andra grundläggande mål med den gemensamma fiskeripolitiken.

Förhandlingar och slutande av fiskeavtal med tredjeländer, samt eventuella förlängningar av avtalen, är ett sätt att uppfylla det allmänna målet att upprätthålla och bevara gemenskapsflottans (inklusive den fiskeflotta som bedriver djupsjöfiske) traditionella fiske. De syftar också till att utveckla relationer på grundval av partnerskap, för att stärka ett hållbart utnyttjade av resurserna utanför gemenskapens vatten, samtidigt som man tar hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska frågor.

FISKEAVTALEN MED SÃO TOMÉ OCH PRÍNCIPE

Förbindelserna mellan EEG och Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe inom fiskeområdet inleddes med ett fiskeavtal som undertecknades 1984. Sedan dess har parternas samarbete förnyats genom förlängning av flera protokoll, som fastställer de fiskemöjligheter som detta tredjeland erbjuder samt de ekonomiska ersättningar som EU ger i utbyte mot dessa möjligheter.

I likhet med tidigare avtal gav avtalet för perioden 2002–2005 tillträde till vattnen i São Tomé och Príncipes exklusiva ekonomiska zon, genom att ge gemenskapsflottan fiskemöjligheter och rätt till passage i angränsande fiskeområden. I gengäld erbjöd EU São Tomé en ekonomisk ersättning på 2 250 000 euro för perioden 1 juni 2002–31 mars 2005.

FÖRLÄNGNING AV DET NUVARANDE FISKEAVTALET MED SÃO TOMÉ OCH PRÍNCIPE

Huvudsyftet med att förlänga detta avtal är att lösa vissa problem som rör genomförandet av det nuvarande protokollet och att ge de myndigheter som är inblandade i processen tid att förbereda sig för förhandlingarna om ett framtida avtal.

Denna förlängning skall bland annat ge EU:s rederier möjlighet att fortsätta sin fiskeverksamhet i São Tomé och Príncipes exklusiva ekonomiska zon, i väntan på de nämnda förhandlingarna.

De båda parterna har enats om att förlänga protokollet med ett år (1 juni 2005–31 maj 2006). Förlängningen genom skriftväxling paraferades av parterna den 3 juni 2005, för att fastställa de tekniska och ekonomiska villkoren för gemenskapsfartygens fiskeverksamhet i São Tomé och Príncipes vatten under perioden 1 juni 2005–31 maj 2006.

Huvudinslagen i det förlängda protokollet förblir oförändrade:

–   Fiskemöjligheter: 36 frysfartyg (notfartyg) för tonfiskfiske, 2 tonfiskfartyg för

spöfiske med fasta linor och 25 ytlångrevsfartyg.

De fiskemöjligheter som fastställs i protokollet skall fördelas mellan medlemsstaterna enligt fördelningsnyckeln i protokollet 2002/2005:

–   Notfartyg för tonfiskfiske: Frankrike: 18, Spanien: 18

–   Tonfiskfartyg för spöfiske med fasta linor: Portugal: 2

–   Ytlångrevsfartyg: Spanien: 20, Portugal: 5

–   Referenstonnage: referenstonnage enligt det nu gällande protokollet, dvs. 8 500 ton tonfisk som fångats under förlängningsperioden (1 juni 2005–31 maj 2006).

–   Ekonomisk ersättning: belopp enligt det nu gällande protokollet.

–   Förskott och avgifter från rederierna:

–   Rederiernas avgifter ökar till 25 euro per ton fångad tonfisk i São Tomé och Príncipes fiskezon, såsom i alla andra avtal som gemenskapen har slutit i regionen.

–   Förskotten har fastställts till 3 750 euro per år per notfartyg för tonfiskfiske, 1 375 euro per år per ytlångrevsfartyg och 625 euro per år per tonfiskfartyg för spöfiske med fasta linor.

Vidare föreskrivs ytterligare 50 000 euro för finansiering av en utvärdering av beståndet av djuphavskrabba. Denna utvärdering föreskrevs redan för det första året för protokollet 2002/2005, men kunde inte utföras vid den tidpunkten.

Den ekonomiska ersättningen har alltså fastställts till 687 500 euro för det första förlängningsåret (255 000 euro som särskilda åtgärder + 382 500 euro). Hela detta belopp skulle ha betalats, i form av en ekonomisk ersättning, senast den 31 januari 2006!

SLUTSATS:

Att detta avtal förlängs tjänar Europeiska gemenskapens direkta intressen, eftersom det ger gemenskapsflottan möjlighet att fortsätta sin fiskeverksamhet i São Tomé och Príncipes exklusiva ekonomiska zon i väntan på förhandlingen om ett nytt fiskeavtal mellan parterna.

Det förlängda avtalet garanterar också att det inte kommer att slutas privata avtal som kan äventyra ett hållbart fiske i den aktuella zonen. Om gemenskapen inte ingriper skulle detta innebära att gemenskapens fartyg byter flagg (framför allt för att segla under bekvämlighetsflagg), vilket skulle leda till att gemenskapens flotta minskar i storlek. Eftersom gemenskapen har påtagit sig internationella skyldigheter i fråga om en hållbar förvaltning av resurser och kamp mot olagligt fiske verkar det lämpligt att behålla partnerskapsavtalen inom fisket, framför allt med utvecklingsländer.

Man kan hoppas att São Tomé och Príncipe tack vare denna förlängning kommer att visa sig berett att förhandla om ett nytt fiskeavtal, som är tänkt att träda i kraft den 1 juli 2006 och som kommer att gagna båda parternas intressen.

Återigen har Europaparlamentet uppmanats att yttra sig om ett fiskeavtal och/eller en förlängning av ett fiskeavtal efter det att ekonomisk ersättning redan betalats ut. Europaparlamentet vill uppmärksamma kommissionen på detta faktum.

YTTRANDE från budgetutskottet (27.3.2006)

till fiskeriutskottet

över förslaget till rådets förordning om ingående av ett avtal genom skriftväxling om förlängning under perioden 1 juni 2005–31 maj 2006 av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Demokratiska republiken São Tomé och Príncipes regering om fiske utanför São Tomé och Príncipes kust
(KOM(2005)0630 – C6‑0045/2006 – 2005/0249(CNS))

Föredragande: Helga Trüpel

KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag innebär helt enkelt en förlängning med ett år av det tidigare protokollet, som löpte ut den 31 maj 2005, med São Tomé och Príncipe. För en ekonomisk ersättning motsvarande 637 500 euro ger regeringen i São Tomé och Príncipe Europeiska unionen fiskerättigheter för trettiosex spanska och franska notfartyg för tonfiske, tjugofem spanska och portugisiska fartyg för ytfiske med långrev och två portugisiska tonfiskefartyg för spöfiske med fasta linor. Dessa fartygs fångster får inte överskrida 8 500 ton tonfisk, men i likhet med hur andra avtal slutits kommer det att utkrävas ytterligare betalningar för fångster som överstiger denna referensmängd. Europeiska unionen skall även finansiera en vetenskaplig undersökning av beståndet av djuphavskrabba till ett belopp på 50 000 euro.

Kommissionen anger två anledningar till varför den lägger fram ett förslag till förlängning i stället för ett nytt protokoll för en längre period.

Den första anledningen är att kommissionen vill ge regeringen i São Tomé och Príncipe mer tid att förbereda sig inför förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal. Med tanke på att det finns vissa betydande skillnader mellan de gamla fiskeavtalen och de nya partnerskapsavtalen om fiske är det förståeligt att regeringen vill förbereda sig väl för att kunna försvara sina intressen.

Den andra anledningen är desto mer förbryllande. Kommissionen hänvisar till behovet av att ”reglera vissa problem i samband med genomförandet av protokollet 2002/2005”, men ger inga närmare uppgifter om vad problemen består av. Beroende på vad kommissionen avser med ”problem” hade det kanske varit klokare att upphöra med fiskeverksamheten.

Till följd av Europeiska unionens ändrade strategi rörande fiskeavtalen anlitar kommissionen nu konsulter som skall utvärdera avtalens konsekvenser. Av utvärderingen av avtalet med São Tomé och Príncipe framgår en del om vilka eventuella problem landet står inför. Enligt slutsatserna i den sammanfattande utvärderingen är fiskeripolitiken i São Tomé och Príncipe endast svagt definierad och utvecklas inte, samtidigt som strategiutvecklingsresurser och samrådsmekanismer saknas. När det gäller information och forskning om fiske, utveckling av det inhemska fisket, fiskeförvaltning samt övervakning, kontroll och hygieninspektioner är genomförandekapaciteten så svag att den i princip är obefintlig.

Enligt utvärderingen är det ur ett budgetperspektiv svårt att verkställa protokollet framförallt för att myndigheterna i São Tomé Príncipe har extremt begränsade möjligheter när det gäller att utnyttja anslag för riktade åtgärder, verkställa åtgärder och redovisa utgifter. Dessutom saknas en riktig budgetkontroll i samband med den ekonomiska ersättningen.

Konsulterna är djupt bekymrade över vilka konsekvenser Europeiska unionens flotta för ytfiske med långrev kan få i synnerhet för vissa utfiskade hajarter och havssköldpaddor som fullständigt riskerar att dö ut. På grund av att denna flotta ger ”mycket bristfälliga rapporter om fångst- och fiskeansträngningen” kan man undra varför flottan skulle få fortsatt stöd för tillgång till São Tomé och Príncipes vatten.

Sammanfattningsvis går det knappast att hävda att avtalet med São Tomé och Príncipe löper friktionsfritt utan problem. Konsulterna har lagt fram ett antal rekommendationer, bland annat sådana som rör budgeten, där man föreslår

–  att landet bistås med tekniskt stöd för att stärka dess institutioner (en logisk ram för en sådan insats föreslås),

–  att flottan av fartyg för ytfiske med långrev minskas eller helt utesluts (trots att konsulterna varnar för att flytta flottan från São Tomés vatten och i stället placera den någon annanstans),

–  att hela summan utbetalas vid nästa protokoll som ekonomisk ersättning i stället för att man inkluderar anslag för riktade åtgärder.

Konsulterna presenterade sin utvärdering i september 2004, långt innan slutsatserna i det föregående protokollet lagts fram. Man får hoppas att kommissionen och regeringen i São Tomé och Príncipe till fullo drar nytta av den mycket värdefulla information som ingår i utvärderingen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag[1]Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

Artikel 3a (ny)

 

Artikel 3a

 

Kommissionen skall informera Europaparlamentet och rådet om resultaten av de riktade åtgärder som avses i artikel 4 i protokollet.

Motivering

För att man skall kunna utvärdera om den ersättning som EU betalar ut redovisas korrekt och verkligen främjar ett hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i São Tomé och Príncipe bör kommissionen avlägga rapport för parlamentet.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till rådets förordning om ingående av ett avtal genom skriftväxling om förlängning under perioden 1 juni 2005–31 maj 2006 av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Demokratiska republiken São Tomé och Príncipes regering om fiske utanför São Tomé och Príncipes kust

Referensnummer

KOM(2005)0630 – C6-0045/2006 – 2005/0249(CNS)

Ansvarigt utskott

PECH

Yttrande
  Tillkännagivande i kammaren

BUDG
16.2.2006

Förstärkt samarbete – tillkännagivande i kammaren

0.0.0000

Föredragande av yttrande Utnämning

Helga Trüpel

20.9.2004

Tidigare föredragande av yttrande

 

Behandling i utskott

23.3.2006

 

 

 

 

Antagande

23.3.2006

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

 

 

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laima Liucija Andrikienė, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, James Elles, Hynek Fajmon, Szabolcs Fazakas, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Giovanni Pittella, Nina Škottová, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Constanze Angela Krehl, Hans-Peter Martin, Peter Šťastný, Tomáš Zatloukal

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

 

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

...

  • [1]  EGT/EUT C ..., ..., s. ...

YTTRANDE från utskottet för utveckling (22.3.2006)

till fiskeriutskottet

över förslaget till rådets förordning om ingående av ett avtal genom skriftväxling om förlängning under perioden 1 juni 2005–31 maj 2006 av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Demokratiska republiken São Tomé och Príncipes regering om fiske utanför São Tomé och Príncipes kust
(KOM(2005)0630 – C6‑0045/2006 – 2005/0249(CNS))

Föredragande: Marie-Arlette Carlotti

KORTFATTAD MOTIVERING

Alla fiskeavtal som Europeiska unionen ingår med tredje länder bör följa det integrerade regelverket för avtal om fiskepartnerskap som antogs av kommissionen 2002, och om vilket parlamentet lade fram ett yttrande som antogs i oktober 2003. Även om det i föreliggande fall gäller en förlängning av ett fiskeavtal som ingicks innan ramavtalet trädde i kraft, bör kommissionen om möjligt ta hänsyn till de grundtankar som införlivats med denna nya typ av avtal.

EU:s politik för utvecklingssamarbete och den gemensamma fiskeripolitiken bör vara konsekventa, komplementära och samordnade och tillsammans bidra till minskad fattigdom och till en hållbar utveckling.

EU har förbundit sig att garantera ett hållbart globalt fiske genom att bibehålla och återställa nivån på fiskbestånden, enligt förklaringen vid världstoppmötet i Johannesburg.

EU har undertecknat FAO:s uppförandekod för ansvarsfullt fiske.

EU:s närvaro i fiskevatten långt från unionen är ett legitimt mål, och det är nödvändigt att skydda unionens intressen på fiskeriområdet och samtidigt främja utvecklingen i de stater med vilka EU ingått avtal.

Det var mot denna bakgrund som ett avtal om fiske ingicks 2002 med São Tomé och Príncipe för perioden 2002–2005. Protokollet, som löpte ut den 31 maj 2005, förlängdes genom skriftväxling till den 31 maj 2006.

Protokollet fastställer fiskemöjligheter för notfartyg för tonfiskfiske från Spanien och Frankrike, tonfiskfartyg för spöfiske med fasta linor från Portugal och ytlångrevsfartyg från Spanien och Portugal.

Den ekonomiska ersättningen är fastställd till 637 500 euro per år och avser totalt 8 500 ton tonfisk.

Vidare skall gemenskapen under detta år finansiera en utvärdering av beståndet av djuphavskrabba till ett belopp av 50 000 euro.

Vi rekommenderar riktade åtgärder för finansiering av lokala infrastrukturprojekt för bearbetning och saluföring av fisk, vilket skulle göra det möjligt för kustbefolkningen att inte endast ägna sig åt husbehovsfiske.

Parlamentet hörs inte förrän strax innan förlängningen av avtalet löper ut. Utvecklingsutskottet röstar om sitt yttrande i mars och fiskeriutskottet, som är ansvarigt utskott, röstar i april. Kommissionen kommer därför inte att motta parlamentets yttrande förrän en månad innan förlängningen löper ut i maj 2006.

Parlamentet kan inte tillåta att dess befogenheter öppet åsidosätts utan att protestera.

Vår institution bör höras om det förhandlingsmandat som rådet beviljat kommissionen och informeras av denna om hur förhandlingarna fortskrider. Alla förseningar i samrådsförfarandet bör förklaras och motiveras.

Parlamentet kan inte acceptera den nuvarande situationen när det gäller fiskeavtalen med tredjeländer. Samrådet måste vara meningsfullt och genomföras med respekt för parlamentets behörighet.

Det måste komma till stånd en dialog mellan Europaparlamentets ansvariga utskott, kommissionen och rådet i syfte att avlägsna de barriärer som förhindrar att samrådsförfarandet när det gäller fiskeavtalen genomförs på ett korrekt sätt.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag[1]Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

Skäl 2a (nytt)

(2a) Gemenskapens ekonomiska ersättning bör även användas för utveckling till förmån för kustbefolkningar som lever på fiske och för att skapa småskaliga lokala fiskeindustrier för konservering och beredning av fiskprodukter.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till rådets förordning om ingående av ett avtal genom skriftväxling om förlängning under perioden 1 juni 2005–31 maj 2006 av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Demokratiska republiken São Tomé och Príncipes regering om fiske utanför São Tomé och Príncipes kust

Referensnummer

KOM(2005)0630 – C6‑0045/2006 – 2005/0249(CNS)

Ansvarigt utskott

PECH

Yttrande
  Tillkännagivande i kammaren

DEVE
16.2.2006

Förstärkt samarbete – tillkännagivande i kammaren

 

Föredragande av yttrande Utnämning

Marie-Arlette Carlotti
25.1.2006

Tidigare föredragande av yttrande

 

Behandling i utskott

13.3.2006

21.3.2006

 

 

 

Antagande

21.3.2006

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Fernando Fernández Martín, Michael Gahler, Hélène Goudin, Filip Andrzej Kaczmarek, Glenys Kinnock, Ģirts Valdis Kristovskis, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Horst Posdorf, Toomas Savi, Pierre Schapira, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Mauro Zani

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Manolis Mavrommatis, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

 

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

...

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till rådets förordning om ingående av ett avtal genom skriftväxling om förlängning under perioden 1 juni 2005–31 maj 2006 av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Demokratiska republiken São Tomé och Príncipes regering om fiske utanför São Tomé och Príncipes kust

Referensnummer

KOM(2005)0630 – C6‑0045/2006 – 2005/0249(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

10.2.2006

Ansvarigt utskott
  Tillkännagivande i kammaren

PECH
16.2.2006

Rådgivande utskott
  Tillkännagivande i kammaren

BUDG

16.2.2006

DEVE

16.2.2006

 

 

 

Inget yttrande avges
  Beslut

 

 

 

 

 

Förstärkt samarbete
  Tillkännagivande i kammaren

 

 

 

 

 

Föredragande
  Utnämning

Duarte Freitas
15.2.2006

Tidigare föredragande

 

Förenklat förfarande – beslut

 

Bestridande av den rättsliga grunden
  JURI:s yttrande

 

 

 

 

 

Ändrad anslagstilldelning
  BUDG:s yttrande

 

 

 

 

 

Samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – beslut i kammaren

 

 

 

 

 

Samråd med Regionkommittén – beslut i kammaren

 

 

 

 

 

Behandling i utskott

22.2.2006

20.3.2006

 

 

 

Antagande

19.4.2006

Slutomröstning: resultat

+: 21

–: 3

0: 3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

James Hugh Allister, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Luis Manuel Capoulas Santos, David Casa, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Henrik Dam Kristensen, Albert Jan Maat, Willy Meyer Pleite, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Bernard Poignant, Struan Stevenson, Margie Sudre

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Chris Davies, Duarte Freitas

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Carlos Carnero González, Salvador Garriga Polledo, Eugenijus Gentvilas, Antonio Masip Hidalgo

Ingivande

20.4.2006

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

...