ZPRÁVA o návrhu směrnice Rady o dozoru nad přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva a o její kontrole

10. 5. 2006 - (KOM(2005)0673 – C6‑0031/2006 – 2005/0272(CNS)) - *

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Zpravodaj: Esko Seppänen

Postup : 2005/0272(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0174/2006

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Rady o dozoru nad přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva a o její kontrole

(KOM(2005)0673 – C6‑0031/2006 – 2005/0272(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2005)0673)[1],

–   s ohledem na čl. 31 odst. 2 a článek 32 Smlouvy o ESAE, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C6‑0031/2006),

–   s ohledem článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A6‑0174/2006),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby v souladu s čl. 119 odst. 2 Smlouvy o ESAE odpovídajícím způsobem změnila svůj návrh;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby opět konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené KomisíPozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 1a (nový)

 

(1a) bezpečnost při nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem je upravena mezinárodní společnou úmluvou,

Pozměňovací návrh 2

Bod odůvodnění 6

(6) Vzhledem k neexistenci společné politiky Společenství v oblasti palivového cyklu jsou jednotlivé členské státy nadále odpovědné za výběr své vlastní politiky v oblasti nakládání s jaderným odpadem a vyhořelým palivem spadajícím pod jejich pravomoc; touto směrnicí by tedy nemělo být dotčeno právo členských států vyvážet vyhořelé palivo k přepracování a právo odmítnout, aby na jejich území vstupoval radioaktivní odpad ke konečnému zpracování nebo ke zneškodnění, s výjimkou zpětné přepravy.

(6) Jednotlivé členské státy jsou nadále odpovědné za výběr své vlastní politiky v oblasti nakládání s jaderným odpadem a vyhořelým palivem spadajícím pod jejich pravomoc, přičemž některé státy pokládají vyhořelé palivo za využitelný zdroj, který lze přepracovat, jiné volí jeho zneškodnění; touto směrnicí by tedy nemělo být dotčeno právo členských států původu vyvážet vyhořelé palivo k přepracování a právo členských států určení odmítnout, aby na jejich území vstupoval i) radioaktivní odpad ke konečnému zpracování nebo ke zneškodnění, s výjimkou zpětné přepravy, a ii) vyhořelé palivo ke konečnému zneškodnění.

Pozměňovací návrh 3

Bod odůvodnění 8

(8) Zjednodušení stávajícího postupu by nemělo omezit stávající práva členských států vznést námitky proti přepravě radioaktivního odpadu, ke které je vyžadován jejich souhlas, nebo stanovit podmínky takové přepravy. Námitky by neměly být svévolné a měly by být založeny na příslušných vnitrostátních nebo mezinárodních předpisech, které jsou snadno identifikovatelné. Příslušné právní předpisy se neomezují jen na odvětvové předpisy v oblasti dopravy. Touto směrnicí by neměla být dotčena práva a povinnosti členských států podle mezinárodního práva, zejména pokud jde o využívání práv a svobod námořní, říční a letecké navigace plavidly a letadly v souladu s mezinárodním právem.

(8) Zjednodušení stávajícího postupu by nemělo omezit stávající práva členských států vznést námitky proti přepravě radioaktivního odpadu, ke které je vyžadováno jejich svolení, nebo stanovit podmínky takové přepravy. Námitky by neměly být svévolné a měly by být založeny na příslušných vnitrostátních nebo mezinárodních předpisech nebo na předpisech Společenství, jak stanoví tato směrnice. Příslušné právní předpisy se neomezují jen na odvětvové předpisy v oblasti dopravy. Touto směrnicí by neměla být dotčena práva a povinnosti členských států podle mezinárodního práva, zejména pokud jde o využívání práv a svobod námořní, říční a letecké navigace plavidly a letadly v souladu s mezinárodním právem.

Odůvodnění

V zájmu důsledného sjednocení zavedené terminologie bude pro členské státy tranzitu a určení používán výraz „svolení“. Kromě toho musí být pro účely vlastní směrnice definována ustanovení, na jejichž základě se budou vydávat zamítnutí a podmínky.

Pozměňovací návrh 4

Bod odůvodnění 8a (nový)

 

(8a) Nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem zůstává nadále plně v pravomoci každého členského státu; tato směrnice v žádném případě neukládá členskému státu určení povinnost přijmout zásilku radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva ke konečnému zpracování nebo zneškodnění s výjimkou případů, kdy je tento odpad nebo palivo určeno k další přepravě. Každé zamítnutí takové přepravy by mělo být odůvodněno na základě kritérií stanovených v této směrnici.

Odůvodnění

Tento nový odstavec je třeba k objasnění záměru uvedeného v článku 6.

Pozměňovací návrh 5

Čl. 1 odst. 3a (nový)

3a. Tato směrnice se nedotýká práv a povinností vyplývajících z mezinárodního práva, mimo jiné práva na pokojné proplutí a práva tranzitního proplutí či přeletu, které zaručuje Úmluva OSN o mořském právu (UNCLOS).

Odůvodnění

V zájmu souladu se Společnou úmluvou MAAE, která v jednom ze svých článků (čl. 27 odst. 3i) výslovně zaručuje ochranu navigačních práv a svobod, které uznává mezinárodní právo.

Pozměňovací návrh 6

Čl. 3 odst. 1

(1) „radioaktivním odpadem“ radioaktivní materiál v plynné, kapalné nebo pevné formě, u kterého země původu a určení nebo fyzické či právnické osoby, jejichž rozhodnutí tyto země akceptují, nepředpokládají žádné další využití, jakož i materiál, který na základě právního a regulačního rámce zemí původu, tranzitu a určení jako radioaktivní odpad podléhá kontrole ze strany regulačního subjektu;

(1) „radioaktivním odpadem“ radioaktivní materiál v plynné, kapalné nebo pevné formě, u kterého země původu a určení nebo fyzické či právnické osoby, jejichž rozhodnutí tyto země akceptují, nepředpokládají žádné další využití, jakož i materiál, který na základě právního a regulačního rámce zemí původu a určení jako radioaktivní odpad podléhá kontrole ze strany regulačního subjektu;

Odůvodnění

Tento návrh zavádí novou definici radioaktivního odpadu v údajném souladu s definicí ve Společné úmluvě MAAE. Ve skutečnosti zde však je několik rozdílů, které způsobují nejasnosti. S cílem vyhnout se jakýmkoli nesrovnalostem a v zájmu souladu se Společnou úmluvou, k níž Společenství Euratom přistoupilo dne 2. ledna 2006, je navrženo používat definici uvedenou ve Společné úmluvě.

Pozměňovací návrh 7

Čl. 3 odst. 2

(2) „vyhořelým palivem“ jaderné palivo, které bylo ozářeno v aktivní zóně reaktoru a trvale z ní odstraněno;

(2) „vyhořelým palivem jaderné palivo, které bylo ozářeno v aktivní zóně reaktoru a trvale z ní odstraněno; vyhořelé palivo lze buď pokládat za využitelný zdroj, který je možno přepracovat, nebo může být určeno ke konečnému zneškodnění, pokud se u něj nepředpokládá další využití, a je s ním nakládáno jako s radioaktivním odpadem;

Odůvodnění

V zájmu většího souladu se Společnou úmluvou MAAE, která jasně určuje, že vyhořelé palivo lze buď zneškodnit, nebo ho lze pokládat za hodnotný materiál, který vhodný k přepracování.

Pozměňovací návrh 8

Čl. 5 odst. 1a (nový)

Odpovědné úřady dotyčných členských států přijmou nezbytná opatření a zajistí, aby se všemi informacemi o přepravě, na něž se vztahuje tato směrnice, bylo nakládáno s patřičnou opatrností a aby byly chráněny před jakýmkoli zneužitím.

Odůvodnění

V souladu s cílem revize zlepšit postupy stanovené ve stávající směrnici 92/3/Euratom.

Pozměňovací návrh 9

Článek 5a (nový)

Článek 5a
Potvrzení o přijetí žádosti příslušnými úřady

 

Nejpozději do 15 kalendářních dnů od data přijetí žádosti příslušnými úřady členského státu určení a jakéhokoli členského státu tranzitu tyto úřady:

 

a) zašlou příslušným úřadům členského státu původu potvrzení o přijetí žádosti, pokud je žádost náležitě vyplněna v souladu s ustanoveními článku 14; nebo

 

b) není-li žádost řádně vyplněna, jak je stanoveno v bodě a), požádají příslušné úřady členského státu původu o chybějící údaje a budou o této žádosti informovat příslušné úřady členského státu určení a případně členských států tranzitu a kopii této žádosti zašlou držiteli. V případě zaslání takové žádosti bude přerušena lhůta pro vydání potvrzení o přijetí. Příslušné úřady členského státu původu zašlou neodkladně chybějící údaje příslušným úřadům daného členského státu. Nejpozději do sedmi kalendářních dnů od data přijetí požadovaných chybějících údajů příslušné úřady členského státu určení nebo tranzitu, které o ně požádaly, zašlou potvrzení o přijetí takto řádně vyplněné žádosti příslušným úřadům členského státu původu.

Odůvodnění

Za účelem posílení účinnosti nově zavedeného postupu pro vystavování potvrzení o přijetí a za účelem zvýšení záruk, které jsou právem očekávány, je na místě zavést krok, který zajistí předkládání formálně náležitě vyplněných žádostí. Tato kontrola formálních náležitostí a zaslání buď potvrzení o přijetí nebo žádosti o předložení chybějících údajů by mělo být provedeno do 15 kalendářních dnů.

Pozměňovací návrh 10

Čl. 6 odst.1

1. Nejpozději do jednoho měsíce od data přijetí náležitě vyplněné žádosti vystaví příslušné orgány členského státu určení a příslušné orgány případných členských států tranzitu potvrzení o přijetí žádosti.

 

Nejpozději do tří měsíců od data přijetí náležitě vyplněné žádosti sdělí příslušné orgány členského státu určení a příslušné orgány případných členských států tranzitu příslušným orgánům země původu, že s přepravou souhlasí, nebo sdělí podmínky, jejichž splnění považují za nebytné, nebo sdělí, že udělení souhlasu odmítají.

Nejpozději do dvou měsíců od data potvrzení o přijetí žádosti sdělí příslušné orgány členského státu určení a příslušné orgány případných členských států tranzitu příslušným orgánům členského sátu původu, že s přepravou souhlasí, nebo sdělí podmínky, jejichž splnění považují za nebytné, nebo sdělí, že udělení souhlasu odmítají.

Příslušné orgány členského státu určení a příslušné orgány kteréhokoli členského státu tranzitu si však mohou k vyjádření svého stanoviska vyžádat ke lhůtě uvedené v druhém pododstavci dodatečnou lhůtu, která však nesmí být delší než jeden měsíc.

Příslušné orgány členského státu určení a příslušné orgány kteréhokoli členského státu tranzitu si však mohou k vyjádření svého stanoviska vyžádat ke lhůtě uvedené v druhém pododstavci dodatečnou lhůtu, která však nesmí být delší než jeden měsíc.

Odůvodnění

Lhůty pro udělení nebo zamítnutí souhlasu by se měly počítat od data potvrzení o přijetí žádosti a měly by být odpovídajícím způsobem upraveny. Z provádění směrnice 92/3/Euratom vyplývá, že přezkoumání obsahu žádosti o povolení převozu lze provést do dvou měsíců, případně lze přidat jeden měsíc. Mimo to kombinace dvou postupů vede k prodloužení lhůt nejméně o 15 kalendářních dnů. Vzhledem k tomu, že lhůta bude začínat datem potvrzení o přijetí, podmínky stanovené v čl. 6 odst. 2 již nejsou relevantní.

Pozměňovací návrh 11

Čl. 6 odst.2

2. Jestliže do uplynutí lhůt uvedených v odst. 1 druhém a třetím pododstavci nezašlou příslušné orgány členského státu určení a/nebo příslušné orgány zamýšlených členských států tranzitu žádnou odpověď, má se za to, že tyto země s požadovanou přepravou souhlasí, pokud tyto země zaslaly potvrzení o přijetí žádosti uvedené v odstavci 1.

2. Jestliže do uplynutí lhůt uvedených v odst. 1 prvním nebo druhém pododstavci nezašlou příslušné orgány členského státu určení a/nebo příslušné orgány zamýšlených členských států tranzitu žádnou odpověď, má se za to, že tyto země s požadovanou přepravou souhlasí.

Odůvodnění

Lhůty pro udělení nebo zamítnutí souhlasu by se měly počítat od data potvrzení o přijetí žádosti a měly by být odpovídajícím způsobem upraveny. Z provádění směrnice 92/3/Euratom vyplývá, že přezkoumání obsahu žádosti o povolení převozu lze provést do dvou měsíců, případně lze přidat jeden měsíc. Mimo to kombinace dvou postupů vede k prodloužení lhůt nejméně o 15 kalendářních dnů. Vzhledem k tomu, že lhůta bude začínat datem potvrzení o přijetí, podmínky stanovené v čl. 6 odst. 2 již nejsou relevantní.

Pozměňovací návrh 12

Čl. 6 odst.3 písm. b)

b) v případě členského státu určení z příslušných právních předpisů použitelných na nakládání s radioaktivním odpadem nebo vyhořelým palivem a z příslušných vnitrostátních právních předpisů, právních předpisů Společenství nebo mezinárodních právních předpisů použitelných na přepravu radioaktivního materiálu.

b) v případě členského státu určení z příslušných právních předpisů použitelných na nakládání s radioaktivním odpadem nebo vyhořelým palivem nebo z příslušných vnitrostátních právních předpisů, právních předpisů Společenství nebo mezinárodních právních předpisů použitelných na přepravu radioaktivního materiálu.

 

Odůvodnění

Slovo „a“ je třeba nahradit výrazem „nebo“, aby byla rozhodnutí různých zákonodárců slučitelná.

Pozměňovací návrh 13

Čl. 6 odst. 3 pododstavec 2a (nový)

Pro udělení nebo odmítnutí souhlasu s přepravou radioaktivního odpadu a přepravou vyhořelého paliva určeného ke zneškodnění bude použit stejný postup.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh upřesňuje, že existuje společný postup kontroly, který platí pro všechny převozy, ať se jedná o radioaktivní odpad nebo vyhořelé palivo a ať je převáženo za účelem zneškodnění nebo zpracování a zpětné přepravy.

Pozměňovací návrh 14

Čl. 9 odst. 2

2. Nelze-li přepravu dokončit nebo nejsou-li podmínky pro přepravu v souladu s ustanoveními této směrnice, příslušné orgány členského státu původu jsou povinny zajistit, aby si dotyčný radioaktivní odpad nebo vyhořelé palivo převzal zpět jeho držitel, ledaže lze nalézt jiné bezpečné řešení. Zajistí, aby osoba odpovědná za přepravu podnikla potřebná bezpečnostní opatření k nápravě.

2. Nelze-li přepravu dokončit nebo nejsou-li podmínky pro přepravu v souladu s ustanoveními této směrnice, příslušné orgány členského státu původu jsou povinny zajistit, aby si dotyčný radioaktivní odpad nebo vyhořelé palivo převzal zpět jeho držitel, ledaže lze nalézt jiné bezpečné řešení na základě právních předpisů pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. Zajistí, aby osoba odpovědná za přepravu podnikla potřebná bezpečnostní opatření k nápravě.

Odůvodnění

Formulace „ledaže lze nalézt jiné bezpečné řešení“ je vágní. Měl by zde být uveden odkaz na způsob alternativního bezpečného řešení, který je stanoven právními předpisy pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, zejména Společnou úmluvou MAAE o bezpečném nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečném nakládání s radioaktivním odpadem, k níž Společenství přistoupilo dne 2. ledna 2006.

Pozměňovací návrh 15

Čl. 9 odst. 3

3. V případech, kdy přeprava nemůže nebo nesmí být dokončena, nese náklady držitel.

3. Pokud přeprava nemůže nebo nesmí být dokončena z důvodů uvedených v odstavci 1, nese náklady zejména držitel, není-li stanoveno jinak v příslušných platných právních předpisech nebo ve smluvním ujednání mezi držitelem a jakoukoli jinou osobou zapojenou do přepravy.

 

Odůvodnění

Směrnice zohlední, že v praxi mohou problematiku nákladů plynoucích z neuskutečnění převozu řešit rovněž smluvní ustanovení mezi stranami a/nebo příslušné platné právní předpisy.

Pozměňovací návrh 16

Čl. 10 odst. 1 pododstavec 3

V případě, kdy přeprava nemůže nebo nesmí být dokončena, nese náklady příjemce.

vypouští se

Odůvodnění

Problematikou nákladů plynoucích z neuskutečnění převozu se článek 10 zabývá na dvou místech (v odstavci 1 a 5). V zájmu větší přehlednosti bude o této problematice pojednáno pouze v jednom odstavci, přičemž pro tento účel je nejvhodnější čl. 10 odst. 5.

Pozměňovací návrh 17

Čl. 10 odst. 5

5. Členský stát určení nebo kterýkoli členský stát tranzitu může rozhodnout, že přeprava nemůže být dokončena, nejsou-li podmínky přepravy nadále plněny v souladu s ustanoveními této směrnice nebo nejsou-li v souladu s povoleními nebo se souhlasy vydanými podle této směrnice. Dotyčný členský stát je povinen o svém rozhodnutí bezodkladně informovat příslušné orgány země původu. V případě, kdy přeprava nemůže nebo nesmí být dokončena, nese náklady příjemce.

5. Členský stát určení nebo kterýkoli členský stát tranzitu může rozhodnout, že přeprava nemůže být dokončena, nejsou-li podmínky přepravy nadále plněny v souladu s ustanoveními této směrnice nebo nejsou-li v souladu s povoleními nebo se souhlasy vydanými podle této směrnice. Dotyčný členský stát je povinen o svém rozhodnutí bezodkladně informovat příslušné orgány země původu. Pokud přeprava nemůže nebo nesmí být dokončena z důvodů uvedených v prvním odstavci, nese náklady zejména příjemce, není-li stanoveno jinak v příslušných platných právních předpisech nebo ve smluvním ujednání mezi příjemcem a jakoukoli jinou osobou zapojenou do přepravy.

Odůvodnění

Směrnice zohlední, že v praxi mohou problematiku nákladů plynoucích z neuskutečněného převozu řešit rovněž smluvní ustanovení mezi stranami a/nebo příslušné platné právní předpisy.

Pozměňovací návrh 18

Čl. 11 odst. 5

5. Členský stát tranzitu může rozhodnout, že přeprava nemůže být dokončena, nejsou-li podmínky přepravy nadále plněny v souladu s ustanoveními této směrnice nebo nejsou-li v souladu s povoleními nebo se souhlasy vydanými podle této směrnice. Dotyčný členský stát je povinen o svém rozhodnutím bezodkladně informovat příslušné orgány země původu. V případě, kdy přeprava nemůže nebo nesmí být dokončena, nese náklady odpovědná osoba uvedená v odstavci 1.

5. Členský stát tranzitu může rozhodnout, že přeprava nemůže být dokončena, nejsou-li podmínky přepravy nadále plněny v souladu s ustanoveními této směrnice nebo nejsou-li v souladu s povoleními nebo se souhlasy vydanými podle této směrnice. Dotyčný členský stát je povinen o svém rozhodnutím bezodkladně informovat příslušné orgány země původu. Pokud přeprava nemůže nebo nesmí být dokončena z důvodů uvedených v prvním pododstavci, nese náklady zejména odpovědná osoba uvedená v odstavci 1, není-li stanoveno jinak v příslušných platných právních předpisech nebo ve smluvním ujednání uzavřeném mezi touto odpovědnou osobou a jakoukoli jinou osobou zapojenou do přepravy.

Odůvodnění

Směrnice zohlední, že v praxi mohou problematiku nákladů plynoucích z neuskutečněného převozu řešit rovněž smluvní ustanovení mezi stranami a/nebo příslušné platné právní předpisy.

Pozměňovací návrh 19

Čl. 12 odst. 5

5. Členský stát původu nebo kterýkoli členský stát tranzitu může rozhodnout, že přeprava nemůže být dokončena, nejsou-li podmínky přepravy nadále plněny v souladu s ustanoveními této směrnice nebo nejsou-li v souladu s povoleními nebo se souhlasy vydanými podle této směrnice. Dotyčný členský stát tranzitu o svém rozhodnutí bezodkladně informuje příslušné orgány členského státu původu. Použije se čl. 9 odst. 2. V případě, že přeprava nemůže nebo nesmí být dokončena, nese náklady držitel.

5. Členský stát původu nebo kterýkoli členský stát tranzitu může rozhodnout, že přeprava nemůže být dokončena, nejsou-li podmínky přepravy nadále plněny v souladu s ustanoveními této směrnice nebo nejsou-li v souladu s povoleními nebo se souhlasy vydanými podle této směrnice. Dotyčný členský stát tranzitu o svém rozhodnutí bezodkladně informuje příslušné orgány členského státu původu. Použije se čl. 9 odst. 2. V případě, že přeprava nemůže nebo nesmí být dokončena za okolností uvedených v prvním pododstavci, nese náklady držitel, není-li stanoveno jinak v příslušné platné legislativě nebo ve smluvním ujednání uzavřeném mezi držitelem a jakoukoli jinou osobou zapojenou do přepravy.

Odůvodnění

Směrnice zohlední, že v praxi mohou problematiku nákladů plynoucích z neuskutečněného převozu řešit rovněž smluvní ustanovení mezi stranami a/nebo příslušné platné právní předpisy.

Pozměňovací návrh 20

Čl. 16 odst. 1

1. Členské státy podporují uzavírání smluv usnadňujících bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem, včetně konečného zneškodnění, který pochází ze zemí, jež jej produkují v malém množství a v nichž by nebylo zakládání odpovídajících zařízení odůvodněno z radiologického hlediska.

1. Členské státy podporují uzavírání smluv usnadňujících bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem, včetně konečného zneškodnění, který pochází ze zemí, jež jej produkují v malém množství a v nichž by nebylo zakládání odpovídajících zařízení odůvodněno z radiologického, hospodářského, ekologického a bezpečnostního hlediska. Tyto smlouvy budou uzavřeny jen za předpokladu, že každému členskému státu bude ponecháno právo zamítnout, aby na jejich území vstupovalo vyhořelé palivo a radioaktivní odpad ke konečnému zpracování nebo zneškodnění, s výjimkou zpětné přepravy.

 

Odůvodnění

Úprava výše uvedeného znění by umožnila dosáhnout nezbytných úspor z rozsahu a zpracovat dostatečně velký objem radioaktivního odpadu, a tak odečíst výdaje, které jsou třeba ke zřízení společných zařízení na zneškodňování jaderného odpadu, přičemž bude zajištěno naprosté dodržení nejpřísnějších bezpečnostních norem a ustanovení pro ochranu životního prostředí.

Spolupráce členských států na základě dobrovolných dohod a případně na základě rozhodnutí Komise je prospěšná, neboť vychází vstříc potřebám malých producentů nukleárního odpadu. Ve všech případech musí být jasně uvedena podmínka, že si každý členský stát za všech okolností ponechá právo zakázat, aby vyhořelé jaderné palivo a radioaktivní odpad ke konečnému zpracování nebo zneškodnění vstupoval na jeho území.

  • [1]  Úř. věst. C ... /Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Cílem směrnice 92/3/Euroatom o dozoru nad přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva mezi členskými státy, do Společenství a mimo území Společenství bylo vytvořit systém přísného dohledu a předcházejícího povolení pro přepravu vyhořelého radioaktivního odpadu. Komise dne 12. listopadu 2004 předložila návrh na úpravu této směrnice (KOM 04/0716), který však byl v červnu 2005 stažen. Nový, důkladněji připravený návrh (KOM 05/673) byl předložen dne 21. prosince 2005, v němž Komise zohlednila přípravnou práci skupiny pro atomové otázky v rámci Rady a stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru.

Právním základem k návrhu je Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Euroatom) a její články 31 a 32 (zdraví a bezpečnost). Uplatňuje se pouze konzultační postup s Evropským parlamentem.

Komise zdůvodňuje svůj návrh tím, že je v souladu s posledními směrnicemi Euroatomu, s mezinárodními úmluvami, zvláště se Společnou úmluvou Mezinárodní agentury pro atomovou energii o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a bezpečnosti při nakládání s radioaktivním odpadem (k níž se připojil i Euroatom), upřesněním postupů v praxi a rozšířením působnosti směrnice na vyhořelé palivo.

Zvláštní pozornost se musí věnovat rozšíření působnosti směrnice, automatickému schvalovacímu postupu pro přepravu a rozlišování mezi přepravou v rámci Společenství a mimo něj.

Působnost směrnice se rozšiřuje na vyhořelé palivo určené k přepracování a ke zneškodnění. Z hlediska radiologie se jedná o logický krok.

Zavádí se automatický schvalovací postup a žádná země již nebude mít možnost zvolit postup podobný odmítnutí souhlasu s přepravou, jako tomu bylo v předchozí směrnici.

V případě přepravy radioaktivního materiálu v rámci Společenství, která bude vyžadovat tranzit přes třetí země, čl.7 odst. 1 stanovuje, že po schválení zásilky je třeba tyto země o tranzitu pouze informovat.

Je třeba objasnit otázku vyhořelého paliva určeného ke zneškodnění.

V preambuli (xii) Společné úmluvy Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) se uznává, že „každý stát má právo zakázat dovoz vyhořelého paliva a radioaktivního odpadu ze zahraničí na své území“.

V článku 27 odst. 1 písm. i) této úmluvy se uvádí, že „smluvní strana, která je zemí původu, přijme náležité kroky s cílem zabezpečit, aby přeshraniční pohyb byl schválený a uskutečnil se jen na základě předcházejícího oznámení a se souhlasem země určení“.

Evropský parlament ve své zprávě o směrnici Rady (Euratom) o nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem (PE 322.031 konečné znění) poznamenal (bod odůvodnění 12 písm. a)), že „žádný členský stát nemůže být za žádných okolností nucen přijmout dovoz jakéhokoli druhu radioaktivního odpadu z jiných členských států“.

V bodu odůvodnění (odst. 3.6) tohoto návrhu směrnice se uvádí: „Touto směrnicí by tedy nemělo být dotčeno právo členských států vyvážet vyhořelé palivo k přepracování a právo odmítnout, aby na jejich území vstupoval radioaktivní odpad ke konečnému zpracování nebo ke zneškodnění, s výjimkou zpětné přepravy.“

Odmítnutí členského státu udělit souhlas by podle textu (čl. 6 odst. 3 písm. b)) mělo vycházet: „v případě členského státu určení z příslušných právních předpisů použitelných na nakládání s radioaktivním odpadem nebo vyhořelým palivem a z příslušných vnitrostátních právních předpisů, právních předpisů Společenství nebo mezinárodních právních předpisů použitelných na přepravu radioaktivního materiálu.“

Nabízí se otázka, zda užitím spojky „a“ uprostřed věty není zpochybněno jednoznačné právo země určení neudělit souhlas pro dovoz vyhořelého paliva, které je určeno ke konečnému zneškodnění. V tomto ohledu dotyčný text neodpovídá na otázku, má-li každá země právo zakázat konečné uložení radioaktivního vyhořelého paliva ze zahraničí ve svých skladištích nebo na své půdě.

Podle evropských právních předpisů, které upravují oblast společného trhu, je radioaktivní odpad a vyhořelé palivo považováno za zboží, které musí být navzájem rozlišeno. Je tedy nutné tyto různé druhy zboží rozlišovat.

S úmyslem upřesnit stávající text zpravodaj předkládá pozměňovací návrhy k textu směrnice (a nikoli k právně méně závazné části „body odůvodnění“), v nichž se jasně stanovuje, že každá země má právo zakázat dovoz zahraničního radioaktivního odpadu i radioaktivního vyhořelého paliva ke konečnému zneškodnění.

Zpravodaj chápe, že je nutné nalézt řešení pro malé producenty radioaktivního odpadu (čl. 16 odst. 1), a souhlasí s myšlenkou podporovat v této oblasti uzavírání dobrovolných dohod mezi členskými státy, domnívá se však, že role rozhodčího, kterou si Komise nárokuje pro posuzování „nedostateku spolupráce“ (čl. 16 odst. 4), je nepřiměřeným zasahováním.

V textu odůvodnění k článku 16 Komise uvádí: „je třeba vyslovit konkrétní povinnost spolupracovat, aby se zabránilo situacím, kdy je postup udělování povolení nebo souhlasu zneužíván ke zdržování a představuje neodůvodněnou překážku např. volnému pohybu vyhořelého paliva v rámci Společenství.“

Podle výše zmíněné formulace dochází v rámci Společenství k volnému pohybu vyhořelého paliva, aniž je bráno v úvahu právo země určení v souladu se Společnou úmluvou MAAE zakázat dovoz vyhořelého paliva ze zahraničí, které je určeno ke konečnému zneškodnění.

Podle příslušných článků smluv o ES se odpad, recyklovatelný i nerecyklovatelný, a vyhořelé palivo považuje za zboží, jehož pohybu nesmí být podle článků 28 a 29 Smlouvy o ES bráněno, neboť zboží, radioaktivní odpad a vyhořelé palivo ke zneškodnění spadají do působnosti článku 28 a následujících článků Smlouvy.

Podle článku 30 Smlouvy „články 28 a 29 nevylučují zákazy nebo omezení dovozu, vývozu nebo tranzitu odůvodněné [...] ochranou zdraví a života lidí .“

Právní základ pro tuto úpravu směrnice 92/3 poskytuje Smlouva o Euroatomu. Tento právní základ rovněž zahrnuje příslušné články o ochraně veřejného zdraví a lidského života, a tak ospravedlňuje tytéž překážky pro volný pohyb radioaktivního materiálu jako právní předpisy Společenství.

Smlouvy členským státům přiznávají právo zakázat dovoz radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva ke konečnému zneškodnění. Zemi určení postačí, když se odvolá na ochranu zdraví pracovníků a široké veřejnosti. Nediskriminační překážky pro volný pohyb vyhořelého paliva určeného k zneškodnění jsou oprávněné, ačkoli se jedná o zboží.

Pro vyjasnění této skutečnosti je třeba, aby byl do návrhu Komise vložen odpovídající pozměňovací návrh.

POSTUP

Název

Návrh směrnice Rady o dozoru nad přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva a o její kontrole

Referenční údaje

KOM(2005)0673 – C6-0031/2006 – 2005/0272(CNS)

Datum konzultace s Parlamentem

10.1.2006

Příslušný výbor
  Datum oznámení na zasedání

ITRE
2.2.2006

Výbor požádaný o stanovisko
  Datum oznámení na zasedání

ENVI
2.2.2006

 

 

 

 

Nezaujaté stanovisko
  Datum rozhodnutí

ENVI
30.1.2006

 

 

 

 

Užší spolupráce
  Datum oznámení na zasedání

 

 

 

 

 

Zpravodaj
  Datum jmenování

Esko Seppänen
26.1.2006

 

Předchozí zpravodaj

 

 

Zjednodušený postup – datum rozhodnutí

 

Zpochybnění právního základu
  Datum, kdy výbor JURI zaujal stanovisko

 

/

 

Změna finanční dotace
  Datum, kdy výbor BUDG zaujal stanovisko

 

/

 

Konzultace EP s Evropským hospodářským a sociálním výborem – datum rozhodnutí na zasedání

 

Konzultace EP s Výborem regionů – datum rozhodnutí na zasedání

 

Projednání ve výboru

21.2.2006

20.3.2006

24.4.2006

 

 

Datum přijetí

4.5.2006

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

36

2

2

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Renato Brunetta, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Nicole Fontaine, Umberto Guidoni, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Umberto Pirilli, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

María del Pilar Ayuso González, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Edit Herczog, Mieczysław Edmund Janowski, Esko Seppänen, Lambert van Nistelrooij, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

 

Datum předložení

10.5.2006

 

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

...