Pranešimas - A6-0174/2006Pranešimas
A6-0174/2006

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro vežimo priežiūros ir kontrolės

10.5.2006 - (KOM(2005)0673 – C6‑0031/2006 – 2005/0272(CNS)) - *

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Pranešėjas: Esko Seppänen

Procedūra : 2005/0272(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0174/2006

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro vežimo priežiūros ir kontrolės

(KOM(2005)0673 – C6‑0031/2006 – 2005/0272(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (KOM(2005)0673)[1],

–   atsižvelgdamas į EAEB sutarties 31 straipsnio 2 dalį ir 32 straipsnį, pagal kuriuos Taryba konsultavosi su Parlamentu (C6‑0031/2006),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A6‑0174/2006),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Euratomo sutarties 119 straipsnio antrą dalį;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstasParlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

1a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(1a) Esama tarptautinės Jungtinės konvencijos, reglamentuojančios panaudoto kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugą.

Pakeitimas 2

6 konstatuojamoji dalis

Kadangi Bendrijoje nėra bendros kuro ciklo politikos, kiekviena valstybė narė lieka atsakinga už tai, kokią jos jurisdikcijai priklausančių radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto kuro tvarkymo politiką ji pasirenka; todėl šios direktyvos nuostatos neturėtų pažeisti valstybių narių teisės išvežti perdirbimui skirto panaudoto kuro ir jų teisės neleisti įvežti į jų teritoriją radioaktyviųjų atliekų galutiniam apdorojimui arba laidojimui, išskyrus grįžtamojo vežimo atveju.

Visos valstybės narės lieka atsakingos už tai, kokią jurisdikcijai priklausančių radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto kuro tvarkymo politiką jos pasirenka, vienos traktuodamos panaudotą kurą kaip naudotiną išteklį, kuris gali būti perdirbtas, o kitos nusprendusios jo atsikratyti;todėl šios direktyvos nuostatos neturėtų pažeisti kilmės valstybių narių teisės išvežti perdirbimui skirto panaudoto kuro ir paskirties valstybių narių teisės neleisti įvežti į jų teritoriją i) radioaktyviųjų atliekų galutiniam apdorojimui, išskyrus grįžtamojo vežimo atveju, ir ii) panaudoto kuro kaupimui galutiniam saugojimui.

Pagrindimas

Siekiant geriau atitikti Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) Jungtinės konvencijos, prie kurios Bendrija prisijungė 2006 m. sausio 2 d., nuostatas.

Pakeitimas 3

8 konstatuojamoji dalis

Galiojančios procedūros supaprastinimas neturėtų varžyti valstybių narių galiojančių teisių prieštarauti arba nustatyti sąlygas radioaktyviųjų atliekų, kurioms yra būtinas jų pritarimas, vežimui. Prieštaravimai neturėtų būti savavališki, o turėtų būti pagrįsti atitinkamomis nacionalinėmis arba tarptautinėmis nuostatomis, kurias galima lengvai atpažinti. Atitinkami teisės aktai nėra apriboti sektoriniais transporto teisės aktais. Ši direktyva turėtų nepažeisti valstybių narių teisių ir pareigų pagal tarptautinę teisę, visų pirma laivų ir orlaivių teisių bei laisvių, numatytų tarptautinėje teisėje, plaukioti jūromis, upėmis ir skraidyti.

Galiojančios procedūros supaprastinimas neturėtų varžyti valstybių narių galiojančių teisių prieštarauti arba nustatyti sąlygas radioaktyviųjų atliekų, kurioms yra būtinas jų sutikimas, vežimui. Prieštaravimai neturėtų būti savavališki, o turėtų būti pagrįsti atitinkamomis nacionalinėmis, Bendrijos arba tarptautinėmis nuostatomis, nustatytomis šioje direktyvoje. Atitinkami teisės aktai nėra apriboti sektoriniais transporto teisės aktais. Ši direktyva turėtų nepažeisti valstybių narių teisių ir pareigų pagal tarptautinę teisę, visų pirma laivų ir orlaivių teisių bei laisvių, numatytų tarptautinėje teisėje, plaukioti jūromis, upėmis ir skraidyti.

Pagrindimas

Žodis „sutikimas“ vartojamas tranzito ir paskirties valstybių narių atveju siekiant atitikti suderintą terminologiją. Be to, pačioje direktyvoje turi būti apibrėžtos nuostatos, pagal kurias bus grindžiamas atsisakymas suteikti leidimą ir sąlygos.

Pakeitimas 4

8a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(8a) Kiekviena valstybė narė yra visiškai atsakinga už radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto kuro, priklausančių jos jurisdikcijai, tvarkymą; paskirties valstybės narės, pagal šią direktyvą, neprivalo priimti radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto kuro skirto galutinai apdoroti ar laidoti, išskyrus grįžtamojo vežimo atvejus. Bet koks atsisakymas leisti atlikti grįžtamąjį vežimą turi būti pateisinamas pagal šioje direktyvoje nustatytus kriterijus.

Pagrindimas

Reikalinga nauja pastraipa, kad būtų paaiškintas 6 straipsnyje numatytas ketinimas.

Pakeitimas 5

1 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

3a. Ši direktyva nepažeidžia teisių ir įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę, įskaitant Jungtinių Tautų Jūrų teisės konvencijoje nustatytų nepriešiško praplaukimo ir tranzito teisių.

Pagrindimas

Siekiant atitikti Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) Jungtinės konvencijos, kuri viename iš savo straipsnių garantuoja tarptautinės teisės pripažįstamų navigacijos teisių ir laisvių apsaugą, nuostatas.

Pakeitimas 6

3 straipsnio 1 punktas

1) „radioaktyviosios atliekos“ reiškia dujų, skysčio arba kieto pavidalo radioaktyviąsias medžiagas, kurių kilmės ir paskirties šalys arba fizinis arba juridinis asmuo, kurio sprendimą šios šalys pripažįsta, nenumato toliau naudoti ir (arba) kurias, kaip radioaktyviąsias atliekas, reguliuojančioji institucija kontroliuoja pagal kilmės, tranzito ir paskirties šalių teisės aktų ir reguliavimo sistemą;

1) „radioaktyviosios atliekos“ reiškia dujų, skysčio arba kieto pavidalo radioaktyviąsias medžiagas, kurių kilmės ir paskirties šalys arba fizinis arba juridinis asmuo, kurio sprendimą šios šalys pripažįsta, nenumato toliau naudoti ir kurias, kaip radioaktyviąsias atliekas, reguliuojančioji institucija kontroliuoja pagal kilmės (išbraukta) ir paskirties šalių teisės aktų ir reguliavimo sistemą;

Pagrindimas

Pasiūlyme vartojamas naujas radioaktyviųjų medžiagų apibrėžimas yra toks pat kaip ir Tarptautinės atominės energijos agentūros (angl. IAEA) Jungtinėje konvencijoje. Iš tiesų, dėl kai kurių skirtumų kyla neaiškumų. Siekiant išvengti neatitikimų ir atitikti Jungtinės konvencijos, prie kurios Euratomo Bendrija prisijungė 2006 m. sausio 2 d., nuostatas siūloma laikytis Jungtinės konvencijos apibrėžimų.

Pakeitimas 7

3 straipsnio 2 punktas

2) „panaudotas kuras“ reiškia branduolinį kurą, kuris buvo apšvitintas reaktoriaus aktyviojoje zonoje ir galutinai iš jos pašalintas;

2) „panaudotas kuras“ reiškia branduolinį kurą, kuris buvo apšvitintas reaktoriaus aktyviojoje zonoje ir galutinai iš jos pašalintas; panaudotas kuras gali būti traktuojamas kaip naudotinas išteklis, kuris gali būti perdirbtas arba, jei tolesnis jo naudojimas nenumatytas, jis gali būti kaupiamas galutiniam saugojimui bei traktuojamas kaip radioaktyviosios atliekos.

Pagrindimas

Siekiant atitikti Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) Jungtinę konvenciją, kurioje aiškiai nustatyta, kad panaudotas kuras gali būti laidojamas arba traktuojamas kaip vertinga medžiaga, kuri gali būti perdirbta.

Pakeitimas 8

5 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

Valstybės narės kompetentingos valdymo institucijos imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad visa informacija apie vežamas medžiagas, kurioms taikoma ši direktyva, būtų tinkamai tvarkoma ir apsaugota nuo netinkamo naudojimo.

Pagrindimas

Atitinka svarstymą, kuriuo siekiama pagerinti Direktyvoje 92/3/Euratomas nustatytų procedūrų veikimą.

Pakeitimas 9

5 a straipsnis (naujas)

5a straipsnis

Kompetentingų valdžios institucijų patvirtinimas, kad gauta paraiška

 

Paskirties valstybės narės ir tranzito valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos nevėliau kaip per 15 kalendorinių dienų po paraiškos gavimo datos:

 

a) kilmės valstybės narės kompetentingoms valdžios institucijoms siunčia patvirtinimą, kad gauta paraiška, jei paraiška tinkamai užpildyta laikantis 14 straipsnio nuostatų; arba

 

b) jei paraiška užpildyta netinkamai, kaip nustatyta a) punkte, tuomet kilmės valstybės narės kompetentingoms institucijoms siunčia prašymą pateikti papildomos informacijos ir informuoja paskirties valstybės narės ir kitos tranzito valstybės narės, jei tokia yra, kompetentingas valdžios institucijas apie šį prašymą. Šio prašymo kopija siunčiama paraiškos teikėjui. Dėl šio prašymo siuntimo atidedamas paraiškos gavimo patvirtinimo išdavimo terminas. Kilmės valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos nedelsiant pateikia trūkstamos informacijos atitinkamos valstybės narės kompetentingoms valdžios institucijoms. Gavusios trūkstamos informacijos paskirties arba tranzito valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos nevėliau kaip per septynias kalendorines dienas siunčia kilmės valstybės narės kompetentingoms valdžios institucijoms patvirtinimą apie gautą ir tinkamai užpildytą paraišką.

Pagrindimas

Siekiant, kad naujai sukurta paraiškos gavimo patvirtinimo procedūra būtų veiksmingesnė ir padidinti garantija, kurių teisėtai tikimasi, reikėtų įdiegti šiuos reikalavimus, kad būtų užtikrintas tinkamas paraiškos pildymas. Šis formalus patikrinimas turi būti atliekamas ir paraiškos gavimo patvirtinimas arba prašymas pateikti trūkstamos informacijos turėtų būti siunčiami per penkiolika kalendorinių dienų.

Pakeitimas 10

6 straipsnio 1 dalis

1. Paskirties valstybės narės ir bet kurios tranzito valstybės narės kompetentingos institucijos ne vėliau kaip po vieno mėnesio nuo tinkamai užpildytos paraiškos gavimo datos išduoda paraiškos gavimo patvirtinimą.

 

Paskirties valstybės narės ir bet kurios tranzito valstybės narės kompetentingos institucijos praneša kilmės šalies kompetentingoms institucijoms apie duotą sutikimą arba apie, jų nuomone, būtinas sąlygas arba apie atsisakymą duoti sutikimą ne vėliau kaip po trijų mėnesių nuo tinkamai užpildytos paraiškos gavimo datos.

Paskirties valstybės narės ir bet kurios tranzito valstybės narės kompetentingos institucijos praneša kilmės valstybės narės kompetentingoms institucijoms apie duotą sutikimą arba apie, jų nuomone, būtinas sąlygas arba apie atsisakymą duoti sutikimą ne vėliau kaip po dviejų mėnesių nuo patvirtinimo, kad gauta tinkamai užpildyta paraiška.

Tačiau paskirties valstybės narės arba bet kurios tranzito valstybės narės kompetentingos institucijos, be antrojoje pastraipoje minimo laikotarpio, gali prašyti skirti papildomą, ne ilgesnį kaip vieno mėnesio laikotarpį savo pozicijai pareikšti.

Tačiau paskirties valstybės narės arba bet kurios tranzito valstybės narės kompetentingos institucijos, be antrojoje pastraipoje minimo laikotarpio, gali prašyti skirti papildomą, ne ilgesnį kaip vieno mėnesio laikotarpį savo pozicijai pareikšti.

Pagrindimas

Nustatyti laiko terminai sutikimui ar atsisakymui išreikšti turėtų būti skaičiuojami ir taikomi nuo paraiškos gavimo patvirtinimo datos. Direktyvos 92/3/Euratomas įgyvendinimas rodo, kad paraiškos dėl pervežimo leidimo turinio analizę galima atlikti per du mėnesius ir, jei reikia, vieną papildomą mėnesį. Be to, dėl dviejų procedūros pakopų derinimo laiko terminai gali būti pratęsti mažiausiai 15 kalendorinių dienų. Laiko terminus skaičiuojant nuo gavimo patvirtinimo, 6 straipsnio 2 dalies sąlygos nebetinka.

Pakeitimas 11

6 straipsnio 2 dalis

2. Jeigu, pasibaigus 1 dalies antrojoje ir trečiojoje pastraipoje nurodytiems terminams, iš paskirties valstybės narės ir (arba) numatytų tranzito valstybių narių kompetentingų institucijų nebuvo gautas atsakymas, laikoma, kad šios šalys davė sutikimą prašomam vežimui, tuo atveju, kai iš tų valstybių buvo gautas 1 dalyje nurodytas paraiškos gavimo patvirtinimas.

2. Jeigu, pasibaigus 1 dalies pirmojoje ir antrojoje pastraipoje nurodytiems terminams, iš paskirties valstybės narės ir (arba) numatytų tranzito valstybių narių kompetentingų institucijų nebuvo gautas atsakymas, laikoma, kad šios šalys davė sutikimą prašomam vežimui.

Pagrindimas

Nustatyti laiko terminai sutikimui ar atsisakymui išreikšti turėtų būti skaičiuojami ir taikomi nuo paraiškos gavimo patvirtinimo datos. Direktyvos 92/3/Euratomas įgyvendinimas rodo, kad paraiškos dėl pervežimo leidimo turinio analizę galima atlikti per du mėnesius ir, jei reikia, vieną papildomą mėnesį. Be to, dėl dviejų procedūros pakopų derinimo laiko terminai gali būti pratęsti mažiausiai 15 kalendorinių dienų. Laiko terminus skaičiuojant nuo gavimo patvirtinimo, 6 straipsnio 2 dalies sąlygos nebetinka.

Pakeitimas 12

6 straipsnio 3 dalies b punktas

b) paskirties valstybės narės atveju atitinkamais teisės aktais, taikomais radioaktyviųjų atliekų arba panaudoto kuro tvarkymui, ir atitinkamais nacionaliniais, Bendrijos arba tarptautiniais teisės aktais, taikomais radioaktyviųjų medžiagų vežimui.

b) paskirties valstybės narės atveju atitinkamais teisės aktais, taikomais radioaktyviųjų atliekų arba panaudoto kuro tvarkymui, ar atitinkamais nacionaliniais, Bendrijos arba tarptautiniais teisės aktais, taikomais radioaktyviųjų medžiagų vežimui.

Pagrindimas

Siekiant suderinti įvairių teisės normų kūrėjų norus, žodis „ir“ turi būti pakeistas žodžiu „ar“.

Pakeitimas 13

6 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Radioaktyviųjų atliekų vežimui ir panaudoto kuro, skirto galutiniam saugojimui, vežimui taikomos tos pačios sutikimo ir atmetimo procedūros.

Pagrindimas

Šis pakeitimas skirtas paaiškinti, kad visiems vežimams, nepriklausomai nuo to, ar jie yra radioaktyviųjų atliekų, ar panaudoto kuro vežimai ir ar jie skirti galutiniam saugojimui, ar apdorojimui ir grąžinimui, taikoma bendra kontrolės procedūra.

Pakeitimas 14

9 straipsnio 2 dalis

2. Jeigu vežimas negali būti baigtas arba jeigu nebuvo laikomasi vežimo sąlygų pagal šios direktyvos nuostatas, kilmės valstybės narės kompetentingos institucijos užtikrina, kad turėtojas atsiims atitinkamas radioaktyviąsias atliekas arba panaudotą kurą, išskyrus, jei gali būti imamasi kitų saugos priemonių. Jos užtikrina, kad už vežimą atsakingas asmuo prireikus imsis korekcinių saugos priemonių.

2. Jeigu vežimas negali būti baigtas arba jeigu nebuvo laikomasi vežimo sąlygų pagal šios direktyvos nuostatas, kilmės valstybės narės kompetentingos institucijos užtikrina, kad turėtojas atsiims atitinkamas radioaktyviąsias atliekas arba panaudotą kurą, išskyrus, jei gali būti imamasi kitų saugos priemonių pagal taikomus teisės aktus dėl panaudoto kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo. Jos užtikrina, kad už vežimą atsakingas asmuo prireikus imsis korekcinių saugos priemonių.

Pagrindimas

Pasakymas „išskyrus, jei gali būti imamasi kitų saugos priemonių“ yra neaiškus. Turėtų būti pateikiama nuoroda į priemones, aptartas teisės aktuose dėl panaudoto kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, ypač TATENA (Tarptautinės atominės energetikos agentūros) Jungtinėje panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijoje, prie kurios Bendrija prisijungė 2006 m. sausio 2 d.

Pakeitimas 15

9 straipsnio 3 dalis

3. Turėtojas atsako už išlaidas, susidarančias tais atvejais, kai vežimo negalima arba neleidžiama baigti.

3. Kai vežimo negalima arba neleidžiama baigti dėl 1 dalyje nurodytų priežasčių, visų pirma turėtojas atsako už išlaidas, išskyrus tuos atvejus, kai kitaip nurodoma kituose atitinkamuose taikomuose teisės aktuose arba sutartiniuose turėtojo ir kito su vežimu susijusio asmens susitarimuose.

Pagrindimas

Direktyvoje taip pat turi būti atsižvelgiama į faktą, kad praktikoje dėl vežimo nebaigimo atsirandančių išlaidų klausimas gali būti sprendžiamas atsižvelgiant į šalių sutartinius susitarimus ir / arba į atitinkamus taikomus teisės aktus.

Pakeitimas 16

10 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Gavėjas atsako už išlaidas, susidarančias tais atvejais, kai vežimo negalima arba neleidžiama baigti.

Išbraukta.

Pagrindimas

Klausimas dėl vežimo nebaigimo išlaidų 10 straipsnyje aptariamas du kartus (1 ir 5 dalyse). Kad būtų lengviau skaityti, šis klausimas turėtų būti aptariamas tik vienoje dalyje, 10 straipsnio 5 dalis tam tikslui tinka geriausiai.

Pakeitimas 17

10 straipsnio 5 dalis

5. Paskirties valstybė narė arba bet kuri tranzito valstybė narė gali nuspręsti, kad vežimas negali būti baigtas, jei nebesilaikoma vežimo sąlygų pagal šios direktyvos nuostatas arba jos neatitinka pagal šią direktyvą išduotų leidimų arba sutikimų. Ši valstybė narė nedelsdama informuoja kilmės šalies kompetentingas institucijas apie šį sprendimą. Gavėjas bus atsakingas už išlaidas, susidarančias tais atvejais, kai vežimo negalima arba neleidžiama baigti.

5. Paskirties valstybė narė arba bet kuri tranzito valstybė narė gali nuspręsti, kad vežimas negali būti baigtas, jei nebesilaikoma vežimo sąlygų pagal šios direktyvos nuostatas arba jos neatitinka pagal šią direktyvą išduotų leidimų arba sutikimų. Ši valstybė narė nedelsdama informuoja kilmės šalies kompetentingas institucijas apie šį sprendimą. Kai vežimo negalima arba neleidžiama baigti dėl 1 dalyje nurodytų priežasčių, visų pirma gavėjas atsako už išlaidas, išskyrus tuos atvejus, kai kitaip nurodoma kituose atitinkamuose taikomuose teisės aktuose arba sutartiniuose gavėjo ir bet kokio kito su vežimu susijusio asmens susitarimuose.

Pagrindimas

Direktyvoje taip pat turi būti atsižvelgiama į faktą, kad praktikoje dėl vežimo nebaigimo atsirandančių išlaidų klausimas gali būti sprendžiamas atsižvelgiant į šalių sutartinius susitarimus ir (arba) į atitinkamus taikomus teisės aktus.

Pakeitimas 18

11 straipsnio 5 dalis

5. Tranzito valstybė narė gali nuspręsti, kad vežimas negali būti baigtas, jei nebesilaikoma vežimo sąlygų pagal šios direktyvos nuostatas arba jos neatitinka pagal šią direktyvą išduotų leidimų arba sutikimų. Ši valstybė narė nedelsdama informuoja kilmės šalies kompetentingas institucijas apie šį sprendimą. 1 dalyje nurodytas atsakingas asmuo atsako už išlaidas, susidarančias tais atvejais, kai vežimo negalima arba neleidžiama baigti.

5. Tranzito valstybė narė gali nuspręsti, kad vežimas negali būti baigtas, jei nebesilaikoma vežimo sąlygų pagal šios direktyvos nuostatas arba jos neatitinka pagal šią direktyvą išduotų leidimų arba sutikimų. Ši valstybė narė nedelsdama informuoja kilmės šalies kompetentingas institucijas apie šį sprendimą. Kai vežimo negalima arba neleidžiama baigti dėl pirmoje pastraipoje nurodytų priežasčių, 1 dalyje nurodytas atsakingas asmuo visų pirma atsako už išlaidas, išskyrus tuos atvejus, kai kitaip nurodoma kituose atitinkamuose taikomuose teisės aktuose arba sutartiniuose šio asmens ir bet kokio kito su vežimu susijusio asmens susitarimuose.

Pagrindimas

Direktyvoje taip pat turi būti atsižvelgiama į faktą, kad praktikoje dėl vežimo nebaigimo atsirandančių išlaidų klausimas gali būti sprendžiamas atsižvelgiant į šalių sutartinius susitarimus ir (arba) į atitinkamus taikomus teisės aktus.

Pakeitimas 19

12 straipsnio 5 dalis

5. Kilmės valstybė narė arba bet kuri tranzito valstybė narė gali nuspręsti, kad vežimas negali būti baigtas, jei nebesilaikoma vežimo sąlygų pagal šios direktyvos nuostatas arba jos neatitinka pagal šią direktyvą išduotų leidimų arba sutikimų. Ši tranzito valstybė narė nedelsdama informuoja kilmės valstybės narės kompetentingas institucijas apie šį sprendimą. Taikoma 9 straipsnio 2 dalis. Turėtojas bus atsakingas už išlaidas, susidarančias tais atvejais, kai vežimo negalima arba neleidžiama baigti.

5. Kilmės valstybė narė arba bet kuri tranzito valstybė narė gali nuspręsti, kad vežimas negali būti baigtas, jei nebesilaikoma vežimo sąlygų pagal šios direktyvos nuostatas arba jos neatitinka pagal šią direktyvą išduotų leidimų arba sutikimų. Ši tranzito valstybė narė nedelsdama informuoja kilmės valstybės narės kompetentingas institucijas apie šį sprendimą. Taikoma 9 straipsnio 2 dalis. Kai vežimo negalima arba neleidžiama baigti dėl 1 pastraipoje nurodytų aplinkybių, visų pirma turėtojas atsako už išlaidas, išskyrus tuos atvejus, kai kitaip nurodoma kituose atitinkamuose taikomuose teisės aktuose arba sutartiniuose turėtojo ir kito su vežimu susijusio asmens susitarimuose.

Pagrindimas

Direktyvoje taip pat turi būti atsižvelgiama į faktą, kad praktikoje dėl vežimo nebaigimo atsirandančių išlaidų klausimas gali būti sprendžiamas atsižvelgiant į šalių sutartinius susitarimus ir (arba) į atitinkamus taikomus teisės aktus.

Pakeitimas 20

16 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės skatina susitarimus, kad palengvintų saugų radioaktyviųjų atliekų iš valstybių, gaminančių jas nedideliais kiekiais ir kuriose atitinkamų įrenginių įsteigimas nebūtų pagrįstas radiologijos požiūriu, tvarkymą, įskaitant galutinį saugojimą.

1. Valstybės narės skatina susitarimus, kad palengvintų saugų radioaktyviųjų atliekų iš valstybių, gaminančių jas nedideliais kiekiais ir kuriose atitinkamų įrenginių įsteigimas nebūtų pagrįstas radiologijos požiūriu, tvarkymą, įskaitant galutinį saugojimą. Tokie susitarimai turi būti sudaromi atsižvelgiant į sąlygą, kad kiekviena valstybė narė turi teisę atsisakyti duoti leidimą įvežti į jos teritoriją panaudotą kurą ir radioaktyviąsias atliekas, skirtus galutiniam apdorojimui ar saugojimui, išskyrus grįžtamuosius vežimus.

Pagrindimas

Šis pakeitimas turėtų sudaryti galimybę pasiekti reikiamos masto ekonomijos ir apdoroti pakankamai didelį radioaktyviųjų atliekų kiekį, kad būtų atgautos bendrų galutinių saugyklų, visiškai atitinkančių aukščiausius aplinkos ir saugumo standartus, sukūrimo išlaidos.

Bendradarbiavimo procesas savanoriškų susitarimų tarp valstybių narių ir, kai reikia, Komisijos arbitražo dėka yra tikslingas, kadangi jis atitinką nedidelių kiekių radioaktyviųjų atliekų gamintojų poreikius. Tačiau kiekvienu atveju turi būti papildoma sąlyga, kad kiekviena valstybė narė turi teisę bet kokiu metu atsisakyti duoti leidimą įvežti į jos teritoriją panaudotą kurą ir radioaktyviąsias atliekas, skirtus galutiniam apdorojimui ar saugojimui.

  • [1]  OL C ... / Dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje.

AIŠKINAMOJI DALIS

Direktyva 92/3 dėl radioaktyviųjų atliekų vežimo iš vienos valstybės narės į kitą bei įvežimo ir išvežimo iš Bendrijos priežiūros ir kontrolės buvo siekiama sukurti griežtą radioaktyviųjų atliekų vežimo kontrolės ir išankstinių leidimų sistemą. 2004 11 20 Komisija pateikė pasiūlymą (KOM 04/0716) dėl šios direktyvos dalinio pakeitimo. Tačiau 2005 m. liepą Komisija jį atsiėmė. Naujas, išsamiau parengtas pasiūlymas (KOM 05/673) buvo pateiktas 2005 12 21, ir Komisija atsižvelgė į Tarybos Atomo darbo grupės parengiamuosius darbus ir į Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto nuomonę.

Teisinis pasiūlymo pagrindas yra Euratomo sutartis ir jos 31 ir 32 straipsniai (Sveikata ir Sauga). Taikoma tik konsultavimosi procedūra su Europos Parlamentu.

Komisija grindžia savo pasiūlymą atitiktimi naujausioms Euratomo direktyvoms, atitiktimi tarptautinėms konvencijoms, ir ypač TATENA Jungtinei panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijai (prie kurios Euratomas yra prisijungęs), praktiškai išaiškindama procedūras ir į taikymo sritį papildomai įtraukdama panaudotą kurą.

Ypatingas dėmesys skiriamas direktyvos išplėstai taikymo sričiai, vežimo automatinio sutikimo procedūroms ir vežimo Bendrijoje atskyrimui nuo vežimo už Bendrijos ribų.

Į direktyvos taikymo sritį papildomai įtraukiamas panaudotas kuras, skirtas perdirbti, ir panaudotas kuras, skirtas galutiniam saugojimui. Radiologiniu požiūriu tai yra logiškas žingsnis.

Nustatyta automatinio patvirtinimo procedūra – šalys netenka galimybės taikyti senojoje direktyvoje numatytą nepriėmimo procedūrą.

Kalbant apie radioaktyviųjų medžiagų vežimą Bendrijoje, įskaitant ir galimą tranzitą per trečiąsias šalis, gavus vežimo sutikimą tereikia informuoti trečiąsias šalis (7 straipsnio 1 dalis).

Būtina išaiškinti panaudoto kuro, skirto galutiniam saugojimui, klausimą.

TATENA Jungtinės konvencijos preambulėje (xii) sakoma, kad „kiekviena valstybė turi teisę neleisti įvežti į savo teritoriją radioaktyviųjų atliekų ar panaudoto kuro iš užsienio“.

Šios konvencijos 27 straipsnio 1 dalies i punkte teigiama, kad „Susitariančioji šalis – t. y. kilmės valstybė – turi imtis atitinkamų priemonių užtikrinti vežimo per valstybių sienas teisėtumą taip, kad vežimas vyktų tik iš anksto pranešus apie tai ir tik gavus paskirties valstybės sutikimą“.

Pranešime dėl Tarybos direktyvos (Euratomas) „dėl panaudoto kuro ir radioaktyviųjų medžiagų tvarkymo“ (PE 322.031 def) Europos Parlamentas teigia (12a konstatuojamoji dalis), kad „jokia valstybė narė negali būti įpareigojama priimti bet kokios rūšies radioaktyviąsias atliekas, įvežamas iš kitos valstybės narės“.

Pasiūlymo dėl šios direktyvos 6 konstatuojamojoje dalyje teigiama: „todėl šios direktyvos nuostatos neturėtų pažeisti valstybių narių teisės išvežti perdirbimui skirto panaudoto kuro ir jų teisės neleisti įvežti į jų teritoriją radioaktyviųjų atliekų galutiniam apdorojimui arba galutiniam saugojimui, išskyrus grįžtamojo vežimo atveju“.

Toliau 6 straipsnio 3 dalies b punkte numatoma, kad valstybės narės atsisakymas duoti sutikimą turi būti grindžiamas: „paskirties valstybės narės atveju atitinkamais teisės aktais, taikomais radioaktyviųjų atliekų arba panaudoto kuro tvarkymui, ir atitinkamais nacionaliniais, Bendrijos arba tarptautiniais teisės aktais, taikomais radioaktyviųjų medžiagų vežimui“.

Jungtukas „ir“ sakinio viduryje kelia klausimą, ar gali būti abejojama vienareikšmiška paskirties valstybės teise neduoti sutikimo įvežti panaudotą kurą galutiniam saugojimui. Šia prasme tekste neatsakoma: ar kiekviena šalis turi teisę uždrausti panaudoto branduolinio kuro iš užsienio galutinį saugojimą saugyklose ant savo žemės ar žemėje.

Radioaktyviosios atliekos ir panaudotas kuras, remiantis Europos bendrosios rinkos teisės aktais, yra viena nuo kitos atskirtinos prekės. Šias prekes būtina suvokti kaip skirtingas prekes.

Teksto aiškumo tikslais (o ne siekdamas pateikti mažiau teisiškai saistančią konstatuojamąją dalį) pranešėjas siūlo teksto pakeitimus, kurie aiškiai įtvirtintų kiekvienos šalies teisę uždrausti įvežti radioaktyviąsias atliekas, skirtas galutiniam saugojimui, ir panaudotą branduolinį kurą iš užsienio.

Pranešėjas supranta būtinybę (16 straipsnio 1 dalis) pateikti sprendimą smulkiesiems radioaktyviųjų atliekų gamintojams ir pritaria sumanymui skatinti savanoriškus valstybių narių susitarimus šioje srityje, tačiau Komisijai numatomos teisėjo, nustatančio „bendradarbiavimo stoką“ pareigos (16 straipsnio 4 dalis), peržengia Komisijos kompetencijos ribas.

16 straipsnio pagrindime Komisija teigia „Reikia įtvirtinti pareigą bendradarbiauti, siekiant išvengti situacijos, kai leidimo ar sutikimo procedūra būtų netinkamai naudojama vilkinimui ir taptų nepagrįsta kliūtimi laisvam panaudoto kuro judėjimui Bendrijoje“.

Ši frazė rodo, kad panaudotam kurui taikomas laisvo judėjimo Bendrijoje principas, neatsižvelgiant į paskirties valstybės teisę pagal TATENA Jungtinę konvenciją uždrausti panaudoto kuro iš užsienio įvežimą galutiniam saugojimui.

Atliekos, tinkamos ir netinkamos perdirbti, taip pat panaudotas kuras pagal EB sutartis laikytini prekėmis, kurių judėjimui pagal EB sutarties 28 ir 29 straipsnius neleidžiama kliudyti. Kaip prekėms, radioaktyviosioms atliekoms, skirtoms laidoti, ir panaudotam kurui, taikomas EB sutarties 28 straipsnis ir tolesni straipsniai.

EB sutarties 30 straipsnyje numatoma, kad „28 ir 29 straipsnių nuostatos nekliudo taikyti prekių importo, eksporto ar tranzito draudimų arba apribojimų, jei jie yra pateisinami… žmonių sveikatos... bei gyvybės apsaugos… sumetimais“.

Teisinis Direktyvos dalinio pakeitimo pagrindas yra Euratomo sutartis. Atitinkami straipsniai dėl visuomenės sveikatos apsaugos ir gyvybės taip pat yra teisinis pagrindas, kuris pagrindžia tuos pačius radioaktyviųjų medžiagų judėjimo apribojimus, kaip tai daroma pagal Bendrijos teisę.

Sutartyse pripažįstama valstybių narių teisė uždrausti radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto kuro įvežimą galutiniam saugojimui. Paskirties valstybei pakanka remtis darbuotojų ir visuomenės sveikatos apsauga. Nediskriminacinis panaudoto kuro, skirto laidoti, laisvo judėjimo apribojimas, net jei tai prekė, gali būti pagrįstas.

Siekiant užtikrinti tokį aiškumą, Komisijos pasiūlymas turėtų būti papildytas atitinkamu pakeitimu.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro vežimo priežiūros ir kontrolės

Nuorodos

KOM(2005)0673 – C6-0031/2006 – 2005/0272(CNS)

Konsultavimosi su EP data

10.1.2006

Atsakingas komitetas
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE
2.2.2006

Nuomonę teikiantis(-ys) komitetas(-ai)
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI
2.2.2006

 

 

 

 

Nuomonė nepareikšta
  Nutarimo data

ENVI
30.1.2006

 

 

 

 

Glaudesnis bendradarbiavimas
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

 

 

 

 

 

Pranešėjas(-ai)
  Paskyrimo data

Esko Seppänen
26.1.2006

 

Pakeistas(-i) pranešėjas(-ai)

 

 

Supaprastinta procedūra – nutarimo data  

 

Teisinio pagrindo užginčijimas
  JURI nuomonės pateikimo data

 

/

 

Numatytų lėšų keitimas
  BUDG nuomonės pateikimo data

 

/

 

Konsultacija su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu – plenariniame posėdyje priimto nutarimo data

 

Konsultacija su Regionų komitetu – plenariniame posėdyje priimto nutarimo data

 

Svarstymas komitete

21.2.2006

20.3.2006

24.4.2006

 

 

Priėmimo data

4.5.2006

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

36

2

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Renato Brunetta, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Nicole Fontaine, Umberto Guidoni, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Umberto Pirilli, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

María del Pilar Ayuso González, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Edit Herczog, Mieczysław Edmund Janowski, Esko Seppänen, Lambert van Nistelrooij, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

 

Pateikimo data

10.5.2006

 

Pastabos (pateikiamos tik viena kalba)

...