Ziņojums - A6-0174/2006Ziņojums
A6-0174/2006

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes direktīvai par radioaktīvo atkritumu un izlietotas kodoldegvielas pārvadājumu pārraudzību un kontroli

10.5.2006 - (KOM(2005)0673 – C6‑0031/2006 – 2005/0272(CNS)) - *

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Referents: Esko Seppänen

Procedūra : 2005/0272(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0174/2006

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes direktīvai par radioaktīvo atkritumu un izlietotas kodoldegvielas pārvadājumu pārraudzību un kontroli

(KOM(2005)0673 – C6‑0031/2006 – 2005/0272(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (KOM(2005)0673)[1],

–   ņemot vērā EK līguma 31. pantu 2. punktu un 32. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C6‑0031/2006),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A6‑0174/2006),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar Euratom līguma 119. panta otro daļu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais tekstsParlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1

1.a apsvērums (jauns)

 

(1.a) Eksistē Kopējā izlietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu drošas pārvaldības konvencija,

Grozījums Nr. C2

6. apsvērums

(6) Tā kā Kopienai nav kopējas kodoldegvielas cikla politikas, katra dalībvalsts ir atbildīga par politikas izvēli attiecībā uz savā jurisdikcijā esošu radioaktīvo atkritumu un izlietotās kodoldegvielas pārvaldību; tādējādi šīs direktīvas noteikumiem nav jāierobežo dalībvalstu tiesības eksportēt savu izlietoto kodoldegvielu, kas paredzēta pārstrādei, un tiesības atteikt ievest savā teritorijā radioaktīvos atkritumus, kas ir paredzēti galīgai apstrādei vai apglabāšanai, izņemot atpakaļnosūtīšanas gadījumā.

 

(6) Katra dalībvalsts ir atbildīga par politikas izvēli attiecībā uz savā jurisdikcijā esošu radioaktīvo atkritumu un izlietotās kodoldegvielas pārvaldību – dažas valstis var uzskatīt izlietoto kodoldegvielu par vērtīgu, otrreiz pārstrādājamu resursu, citas var izvēlēties to apglabāt; tādējādi šīs direktīvas noteikumiem nav jāierobežo izcelsmes dalībvalstu tiesības eksportēt savu izlietoto kodoldegvielu, kas paredzēta pārstrādei, un galamērķa dalībvalstu tiesības atteikt ievest savā teritorijā i) radioaktīvos atkritumus, kas ir paredzēti galīgai apstrādei vai apglabāšanai, izņemot atpakaļnosūtīšanas gadījumā, un ii) izlietoto kodoldegvielu galīgai apglabāšanai

 

Or. en

Grozījums Nr. 3

8. apsvērums

(8) Pašreizējo procedūru vienkāršošanai nevajadzētu traucēt dalībvalstīm īstenot savas tiesības noteikt apstākļus, kuros radioaktīvu atkritumu pārvadājumiem vajadzīgs dalībvalstu apstiprinājums. Iebildumiem nav jābūt patvaļīgiem un tie jāpamato ar attiecīgiem viegli nosakāmiem dalībvalstu vai starptautiskajiem noteikumiem. Nevajadzētu aprobežoties tikai ar atbilstošiem nozares transporta tiesību aktiem. Šai direktīvai nav jāskar dalībvalstu tiesības un pienākumus saskaņā ar starptautiskajām tiesībām un jo īpaši veikt ar kuģiem un nav jāietekmē visu valstu jūras, upju un gaisa navigācijas tiesību un brīvību īstenošanu, kā tas paredzēts starptautiskajās tiesībās.

(8) Pašreizējo procedūru vienkāršošanai nevajadzētu traucēt dalībvalstīm īstenot savas tiesības noteikt apstākļus, kuros radioaktīvu atkritumu pārvadājumiem vajadzīga dalībvalstu piekrišana. Iebildumiem nav jābūt patvaļīgiem, un tie jāpamato ar attiecīgiem dalībvalstu, Kopienas vai starptautiskajiem noteikumiem, kurus paredz šī direktīva. Nevajadzētu aprobežoties tikai ar atbilstošiem nozares transporta tiesību aktiem. Šai direktīvai nav jāskar dalībvalstu tiesības un pienākumus saskaņā ar starptautiskajām tiesībām un jo īpaši veikt ar kuģiem un nav jāietekmē visu valstu jūras, upju un gaisa navigācijas tiesību un brīvību īstenošanu, kā tas paredzēts starptautiskajās tiesībās.

Pamatojums

Lai konsekventi ievērotu ieviesto terminoloģijas saskaņojumu, vārdu “piekrišana” piemēro attiecībā uz tranzīta un galamērķa dalībvalstīm. Turklāt pati direktīva paredzēs noteikumus, uz kuriem pamatosies atteikumi un nosacījumi.

Grozījums Nr. 4

8.a apsvērums (jauns)

 

(8.a) Katra dalībvalsts ir pilnībā atbildīga par tās piekritībā esošajiem radioaktīvajiem atkritumiem un izlietoto kodoldegvielu; nekas šajā direktīvā nenorāda uz to, ka, ja vien nav paredzēta atkritumu vai degvielas atpakaļnosūtīšana, galamērķa dalībvalstij ir jāpieņem radioaktīvo atkritumu un izlietotās degvielas sūtījumi galīgai apstrādei vai apglabāšanai. Jebkurš atteikums pieņemt šādus sūtījumus ir jāpamato ar šajā direktīvā iekļautajiem kritērijiem.

Pamatojums

Jaunais punkts ir vajadzīgs, lai precizētu 6. pantā izklāstīto principu.

Grozījums Nr. 5

1. panta 3.a punkts (jauns)

3a. Šī direktīva neskar tiesības un saistības, ko paredz starptautiskie tiesību akti, tostarp, bet ne tikai, miermīlīgas caurbraukšanas tiesības un tranzīta tiesības, kuras paredz Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvencija (UNCLOS).

Pamatojums

Lai panāktu atbilstību Starptautiskās atomenerģijas aģentūras (IAEA) Kopējai konvencijai, kas vienā no saviem pantiem (27. panta 3. i punktā) skaidri garantē navigācijas tiesību aizsardzību un brīvības, kuras atzīst starptautiskie tiesību akti.

Grozījums Nr. 6

3. panta 1. punkts

(1) ‘radioaktīvi atkritumi’ ir radioaktīvi materiāli gāzveida, šķidrā vai cietā formā, kurus nav paredzējusi nekādi izmantot izcelsmes vai galamērķa valsts vai fiziska vai juridiska persona, kuras lēmumam ir piekritušas šīs valstis, un/vai kurus kā radioaktīvus atkritumus saskaņā ar izcelsmes, tranzīta un galamērķa valsts normatīviem aktiem kontrolē regulējošā iestāde;

(1) ‘radioaktīvi atkritumi’ ir radioaktīvi materiāli gāzveida, šķidrā vai cietā formā, kurus nav paredzējusi nekādi izmantot izcelsmes vai galamērķa valsts vai fiziska vai juridiska persona, kuras lēmumam ir piekritušas šīs valstis, un kurus kā radioaktīvus atkritumus saskaņā ar izcelsmes un galamērķa valsts normatīviem aktiem kontrolē regulējošā iestāde;

Pamatojums

Jauno, šajā priekšlikumā ietverto radioaktīvo atkritumu definīciju piedāvā kā tādu, kas ir saskaņā ar Starptautiskās atomenerģijas aģentūras (IAEA) Kopējās konvencijas definīciju. Faktiski tajās ir dažas atšķirības, kas rada neskaidrības. Lai izvairītos no jebkādas neatbilstības un panāktu atbilstību Kopējai konvencijai, kam 2006. gada 2. janvārī pievienojās Atomenerģijas kopiena (Euratom), ir ierosināts lietot Kopējās konvencijas definīciju.

Grozījums Nr. 7

3. panta 2. punkts

(2) ‘izlietota kodoldegviela’ ir reaktora aktīvajā zonā apstarota kodoldegviela, kas no tās izņemta;

(2) ‘izlietota kodoldegviela’ ir reaktora aktīvajā zonā apstarota kodoldegviela, kas no tās izņemta; izlietotu kodoldegvielu var uzskatīt vai nu par vērtīgu resursu, ko var pārstrādāt otrreiz vai ko var nolemt galīgai apglabāšanai, neparedzot tās turpmāku izmantojumu un apejoties ar to kā ar radioaktīviem atkritumiem.

Pamatojums

Grozījums, lai panāktu lielāku atbilstību Starptautiskās atomenerģijas aģentūras (IAEA) Kopējai konvencijai, kas skaidri norāda, ka izlietotu kodoldegvielu var vai nu apglabāt, vai uzskatīt par vērtīgu resursu, ko var apstrādāt otrreiz.

Grozījums Nr. 8

5. panta 1.a punkts (jauns)

Iesaistīto dalībvalstu kompetentās iestādes veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka informācija par pārvadājumiem, uz kuriem attiecas šī direktīva, ir precīza un aizsargāta pret nepareizu izmantošanu.

Pamatojums

Saskaņā ar pārskatīšanas procesa mērķiem uzlabot procedūras, kuras paredz pašreizējā Direktīva 92/3/Euratom.

Grozījums Nr. 9

5.a pants (jauns)

5. a pants Kompetento iestāžu apstiprinājums par iesnieguma saņemšanu

 

Ne vēlāk kā 15 kalendārās dienas pēc tam, kad galamērķa dalībvalsts vai jebkuras tranzīta dalībvalsts kompetentās iestādes saņēmušas iesniegumu, šīs iestādes:

 

a) nosūta iesnieguma saņemšanas apstiprinājumu izcelsmes dalībvalsts kompetentajām iestādēm, ja iesniegums ir pareizi aizpildīts saskaņā ar 14. panta noteikumiem; vai,

 

b) ja iesniegums nav pareizi aizpildīts, kā precizēts a) apakšpunktā, trūkstošā informācija jāpieprasa no izcelsmes dalībvalsts kompetentajām iestādēm un jāinformē galamērķa dalībvalsts un visu tranzīta dalībvalstu kompetentās iestādes, ja tādas ir, par šo pieprasījumu. Pieprasījuma kopiju nosūta turētājam. Šāda pieprasījuma nosūtīšanas gadījumā uz nenoteiktu laiku tiek pagarināts iesnieguma saņemšanas apstiprinājuma sniegšanas termiņš. Trūkstošo informāciju izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes bez liekas kavēšanās nosūta attiecīgajām dalībvalstu kompetentajām iestādēm. Ne vēlāk kā septiņas kalendārās dienas pēc tam, kad saņemta pieprasītā trūkstošā informācija, galamērķa vai tranzīta dalībvalstu kompetentās iestādes, kas to pieprasījušas, nosūta apstiprinājumu par pareizi aizpildītā iesnieguma saņemšanu izcelsmes dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

Pamatojums

Lai paaugstinātu jaunizveidotās apstiprinājuma saņemšanas procedūras efektivitāti un palielinātu garantijas, kas pamatoti tiek gaidītas, šķiet svarīgi ieviest līdzekli, kas varētu nodrošināt iesnieguma pareizu noformējumu. Oficiāla iesnieguma apstiprinājuma saņemšanas vai trūkstošās informācijas pieprasījuma pārbaude un nosūtījums jāveic 15 kalendāro dienu laikā.

Grozījums Nr. 10

6. panta 1. punkts

1. Ne vēlāk kā mēnesi pēc pareizi aizpildīta pieteikuma saņemšanas galamērķa dalībvalsts un visu tranzīta dalībvalstu kompetentās iestādes izsniedz saņemšanas apstiprinājumu.

 

Ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc pareizi aizpildīta pieteikuma saņemšanas galamērķa dalībvalsts un visu tranzīta dalībvalstu kompetentās iestādes paziņo izcelsmes valsts kompetentajām iestādēm par savu piekrišanu vai nosacījumiem, kurus tās uzskata par nepieciešamiem, vai par atteikšanos apstiprināt pieteikumu.

Ne vēlāk kā divus mēnešus pēc apstiprinājuma saņemšanas galamērķa dalībvalsts un visu tranzīta dalībvalstu kompetentās iestādes paziņo izcelsmes dalībvalsts kompetentajām iestādēm par savu piekrišanu vai nosacījumiem, kurus tās uzskata par nepieciešamiem, vai par atteikšanos apstiprināt pieteikumu.

Galamērķa dalībvalsts vai visu tranzīta dalībvalstu kompetentās iestādes sava atzinuma paziņošanai papildu otrajā šā punkta daļā norādītajam termiņam var pieprasīt pagarinājumu, kas nedrīkst pārsniegt vienu mēnesi.

Galamērķa dalībvalsts vai visu tranzīta dalībvalstu kompetentās iestādes sava atzinuma paziņošanai papildu otrajā šā punkta daļā norādītajam termiņam var pieprasīt pagarinājumu, kas nedrīkst pārsniegt vienu mēnesi.

Pamatojums

Laika periods, ko atvēl piekrišanas vai atteikuma sniegšanai, jāskaita no apstiprinājuma saņemšanas dienas, un tas attiecīgi jāpielāgo. Direktīvas 92/3/Euratom īstenošana rāda, ka pārvadājumu atļaujas pieteikuma pienācīgu analīzi var veikt divu mēnešu laikā, pagarinot šo laiku vēl par vienu mēnesi, ja nepieciešams. Turklāt šo divu procedūras pasākumu apvienošana pagarina termiņus vismaz par 15 kalendārām dienām. Tā kā laika perioda skaitīšanu sāk no apstiprinājuma saņemšanas dienas, 6. panta 2. punkta noteikumi vairs nav spēkā.

Grozījums Nr. 11

6. panta 2. punkts

2. Ja līdz 1. punkta otrajā un trešajā daļā minētā perioda gala termiņam nav saņemta atbilde no galamērķa dalībvalsts un/vai paredzēto tranzīta dalībvalstu kompetentajām iestādēm, tiek uzskatīts, ka šīs valstis ir piekritušas pieprasītajam pārvadājumam, ar nosacījumu, ka šīs valstis ir apstiprinājušas 1. punktā minēto pieteikumu saņemšanu.

2. Ja līdz 1. punkta pirmajā vai otrajā daļā minētā perioda gala termiņam nav saņemta atbilde no galamērķa dalībvalsts un/vai paredzēto tranzīta dalībvalstu kompetentajām iestādēm, tiek uzskatīts, ka šīs valstis ir piekritušas pieprasītajam pārvadājumam.

Pamatojums

Laika periods, ko dod piekrišanas vai atteikuma sniegšanai, jāskaita no apstiprinājuma saņemšanas dienas, un tas attiecīgi jāpielāgo. Direktīvas 92/3/Euratom īstenošana rāda, ka pārvadājumu atļaujas pieteikuma pienācīgu analīzi var veikt divu mēnešu laikā, pagarinot šo laiku vēl par vienu mēnesi, ja nepieciešams. Turklāt šo divu procedūras pasākumu apvienošana pagarina termiņus par vismaz 15 kalendārām dienām. Tā kā laika perioda skaitīšanu sāk no apstiprinājuma saņemšanas dienas, 6. panta 2. punkta noteikumi vairs nav spēkā.

Grozījums Nr. 12

6. panta 3. punkta b) apakšpunkts

b) attiecībā uz galamērķa dalībvalsti — uz atbilstīgiem tiesību aktiem, kas ir piemērojami radioaktīvo atkritumu vai izlietotās kodoldegvielas pārvaldībai, un uz atbilstīgiem valsts, Kopienas vai starptautiskajiem tiesību aktiem, kas ir piemērojami radioaktīvo materiālu pārvadājumiem.

b) attiecībā uz galamērķa dalībvalsti — uz atbilstīgiem tiesību aktiem, kas ir piemērojami radioaktīvo atkritumu vai izlietotās kodoldegvielas pārvaldībai, vai uz atbilstīgiem valsts, Kopienas vai starptautiskajiem tiesību aktiem, kas ir piemērojami radioaktīvo materiālu pārvadājumiem.

Pamatojums

Vārds „un" ir jāaizstāj ar vārdu „vai”, lai dažādu likumdevēju vēlmes būtu savietojamas.

Grozījums Nr. 13

6. panta 3. punkta 2.a apakšpunkts (jauns)

Tāda pati piekrišanas un atteikuma procedūra ir jāpiemēro gan radioaktīvo atkritumu, gan izlietotās apglabājamās kodoldegvielas pārvadājumiem.

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir paskaidrot, ka pastāv kopēja kontroles procedūra, kas piemērojama visiem pārvadājumiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir radioaktīvie atkritumi vai izlietota kodoldegviela, kā arī neatkarīgi no tā, vai tos nosūta apglabāšanai, vai pārstrādei un atpakaļnosūtīšanai.

Grozījums Nr. 14

9. panta 2. punkts

2. Ja pārvadājumu nevar pabeigt vai nav ievēroti pārvadājuma nosacījumi, ko paredz šī direktīva, izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes nodrošina, ka attiecīgo radioaktīvo atkritumu vai izlietotās kodoldegvielas turētājs tos paņem atpakaļ, ja vien nevar veikt alternatīvus drošības pasākumus. Tie nodrošina, ka nepieciešamības gadījumā par pārvadājumu atbildīgā persona veic korektīvus drošības pasākumus.

2. Ja pārvadājumu nevar pabeigt vai nav ievēroti pārvadājuma nosacījumi, ko paredz šī direktīva, izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes nodrošina, ka attiecīgo radioaktīvo atkritumu vai izlietotās kodoldegvielas turētājs tos paņem atpakaļ, ja vien nevar veikt alternatīvus drošības pasākumus, pamatojoties uz piemērojamiem tiesību aktiem par izlietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu pārvaldību. Tie nodrošina, ka nepieciešamības gadījumā par pārvadājumu atbildīgā persona veic korektīvus drošības pasākumus.

Pamatojums

Formulējums “ja vien nevar veikt alternatīvus drošības pasākumus” ir nenoteikts. Vajadzētu skaidri norādīt uz alternatīviem drošības pasākumiem, kurus paredz tiesību akti par izlietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu pārvaldību, jo īpaši Starptautiskās atomenerģijas aģentūras (IAEA) Kopējā izlietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu drošas pārvaldības konvencija, kam Kopiena pievienojās 2006. gada 2. janvārī.

Grozījums Nr. 15

9. panta 3. punkts

3. Turētājs sedz izmaksas, kas rodas gadījumos, ja pārvadājumu nevar pabeigt.

3. Ja pārvadājumu nevar pabeigt iemeslu dēļ, kas minēti 1. punktā, turētājs sedz izmaksas, ja vien to citādi neparedz attiecīgi piemērojami tiesību akti vai līgumattiecības starp turētāju un citām personām, kas saistītas ar pārvadājumu.

Pamatojums

Šajā direktīvā jāņem vērā tas, ka praksē izmaksu jautājumu, kas rodas no tā, ka pārvadājumu nevar pabeigt, var risināt ar līgumattiecību palīdzību starp līgumslēdzējām pusēm un/vai ar attiecīgi piemērojamiem tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 16

10. panta 1. punkta 3. apakšpunkts

Saņēmējs sedz izmaksas, kas rodas gadījumos, ja pārvadājumu nevar pabeigt.

svītrots

Pamatojums

Jautājums par izmaksām, kas rodas gadījumos, kad pārvadājumu nevar pabeigt, ir aplūkots divas reizes 10. pantā (1. un 5. punktā). Lai atvieglotu lasīšanu, šo jautājumu aplūko tikai vienā punktā, 10. panta 5. punktā, kas ir vispiemērotākais.

Grozījums Nr. 17

10. panta 5. punkts

5. Galamērķa dalībvalsts vai jebkura tranzīta dalībvalsts var pieņemt lēmumu, ka pārvadājums nevar tikt pabeigts, ja tā nosacījumi vairs netiek ievēroti saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem vai nav saskaņā ar atļaujām vai apstiprinājumiem, kas ir izsniegti saskaņā ar šo direktīvu. Šāda dalībvalsts nekavējoties informē par šo lēmumu izcelsmes valsts kompetentās iestādes. Saņēmējs sedz izmaksas, kas rodas gadījumos, ja pārvadājumu nevar pabeigt.

5. Galamērķa dalībvalsts vai jebkura tranzīta dalībvalsts var pieņemt lēmumu, ka pārvadājums nevar tikt pabeigts, ja tā nosacījumi vairs netiek ievēroti saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem vai nav saskaņā ar atļaujām vai apstiprinājumiem, kas ir izsniegti saskaņā ar šo direktīvu. Šāda dalībvalsts nekavējoties informē par šo lēmumu izcelsmes valsts kompetentās iestādes. Ja pārvadājumu nevar pabeigt iemeslu dēļ, kas minēti 1, punktā, saņēmējs sedz izmaksas, ja vien to citādi neparedz attiecīgi piemērojami tiesību akti vai līgumattiecības starp saņēmēju un jebkuru citu personu, kas saistīta ar pārvadājumu.

Pamatojums

Šajā direktīvā jāņem vērā tas, ka praksē izmaksu jautājumu, kas rodas no tā, ka pārvadājumu nevar pabeigt, var risināt ar līgumattiecību palīdzību starp līgumslēdzējām pusēm un/vai ar attiecīgi piemērojamiem tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 18

11. panta 5. punkts

5. Tranzīta dalībvalsts var pieņemt lēmumu, ka pārvadājums nevar tikt pabeigts, ja tā nosacījumi vairs netiek ievēroti saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem vai nav saskaņā ar atļaujām vai apstiprinājumiem, kas ir izsniegti saskaņā ar šo direktīvu. Šāda dalībvalsts nekavējoties informē par šo lēmumu izcelsmes valsts kompetentās iestādes. Šā panta 1. punktā minētā atbildīgā persona sedz izmaksas, kas rodas gadījumos, ja pārvadājumu nevar pabeigt.

5. Tranzīta dalībvalsts var pieņemt lēmumu, ka pārvadājums nevar tikt pabeigts, ja tā nosacījumi vairs netiek ievēroti saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem vai nav saskaņā ar atļaujām vai apstiprinājumiem, kas ir izsniegti saskaņā ar šo direktīvu. Šāda dalībvalsts nekavējoties informē par šo lēmumu izcelsmes valsts kompetentās iestādes. Ja pārvadājumu nevar pabeigt iemeslu dēļ, kas minēti pirmajā apakšpunktā, šā panta 1. punktā minētā atbildīgā persona sedz izmaksas, ja vien to citādi neparedz attiecīgi piemērojami tiesību akti vai līgumattiecības starp šo personu un jebkuru citu personu, kas saistīta ar pārvadājumu.

Pamatojums

Šajā direktīvā jāņem vērā tas, ka praksē izmaksu jautājumu, kas rodas no tā, ka pārvadājumu nevar pabeigt, var risināt ar līgumattiecību palīdzību starp līgumslēdzējām pusēm un/vai ar attiecīgi piemērojamiem tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 19

12. panta 5. punkts

5. Izcelsmes dalībvalsts vai jebkura tranzīta dalībvalsts var pieņemt lēmumu, ka pārvadājums nevar tikt pabeigts, ja tā nosacījumi vairs netiek ievēroti saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem vai nav saskaņā ar atļaujām vai apstiprinājumiem, kas ir izsniegti saskaņā ar šo direktīvu. Šāda tranzīta dalībvalsts nekavējoties informē par šo lēmumu izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes. 9. panta 2. punkts tiek piemērots. Turētājs sedz izmaksas, kas rodas gadījumos, ja pārvadājumu nevar pabeigt.

5. Izcelsmes dalībvalsts vai jebkura tranzīta dalībvalsts var pieņemt lēmumu, ka pārvadājums nevar tikt pabeigts, ja tā nosacījumi vairs netiek ievēroti saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem vai nav saskaņā ar atļaujām vai apstiprinājumiem, kas ir izsniegti saskaņā ar šo direktīvu. Šāda tranzīta dalībvalsts nekavējoties informē par šo lēmumu izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes. 9. panta 2. punkts tiek piemērots. Ja pārvadājumu nevar pabeigt iemeslu dēļ, kas minēti pirmajā apakšpunktā, turētājs sedz izmaksas, ja vien to citādi neparedz attiecīgi piemērojami tiesību akti vai līgumattiecības starp turētāju un jebkuru citu personu, kas saistīta ar pārvadājumu.

Pamatojums

Šajā direktīvā jāņem vērā tas, ka praksē izmaksu jautājumu, kas rodas no tā, ka pārvadājumu nevar pabeigt, var risināt ar līgumattiecību palīdzību starp līgumslēdzējām pusēm un/vai ar attiecīgi piemērojamiem tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 20

16. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis atbalsta nolīgumus, lai sekmētu tādu radioaktīvo atkritumu drošu pārvaldību, tostarp galīgo apglabāšanu, kas ievesti no valstīm, kuras ražo tos nelielos daudzumos un kur atbilstošu iekārtu izveide nebūtu pamatota no radioloģijas viedokļa.

1. Dalībvalstis atbalsta nolīgumus, lai sekmētu tādu radioaktīvo atkritumu drošu pārvaldību, tostarp galīgo apglabāšanu, kas ievesti no valstīm, kuras ražo tos nelielos daudzumos un kur atbilstošu iekārtu izveide nebūtu pamatota no radioloģijas, ekonomikas, vides un drošības viedokļa. Šādus nolīgumus slēdz ar nosacījumu, ka ikviena dalībvalsts patur tiesības aizliegt ievest savā teritorijā izlietotu kodoldegvielu un radioaktīvos atkritumus galīgai pārstrādei vai apglabāšanai, izņemot gadījumus, kad tos nosūta atpakaļ.

Pamatojums

Vienošanās saskaņā ar iepriekšminētajiem noteikumiem ļaus sasniegt nepieciešamo apjomradīto ietaupījumu un pārstrādāt pietiekami lielu radioaktīvo atkritumu daudzumu, lai kompensētu izdevumus un nodibinātu kopīgas atkritumu apglabāšanas iekārtas, kas atbilstu visstingrākajiem vides un drošības standartiem.

Dalībvalstu sadarbības process ar brīvprātīgu nolīgumu palīdzību un, kur nepieciešams, ar Komisijas starpniecību ir lietderīgs tādēļ, ka tas apmierina mazos kodolatkritumu ražotājus. Tomēr šādos gadījumos jābūt skaidram nosacījumam, ka dalībvalstis saglabā tiesības visos gadījumos aizliegt ievest savā teritorijā gan izlietotu kodoldegvielu, gan radioaktīvos atkritumus galīgai pārstādei vai noglabāšanai.

  • [1]  OV C ... / OV vēl nav publicēts.

PASKAIDROJUMS

Direktīva 92/3/Euratom par kontroli un uzraudzību attiecībā uz radioaktīvo atkritumu pārvadājumiem starp dalībvalstīm, to ievešanu Kopienā un izvešanu no Kopienas bija vērsta uz to, lai izveidotu stingru kontroles sistēmu un ieviestu radioaktīvo atkritumu pārvadājumu iepriekšēju atļauju piešķiršanu. Komisija 2004. gada 12. novembrī iesniedza priekšlikumu (KOM 04/0716) šīs Direktīvas grozījumiem. Tomēr 2005. gada jūlijā to anulēja. Jauno, pilnīgāk sagatavoto priekšlikumu (KOM 05/673) iesniedza 2005. gada 21. decembrī, un Komisija ir ņēmusi vērā Padomes Atomu jautājumu grupas veikto sagatavošanas darbu, kā arī Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESC) viedokli.

Priekšlikuma juridiskais pamats ir Euratom līgums un tā 31. un 32. pants (Veselība un drošība). No procedūrām tiek izmantota vienīgi apspriežu procedūra ar Eiropas Parlamentu.

Komisija pamato savu priekšlikumu ar tā atbilstību jaunākajām Euratom direktīvām, ar atbilstību starptautiskām konvencijām, jo īpaši Starptautiskās atomenerģijas aģentūras (IAEA) Kopējai konvencijai par izlietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu drošu pārvaldību (kurā Euratom ir viena no pusēm), precizējot praktiskās procedūras un paplašinot izlietotās kodoldegvielas jēdzienu.

Īpaša uzmanība ir jāvelta paplašinātajai direktīvas darbības sfērai, pārvadājumu automātiskās apstiprināšanas procedūrai un pārvadājumu Kopienā nodalīšanai no pārvadājumiem ārpus Kopienas.

Direktīvas darbības sfēra ir paplašināta līdz izlietotas kodoldegvielas pārstrādei un apglabāšanai. No radioloģijas viedokļa tas ir loģisks solis.

Ir ieviesta automātiskas apstiprināšanas procedūra, un nevienai valstij nebūs tādas noraidījuma procedūras iespējas, kādu pieļāva iepriekšējā direktīva.

Kas attiecas uz tiem radioaktīvo materiālu pārvadājumiem Kopienas robežās, kuri var būt saistīti ar tranzītu caur trešām valstīm, tad pēc pārvadājuma atļaujas šīs valstis ir tikai jāinformē (7. panta 1. punkts).

Jāprecizē jautājums par izlietotās kodoldegvielas apglabāšanu.

IAEA Kopējās konvencijas preambula xii) atzīst, ka „ikvienai valstij ir tiesības aizliegt ārvalstu izlietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu importu savā teritorijā”.

Šīs pašas konvencijas 27. panta 1. i) punkts nosaka, ka „tā Līgumslēdzēja puse, kura ir izcelsmes valsts, sper attiecīgos soļus, lai nodrošinātu to, ka pārrobežu kustība ir atļauta un notiek tikai pēc tam, kad par to ir informēta galamērķa valsts un ir saņemta tās piekrišana”.

Savā ziņojumā par Padomes Direktīvu (Euratom) par „izlietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu pārvaldību” (PE 322.031 def) Eiropas Parlaments pauž (12. a apsvērums), ka „nevienai dalībvalstij nav pienākuma pieņemt jebkāda veida radioaktīvo atkritumu importu no citām dalībvalstīm”.

Šīs direktīvas apsvērumā (3.6 punkts) ir teikts: „tādējādi šīs direktīvas noteikumiem nav jāierobežo dalībvalstu tiesības eksportēt savu izlietoto kodoldegvielu, kas paredzēta pārstrādei, un tiesības atteikt ievest savā teritorijā radioaktīvos atkritumus, kas ir paredzēti galīgai apstrādei vai apglabāšanai, izņemot atpakaļnosūtīšanas gadījumā.”

Tālāk tekstā (6. panta 3. b punktā) dalībvalsts atteikums sniegt piekrišanu būtu jāpamato: „attiecībā uz galamērķa dalībvalsti – uz atbilstīgiem tiesību aktiem, kas ir piemērojami radioaktīvo atkritumu vai izlietotas kodoldegvielas pārvaldībai, un uz atbilstīgiem valsts, Kopienas vai starptautiskajiem tiesību aktiem, kas ir piemērojami radioaktīvo materiālu pārvadājumiem.”

Vārds „un” teikuma vidū izraisa jautājumu, vai tiek apšaubītas saņēmējas valsts viennozīmīgās tiesības nedot piekrišanu izlietotas kodoldegvielas ievešanai galīgas apstrādes nolūkā. Šajā sakarā teksts nesniedz atbildi uz jautājumu: vai katrai valstij ir tiesības aizliegt ārvalstu izlietotās kodoldegvielas apglabāšanu savās pazemes vai virszemes krātuvēs.

Eiropas kopīgajos tirgus tiesību aktos radioaktīvie atkritumi un izlietotā kodoldegviela ir atšķirīgas preces, kas ir jānodala viena no otras. Ir jāatšķir šīs dažādās preces.

Lai padarītu tekstu saprotamāku, referents ierosina veikt grozījumus tekstā (un nevis juridiski mazāk saistošajā apsvērumā), skaidri norādot to, ka katrai valstij ir tiesības aizliegt gan ārvalstu radioaktīvo atkritumu, gan arī izlietotās kodoldegvielas ievešanu apglabāšanas nolūkā.

Referents saprot vajadzību (16. panta 1. punkts) piedāvāt risinājumu nelieliem radioaktīvo atkritumu ražotājiem un atzīst domu par brīvprātīgu nolīgumu sekmēšanu starp dalībvalstīm šajā jomā, taču piešķirt (16. panta 4. punkts) Komisijai šķīrējtiesneša statusu, liekot izlemt, kas ir „sadarbības trūkums”, no Komisijas puses ir pārmērīga reakcija.

16. panta pamatojumā Komisija pauž: „vajadzīgs īpašs pienākums sadarboties, lai izvairītos no situācijas, kad atļaujas piešķiršanas/piekrišanas procedūru var ļaunprātīgi izmantot kavēkļu radīšanas nolūkā, un tā kļūst par nepamatotu šķēršļi, piemēram, brīvai izlietotās kodoldegvielas kustībai Kopienā.”

Minētais izteikums apgalvo, ka Kopienā ir brīva izlietotās kodoldegvielas kustība, neņemot vērā saņēmējas valsts tiesības saskaņā ar IAEA Kopējo konvenciju aizliegt ārvalstu izlietotās kodoldegvielas importu apglabāšanas nolūkā.

Saskaņā ar EK līgumu pantiem atkritumi neatkarīgi no tā, vai tie ir pārstrādājami vai nav, ir uzskatāmi par precēm, kuru kustību atbilstīgi EK 28. un 29. pantam nedrīkst aizkavēt. Kā uz precēm tā uz radioaktīvajiem atkritumiem un izlietoto kodoldegvielu apglabāšanas nolūkā attiecas EK līguma 28. pants et seq.

EK līguma 30. pantā „28. un 29. panta nosacījumi neievieš aizliegumus vai ierobežojumus attiecībā importu, eksportu vai tranzīta precēm, ko attaisno, pamatojoties uz…cilvēku veselības un dzīvības aizsardzību…”.

Šī Direktīvas 92/3 grozījuma juridiskais pamats ir Euratom līgums. Šis juridiskais pamats ietver arī atbilstīgos pantus par sabiedrības veselības un dzīvības aizsardzību, tādējādi attaisnojot tādus pašus radioaktīvo materiālu brīvas kustības Kopienā kavēkļus, kādus paredz Kopienas tiesību akti.

Šie līgumi atzīst dalībvalsts tiesības aizliegt radioaktīvo atkritumu un izlietotās kodoldegvielas importu apglabāšanas nolūkā. Saņēmējai valstij vienīgi jāatsaucas uz strādnieku un visas sabiedrības veselības aizsardzību. Nediskriminējošs izlietotās kodoldegvielas brīvas kustības kavēklis apglabāšanas nolūkā, kaut arī tā ir prece, ir attaisnots.

Lai tas būtu pilnīgi skaidrs, Komisijas priekšlikuma tekstam jāpievieno šāds grozījums.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikumu Padomes direktīvai par radioaktīvo atkritumu un izlietotas kodoldegvielas pārvadājumu pārraudzību un kontroli

Atsauces

KOM(2005)0673 – C6-0031/2006 – 2005/0272(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

10.1.2006

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE
2.2.2006

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI
2.2.2006

 

 

 

 

Atzinumu nav sniegusi
  Lēmuma datums

ENVI
30.1.2006

 

 

 

 

Ciešāka sadarbība
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

 

 

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)
  Iecelšanas datums

Esko Seppänen
26.1.2006

 

Aizstātais(-ā/-ie/-ās) referents(-e/-i/-es)

 

 

Vienkāršota procedūra – lēmuma datums

 

Juridiskā pamata apstrīdēšana
  Datums, kad JURI komiteja sniedza atzinumu

 

/

 

Finansējuma grozījumi
  Datums, kad BUDG komiteja sniedza atzinumu

 

/

 

EP apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju – datums, kad plenārsēdē pieņēma lēmumu

 

EP apspriešanās ar Reģionu komiteju – datums, kad plenārsēdē pieņēma lēmumu

 

Izskatīšana komitejā

21.2.2006

20.3.2006

24.4.2006

 

 

Pieņemšanas datums

4.5.2006

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

36

2

2

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Renato Brunetta, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Nicole Fontaine, Umberto Guidoni, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Umberto Pirilli, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

María del Pilar Ayuso González, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Edit Herczog, Mieczysław Edmund Janowski, Esko Seppänen, Lambert van Nistelrooij, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

 

Iesniegšanas datums

10.5.2006

 

Piezīmes (šī informācija pieejama tikai vienā valodā)

...