BETÆNKNING om planlægning af beredskab og indsats over for pandemisk influenza i Det Europæiske Fællesskab

10.5.2006 - (KOM(2005)0607 - KOM(2005)0605 - (2006/2062(INI))

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ordfører: Adamos Adamou

Procedure : 2006/2062(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0176/2006
Indgivne tekster :
A6-0176/2006
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om planlægning af beredskab og indsats over for pandemisk influenza i Det Europæiske Fællesskab

(KOM(2005)0607 - KOM(2005)0605 - (2006/2062(INI))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om planlægning af beredskab og indsats over for pandemisk influenza i Det Europæiske Fællesskab (KOM(2005)0607),

 der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om bedre koordinering af den almene planlægning af kriseberedskabet på folkesundhedsområdet på EU-plan (KOM(2005)0605),

 der henviser til EF-traktatens artikel 152 om Fællesskabets indsats på området folkesundhed,

 der henviser til sin beslutning af 26. oktober 2005 om strategi mod en influenzapandemi[1],

 der henviser til den internationale donorkonference om fugle- og humaninfluenza i Beijing den 17. og 18. januar 2006 og den erklæring, der blev fremsat på konferencen,

 der henviser til WHO's Global Influenza Preparedness Plan (beredskabsplan mod global influenzaepidemi - dokument WHO/CDS/CSR/GIP/2005.5),

 der henviser til forretningsordenens artikel 45,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A6‑0176/2006),

A. der henviser til, at den seneste udvikling med et stigende antal tilfælde af fugleinfluenza og mennesker, der bliver ofre for den, i Asien, Afrika og tillige i europæiske lande skaber øget bekymring, og til, at der er et behov for at gribe ind over for denne sygdom, hvor den opstår, og hjælpe de berørte lande og lande, der er udsat for risiko,

B. der henviser til, at de vigtigste spørgsmål både i meddelelsen om planlægning af beredskab over for pandemisk influenza og meddelelsen om bedre koordinering af den almene planlægning af kriseberedskabet er planlægning og afprøvning af nationale planer, overvågning af og samarbejde mellem nationale referencelaboratorier med henblik på hurtigt at finde frem til pandemiske stammer, effektiv forvaltning af udbrud ved hjælp af rettidig rådgivning, tidlig indberetning af tilfælde, assistance ved influenzaudbrud og samordning af medlemsstaternes beredskab og tilstrækkelig forsyning på rette tidspunkt af vacciner og antivirale lægemidler,

C. der henviser til, at udarbejdelsen af nationale planer bør have til formål:

-       at sikre den nødvendige samordning mellem medlemsstaterne

-       at undgå panik i offentligheden

-       at bekæmpe de ulovlige transaktioner, der kan forekomme, hvis der faktisk opstår alvorlige risici

-       at fastslå, hvilke områder der primært skal isoleres

-       at identificere de befolkningsgrupper, der primært skal vaccineres

-       at sikre en ligelig fordeling til alle af produkter til epidemibekæmpelse,

D. der henviser til, at overvågning af influenzainfektioner hos dyr, i særdeleshed i fuglebestande, er vigtig og påkrævet i henhold til fællesskabslovgivningen,

E. der henviser til, at antivirale lægemidler udgør den første søjle i den medicinske forebyggelse og indsats, indtil vacciner er til rådighed,

F. der henviser til, at Den Europæiske Union skal give sin logistiske og finansielle støtte til udvikling af vaccine,

G. der henviser til, at der er behov for at styrke kommunikationen med og mellem de nationale institutter, der har ansvar for overvågning af folkesundheden, risikovurdering og -tilsyn,

H. der henviser til, at offentligheden bør gøres mere bevidst ved hjælp af informationskampagner, og til, at det ligeledes er vigtigt at gennemføre supplerende reformer i beslægtede sektorer og afbøde de samfundsøkonomiske virkninger for de fattigste mennesker og familier,

I. der henviser til, at offentlige meddelelser skal afspejle den foreliggende lægevidenskabelige viden, og at anbefalinger til borgerne med henblik på at undgå udbrud skal være videnskabeligt begrundede, universelt forståelige og praktisable,

J. der henviser til, at betydelige mængder inficeret fjerkræ i verden er døde eller er blevet tilintetgjort siden 2003, hvilket har bragt den kommercielle fjerkræproduktion og især små og mellemstore avleres levebrød i fare,

K. der henviser til, at enhver pandemi sandsynligvis vil berøre forskellige medlemsstater på forskellig måde,

L. der henviser til, at problemet med fugleinfluenzainfektion er et globalt problem og må håndteres i tæt samarbejde med WHO,

M. der henviser til, at det vil være af afgørende betydning for kontrollen med de globale trusler mod finansiering, handel og sikkerhed som følge af fugleinfluenza, at der ydes tilstrækkelig finansiel og teknisk støtte, inden for rammerne af et langfristet strategisk partnerskab, til udviklingslande, der enten er berørt eller risikerer at blive det, og i særdeleshed til de mindst udviklede lande,

1. glæder sig over Kommissionens meddelelser om planlægning af beredskab og indsats over for pandemisk influenza i Det Europæiske Fællesskab og om bedre koordinering af den almene planlægning af kriseberedskabet på folkesundhedsområdet på EU-plan samt de evalueringer af de nationale planer vedrørende pandemisk influenza, som for øjeblikket er ved at blive foretaget af Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC), Kommissionen og WHO Europa;

2. understreger, at et af de vigtigste elementer i en korrekt håndtering af problemet med en eventuel pandemi af fugleinfluenza hos mennesker er at have korrekte, videnskabeligt beviste oplysninger om lægemidler, vacciner og naturlig resistens over for sygdommen samt pålidelige epidemiologiske data;

3. glæder sig over ECDC's arbejde med at identificere, evaluere og fremskaffe oplysninger om influenzarelaterede trusler og dets engagement i arbejdet for at hjælpe medlemsstaterne og Kommissionen med at forhindre et pandemisk udbrud; understreger, at der bør sikres tilstrækkelige midler til ECDC's aktiviteter;

4. understreger, at Kommissionen bør spille en stærk koordinerende rolle mellem medlemsstaterne i alle aktiviteter vedrørende pandemisk beredskab i Den Europæiske Union, og at den bør styrke ECDC's evne til at finde frem til de vigtigste folkesundhedsforanstaltninger, der skal træffes i tilfælde af en pandemi;

5. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage hensyn til ECDC's relevante bemærkninger, rapporter og undersøgelser på stedet og til at sikre, at de medlemsstater, der er bagud i planlægningen af forebyggelsen af en pandemi, færdiggør og forbedrer deres planer, da faren er af en sådan natur, at den kræver et fuldt beredskab i alle medlemsstaterne;

6. mener, at Kommissionen, i tilfælde af en influenzaepidemi i EU eller i nabolande, inden for 24 timer skal kunne træffe kriseforanstaltninger som f.eks. karantæne- og desinficeringsforanstaltninger i lufthavne i forbindelse med flyvninger fra visse områder og rejserestriktioner;

7. mener, at der i medlemsstaterne er et behov for et stærkt politisk engagement inden for beredskabsplanlægning, øgede ressourcer og mere forskning, løsning af komplicerede juridiske og etiske problemer samt udvikling af fælles løsninger og grænseoverskridende samarbejde;

8. mener, at der bør udarbejdes en særlig handlingsplan for EU-institutionerne for det tilfælde, at rejserestriktioner forhindrer internationale møder såsom Rådets og Parlamentets møder;

9. understreger, at der bør træffes hurtige og effektive foranstaltninger med henblik på at kontrollere fugleinfluenzaen og således forhindre en pandemi blandt mennesker, først og fremmest med hensyn til dyresundhed, da dette er den primære risikokilde, og at der også bør træffes betydelige foranstaltninger, bl.a. en fyldestgørende vurdering af muligheden for en forøgelse af sengekapaciteten på hospitalerne, med henblik på at ruste sig mod en eventuel human pandemisk influenza, således at midlerne til at inddæmme den, hvis den opstår, er til rådighed; mener, at der især bør lægges vægt på at udvikle en større kapacitet til at producere pandemiske vacciner og antivirale lægemidler i medlemsstaterne og på europæisk plan samt styrke infrastrukturen inden for sektorerne dyresundhed og folkesundhed; mener, at Den Europæiske Union i den forbindelse skal give sin logistiske og finansielle støtte til udvikling af vacciner;

10. påpeger, at simuleringsøvelser vedrørende pandemisk influenza er af afgørende betydning for at afprøve effektiviteten af hver enkelt medlemsstats nationale pandemiske influenzaberedskabsplaner, og at de bør gennemføres regelmæssigt som en sikkerhedsforanstaltning, selv om der ikke er noget pandemisk udbrud; understreger, at resultaterne af og erfaringerne fra disse øvelser vil være vigtige for arbejdet med at forbedre planerne og deres interoperabilitet;

11. understreger, at disse simuleringsøvelser bør udvides til at omfatte fjerntliggende regioner og landdistrikter;

12. erkender, at det er nødvendigt at udarbejde og indføre detaljerede scenarier for beskyttelse af børn og unge mod fugleinfluenza A-virus (H5N1);

13. understreger, at der er behov for at styrke overvågningssystemer, hurtige indberetnings- og varslingssystemer, dataanalyse og epidemiologi for dyre- og menneskesygdomme, således at tidlig opdagelse og identifikation af infektion hos fugle og mennesker samt en hurtig gennemførelse af effektive modforanstaltninger muliggøres;

14. understreger, at det samtidig er nødvendigt med en hurtig evaluering af den umiddelbare samfundsøkonomiske indvirkning af fugleinfluenza samt af kompensationsspørgsmål og dertil knyttede incitamenter;

15. glæder sig over medlemsstaternes, Kommissionens og ECDC's klare forpligtelse til at sikre gennemskuelighed og informationsdeling og understreger betydningen af hurtig deling af information og af biologiske prøver fra formodede og bekræftede tilfælde blandt mennesker og dyr med henblik på at fremme en hensigtsmæssig og omfattende beredskabsplan og reaktion; opfordrer til en styrkelse af samarbejdet mellem referencelaboratorierne med henblik på en hurtigere identificering af virusser og en konstant overvågning af mulige mutationer;

16. opfordrer indtrængende Kommissionen, ECDC og medlemsstaterne til at oprette et system til kontinuerlig udveksling af oplysninger mellem dem og de berørte lande og således medvirke til at udvikle bedste praksis;

17. bemærker, at kommunikationsstrategierne på nationalt og europæisk plan bør forbedres efter ECDC's eksempel og bør omfatte offentliggørelse af regelmæssige beretninger på internettet, brug af e-mail eller begrænsede hjemmesider for fagfolk og medier;

18. understreger, at medlemsstaterne bør undersøge, hvordan de bedst kan henvende sig til deres borgere, således at oplysningerne når ud til hele befolkningen, herunder ældre, unge, analfabeter eller folk, som ikke har adgang til moderne kommunikationsmidler;

19. understreger betydningen af uddannelse og korrekt information i krisetilfælde og af, at de relevante instrukser ikke kun skal omfatte overholdelse af regler om hygiejne, men også information på områder som mobilitet, transport og beskæftigelse;

20. opfordrer til, at der gives pålidelig information om truslen om en pandemi gennem det europæiske kontrolsystem;

21. erkender, at en potentiel løsning med henblik på at styrke kommunikationen med de nationale institutter, der har ansvar for overvågningen af folkesundheden, er at udvikle et tidligt varslings- og reaktionssystem, der skal drives af ECDC, med henblik på at samordne risikovurdering og -overvågning;

22. understreger, at Kommissionen og medlemsstaterne bør stille tilstrækkelige midler til rådighed for at give folk flere relevante, forståelige og konkrete oplysninger og således gøre befolkningen mere bevidst;

23. opfordrer til et velstruktureret og tværfagligt samarbejde blandt eksperter i menneskers og dyrs sundhed, specialister inden for områderne virologi, epidemiologi, patologi og landbrug såvel som kommunikationseksperter og eksperter i at omsætte videnskab til politik på et globalt plan; foreslår derfor, at der oprettes en europæisk influenzataskforce, som skal koordineres af Kommissionen, som Europa-Parlamentet er repræsenteret i, og hvori alle de ovennævnte ekspertområder er repræsenteret på europæisk plan; understreger, at denne taskforce bør arbejde sammen med repræsentanter for de europæiske virksomheder, der fremstiller vaccine og antivirale lægemidler;

24. insisterer på, at der straks lanceres europæiske forsknings- og udviklingsprogrammer om de sygdomme, der dukker op, således at antivirale lægemidler, antibiotika og vacciner kan udvikles hurtigere og pålideligt;

25. understreger, at planlægning og evaluering af landenes beredskabsplaner over for pandemisk influenza bør være tværsektorielle og omfatte samtlige relevante ministerier og berørte parter; understreger betydningen af, at der bestilles vacciner på forhånd;

26. henleder de europæiske myndigheders og medlemsstaternes myndigheders opmærksomhed på, at det er hensigtsmæssigt at konsolidere lagrene af antibiotika med henblik på at behandle komplikationerne i forbindelse med influenzaen;

27. understreger, at det eksisterende overvågningsnet, der er oprettet ved fællesskabssamfinansiering (den europæiske influenzaovervågningsordning, EISS), udgør et godt grundlag for at løse denne vigtige opgave, men bør udvikles yderligere og støttes, ligesom det er tilfældet med netværket af laboratorier, der er beskæftiget med influenza i Fællesskabet;

28. understreger, at planerne for fremskaffelse og anvendelse af pandemiske vacciner i de fleste lande er underudviklede, og at der bør træffes foranstaltninger for at udbygge disse i overensstemmelse med WHO's anbefalinger ved at give Kommissionen mandat til at bestille vacciner og oprette et fællesskabslager;

29. opfordrer Kommissionen til at sætte sig i forbindelse med vaccineproducenterne for at vurdere fremskridt hen imod en større produktionskapacitet af vaccine og en retfærdig fordeling af forsyninger i pandemiske situationer samt sammen med medlemsstaterne at behandle spørgsmål vedrørende ansvar og oprettelse af en europæisk ordning for retfærdig fordeling af pandemiske vacciner, der ikke bryder de kontraktlige aftaler, der er indgået af medlemsstaterne;

30. mener, at Kommissionen bør tage skridt til at sikre, at der er en tilstrækkelig mængde antivirale lægemidler og vacciner til dem, der er udsat for virus, i tilfælde af et udbrud i en eller flere medlemsstater;

31. understreger den rolle, Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA) spiller i forbindelse med at fastlægge anvendelse og effektivitet af antivirale lægemidler og pandemiske vacciner, samt dets rolle med at finde frem til og undersøge eventuelle bivirkninger eller beretninger om uvilje mod at tage medicin; opfordrer i denne forbindelse til, at den såkaldte procedure med betinget tilladelse, jf. artikel 14, stk. 7, i forordning (EF) nr. 726/2004, indføres så hurtigt som muligt;

32. opfordrer medlemsstaterne til at bestille flere sæsoninfluenzavacciner i overensstemmelse med WHO's anbefalinger for at hjælpe medicinalindustrien med at øge produktionskapaciteten for influenzavacciner med henblik på at håndtere den betydelige stigning i efterspørgslen, som en influenzapandemi ville medføre;

33. opfordrer Den Europæiske Union til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at kunne disponere over tilstrækkelige lagre af antivirale lægemidler og til at indføre en obligatorisk licensordning med de virksomheder, der fremstiller antivirale lægemidler, for at sikre massefremstilling heraf; opfordrer de enkelte lande til at sørge for, at de disponible antivirale lægemidler kan dække 25-30 % af befolkningen;

34. understreger, at en fuldstændig, nøjagtig og praktisk gennemførelse af den nationale lovgivning om omsættelse af fællesskabsdirektiverne om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen er af afgørende betydning for at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af arbejdstagerne, især i grupper med høj infektionsrisiko; understreger, at arbejdsgiverne skal opfylde deres særlige forpligtelser som fastlagt i fællesskabslovgivningen (f.eks. undgåelse af risici, risikovurdering, forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger) i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/54/EF af 18. september 2000 om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet;

35. understreger, at det politiske og videnskabelige engagement bør komme til udtryk ved, at der stilles menneskelige og finansielle ressourcer samt støtte til forskning og udvikling til rådighed for at fremme nye hurtige metoder til fremstilling af antivirale lægemidler og vacciner med henblik på at opfylde det stigende behov i forbindelse med en pandemi, især til bekæmpelse af nye virusstammer;

36. glæder sig over forslaget til forordning om oprettelse af solidaritetsfonden (KOM(2005)0108) og i særdeleshed dens bestemmelser vedrørende folkesundhedsnødsituationer og foranstaltninger til at beskytte befolkningen mod umiddelbare sundhedstrusler, herunder finansiering af udgifterne til vacciner og forsyning af lægemidler, udstyr og infrastruktur;

37. påpeger, at der bør ydes tilstrækkelige midler som led i det syvende rammeprogram for forskning med henblik på at støtte projekter vedrørende forskellige aspekter af pandemisk influenza og andre epidemier, herunder fælles forskning med medicinalvirksomhederne vedrørende cellebaserede vacciner og DNA-vacciner;

38. bifalder Kommissionens løfte om 80 mio. EUR til tredjelande med henblik på at bekæmpe influenza og yderligere 20 mio. EUR til forskningsfonde, der er afsat fra det sjette rammeprogram for forskning, hvilket bringer Kommissionens samlede bidrag op på 100 mio. EUR;

39. opfordrer indtrængende Kommissionen til at arbejde for mere sammenhængende internationale rammer som opfølgning på donorkonferencen i Beijing, der omfatter andet og mere end krisestyring og beskæftiger sig med emner som opbygning af en bedre infrastruktur for dyresundhed i udviklingslande og fremme af forskning i dyresundhedsprodukter, der kan anvendes i såvel industrilande som udviklingslande;

40. opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvordan man sikrer, at vitale tjenester, såsom markeder, banker, hospitaler m.v., kan fungere gnidningsløst, hvis der udbryder en pandemi;

41. understreger, at der bør ydes tilstrækkelig finansiel støtte i forbindelse med det internationale samarbejde med asiatiske og afrikanske lande, der for øjeblikket er berørt af fugleinfluenza, med henblik på at forbedre deres overvågning og deres sygdomskontrolkapacitet;

42. opfordrer Kommissionen til med jævne mellemrum, og så længe der er en trussel om en pandemi, at forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om den epidemiologiske udvikling med hensyn til fugleinfluenzapandemien, nye videnskabelige resultater inden for lægemidler og vacciner og beredskabsniveauet i EU og medlemsstaterne;

43. fremhæver, at Den Europæiske Union har en legitim grund til at yde teknisk, videnskabelig og økonomisk bistand til lande, der allerede er berørt, og især bidrage til at skærpe den internationale bevidsthed og fremme en global dispositionsplan, som er samordnet på internationalt, regionalt, subregionalt og nationalt plan, med en behørig vejledning og tidsplan, der skal støttes af internationale og regionale organisationer samt de nationale regeringer;

44. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at arbejde tæt sammen med nabolande og WHO Europa for at sikre, at nabolandenes overvågnings- og katastrofeafhjælpningssystemer er fuldt udviklede og er ført ud i livet på effektiv vis;

45. opfordrer Den Europæiske Union til via de forskellige internationale organer at arbejde for, at WHO får en egentlig beføjelse til at foretage undersøgelser og kontrol i relation til epizootier og pandemier i alle verdens lande;

46. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne og WHO.

BEGRUNDELSE

INDLEDNING

Udbrud af stærkt patogene fugleinfluenzavirusser (HPAI) hos fjerkræ har været stigende siden slutningen af 1990’erne og har berørt fjerkræ i Europa og andre steder. I hovedsagen er der to former for risiko for menneskers sundhed, nemlig enten direkte smitte af mennesker med fugleinfluenzavirus eller potentielt opståen af en ny pandemisk type A-influenzastamme. I betragtning af den store eksponering for smitte i Asien har der været meget få tilfælde af mennesker smittet med HPAI.

HPAI-epizootiers indvirkning på menneskers sundhed var generelt meget ringe – og næsten ubemærket - indtil 1997. Infektionerne var mindre betydelige og sædvanligvis selvbegrænsende. Forekomsten af en bestemt type, nemlig A/H5N1 i Asien, ændrede dette, da der blev konstateret infektion af mennesker med høj dødelighed under et udbrud af HPAI A/H5N1 i Hongkong i 1997. Dette infektionsmønster er fortsat, efterhånden som omfattende epizootier har bredt sig i tamfjerkræbestande i Sydøstasien. I de ca. 140 indberettede tilfælde af inficerede mennesker i Asien i 2004 og 2005 var dødeligheden ca. 50 %. Mild og asymptomatisk infektion ser ud til at være sjælden, og det tyder på, at overførligheden af A/H5N1 til mennesker stadig er meget lav, selv for direkte udsatte mennesker. Herudover har der ikke været nogen reel overførsel mellem mennesker endnu.

Smitten er nu også fremkommet hos fugle i flere europæiske lande (Rumænien, Kasakhstan, Ukraine, Kroatien og Tyrkiet), i adskillige EU-lande (Italien, Østrig, Tyskland, Grækenland, Frankrig og den besatte del af Den Cypriotiske Republik) og i Afrika, og det ser ud til, at den stadig spreder sig. Den direkte risiko for menneskers sundhed fra A/H5N1 i Europa er meget ringe, men ikke lig nul. Risikoen er næsten udelukkende begrænset til visse grupper mennesker (de mennesker, som er i tæt kontakt med smittet tamfjerkræ). For mennesker, som ikke har nogen kontakt med tamme eller vilde fugle, er risikoen ifølge Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, ECDC, nærmest ikke-eksisterende.

ORDFØRERENS BEMÆRKNINGER

Ordføreren understreger, at der er stor forvirring hos folk angående fugleinfluenza og pandemisk influenza, og mange mennesker og myndigheder sidestiller tilsyneladende forekomsten af A/H5N1 i Europa med ankomsten af en pandemisk virus. Han understreger således, at kommunikationsstrategierne på nationalt og europæisk plan bør forbedres, og at medlemsstaterne bør undersøge, hvordan de bedst kan henvende sig til deres borgere for at sikre, at oplysningerne når frem til hele befolkningen.

Kommissionen bør spille en stærk samordnende rolle mellem medlemsstaterne og ECDC. Kommissionens meddelelser om planlægning af beredskab og indsats over for pandemisk influenza i Det Europæiske Fællesskab (KOM(2005)0607) og den almene planlægning af kriseberedskabet på folkesundhedsområdet på EU-plan (KOM(2005)0605) bør læses og forstås sammen med forskellige retningslinjer og råd om spørgsmålet såvel som de nationale influenzaplaner. Når det drejer sig om influenza, er de tre nøgleelementer:

1) WHO's anbefalinger og EU's meddelelser og lovgivning

2) Teknisk information og vejledning som f.eks. på ECDC’s og WHO’s hjemmesider (f.eks. ECDC rejseråd)

3) Nationale planer og vejledning.

Meddelelse om beredskab over for pandemisk influenza

Systemet for tidlig varsling og reaktion er grundpillen i Kommissionens meddelelse. Erfaringerne med SARS og to øvelser på europæisk plan, herunder en om pandemisk influenza, antyder, at der er behov for at styrke mekanismerne for kommunikation med de nationale institutter, der er ansvarlige for overvågningen af folkesundheden og er beskæftiget med risikovurdering og tilsynsfunktioner. En eventuel løsning kunne være at udarbejde et system for tidlig varsling og reaktion, der forvaltes af ECDC, med henblik på at samordne risikovurdering og overvågning. Dette vil sikre, at der er kommunikation om opstående sundhedstrusler mellem ECDC og de nationale institutter, der er ansvarlige for overvågning af folkesundheden. Der vil imidlertid stadig være behov for, at medlemsstaterne kan kommunikere om foranstaltninger, der træffes gennem en kommissionsmekanisme, som f.eks. systemet for tidlig varsling og reaktion, på et stadium før gennemførelsen af kontrolforanstaltninger. Det skal dog siges, at den nuværende mekanisme er tilbøjelig til at overbebyrde brugerne med informationer under en krise. Yderligere uddannelse af brugerne vil være en hjælp til en vis grad, men der er sandsynligvis brug for nye mekanismer for at kommunikere effektivt under sådanne forhold.

Tværsektoriel planlægning på nationalt plan - et element, der bør accepteres som afgørende - nævnes kort i konklusionerne, men der er ikke noget specifikt afsnit herom. Der bør lægges mere vægt på, hvordan begivenheder og aktioner i ét land berører andre (f.eks. lukning af grænserne).

EMEA's rolle er noget uklar. Nogle af de vigtigste opgaver i tilfælde af en pandemi vil være hurtigt at fastlægge brug og effektivitet af antivirale lægemidler og derpå på et senere tidspunkt den pandemiske vaccine. Tilsvarende er der behov for at spore og undersøge eventuelle negative virkninger og beretninger om modvilje mod at indtage lægemidlerne. Det formodes, at det normale EU-tempo for sådanne aktiviteter i tilfælde af en pandemi vil være alt for langsomt. Derfor er det vigtigt at finde ud af, hvem der skal være ansvarlig for dette arbejde, således at der kan træffes forberedelser og udarbejdes og vedtages protokoller.

Generelt understreger ordføreren, at planlægningen i forbindelse med fremskaffelse og anvendelse af pandemiske vacciner i de fleste lande er underudviklet, og derfor bør der træffe foranstaltninger for at udbygge denne. Det er ligeledes vigtigt i sidste ende at give Kommissionen mandat til at oprette et fællesskabslager. Kommissionen anbefales ligeledes at kontakte vaccineproducenterne for at vurdere, om der sker fremskridt med henblik på at øge produktionskapaciteten for vacciner, og om der er en afbalanceret forsyning i pandemiske situationer.

Ordføreren udtrykker tilfredshed med, at der stilles tilstrækkelig finansiel støtte til rådighed i forbindelse med det internationale samarbejde med asiatiske og afrikanske lande, der for øjeblikket er berørt af fugleinfluenzaen, med henblik på at forbedre deres sygdomsovervågnings- og kontrolkapacitet. Herudover bør Den Europæiske Union yde teknisk, videnskabelig og økonomisk bistand til lande, der allerede er berørt, og især bidrage til at øge den globale bevidsthed og udarbejde en global hovedplan, der samordnes på internationalt, regionalt, subregionalt og nationalt plan med et egentligt program og en tidsplan.

Meddelelse om den almene planlægning af kriseberedskabet

Et specifikt problem med dette dokument er, at det ikke er klart, hvordan sygdomseksperterne vil blive inddraget i en specifik katastrofesituation, således at analyser og aktioner kan være baseret på forskningsresultater. Tidligere erfaringer fra katastrofesituationer som f.eks. fund af hvidt pulver (2001) og SARS (2003) er, at de lægger et tydeligt pres på de få fællesskabseksperter, som på én gang skal rådgive på lokalt, nationalt og EU-plan. Ordføreren mener ikke, at mekanismen med at have lister over eksperter ville fungere i en krisesituation, da der i givet fald er brug for disse eksperter på nationalt plan. En alternativ, mere robust mekanisme kunne være at foretage yderligere investeringer på vigtige områder, hvor der mangler kapacitet, og rekruttere almene specialister gennem agenturer som f.eks. EDCD.

PROCEDURE

Titel

Planlægning af beredskab og indsats over for pandemisk influenza i Det Europæiske Fællesskab

Procedurenummer

2006/2062(INI)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet   om tilladelse

ENVI

16.3.2006

Rådgivende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE
16.3.2006

Ingen udtalelse(r)

        Dato for afgørelse

LIBE

19.4.2006

Udvidet samarbejde – dato for meddelelse på plenarmødet

 

Ordfører(e)
  Dato for valg

Adamos Adamou (GUE/NGL)
29.11.2005

Oprindelig(e) ordfører(e)

 

Behandling i udvalg

21.3.2006

4.5.2006

 

 

 

Dato for vedtagelse

4.5.2006

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

42
0
2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Adamos Adamou, Liam Aylward, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frederika Brepoels, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jillian Evans, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Åsa Westlund

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

María del Pilar Ayuso González, Sergio Berlato, Philip Bushill-Matthews, Milan Gaľa, Erna Hennicot-Schoepges, Miroslav Mikolášik, Bart Staes, Glenis Willmott

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Elisabeth Jeggle

Dato for indgivelse

10.5.2006

Bemærkninger (foreligger kun på ét sprog)