SPRÁVA o návrhu rámcového rozhodnutia Rady o ochrane osobných údajov spracovávaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach

18.5.2006 - (KOM(2005)0475 – C6‑0436/2005 – 2005/0202(CNS)) - *

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajkyňa: Martine Roure

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rámcového rozhodnutia Rady o ochrane osobných údajov spracovávaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach

(KOM(2005)0475 – C6‑0436/2005 – 2005/0202(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie (KOM(2005)0475)[1]

–   so zreteľom na článok 34 ods. 2 bod b) Zmluvy o EÚ,

–   so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o EÚ, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Parlamentom (C6‑0436/2005),

–   so zreteľom na Protokol začleňujúci schengenský acquis do rámca Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Parlamentom,

–   so zreteľom na články 93 a 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6‑0192/2006),

1.  schvaľuje návrh Komisie v znení PDN;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

3.  vyzýva Radu, aby informovala Parlament, ak má v úmysle odkloniť sa od znenia textu schváleného Parlamentom;

4.  vyzýva Radu, aby konzultovala s Parlamentom, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

Text predložený KomisiouPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 1

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, najmä na jej článok 30, článok 31 a článok 34 ods. 2 písm. b),

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii a najmä na jej článok 29, článok 30, ods. 1 písm. b), článok 31 ods. 1 písm. c) a jej článok 34 ods. 2, písm. b),

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odôvodnenie 9

(9) Zabezpečiť vysoký stupeň ochrany osobných údajov občanov Európskej únie si vyžaduje spoločné ustanovenia na určenie zákonnosti a kvality údajov spracovaných príslušnými orgánmi v ostatných členských štátoch.

(9) Zabezpečiť vysoký stupeň ochrany osobných údajov všetkých osôb s bydliskom na území Európskej únie si vyžaduje spoločné ustanovenia na určenie zákonnosti a kvality údajov spracovaných príslušnými orgánmi v ostatných členských štátoch.

Odôvodnenie

Európska únia by mala poskytnúť rovnakú ochranu nielen európskym občanom, ale aj občanom iných krajín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Odôvodnenie 12

(12) V prípade prenosu osobných údajov z jedného členského štátu Európskej únie do tretích krajín alebo medzinárodných orgánov by tieto údaje mali v zásade požívať výhody z primeraného stupňa ochrany.

(12) V prípade prenosu osobných údajov z jedného členského štátu Európskej únie do tretích krajín alebo medzinárodných orgánov by tieto údaje mali požívať výhody z primeraného stupňa ochrany. Toto rámcové rozhodnutie zabezpečí, aby osobné údaje získané z tretích krajín zodpovedali prinajmenšom medzinárodným normám pre dodržiavanie ľudských práv.

Odôvodnenie

Pri výmene údajov s tretími krajinami je potrebné rešpektovať dva základné princípy: je potrebné zabezpečiť, aby sa údaje dostali len do tých tretích krajín, ktoré zaručia primeranú ochranu údajov a aby údaje sprístupnili len také tretie krajiny, ktoré dodržiavajú ľudské práva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Odôvodnenie 15

(15) Je primerané stanoviť spoločné pravidlá týkajúce sa dôvernosti a bezpečnosti spracovania, záväzkov a postihov pri nezákonnom používaní príslušnými orgánmi ako aj zákonných opravných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii jednotlivcovi, ktorého údaje sú zozbierané. Okrem toho je potrebné, aby členské štáty stanovili postihy trestných činov v prípade obzvlášť závažných a zámerne spáchaných neoprávnených porušení ustanovení o ochrane údajov.

(15) Je primerané stanoviť spoločné pravidlá týkajúce sa dôvernosti a bezpečnosti spracovania, záväzkov a postihov pri nezákonnom používaní príslušnými orgánmi a súkromnými osobami, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene príslušných orgánov alebo v rámci výkonu verejnej funkcie ako aj zákonných opravných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii jednotlivcovi, ktorého údaje sú zozbierané. Okrem toho je potrebné, aby členské štáty stanovili postihy trestných činov v prípade obzvlášť závažných a zámerne spáchaných neoprávnených porušení ustanovení o ochrane údajov.

Odôvodnenie

Je dôležité upresniť, že ak sú údaje spracovávané súkromnými osobami, najmä v rámci partnerstiev verejného a súkromného sektora, vzťahujú sa na ne prinajmenšom rovnaké bezpečnostné podmienky ako na príslušné verejné orgány.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Odôvodnenie 15

(15) Je primerané stanoviť spoločné pravidlá týkajúce sa dôvernosti a bezpečnosti spracovania, záväzkov a postihov pri nezákonnom používaní príslušnými orgánmi ako aj zákonných opravných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii jednotlivcovi, ktorého údaje sú zozbierané. Okrem toho je potrebné, aby členské štáty stanovili postihy trestných činov v prípade obzvlášť závažných a zámerne spáchaných neoprávnených porušení ustanovení o ochrane údajov.

(15) Je primerané stanoviť spoločné pravidlá týkajúce sa dôvernosti a bezpečnosti spracovania, záväzkov a postihov pri nezákonnom používaní príslušnými orgánmi ako aj zákonných opravných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii jednotlivcovi, ktorého údaje sú zozbierané. Okrem toho je potrebné, aby členské štáty stanovili postihy trestných činov v prípade obzvlášť závažných a zámerne spáchaných porušení ustanovení o ochrane údajov alebo v prípade porušení, ktoré možno pripísať hrubej nedbanlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Odôvodnenie 20

(20) Súčasné rámcové rozhodnutie nemá vplyv na osobitné ustanovenia ochrany údajov stanovené v príslušných právnych nástrojov vzťahujúcich sa na spracovanie a ochranu osobných údajov Europolom, Eurojustom a colným informačným systémom.

(20) Súčasné rámcové rozhodnutie nemá vplyv na osobitné ustanovenia ochrany údajov stanovené v príslušných právnych nástrojoch vzťahujúcich sa na spracovanie a ochranu osobných údajov Europolom, Eurojustom a Colným informačným systémom. Osobitné ustanovenia o ochrane údajov vzťahujúc sa na Europol, Eurojust a Colný informačný systém je potrebné zosúladiť so súčasným rámcovým rozhodnutím najneskôr do dvoch rokov po dátume uvedenom v článku 35 ods. 1 s ohľadom na zvýšenie súdržnosti a účinnosti právneho rámca o ochrane údajov podľa návrhu Komisie.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Odôvodnenie 20a (nové)

 

(20a) Europol, Eurojust a Colný informačný systém zachovajú tie predpisy o ochrane údajov, ktoré jasne stanovujú, že osobné údaje môžu byť spracovávané, konzultované alebo prenášané len na základe špecifickejších a/alebo prísnejších podmienok alebo obmedzení.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Odôvodnenie 22

(22) Je primerané, aby sa toto rámcové rozhodnutie vzťahovalo na osobné údaje, ktoré sú spracované v rámci Schengenského informačného systému druhej generácie a ktoré súvisia s výmenou doplnkových informácií podľa rozhodnutia SVZ/2006/ ... o zriadení, prevádzkovaní a používaní Schengenského informačného systému druhej generácie.

(22) Je primerané, aby sa toto rámcové rozhodnutie vzťahovalo na osobné údaje, ktoré sú spracované v rámci Schengenského informačného systému druhej generácie a ktoré súvisia s výmenou doplnkových informácií podľa rozhodnutia SVZ/2206/....o zriadení, prevádzkovaní a používaní Schengenského informačného systému druhej generácie a v rámci vízového informačného systému (VIS) v súlade s Rozhodnutím SVV/2006/...o prístupe ku konzultovaniu vízového informačného systému zo strany zodpovedných orgánov členských štátov a Európskeho policajného úradu Europol.

Odôvodnenie

Je potrebné odkázať na VIS, aby sa toto rámcové rozhodnutie vzťahovalo aj na prístup represívnych zložiek k vízovému informačnému systému.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Odôvodnenie 35a (nové)

 

(35a) vzhľadom na stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov,

Odôvodnenie

Pri príprave tohto rámcového rozhodnutie je nevyhnutné zohľadniť stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Článok 1 odsek 2

Členské štáty zabezpečia, že sprístupnenie osobných údajov príslušným orgánom ostatných štátov nie je ani obmedzené ani zakázané z dôvodov súvisiacich s ochranou osobných údajov, ako to ustanovuje rámcové rozhodnutie.

Toto rámcové rozhodnutie nebráni členským štátom poskytovať na ochranu osobných údajov v rámci policajnej a súdnej spolupráce v trestných veciach väčšie záruky, ako sú záruky stanovené týmto rámcovým rozhodnutím. Tieto opatrenia však nesmú obmedzovať alebo zakazovať sprístupnenie osobných údajov príslušným orgánom ostatných členských štátov z dôvodov súvisiacich s ochranou osobných údajov, ako to stanovuje rámcové rozhodnutie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Článok 3 odsek 2 a (nový)

 

2a. Toto rámcové rozhodnutie sa neuplatní, ak osobitné právne predpisy hlavy VI Zmluvy o EÚ explicitne stanovujú, že osobné údaje sa spracúvajú, prenášajú alebo sú prístupné len v súlade so špecifickými podmienkami alebo obmedzeniami.

Odôvodnenie

Toto rozhodnutie nezakazuje prísnejšiu legislatívu, predovšetkým v oblasti spracovávania osobných údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Článok 4 odsek 1 písmeno (d)

(d) presné a tam, kde je to nevyhnutné, aktualizované. Musí sa vykonať každé primerané opatrenie, aby sa zaistilo, že údaje, ktoré sú nepresné alebo neúplné so zreteľom na účely, na ktoré boli zhromažďované, alebo na ktoré sú ďalej spracovávané, sa vymažú alebo opravia. Členské štáty môžu ustanoviť spracovanie údajov podľa stupňov presnosti a spoľahlivosti v prípadoch, v ktorých musia zabezpečiť rozlíšenie údajov podľa stupňa ich presnosti a spoľahlivosti a najmä rozlíšiť, kedy sa údaje zakladajú na skutočnostiach a kedy na názoroch a osobných hodnoteniach;

 

(d) presné a tam, kde je to nevyhnutné aktualizované. Musí sa vykonať každé primerané opatrenie, aby sa zaistilo, že údaje, ktoré sú nepresné alebo neúplné so zreteľom na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo na ktoré sú ďalej spracovávané, sa vymažú alebo opravia. Členské štáty však môžu ustanoviť spracovanie údajov podľa stupňov presnosti a spoľahlivosti v prípadoch, v ktorých musia zabezpečiť rozlíšenie údajov podľa stupňa ich presnosti a spoľahlivosti a najmä rozlíšiť, kedy sa údaje zakladajú na skutočnostiach a kedy na názoroch a osobných hodnoteniach. Členské štáty zabezpečia pravidelnú kontrolu kvality osobných údajov. Ak je to možné, treba uviesť všetky súdne rozhodnutia a rozhodnutia o pozastavení stíhania a údaje založené na názoroch alebo osobných hodnoteniach sa kontrolujú pri zdroji, pričom treba upresniť mieru ich presnosti alebo spoľahlivosti. Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne predpisy vzťahujúce sa na trestné konanie, členské štáty stanovia, že ak subjekt údajov popiera presnosť zhromaždených údajov alebo ak nie je možné zistiť, či sú presné alebo nie, tieto údaje sa na žiadosť ich subjektu označia zodpovedajúcim spôsobom. Toto označenie je možné odstrániť len so súhlasom subjektu údajov alebo na základe rozhodnutia príslušného súdu alebo dozorného orgánu;

Odôvodnenie

Tento odsek sa presúva z článku 9 ods. 6. Tieto ustanovenia by sa mali presunúť z hlavy III do hlavy II, aby sa vzťahovali na všetky prípady, v ktorých represívne zložky spracovávajú údaje, a nielen na údaje, ktoré si navzájom vymieňajú členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Článok 4 odsek 4

4. Členské štáty zabezpečia, že spracovanie osobných údajov je nevyhnuté iba ak

vypúšťa sa

- existujú vážne dôvody vychádzajúce z podložených skutočností, domnievať sa, že príslušné osobné údaje by umožnili, uľahčili alebo urýchlili predchádzanie, vyšetrovanie, odhaľovanie alebo stíhanie trestných činov, a

 

- neexistuje žiadny iný prostriedok, ktorý by mal menší dopad na subjekt údajov a

 

- spracovanie údajov nepresahuje mieru vo vzťahu na príslušný trestný čin.

 

Odôvodnenie

Táto formulácia nerešpektuje kritériá stanovené v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva týkajúce sa článku 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach. Rozhodnutie súdu stanovuje, že právo na súkromný život je v demokratickej spoločnosti možné obmedziť iba vtedy, ak je to nevyhnutné a nie v prípade, ak to urýchli alebo zjednoduší prácu súdnych a policajných úradov. Tieto formulácie je teda potrebné zmeniť. Kritérium nevyhnutnosti a primeranosti údajov je preformulované a presunuté do článku 5.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Článok 4 odsek 4 a (nový)

 

4a. Členské štáty zohľadnia rôzne kategórie údajov a rozličné účely, na ktoré boli údaje zhromaždené, aby sa stanovili vhodné podmienky pre zhromažďovanie, časové obmedzenia, ďalšie spracovávanie a prenos príslušných osobných údajov. Osobné údaje týkajúce sa osôb, ktoré nie sú podozrivé zo spáchania trestného činu, je možné spracovávať len na účely, na ktoré boli zhromaždené a s primeranými obmedzeniami týkajúcimi sa ich prístupu a ich prenosu.

Odôvodnenie

Je veľmi dôležité rozlišovať medzi rôznymi typmi údajov uvedenými v odseku 3. Je potrebné podporiť toto rozlišovanie a venovať osobitnú pozornosť údajom tykajúcich sa osôb, ktoré nie sú podozrivé zo spáchania trestných činov. Na tieto údaje by sa mali vzťahovať osobitné ochranné opatrenia stanovujúce podmienky zhromažďovania údajov, lehoty pre uchovávanie údajov a pravidlá prístupu orgánov k týmto údajom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Článok 4 (a) odsek 1 (nový)

 

Článok 4a

 

Ďalšie spracovanie osobných údajov

 

1. Členské štáty zabezpečia, aby bolo možné osobné údaje ďalej spracovávať len v súlade s týmto rámcovým rozhodnutím, predovšetkým s jeho článkami 4, 5 a 6,

 

a) na osobitný účel, na ktorý boli prenesené alebo sprístupnené alebo

 

b) v konkrétnych prípadoch, ak je to nevyhnutné na účel predchádzania, vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania trestných činov, alebo

 

c) na účel predchádzania ohrozeniu verejnej bezpečnosti alebo osoby, okrem prípadov, v ktorých nad takýmito hľadiskami prevládne potreba ochrany záujmov alebo základných práv subjektu údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Článok 4a odsek 2 (nový)

 

2. Príslušné osobné údaje sa na účely uvedené v odseku 1 písm. c) tohto článku ďalej spracovávajú len so súhlasom orgánu, ktorý osobné údaje poskytol alebo sprístupnil. Členské štáty môžu prijať právne predpisy, ktoré umožnia ďalšie spracovanie pod podmienkou, že existujú primerané právne záruky.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k predchádzajúcemu pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Článok 5

Členské štáty zabezpečia, aby mohli osobné údaje spracovať iba príslušné orgány, ak to ustanovuje zákon stanovujúci, že spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej úlohy príslušného orgánu a na účely predchádzania, vyšetrovania, odhaľovania a stíhania trestných činov.

Členské štáty zabezpečia, po konzultovaní s dozorným orgánom stanoveným v článku 30, aby mohli osobné údaje spracovať iba príslušné orgány:

 

a) to stanovuje zákon stanovujúci, že spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej úlohy príslušného orgánu a na účely predchádzania, vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania trestných činov.

 

b) subjekt údajov dal jednoznačný súhlas na spracovanie údajov, ak sa uskutočňuje v záujme jednotlivca; alebo

 

c) je spracovanie nevyhnutné, aby sa splnili právne záväzky kontrolóra. alebo

 

d) je spracovanie nevyhnutné na ochranu dôležitých záujmov subjektu údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Článok 5 odsek 1 (nový)

 

1a Členské štáty zabezpečia, aby sa osobné údaje spracúvali iba ak:

- zodpovedné orgány môžu na základe faktov dokázať, že spracovanie príslušných osobných údajov je naozaj nevyhnutné na účely predchádzania trestným činom a na účely vyšetrovania, odhaľovania a súdneho stíhania v súvislosti s trestnými činmi,

- neexistuje iný spôsob, ktorý by sa menej dotýkal príslušnej osoby a

- spracovanie údajov je úmerné príslušnému trestnému činu.

Odôvodnenie

Je potrebné zaviesť zásadu účelu a zásadu proporcionality ako kritériá na určenie prípustnosti spracovania údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Článok 6 odsek 2 zarážka 1

- spracovanie ustanovuje zákon a je rozhodne nevyhnutné na splnenie zákonnej úlohy príslušného orgánu na účely predchádzania, vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania trestných činov alebo ak dal k spracovaniu subjekt údajov výslovný súhlas, a

- spracovanie ustanovuje zákon a je rozhodne nevyhnutné na splnenie zákonnej úlohy príslušného orgánu na účely predchádzania, vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania trestných činov a obmedzenia na konkrétne vyšetrovanie, alebo ak dal k spracovaniu subjekt údajov výslovný súhlas, za podmienky, že sú údaje spracovávané v záujme subjektu údajov a že odmietnutie poskytnúť súhlas nemá pre subjekt negatívne dôsledky; a

Odôvodnenie

Spracovanie citlivých údajov na základe súhlasu dotknutej osoby môže byť povolené len v prípade, ak sú tieto údaje spracovávané v prospech tejto osoby. Odmietnutie poskytnúť súhlas by však pre túto osobu nemalo mať negatívne dôsledky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Článok 6 odsek 2 a (nový)

 

2a. Členské štáty uplatnia osobitné technické a organizačné požiadavky na spracovanie citlivých údajov.

Odôvodnenie

Členské štáty príjmu osobitné technické opatrenia na zaručenie bezpečnosti osobných údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Článok 6 odsek 2 b (nový)

 

2b. Členské štáty príjmu dodatočné špecifické ochranné opatrenia s ohľadom na biometrické údaje a profily DNA, aby sa zabezpečilo, že

 

- biometrické údaje a profily DNA sa používajú len na základe všeobecne uznávaných a interoperabilných technických noriem

 

- miera správnosti biometrických údajov a profilov DNA sa náležite zohľadňuje a subjekt údajov bude mať možnosť spochybniť správnosť údajov dostupnými prostriedkami

 

- bude v plnej miere zachovaná dôstojnosť a nedotknuteľnosť osôb.

Odôvodnenie

Je nevyhnutné prijať dodatočné normy, ktoré zabezpečia ochranu biometrických údajov a profilov DNA. Tieto údaje sú mimoriadne citlivé, avšak v oblasti policajnej a súdnej spolupráce sa niekedy používajú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Článok 7 odsek 1

1. Členské štáty zabezpečia, že osobné údaje nie sú uchované dlhšie ako je nevyhnutné na účely, na ktoré boli zozbierané, pokiaľ vnútroštátne právo nestanovuje inak. Osobné údaje osôb uvedených v článku 4 ods. 3 posledná zarážka sa uložia iba tak dlho, ako je to rozhodne nevyhnutné na účely, na ktoré boli zozbierané.

1. Členské štáty zabezpečia, že osobné údaje nie sú uchované dlhšie ako je nevyhnutné na účely, na ktoré boli zozbierané alebo ďalej spracované v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. e a článkom 4a. Osobné údaje osôb uvedených v článku 4 ods. 3 posledná zarážka sa uložia iba tak dlho, ako je to rozhodne nevyhnutné na účely, na ktoré boli zozbierané.

Odôvodnenie

Je potrebné odstrániť možnosť všeobecnej výnimky o zárukách len na základe odlišných ustanovení vnútroštátneho práva. Touto výnimkou, ktorá je nezlučiteľná s právom na ochranu osobných údajov, by bola ohrozená harmonizácia kritérií ochrany údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Článok 7 odsek 2

2. Členské štáty zabezpečia primerané procesné a technické opatrenia na zaistenie dodržania časových lehôt na uchovanie osobných údajov. Súlad s týmito časovými lehotami sa bude pravidelne kontrolovať.

 

2. Členské štáty zabezpečia primerané procesné a technické opatrenia na zaistenie dodržania časových lehôt na uchovanie osobných údajov. Súlad s týmito časovými lehotami sa bude pravidelne kontrolovať. Tieto opatrenia zahŕňajú automatické a pravidelné odstraňovanie osobných údajov po uplynutí určitej časovej lehoty. Súlad s týmito časovými lehotami sa bude pravidelne kontrolovať.

Odôvodnenie

Opatrenia, ktoré určujú lehotu, počas ktorej sú údaje uchovávané, by mali stanoviť aj automatické vymazávanie údajov po uplynutí danej lehoty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Kapitola III časť I názov

Prenos a sprístupnenie osobných údajov príslušným orgánom ostatných členských štátov

Prenos a sprístupnenie osobných údajov

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 8a, 8b a 8c, ktoré sa vzťahujú na všetky údaje a nielen na prípady, keď je ich potrebné preniesť alebo sprístupniť príslušným orgánom iného členského štátu. Tento oddiel sa v dôsledku prekladaného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu vzťahuje na spracovávanie všetkých údajov vrátane ich spracovávania v členskom štáte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Článok 8

Členské štáty zabezpečia, že sa osobné údaje prenášajú a sprístupňujú príslušným úradom ostatných členských štátov, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej úlohy orgánu, ktorý je zodpovedný za prenos alebo dodanie, a na účely predchádzania, vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania trestných činov.

Členské štáty zabezpečia, že sa osobné údaje zhromažďované a spracovávané príslušnými orgánmi prenášajú a sprístupňujú príslušným úradom ostatných členských štátov, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej úlohy orgánu, ktorý je zodpovedný za prenos alebo dodanie, a na účely predchádzania, vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania určitých trestných činov.

Odôvodnenie

Príslušným orgánom je možné sprístupniť len údaje zhromažďované príslušnými orgánmi. Toto umožní obmedzenie prístupu a presunu údajov zo strany súkromných osôb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Článok 8 a (nový)

 

Článok 8a      

 

Prenos údajov iným orgánom ako sú príslušné orgány

 

Členské štáty zabezpečia, aby osobné údaje boli prenášané orgánom iným ako sú príslušné orgány členských štátov iba v konkrétnych a dobre zdokumentovaných prípadoch a ak sú splnené všetky tieto požiadavky

 

a) prenos je ustanovený zákonom ako jasná povinnosť alebo oprávnenie, a

 

b) prenos je

 

nevyhnutný na osobitný účel, na ktorý boli príslušné údaje zozbierané, prenesené alebo sprístupnené alebo na účel predchádzania, vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania trestných činov alebo na účel predchádzania hrozbám v súvislosti s verejnou bezpečnosťou alebo osobou, okrem prípadov, ak nad takýmito hľadiskami prevláda potreba ochrany záujmov alebo základných práv subjektu údajov,

 

alebo

 

je nevyhnutný, pretože príslušné údaje potrebuje orgán, ktorému sa údaje ďalej prenesú, aby splnil svoju vlastnú zákonnú úlohu a zabezpečil, aby cieľ zberu alebo spracovania, ktoré má orgán vykonať bol rovnaký ako pôvodné spracovanie a právne záväzky príslušného orgánu, ktorý mieni údaje preniesť, neboli s tým v rozpore,

 

alebo

 

je nepochybne v záujme subjektu údajov, ktorý dal súhlas na postúpenie údajov alebo okolnosti jednoznačne smerujú k takémuto súhlasu.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa zhoduje s článkom 13, s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi spravodajkyne k článku 13, úvodnou časťou a písmenom b) pododsekom 1. Pozri odôvodnenia spravodajkyne. Keďže tento článok by mal na základe zmien a doplnení spravodajkyne platiť pre všetky policajné a súdne údaje vrátane tých údajov, ktoré príslušné orgány iného členského štátu nepostúpili alebo nesprístupnili, je vhodnejšie presunúť túto úpravu do prvej časti kapitoly III. Pozri tiež pozmeňujúci a doplňujúci návrh k názvu prvej časti kapitoly III.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Článok 8 b (nový)

 

Článok 8 b

 

Presun údajov súkromným stranám

 

Členské štáty bez toho, aby boli dotknuté pravidlá vnútroštátneho trestného konania zabezpečia, že osobné údaje sa môžu ďalej preniesť súkromným stranám v členských štátoch iba v konkrétnych prípadoch a ak sú splnené všetky tieto požiadavky:

 

a) prenos je stanovený v zákone ako jasná povinnosť alebo oprávnenie, a

 

b) prenos je nevyhnutný na účel, na ktorý boli príslušné údaje zozbierané, prenesené alebo sprístupnené alebo na účel predchádzania, vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania trestných činov alebo na účel predchádzania hrozbám v súvislosti s verejnou bezpečnosťou alebo s osobou, okrem prípadov, ak nad takýmito hľadiskami prevláda potreba ochrany záujmov alebo základných práv subjektu údajov.

 

Členské štáty zabezpečia, že príslušné orgány môžu sprístupniť alebo spracovať osobné údaje v správe súkromných strán len v konkrétnych prípadoch za osobitných okolností, na špecifické účely a pod súdnou kontrolou v členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Článok 8 c (nový)

 

Článok 8 c

 

Spracovanie údajov súkromnými stranami v súvislosti s verejnou správou

 

Členské štáty ustanovia v svojich vnútroštátnych právnych predpisoch, aby v prípade zberu a spracovávania údajov súkromnými stranami v súvislosti s verejnou správou museli tieto strany spĺňať rovnaké alebo prísnejšie kritériá ako tie, ktoré sa uplatňujú na príslušné orgány.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Článok 8 d (nový)

 

Článok 8 d

 

Prenos údajov príslušným orgánom v tretích krajinách alebo medzinárodným orgánom

 

 

1. Členské štáty zabezpečia, že osobné údaje sa ďalej neprenesú príslušným orgánom v tretích krajinách alebo medzinárodným orgánom okrem prípadov, keď je takýto prenos v súlade s týmto rámcovým rozhodnutím a najmä ak spĺňa všetky nasledujúce požiadavky:

 

a) prenos upravuje zákon, ktorý jednoznačne udeľuje povinnosť prenosu údajov alebo prenos povoľuje.

 

b) prenos je nevyhnutný na účel, na ktorý boli príslušné údaje zozbierané, prenesené alebo sprístupnené alebo na účel predchádzania, vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania trestných činov alebo na účel predchádzania hrozbám v súvislosti s verejnou bezpečnosťou alebo osobou, okrem prípadov, ak nad takýmito hľadiskami prevláda potreba ochrany záujmov alebo základných práv subjektu údajov.

 

c) tretia krajina alebo medzinárodný orgán, ktorým sa majú dané údaje presunúť, zabezpečia primeraná úroveň ochrany údajov.

 

2. Členské štáty zabezpečia, že miera primeranosti ochrany údajov, ktorú poskytuje tretia krajina alebo medzinárodný orgán, sa posúdi vzhľadom na všetky okolnosti každého prenosu alebo kategórie prenosov. Posúdenie je predovšetkým výsledkom zváženia týchto hľadísk: typ údajov, účely a trvanie spracovania, na ktoré boli údaje prenesené, krajina pôvodu a krajina koncového určenia, všeobecné alebo sektorové pravidlá zákona uplatňovaného v tretích krajinách alebo príslušným orgánom, profesné a bezpečnostné pravidlá, ktoré sa tu uplatňujú ako aj existencia dostatočných ochranných opatrení zavedených prijímateľom prenosu.

 

3. Členské štáty a Komisia sa vzájomne informujú o prípadoch, keď sa domnievajú, že tretia krajina alebo medzinárodný orgán nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany v zmysle odseku 2, a rovnako o tom informujú Európsky parlament.

 

4. V prípade, že Komisia po konzultáciách s Radou a Európskym parlamentom stanoví, že tretia krajina alebo medzinárodný orgán nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany v zmysle odseku 2, členské štáty prijmú opatrenia, aby sa predišlo akémukoľvek prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo príslušnému medzinárodnému orgánu.

 

5. Komisia môže po konzultáciách s Radou a Európskym parlamentom stanoviť, že tretia krajina alebo medzinárodný orgán zabezpečujú na základe svojho vnútroštátneho práva a medzinárodných záväzkov o ochrane súkromného života a základných slobôd a práv jednotlivcov primeraný stupeň ochrany v zmysle odseku 2.

 

6. Odchylne od odseku 1 písm. c), sa môžu osobné údaje výnimočne preniesť príslušným orgánom v tretích krajinách alebo medzinárodným orgánom, v ktorých alebo ktorými nie je zabezpečený primeraný stupeň ochrany údajov, ak je to bezpodmienečne nevyhnutné na ochranu základných záujmov členského štátu alebo na predídenie bezprostrednému vážnemu nebezpečenstvu, ktoré ohrozuje verejnú bezpečnosť alebo konkrétnu osobu či osoby. V takomto prípade môže prijímajúca strana spracovávať osobné údaje len do takej miery, ktorá je nevyhnutná na konkrétny účel ich prenosu. Tieto prenosy je potrebné oznámiť príslušnému dozornému orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Článok 9 odsek 6

6. Členské štáty bez tohto, aby bolo dotknuté vnútroštátne trestné konanie, zabezpečia, že osobné údaje sú na žiadosť subjektu údajov označené, ak subjekt údajov popiera ich presnosť a ak nie je možné presvedčiť sa o ich presnosti alebo nepresnosti. Takúto značku je možné vymazať iba so súhlasom subjektu údajov alebo na základe rozhodnutia príslušného súdu alebo príslušného dozorného orgánu.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tieto ustanovenia by sa mali presunúť z hlavy III do hlavy II, aby sa vzťahovali na všetky prípady, v ktorých represívne zložky spracovávajú údaje, a nielen na údaje, ktoré si navzájom vymieňajú členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Článok 9 odsek 7 zarážka 3

- ak už tieto údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré boli prenesené alebo sprístupnené.

- a v akomkoľvek prípade, ak už tieto údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré boli prenesené alebo sprístupnené.

Odôvodnenie

Údaje by sa mali systematicky odstraňovať, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli sprístupnené alebo presunuté.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Článok 9 odsek 9 a (nový)

 

9a. Členské štáty zabezpečia, že kvalita osobných údajov, ktoré prenášajú alebo sprístupňujú tretie krajiny sa podrobne skúma hneď po ich získaní a je uvedený stupeň ich presnosti a spoľahlivosti.

Odôvodnenie

Je potrebné overiť kvalitu údajov, ktoré poskytla tretia krajina a zabezpečiť ich spoľahlivosť vrátane otázky dodržiavania základných práv.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Článok 10 odsek 1

1. Členské štáty zabezpečia, že sa každý automatizovaný prenos alebo prijatie osobných údajov najmä prostredníctvom priameho automatizovaného prístupu, zaprotokolujú s cieľom zaistiť následné overenie dôvodov prenosu, prenesených údajov, času prenosu, zúčastnených orgánov a pokiaľ ide o prijímajúci orgán, osôb, ktoré údaje prijali a ktoré dali podnet na ich prijatie.

1. Členské štáty zabezpečia, že sa každý automatizovaný prístup, prenos alebo prijatie osobných údajov najmä prostredníctvom priameho automatizovaného prístupu, zaprotokolujú s cieľom zaistiť následné overenie dôvodov prístupu, prenosu, prenesených alebo sprístupnených údajov, času prenosu alebo prístupu zúčastnených orgánov a pokiaľ ide o prijímajúci orgán, osôb, ktoré údaje prijali a ktoré dali podnet na ich prijatie.

Odôvodnenie

Je potrebné tiež viesť záznamy o prístupe k údajom, aby sa zabezpečilo, že všetky prístupy sú v súlade so zákonom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Článok 10 odsek 2

2. Členské štáty zabezpečia, že sa každý neautomatizovaný prenos alebo prijatie osobných údajov dokumentuje s cieľom zaistiť následné overenie dôvodov prenosu, prenesených údajov, času prenosu, zúčastnených orgánov a pokiaľ ide o prijímajúci orgán, osôb, ktoré údaje prijali a ktoré dali podnet na ich prijatie.

2. Členské štáty zabezpečia, že sa každý neautomatizovaný prístup, prenos alebo prijatie osobných údajov najmä prostredníctvom priameho automatizovaného prístupu, zaprotokolujú s cieľom zaistiť následné overenie dôvodov prístupu, prenosu, prenesených alebo sprístupnených údajov, času prenosu alebo prístupu zúčastnených orgánov a pokiaľ ide o prijímajúci orgán, osôb, ktoré údaje prijali a ktoré dali podnet na ich prijatie.

Odôvodnenie

Je potrebné tiež viesť záznamy o prístupe k údajom, aby sa zabezpečilo, že všetky prístupy sú v súlade so zákonom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Článok 10 odsek 3

3. Orgán, ktorý zaprotokoloval alebo dokladoval takéto informácie, to bezodkladne oznámi príslušnému dozornému orgánu na jeho žiadosť. Tieto informácie sa použijú iba na kontrolu ochrany údajov a na zaistenie náležitého spracovania údajov ako aj ich úplnosti a bezpečnosti.

3. Orgán, ktorý zaprotokoloval alebo dokladoval takéto informácie, tieto uchová pre príslušný dozorný orgán a bezodkladne mu to oznámi. Tieto informácie sa použijú iba na kontrolu ochrany údajov a na zaistenie náležitého spracovania údajov ako aj ich úplnosti a bezpečnosti.

Odôvodnenie

Záznamy musia byť sprístupnené príslušnému orgánu, bez toho, aby o to požiadal.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Článok 12 a (nový)

 

Článok 12a    

 

Ak sú osobné údaje prijaté od príslušného orgánu iného členského štátu alebo ním sprístupnené, tieto sa ďalej prenášajú alebo sprístupňujú len v jednotlivých a riadne odôvodnených prípadoch a za podmienok stanovených v článku 8a a môžu byť ďalej prenesené iným stranám ako sú príslušné orgány len v prípade, ak členský štát, ktorý preniesol alebo sprístupnil dané údaje dal svoj predchádzajúci súhlas na ich ďalší prenos.

Odôvodnenie

V zásade rovnaký pozmeňujúci a doplňujúci návrh ako pozmeňujúci a doplňujúci návrh spravodajkyne k článku 13 písm. c). Pozri odôvodnenie spravodajkyne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Článok 12 b (nový)

 

Článok 12b

 

Ak sú osobné údaje prijaté od príslušného orgánu iného členského štátu alebo ním sprístupnené, tieto sa ďalej prenášajú alebo sprístupňujú ostatným orgánom členských štátov len v jednotlivých a odôvodnených prípadoch a za podmienok stanovených v článku 8b a môžu byť ďalej prenesené súkromným stranám len v prípade, ak členský štát, ktorý preniesol alebo sprístupnil dané údaje dal svoj predchádzajúci súhlas na ich ďalší prenos.

Odôvodnenie

V zásade rovnaký pozmeňujúci a doplňujúci návrh ako pozmeňujúci a doplňujúci návrh spravodajkyne k článku 14, posledná časť. Pozri odôvodnenie spravodajkyne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Článok 12 c (nový)

 

Článok 12c

 

Ak sú osobné údaje prijaté od príslušného orgánu iného členského štátu alebo ním sprístupnené, tieto údaje môžu byť ďalej prenesené príslušným orgánom tretích krajín alebo medzinárodným orgánom, len ak sa splnia podmienky stanovené v článku 8c a členský štát, ktorý uskutočnil prenos alebo sprístupnil príslušné údaje príslušnému orgánu, ktorý ich mieni ďalej preniesť, dal svoj predchádzajúci súhlas na ich ďalší prenos.

Odôvodnenie

V zásade rovnaký pozmeňujúci a doplňujúci návrh ako pozmeňujúci a doplňujúci návrh spravodajkyne k článku 15 ods. 1 písm. a) (nový). Pozri odôvodnenie spravodajkyne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Článok 13

Článok 13
Prenos orgánom iným než sú príslušné orgány

vypúšťa sa

Členské štáty zabezpečia, že osobné údaje prijaté od príslušného orgánu iného členského štátu alebo ním sprístupnené sa ďalej prenášajú orgánom iným než sú príslušné orgány členských štátov iba v konkrétnych prípadoch a ak sú splnené všetky tieto požiadavky:

 

(a) prenos je ustanovený zákonom ako určitá povinnosť alebo oprávnenie

 

(b) prenos je

 

nevyhnutný na osobitný účel, na ktorý boli príslušné údaje prenesené alebo sprístupnené alebo na účel predchádzania, vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania trestných činov alebo na účel predchádzania hrozbám voči verejnej bezpečnosti alebo osobe, okrem prípadov, kedy sú takéto zretele prevýšené potrebou ochrany záujmov alebo základných práv subjektu údajov,

 

alebo

 

je nevyhnutný pretože príslušné údaje sú pre orgán, ktorému sa údaje ďalej prenesú, nutné na to, aby splnil svoju vlastnú zákonnú úlohu a zabezpečil, aby cieľ zberu alebo spracovania, ktoré má orgán vykonať, bol zlučiteľný s pôvodným spracovaním a právne záväzky príslušného orgánu, ktorý mieni údaje preniesť, neboli s tým v rozpore,

 

alebo

 

je nepochybne v záujme subjektu údajov a subjekt údajov vyjadril buď s týmto súhlas alebo okolnosti dovoľujú jasný predpoklad takého súhlasu.

 

(c) Príslušný orgán členského štátu, ktorý uskutočnil prenos alebo sprístupnenie príslušných údajov príslušnému orgánu, ktorý mieni ďalej ich preniesť alebo sprístupniť, dal svoj predchádzajúci súhlas na ich ďalší prenos.

 

Odôvodnenie

Existuje odôvodnenie povoliť prenos osobných údajov iným ako príslušným orgánom (pozri článok 12), ale návrh rámcového rozhodnutia neposkytuje žiadne odôvodnenie nevyhnutnosti prenosu osobných údajov na orgány „iné ako sú príslušné orgány“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Článok 15

Článok 15
Prenos príslušným orgánom v tretích krajinách alebo medzinárodným orgánom

vypúšťa sa

1. Členské štáty zabezpečia, že osobné údaje prijaté od príslušného orgánu iného členského štátu alebo ním sprístupnené, sa ďalej neprenesú príslušným orgánom v tretích krajinách alebo medzinárodným orgánom s výnimkou, ak je takýto prenos v súlade s týmto rámcovým rozhodnutím a najmä spĺňa všetky nasledujúce požiadavky:

 

a) Prenos je ustanovený zákonom ako určitá povinnosť alebo oprávnenie,

 

b) Prenos je nevyhnutný na účel, na ktorý boli príslušné údaje prenesené alebo sprístupnené alebo na účel predchádzania, vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania trestných činov alebo na účel predchádzania hrozbám voči verejnej bezpečnosti alebo osobe, okrem prípadov, kedy sú takéto zretele prevýšené potrebou ochrany záujmov alebo základných práv subjektu údajov,

 

c) Príslušný orgán iného členského štátu, ktorý uskutočnil prenos alebo sprístupnenie príslušných údajov príslušnému orgánu, ktorý mieni ďalej ich preniesť alebo sprístupniť, dal svoj predchádzajúci súhlas na ich ďalší prenos,

 

d) Zaistí sa primeraný stupeň ochrany údajov v tretích krajinách alebo medzinárodnými orgánmi, ktorým sú príslušné údaje prenesené.

2. Členské štáty zabezpečia, že posúdenie primeranosti stupňa ochrany, ktorú poskytuje tretia krajina alebo medzinárodný orgán, sa uskutoční vzhľadom na všetky okolnosti v prípade každého prenosu alebo kategórie prenosov. Posúdenie je predovšetkým výsledkom hodnotenia týchto prvkov: typ údajov, účely a trvanie spracovania, na ktoré boli údaje prenesené, krajina pôvodu a krajina koncového určenia, všeobecné a sektorové pravidlá zákona uplatňovaného v tretích krajinách alebo na príslušný orgán, profesné a bezpečnostné pravidlá, ktoré sa tu uplatňujú, ako aj existencia dostatočných ochranných opatrení zavedených prijímateľom prenosu.

 

3. Členské štáty a Komisia sa navzájom informujú o prípadoch, keď sa domnievajú, že tretia krajina alebo medzinárodný orgán nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany v zmysle odseku 2.

 

4. V prípade, že sa zistí v zmysle postupu ustanoveného v článku 16, že tretia krajina alebo medzinárodný orgán nezabezpečujú primeraný stupeň ochrany v zmysle odseku 2, členské štáty prijmú opatrenia nevyhnutné na predídenie akéhokoľvek prenosu osobných údajov do tejto tretej krajiny alebo príslušnému medzinárodnému orgánu.

 

5. V súlade s postupom uvedeným v článku 16 sa môže zistiť, či tretia krajina alebo medzinárodný orgán zabezpečujú primeraný stupeň ochrany v zmysle odseku 2 o ochrane súkromných životov a základných slobôd a práv jednotlivcov, z dôvodu svojho vnútroštátneho práva alebo medzinárodných záväzkov, ktorým sa zaviazal.

 

6. Výnimočne sa osobné údaje prijaté od príslušného orgánu iného členského štátu môžu ďalej preniesť príslušným orgánom v tretích krajinách alebo medzinárodným orgánom, v ktorých alebo ktorými nie je zabezpečený primeraný stupeň ochrany údajov, ak je to rozhodne nevyhnutné na ochranu základných záujmov členského štátu alebo na predídenie bezprostrednému vážnemu nebezpečenstvu, ktoré ohrozuje verejnú bezpečnosť alebo konkrétnu osobu alebo osoby.

 

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k článkom 8 c) a 12 c).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Článok 16

Článok 16

vypúšťa sa

Výbor

 

1. Ak sa odkazuje na tento článok, Komisii pomáha výbor zložený zo zástupcov členských štátov, ktorému predsedá zástupca Komisie.

 

2. Výbor prijme svoje pravidlá konania na návrh predsedu, ktorý vychádza zo štandardného rokovacieho poriadku, ktorý boli uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie.

 

3. Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení na realizáciu. Výbor poskytne svoje stanovisko k návrhu v časovej lehote, ktorú predseda môže ustanoviť v závislosti od naliehavosti záležitosti. Väčšina predloží stanovisko ako to ustanovuje článok 205 ods. 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, v prípade rozhodnutia, ktoré musí Rada prijať na návrh Komisie. Hlasy zástupcov členských štátov vo výbore sa vážia spôsobom, uvedeným v tomto článku. Predseda nehlasuje.

 

4. Komisia príjme navrhované opatrenia, ak sú v súlade so stanoviskom výboru. Ak navrhované opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru, alebo ak nebolo poskytnuté žiadne stanovisko, Komisia bezodkladne predloží Rade návrh týkajúci sa daných opatrení a oznámi to Európskemu parlamentu.

 

5. Rada môže o tomto návrhu rozhodnúť kvalifikovanou väčšinou do dvoch mesiacov od dátumu jeho predloženia Rade.

 

Ak v rámci tejto lehoty Rada kvalifikovanou väčšinou rozhodla, že s návrhom nesúhlasí, Komisia ho opätovne preskúma. Následne môže Rade predložiť pozmenený návrh, opätovne predložiť pôvodný návrh alebo predložiť legislatívny návrh. Ak po uplynutí tohto obdobia Rada neprijme navrhovaný vykonávací akt, ani neoznámi, že je proti návrhu vykonávacích opatrení, Komisia prijme navrhovaný vykonávací akt.

 

Odôvodnenie

Postup komitológie sa nevzťahuje na tretí pilier.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

Článok 18

Členské štáty zabezpečia, že príslušnému orgánu, od ktorého boli osobné údaje prijaté alebo ktorý ich sprístupnil, sa na požiadanie oznámi ich ďalšie spracovanie a dosiahnuté výsledky.

Členské štáty zabezpečia, že príslušnému orgánu, od ktorého boli osobné údaje prijaté alebo ktorý ich sprístupnil, sa oznámi ich ďalšie spracovanie a dosiahnuté výsledky.

Odôvodnenie

Príslušné orgány, ktoré poskytli údaje, musia byť informované o ich ďalšom použití.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

Článok 19 odsek 1 písmeno (c) zarážka 4 a (nová)

 

- lehoty na uchovávanie údajov

Odôvodnenie

Dotknutá osoba musí byť informovaná o lehote, počas ktorej sú uchovávané údaje, ktoré sa jej týkajú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

Článok 19 odsek 2 úvodná časť písmená (a) a (b)

2. Poskytnutie informácií ustanovené odsekom 1 sa zamieta alebo iba obmedzuje, ak je to nevyhnutné

2. Informácie stanovené v odseku 1 sa neposkytnú alebo sa ich poskytnutie obmedzí iba ak je to nevyhnutné

(a) na to, aby si kontrolór mohol náležite splniť svoje zákonom uložené povinnosti,

 

(b) na to, aby sa predišlo zaujatosti v prebiehajúcich vyšetrovaniach, pátraniach alebo konaniach alebo na splnenie zákonom uložených povinností príslušných orgánov,

(b) na to, aby sa predišlo zaujatosti v prebiehajúcich vyšetrovaniach, pátraniach alebo konaniach alebo na splnenie zákonom uložených povinností kontrolného orgánu a/alebo príslušných orgánov,

Odôvodnenie

Uspokojivé spracovanie údajom sa nesmie stať dôvodom odmietnutia poskytnúť informácie týkajúce sa dotknutej osoby. Znamenalo by to príliš veľkú a nejasnú výnimku z práv dotknutej osoby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45

Článok 19 odsek 4

4. Podľa odseku 2 sa dôvody zamietnutia alebo obmedzenia neposkytujú, ak ich oznámenie môže mať vplyv na účel zamietnutia. V takomto prípade kontrolór subjekt údajov oboznámi s možnosťou odvolať sa na príslušný dozorný orgán bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek zákonné opravné prostriedky a bez toho, aby bolo dotknuté vnútroštátne trestné konanie. Ak subjekt údajov podá odvolanie na dozorný orgán, ten jeho odvolanie preskúma. Dozorný orgán pri vyšetrovaní odvolania mu iba oznámi, či boli údaje spracované správnym spôsobom a ak neboli, či boli vykonané nejaké nevyhnutné opravy.

4. Podľa odseku 2 sa dôvody zamietnutia alebo obmedzenia neposkytujú, ak ich oznámenie môže mať vplyv na účel zamietnutia. V takomto prípade kontrolór subjekt údajov oboznámi s možnosťou odvolať sa na príslušný dozorný orgán bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek zákonné opravné prostriedky a bez toho, aby bolo dotknuté vnútroštátne trestné konanie. Ak subjekt údajov podá odvolanie na dozorný orgán, ten jeho odvolanie preskúma. Dozorný orgán pri vyšetrovaní odvolania informuje subjekt údajov o jeho výsledkoch.

Odôvodnenie

Dotknutá osoba musí byť informovaná o výsledku svojho odvolania vo všetkých prípadoch a nie iba v prípadoch, keď došlo k opravám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46

Článok 20 odsek 1 úvodná časť

1. V prípade, že údaje neboli získané od subjektu údajov alebo boli od neho získané bez jeho vedomia alebo bez jeho vedomia o tom, že sa zhromažďujú údaje, ktoré sa ho týkajú, členské štáty zabezpečia, že kontrolór alebo jeho zástupca musí v čase zaznamenávania osobných údajov alebo ak sa predpokladá ich sprístupnenie tretej strane, subjektu údajov bezplatne poskytnúť aspoň tieto informácie v primeranom časovom limite po prvom sprístupnení údajov, okrem prípadov, keď už ich vlastní alebo sa ukáže, že poskytnutie informácií je nemožné alebo by si vyžiadalo neprimerané úsilie:

1. V prípade, že údaje neboli získané od subjektu údajov alebo boli od neho získané bez jeho vedomia alebo bez jeho vedomia o tom, že sa zhromažďujú údaje, ktoré sa ho týkajú, členské štáty zabezpečia, že kontrolór alebo jeho zástupca musí v čase zaznamenávania osobných údajov alebo ak sa predpokladá ich sprístupnenie tretej strane, subjektu údajov bezplatne poskytnúť aspoň tieto informácie najneskôr po prvom sprístupnení údajov, okrem prípadov, keď už ich vlastní alebo sa ukáže, že poskytnutie informácií je nemožné alebo by si vyžiadalo neprimerané úsilie:

Odôvodnenie

Formuláciu „v primeranom časovom limite“ je možné interpretovať rôznymi spôsobmi. Je preto potrebné spresniť, že ak údaje neboli zhromaždené priamo dotknutou osobou, sú tieto informácie sprístupnené „najneskôr po prvom sprístupnení údajov“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47

Článok 20 odsek 2 úvodná časť a písmeno (a)

2. Informácie ustanovené v odseku 1 sa neposkytujú, ak to nie je nevyhnutné

2. Informácie ustanovené v odseku 1 sa neposkytujú, len ak to je nevyhnutné

(a) na to, aby si kontrolór mohol náležite splniť svoje zákonom uložené povinnosti,

 

Odôvodnenie

Uspokojivé spracovanie údajom sa nesmie stať dôvodom odmietnutia poskytnúť informácie týkajúce sa dotknutej osoby. Znamenalo by to príliš veľkú a nejasnú výnimku z práv dotknutej osoby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48

Článok 21 odsek 1 písmeno (c)

(c) hlásenie tretím stranám, ktorým sa tieto údaje oznámili, o akejkoľvek úprave, vymazaní alebo zablokovaní vykonaných v súlade s bodom b), pokiaľ sa neukáže, že to nie je možné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

      (c) hlásenie tretím stranám, ktorým sa tieto údaje oznámili, o akejkoľvek úprave, vymazaní alebo zablokovaní vykonaných v súlade s bodom b).

Odôvodnenie

Oznámenie o všetkých opravách by malo byť osobám zasielané systematicky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49

Článok 21 odsek 2 úvodná časť a písmeno (a)

2. Akýkoľvek akt, na ktorý je subjekt údajov oprávnený podľa odseku 1 sa zamietne, ak je to nevyhnutné

2. Akýkoľvek akt, na ktorý je subjekt údajov oprávnený podľa odseku 1 sa zamietne, len ak je to nevyhnutné

(a) na to, aby si kontrolór mohol náležite splniť svoje zákonom uložené povinnosti,

 

Odôvodnenie

Uspokojivé spracovanie údajov sa nesmie stať dôvodom odmietnutia poskytnúť informácie týkajúce sa dotknutej osoby. Znamenalo by to príliš veľkú a nejasnú výnimku z práv dotknutej osoby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50

Článok 22 a (nový)

 

Článok 22a

Automatizované individuálne rozhodnutia

 

1. Členské štáty poskytnú každej osobe právo, aby sa na ňu nevzťahovalo žiadne rozhodnutie alebo opatrenie s právnymi dôsledkami alebo osobu výrazne ovplyvňujú a ktoré sú založené len na automatizovanom spracovaní údajov na účely vyhodnotenia určitých osobných aspektov tejto osoby akými sú spoľahlivosť, správanie atď.

 

2. V súlade s ustanoveniami ostatných článkov tohto rámcového rozhodnutia členské štáty stanovia, že rozhodnutia v odseku 1 môžu byť použité, ak sú tieto rozhodnutia alebo opatrenia v súlade so zákonom, ktorý súčasne stanovuje opatrenia na ochranu zákonných záujmov subjektu údajov, akými sú dostupné prostriedky, ktoré mu umožnia získať informácie o automatizovanom spracovaní jeho osobných údajov a predloží svoje stanovisko, ak to nie je v rozpore s účelom, na ktorý boli údaje zhromažďované.

Odôvodnenie

Praktická skúsenosť dokazuje, že represívne zložky čoraz viac využívajú automatizované spracovávanie údajov, a preto je potrebné zahrnúť túto prax do predmetného rámcového rozhodnutia. Rozhodnutia založené výlučne na automatizovanom spracovávaní údajov by mali podliehať prísnym podmienkam a ochranným opatreniam, ak pre dotknutú osobu majú právny dôsledok alebo ak sa tejto osoby významným spôsobom dotýkajú. Tieto rozhodnutia alebo opatrenia sa nesmú povoliť, ak tak výslovne neuvádza právny predpis a musia sa stať predmetom vhodných opatrení na ochranu záujmov tejto osoby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51

Článok 24 odsek 1 pododsek 2

So zreteľom na stav techniky a cenu jej zavedenia, takéto opatrenia zabezpečia úroveň bezpečnosti primeranú rizikám, ktoré spracovanie a charakter údajov, ktoré si vyžadujú ochranu, predstavujú. Opatrenia sa považujú za nevyhnutné tam, kde úsilie, ktoré si vyžadujú, nie je neprimerané cieľu, ktorý majú v zmysle ochrany dosiahnuť.

So zreteľom na stav techniky a cenu jej zavedenia, takéto opatrenia zabezpečia vysokú úroveň bezpečnosti primeranú rizikám, ktoré spracovanie a charakter údajov, ktoré si vyžadujú ochranu, predstavujú.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52

Článok 24 odsek 2 bod (ja) (nový)

 

(ja) uskutočniť opatrenia systematického sledovania a podávania správ o účinnosti týchto bezpečnostných opatrení (systematická autokontrola bezpečnostných opatrení)

 

Odôvodnenie

Automatizované spracovávanie údajov musí byť systematicky kontrolované, aby sa zabezpečila jeho účinnosť a bezpečnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53

Článok 25 odsek 1 úvodná časť

1. Členské štáty zabezpečia, že každý kontrolór si vedie register všetkých operácií spracovania alebo súborov takýchto operácií, ktoré majú súžiť na jediný účel alebo na niekoľko súvisiacich účelov. Údaje obsiahnuté v registri zahŕňajú

1. Členské štáty zabezpečia, že každý kontrolór si vedie register všetkých operácií sprístupnenia a spracovania alebo súborov takýchto operácií, ktoré majú slúžiť na jediný účel alebo na niekoľko súvisiacich účelov. Údaje obsiahnuté v registri zahŕňajú

Odôvodnenie

V registri by mal byť zaznamenaný aj prístup k údajom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54

Článok 26 odsek 3

3. Členské štáty môžu tiež vykonať takéto kontroly v súvislosti s prípravou buď opatrenia vnútroštátneho parlamentu alebo opatrenia založeného na takomto legislatívnom opatrení, ktoré určuje charakter spracovania a ustanovuje primerané bezpečnostné opatrenia.

3. Pri vypracovávaní legislatívnych opatrení o spracovávaní údajov je potrebné konzultovať kontrolné orgány o ustanoveniach týkajúcich sa ochrany práv a slobôd jednotlivca.

Odôvodnenie

Za ochranu ľudských práv pri príprave legislatívnych opatrení týkajúcich sa spracovávania údajov sú zodpovedné kontrolné orgány a nie členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55

Článok 29 odsek 2

2. Členské štáty ustanovia účinné, primerané a odrádzajúce trestné postihy úmyselne spáchaných trestných činov znamenajúce vážne porušenia ustanovení prijatých podľa tohto rámcového rozhodnutia, najmä ustanovení, ktorých cieľom je zaistiť dôvernosť a bezpečnosť spracovania.

2. Členské štáty ustanovia účinné, primerané a odrádzajúce trestné postihy za úmyselne spáchané trestné činy alebo trestné činy z hrubej nedbanlivosti ktoré predstavujú vážne porušenia ustanovení prijatých podľa tohto rámcového rozhodnutia, najmä ustanovení, ktorých cieľom je zaistiť dôvernosť a bezpečnosť spracovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56

Článok 29 odsek 2 a (nový)

 

2bis. Členské štáty stanovia účinné, primerané a odstrašujúce trestné postihy za priestupky súkromných osôb zhromažďujúcich alebo spracúvajúcich osobné údaje v rámci výkonu verejnej funkcie, ktoré predstavujú vážne porušenie ustanovení prijatých v tomto rámcovom rozhodnutí, predovšetkým ustanovení o dôvernosti a bezpečnosti spracovávaných údajov.

Odôvodnenie

Ak súkromné osoby zhromažďujú a spracúvajú osobné údaje v rámci výkonu verejnej služby, vzťahujú sa na ne trestné sankcie za zneužívanie osobných údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57

Článok 30 odsek 4 pododsek 1 a (nový)

 

Každý kontrolný orgán venuje pozornosť požiadavke na kontrolu zákonnosti spracovávania údajov zo strany akejkoľvek osoby. Osoba by mala byť informovaná aspoň o skutočnosti, že kontrola sa uskutočnila.

Odôvodnenie

Kontrolný orgán musí mať právomoc overiť, či spracovávanie údajov bolo v súlade so zákonom a informovať o tom dotknutú osobu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58

Článok 31 odsek 2 pododsek 1

Každý člen pracovnej skupiny je menovaný inštitúciou, orgánom alebo orgánmi, ktoré zastupuje. Tam, kde členský štát menoval viac ako jeden dozorný orgán, tieto orgány vymenujú spoločného zástupcu.

Každý člen pracovnej skupiny je vymenovaný inštitúciou, orgánom alebo orgánmi, ktoré zastupuje v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi o zastúpení. Tam, kde členský štát vymenoval viac ako jeden dozorný orgán, tieto orgány vymenujú spoločného zástupcu.

Odôvodnenie

Účasť predsedu pracovnej skupiny na schôdzach novej skupiny podľa článku 29, ktorá bude vytvorená týmto rámcovým rozhodnutím, umožní rozvíjať komunikáciu a výmenu informácií medzi oboma skupinami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59

Článok 31 odsek 2 pododsek 2 a (nový)

 

Predseda pracovnej skupiny vytvorenej podľa článku 29 smernice 95/46/ES sa zúčastňuje na schôdzach pracovnej skupiny.

Odôvodnenie

Účasť predsedu pracovnej skupiny na schôdzach novej skupiny podľa článku 29, ktorá bude vytvorená týmto rámcovým rozhodnutím, umožní rozvíjať komunikáciu a výmenu informácií medzi oboma skupinami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60

Článok 31 odsek 3

3. Pracovná skupina prijíma rozhodnutia úplnou väčšinou zástupcov dozorných orgánov členských štátov.

3. Pracovná skupina prijíma rozhodnutia jednoduchou väčšinou zástupcov dozorných orgánov členských štátov a po konzultácii s európskym dozorným úradníkom na ochranu údajov.

Odôvodnenie

Európsky dozorný úradník na ochranu údajov zabezpečí súlad so smernicami v rámci prvého piliera.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61

Článok 34 a (nový)

 

Článok 34a

 

Najneskôr do dvoch rokov od dátumu uvedeného v článku 35 ods. 1 a v súlade s článkom 29, 30 ods. 1 písm. b) a článkom 31 ods. 1 písm. c) Zmluvy o Európskej únii predloží pracovná skupina vytvorená podľa článku 29 Komisii odporúčania s cieľom uviesť osobitné ustanovenia na ochranu údajov uplatniteľné na Europol, Eurojust a Colný informačný systém do súladu s týmto rámcovým rozhodnutím.

 

(20a) Europol, Eurojust a Colný informačný systém zachovajú tie predpisy o ochrane údajov, ktoré jasne stanovujú, že osobné údaje môžu byť spracovávané, konzultované alebo prenášané len na základe špecifickejších a/alebo prísnejších podmienok alebo obmedzení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62

Článok 34 b (nový)

 

                         Článok 34b 

 

Vzťah k Europolu, Eurojustu a Colnému informačnému systému

 

Najneskôr do roka od dátumu uvedeného v článku 35 ods. 1 Komisia predloží návrhy s ohľadom na vytvorenie pravidiel o ochrane údajov, ktoré budú uplatniteľné vo vzťahu k Europolu, Eurojustu a Colnému informačnému systému a budú v súlade s týmto rámcovým rozhodnutím.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie spravodajkyne k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu k článku 34 a. Keďže príslušné údaje sú mimoriadne citlivé, je nevyhnutné zabezpečiť rýchlejšie zosúladenie zásad ochrany údajov podľa tohto rámcového rozhodnutia so zásadami Europolu, Eurojustu a Colného informačného systému.

 • [1]  Ú. v. EÚ C ?, 1.3.2006, s.?.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Úvod

Odvtedy ako bol vytvorený tretí pilier, žiada Európsky parlament vytvorenie noriem na ochranu údajov v oblasti súdnej a policajnej spolupráce, ktoré by boli porovnateľné s platnými normami, ktoré sú súčasťou právnych predpisoch Spoločenstva. Tieto normy by mali nahradiť zásady, ktoré sú v súčasnosti stanovené v Dohovore 108 a Odporúčaní 87 Rady Európy. Vítame preto návrh Komisie, ktorý nadväzuje na žiadosť Parlamentu.

Na vytvorenie tohto nástroja existujú predovšetkým dva zásadné dôvody:

- vytvorenie európskeho priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti prinesie posilnenie výmeny informácií v oblastiach, ktoré patria do tretieho piliera, vrátane výmeny osobných údajov. Táto posilnená výmena musí spĺňať požiadavky Európskej únie v oblasti ochrany základných práv a musí byť v súlade s článkami 7 a 8 Charty základných práv (rešpektovanie súkromného života a ochrana osobných údajov);

- kvalitnejšia ochrana údajov umožní posilniť zásadu vzájomnej dôvery medzi príslušnými orgánmi a prispeje tiež k zlepšeniu európskej policajnej a súdnej spolupráce.

Návrh rámcového rozhodnutia (1), ktorý predložila Komisia, má osobitný význam vzhľadom na nedávne prijatie návrhu smernice o uchovávaní údajov spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb(2). Počas prijímania smernice k nej Európsky parlament pripojil výslovnú žiadosť, ktorá sa týkala rámcového rozhodnutia:

„...domnieva sa, že pokiaľ ide o prístup k údajom, je terajšia smernica len nevyhnutným prvým krokom a žiada Radu o lojálnu spoluprácu na urýchlenom prijatí príslušných záruk v kontexte rámcového rozhodnutia o ochrane a spracovaní údajov v rámci policajnej a súdnej spolupráce v trestných veciach.“

2. Súvislosti s ostatnými návrhmi (SIS II, VIS, zásada dostupnosti)         

Návrh rámcového rozhodnutia o ochrane osobných údajov v treťom pilieri súvisí s mnohými návrhmi, o ktorých sa v súčasnosti rokuje v Parlamente, predovšetkým s návrhmi, ktoré sa týkajú VIS (3), SIS(4), zásady dostupnosti(5) a interoperability európskych databáz v oblasti JAI(6), pretože tieto projekty predpokladajú vytvorenie databáz alebo prijatie opatrení, ktoré uľahčia prístup príslušných orgánov k osobným údajom.

Návrhy Spoločenstva týkajúce sa VIS a SIS II obsahujú takisto návrh, ktorý vychádza z tretieho piliera, a ktorého cieľom je sprístupniť údaje policajným a súdnym orgánom a umožniť ich využívanie. V oblasti ochrany osobných údajov by mali tieto návrhy odteraz jasne odkazovať na princípy tohto rámcového rozhodnutia.

Rámcové rozhodnutie by malo byť preto prijaté súčasne s návrhmi, ktoré sa týkajú SIS ll.

Návrh rámcového rozhodnutia tiež odkazuje na zásadu dostupnosti, podľa ktorej „by informácie nevyhnutné na boj proti trestnej činnosti mali prekračovať vnútorné hranice EÚ bez akýchkoľvek prekážok“ a to vďaka „ online prístupu pre donucovacie orgány v členských štátoch a pre úradníkov Europolu“.

Dostupnosti údajov však bránia dve veci:

„ - rozdiely v úrovni ochrany, ktoré bránia výmene dôverných informácií,

- neexistujúce spoločné pravidlá pre kontrolu zákonného využívania informácií získaných od iného členského štátu a obmedzené možnosti vyhľadať zdroj a účel informácií.“

Prijatie spoločných pravidiel na ochranu údajov určených na bezpečnostné účely je takisto základnou podmienkou uvedenia zásady dostupnosti do praxe. Samozrejme, napriek tomu, že je nevyhnutné prijať toto rámcové rozhodnutie na zabezpečenie dobrého fungovania zásady dostupnosti, jeho prijatie by nemalo ovplyvniť výsledky diskusie o týchto otázkach.

3. Prvé usmernenia spravodajkyne

Je potrebné zabezpečiť, aby zásady ochrany údajov v Európskej únií boli koherentné a jednotné aj medzi prvým a tretím pilierom. Zásady uvedené v smernici 95/46/ES by mali byť ústredným bodom európskeho práva a na ich základe by sa mali stanoviť všeobecné zásady ochrany údajov.

Ako spravodajkyňa si želám, aby boli do tretieho piliera v čo najväčšej možnej miere zahrnuté zásady ochrany údajov stanovené v smerniciach Spoločenstva, a aby tak bola zaručená rovnaká úroveň ochrany s ohľadom na špecifiká činnosti súdnych a policajných orgánov. Treba doplniť ustanovenia smernice 95/46/ES, napríklad prostredníctvom dodatočných ustanovení v oblasti súdnej a policajnej spolupráce v trestných veciach a súčasne zachovať súlad so všeobecnými princípmi stanovenými v právnych predpisoch Spoločenstva.

Je preto nevyhnutné, aby sa spoločné pravidlá na ochranu údajov vzťahovali na všetky údaje v súdnej a policajnej oblasti a neobmedzovali sa na cezhraničné výmeny medzi členskými štátmi. Vyjadrujem želanie podporiť široký rozsah pôsobnosti rámcového rozhodnutia, aby sa európske predpisy uplatňovali rovnakým spôsobom v rámci spracovávania údajov vo vnútri členských štátov.

Z pôsobnosti návrhu rámcového rozhodnutia je vylúčený Europol, Eurojust a Colný informačný systém, pretože majú vlastné pravidlá na ochranu údajov. S cieľom zabezpečiť súdržnosť pravidiel na ochranu údajov, aj prostredníctvom agentúr a iných organizácií vytvorených Európskou úniou, je potrebné, aby sa uľahčilo priblíženie osobitných pravidiel týchto orgánov k rámcovému rozhodnutiu.

Navrhujem pridať do záverečných ustanovení nový článok žiadajúci Komisiu, aby do dvoch rokov predložila návrh, ktorý bude žiadať o možnosť uplatňovať pravidlá na ochranu údajov aj na Europol, Eurojust a Colný informačný systém.

Zhromažďovanie údajov sa musí obmedziť na osobitné účely a musí dodržiavať zásadu proporcionality a zásadu nevyhnutnosti. Každé následné spracovanie údajov musí prebiehať podľa vymedzených pravidiel a je nutné prísne obmedziť ďalšie odovzdávanie údajov na účely, ktoré sa líšia od účelov, na ktoré boli údaje zhromaždené. Okrem toho navrhujem zahrnúť do článku 7 opatrenie na automatické vymazanie osobných údajov po uplynutí stanovenej lehoty.

Rôzne kategórie údajov (podozrivé osoby, odsúdení, obete, svedkovia atď.) sa spracúvajú a sú chránené rôznymi spôsobmi. Navrhujem doplniť do článku 4 odsek, ktorý spresní, že údaje týkajúce sa osôb, ktoré nie sú podozrivé, sa môžu využiť len na tie účely, na ktoré boli zhromaždené.

Navyše treba doplniť do článku 6 osobitné ochranné opatrenia týkajúce sa DNA a biometrických údajov, aby sa tak zabezpečila kvalita údajov a dodržali sa základné práva pri ich využívaní.

Tento nástroj nám umožní stanoviť podmienky prístupu príslušných orgánov k týmto údajom. Je potrebné stanoviť podmienky prístupu k údajom, ktoré uchovávajú súkromné osoby ako sa uvádza v smernici o uchovávaní údajov. Navrhujem doplniť nový článok za článok 14, ktorý spresní, že prístup k týmto údajom sa bude poskytovať individuálne, na presne stanovený účel a pod dohľadom súdnych orgánov členských štátov.

Čo sa týka úlohy súkromných osôb pri správe a spracovávaní údajov v mene verejného orgánu a v záujme bezpečnosti, navrhujem podmieniť vykonávanie tejto činnosti dodržiavaním veľmi prísnych opatrení, ktoré budú upravené vnútroštátnymi právnymi predpismi, za ktorých porušenie budú stanovené trestné postihy.

V rámci medzinárodnej spolupráce v oblasti boja proti závažnej organizovanej trestnej činnosti nie je možné úplne vylúčiť presun údajov orgánom tretích krajín. Musí však musí podliehať prísnej kontrole. V prvom rade sa tretej krajine poskytnú údaje len v prípade, ak dokáže zabezpečiť zodpovedajúcu úroveň ochrany údajov. V druhom rade sa zhodnotí kvalita údajov, ktoré poskytla tretia krajina, aj z hľadiska základných práv. Európske inštitúcie nemôžu využívať žiadne údaje získané pri mučení.

Do tohto rámcového rozhodnutia je potrebné pridať otázku prístupu k automatizovaným rozhodnutiam, tak ako v prípade iných nástrojov na ochranu údajov. Stále vyšší počet európskych databáz skutočne umožňuje automatizovaný prístup orgánov k údajom, ktoré zhromažďujú orgány iného členského štátu. Takýto automatizovaný prístup však nesmie ohroziť základné práva. Navrhujem vloženie nového článku, ktorý spresní, že rozhodnutie, ktoré má dosah na osobu, nie je možné prijať výlučne na základe automatizovaného spracovania jeho údajov. Okrem toho je potrebné spresniť prostredníctvom pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, že pri prístupe príslušných represívnych zložiek k týmto databázam a pri ich využívaní, je potrebné dodržiavať zásady a ustanovenia tohto rámcového rozhodnutia.

[1]

 • [1]  Návrh rámcového rozhodnutia Rady o ochrane osobných údajov spracovávaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce (SEC(2005)1241) KOM(2005)0475-CNS 2005/0202
  2 pozri text schválený v EP 14.12.2005 (P6_TA-PROV(2005)0512)
  3 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a rady o vízovom informačnom systéme (VIS a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (SEC(2004)01628)KOM(2005)0835 - COD 2004/0287
  4 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení, prevádzke a používaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II ) KOM(2005)0236-COD2005/0106.
  Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady , ktoré sa týka útvarov zodpovedných za vydávanie osvedčení o registrácii vozidiel v členských štátoch do Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS ll) KOM(2005)0237 - COD 2005/0010.
  Návrh rozhodnutia Rady o zavedení, prevádzke a používaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II ) KOM(2005)0230-CNS 2005/0103.
  5 Návrh rámcového rozhodnutia rady o výmene informácií na základe zásady dostupnosti (SEC(2005)1270) KOM(2005)0490 - CNS2005/0207
  6 Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o zlepšovaní efektívnosti, posilňovaní interoperability a synergii medzi európskymi databázami v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí KOM(2005)0597

POSTUP

Názov

Návrh rámcového rozhodnutia Rady o ochrane osobných údajov spracovávaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach

Referenčné čísla

KOM(2005)0475 – C6‑0436/2005 – 2005/0202(CNS)

Dátum konzultácie v EP

13.12.2005

Gestorský výbor
  dátum oznámenia na schôdzi

LIBE
19.1.2006

Výbory požiadané o stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

 

 

 

 

 

Bez predloženia stanoviska
  dátum rozhodnutia

 

 

 

 

 

Rozšírená spolupráca
  dátum oznámenia na schôdzi

 

 

 

 

 

Spravodajkyňa
  dátum menovania

Martine Roure

26.9.2005

 

Predchádzajúci spravodajca

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

 

Námietky voči právnemu základu   dátum stanoviska JURI

 

/

 

Zmena výšky finančných prostriedkov
  dátum stanoviska BUDG

 

 

 

Konzultácia s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom - dátum rozhodnutia na schôdzi

 

Konzultácia s Výborom regiónov - dátum rozhodnutia na schôdzi

 

Prerokovanie vo výbore

21.2.2006

21.3.2006

27.4.2006

 

 

Dátum prijatia

15.5.2006

Výsledok záverečného hlasovania

jednomyseľne

 

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maria Carlshamre, Giusto Catania, Carlos Coelho, Fausto Correia, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Romano Maria La Russa, Sarah Ludford, Antonio Masip Hidalgo, Claude Moraes, Lapo Pistelli, Martine Roure, Inger Segelström, Antonio Tajani, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Camiel Eurlings, Giovanni Claudio Fava, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marie-Line Reynaud

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Panagiotis Beglitis, Emine Bozkurt, Pasqualina Napoletano

Dátum predloženia

18.5.2006

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

Stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu. Očakávané prijatie 30.5. 2006.