Postopek : 2005/0019(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0209/2006

Predložena besedila :

A6-0209/2006

Razprave :

Glasovanja :

PV 06/07/2006 - 6.1
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2006)0303

POROČILO     *
PDF 189kWORD 170k
9.6.2006
PE 370.299v02-00 A6-0209/2006

o predlogu Direktive Sveta o spremembi Direktive 77/388/EGS v zvezi z nekaterimi ukrepi za poenostavitev postopka za računanje davka na dodano vrednost in za pomoč pri preprečevanju utaje in izogibanja davkom, ter o preklicu nekaterih odločb o dovoljenju odstopanj

(KOM(2005)0089 – C6‑0100/2005 – 2005/0019(CNS))

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalec: Christoph Konrad

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za proračunski nadzor
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Sveta o spremembi Direktive 77/388/EGS v zvezi z nekaterimi ukrepi za poenostavitev postopka za računanje davka na dodano vrednost in za pomoč pri preprečevanju utaje in izogibanja davkom, ter o preklicu nekaterih odločb o dovoljenju odstopanj

(KOM(2005)0089 – C6‑0100/2005 – 2005/0019(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2005)0089)(1),

–   ob upoštevanju člena 93 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6‑0100/2005),

–   ob upoštevanju člena 51 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in mnenja Odbora za proračunski nadzor (A6–0209/2006),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, da ustrezno spremeni predlog v skladu s členom 250(2) Pogodbe ES;

3.  poziva Svet, da obvesti Parlament, ali namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

4.  poziva Svet, da se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava predlog Komisije bistveno spremeniti;

5.  naroči predsedniku, da stališče predloži Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija  Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

UVODNA IZJAVA 1 A (novo)

 

(1a) Da bi Skupnosti zaščitili pred finančno škodo na področju DDV, zlasti škodo, ki nastane zaradi goljufivih ali drugih nezakonitih čezmejnih dejavnosti, k čemur so se države članice zavezale v členu 280 Pogodbe, morajo države članice tesno sodelovati z Evropskim uradom za boj proti goljufijam (OLAF).

Predlog spremembe 2

UVODNA IZJAVA 9 A (novo)

 

(9a) Davčna pristojnost držav članic mora ob predloženi pobudi ostati nedotakljiva.

Predlog spremembe 3

UVODNA IZJAVA 9 B (novo)

 

(9b) Racionalizacija odstopanj mora biti ob učinkovitem preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom le manjši del obširnega programa reforme ureditve o DDV v EU in zato je treba uvesti dodatne reforme ureditve DDV med drugim s ciljem preprečevanja davčnih goljufij, za posodobitev in poenostavitev, na primer finančnih storitev, e-storitev, dvojnega obdavčevanja in javnih storitev.

Predlog spremembe 4

UVODNA IZJAVA 9 D (novo)

(9d) Merila, ki jih je treba upoštevati v primeru kakršnih koli sprememb sistema pobiranja DDV, so učinkovitost pobiranja davkov, enakost davčne obravnave in izvedljivost v poslovanju podjetij.

Obrazložitev

Ob upoštevanju raznolikosti in kompleksnosti sedanje zakonodaje o DDV je treba vse politične cilje pri kakršni koli spremembi sistema doseči na čim bolj preprost način. Rezultat morajo biti pravne določbe, ki jih je laže uporabiti in so bolj učinkovite.

Predlog spremembe 5

ČLEN 1, TOČKA 1

Člen 4, odstavek 4 (Direktiva 77/388/EGS)

(1) Členu 4(4) se doda naslednji pododstavek:

črtano

„Ko država članica uporabi možnost, zagotovljeno v drugem pododstavku, mora zagotoviti, da uporaba te možnosti ne ustvari neupravičene koristi ali neupravičene škode za davčne zavezance.“

 

Obrazložitev

Pravni pogoji za to določbo so nejasni in zato povzročajo nevarnost pravne negotovosti in/ali zlorabe oblike.

Predlog spremembe 6

ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 5, odstavek 8, drugi stavek (Direktiva 77/388/EGS)

(2) Drugi stavek v členu 5(8) se zamenja z naslednjim:

črtano

„Ko je to ustrezno in če prejemnik ni dolžan plačevati polnega davka, lahko države članice sprejmejo potrebne ukrepe za preprečevanje izkrivljanja konkurence. Države članice zagotovijo, da se ne dodeli nobena neupravičena korist ali škoda.“

 

Obrazložitev

Glej predlog spremembe 2.

Predlog spremembe 7

ČLEN 1, TOČKA 7

Člen 21, odstavek 2, točka (c a) (novo) (Direktiva 77/388/EGS)

 

(ca) Razmejitev teh storitev, za katere prejemnik, ki je davčni zavezanec, dolguje davek, od drugih storitev, za katere dobavitelji storitev kot doslej dolgujejo davke, mora biti za podjetja jasna in nesporno razpoznavna ter obvladljiva.

Obrazložitev

V interesu podjetij je poskrbeti, da je opredelitev sektorjev, za katere velja obrnjena davčna obveznost, natančna in nesporna, in da je razmejitev storitev, ki kot do zdaj potrebujejo izračun dobaviteljev, jasna. Negotovosti in spori o načinu izstavljanja računa povzročajo podjetjem dodatno birokratsko in finančno breme.

Predlog spremembe 8

ČLEN 1, TOČKA 7 A (novo)
Člen 30 a (novo) (Direktiva 77/388/EGS)

 

(7a) Vstavi se naslednji člen:

Člen 30a

Da bi preprečili čezmejne davčne goljufije, ki škoduje finančnim interesom Skupnosti, še zlasti davčne goljufije v obliki davčnega vrtiljaka, države članice pozivajo svoje pristojne organe, da v primeru suma goljufije na tem področju tesno sodelujejo z Evropskim uradom za boj proti goljufijam (OLAF). Komisija v skladu s členom 280(5) Pogodbe Evropskemu parlamentu v okviru letnega poročila poroča o napredku na tem področju."

Predlog spremembe 9

ČLEN 1, TOČKA 7 B (novo)

Člen 34 a (novo) (Direktiva 77/388/EGS)

 

(7b) Vstavi se naslednji člen:

Člen 34a

Za opredelitev najboljše dolgoročne ureditve za pobiranje DDV v Evropski uniji Komisija pripravi obširen primerjalen povzetek, v okviru katerega bo ocenila nacionalna stališča o tem področju in nazorno navedla različne posledice, povezane s prehodom na mehanizem obrnjene davčne obveznosti, ter prednosti in slabosti za države članice in podjetja, dejavna v Evropski uniji."

(1)

Še neobjavljeno v UL.


OBRAZLOŽITEV

I.         Zakonodajno ozadje

Prva direktiva o DDV sega v leto 1967(1) in je prva politična in zakonita zaveza EU za uvedbo skupnega sistema DDV v podporo cilju oblikovanja trdnega in konkurenčnega skupnega trga z „združljivimi“ sistemi DDV in do zgodnjih 70. let so vse države članice že uvedle skupen sistem DDV.

Sledila je Šesta direktiva o DDV(2), ki v splošnem uvaja enako davčno osnovo za transakcije. Pozneje je Komisija v skladu z „Belo knjigo o enotnem trgu“ iz leta 1985 sestavila paket predlogov o tej temi. Vlade predlogov vseeno niso sprejele in postalo je jasno, da do določenega roka, leta 1993, ne bo mogoče sprejeti skupnega stališča. Svet je zato odločil, da uvede prehodni sistem, ki odpravlja davčni nadzor na mejah. Od takrat se sistem DDV, ki naj bi bil prehoden (in bi moral konec leta 1996 nehati veljati), uporablja v trgovini v celotni EU.

II.       Vzroki spremembe in cilji predloga

Leta 1996 je Komisija ponovno sestavila predlog o uvedbi skupnega sistema. Kljub temu, da je bil pristop iz leta 1987 (takojšen prehod), ki je vzbudil veliko pozornosti, opuščen in je predlog iz leta 1996 predvideval postopno preusmeritev, se je kmalu izkazalo, da ga bo težko izvajati.

Zaradi skladnosti novih pobud z obstoječo zakonodajo se je Komisija usmerila k izboljšanju zdajšnjih „prehodnih“ ureditev. Nova strategija je bila objavljena leta 2000(3) in vključena priporočila so vsebovala eno večjo pripombo, in sicer da zdajšnji sistem DDV podjetjem povzroča čezmerne stroške in omejitve. Oktobra 2003 je Komisija izdala revidirano strategijo. Predlog se lahko obravnava kot „ukrep racionalizacije“ s skupnim ciljem spreminjanja Šeste direktive o DDV, ki bo državam članicam zagotovil neobvezne določbe za hitro sprejetje zakonsko veljavnih ukrepov za boj proti nelojalni konkurenci, preprečevanje izpada davčnih prihodkov in poenostavitev postopka za računanje DDV.

–         Odstopanja: odstopanja v členu 27, ki državam članicam dovoljujejo, da uvedejo posebne ukrepe za poenostavitev pobiranja davkov in usmerjanje k težavam davčnih utaj ali izogibanja davkom. Do zdaj se uporablja okoli 140 odstopanj, število pa se bo še povečalo. Ob zavedanju pomanjkanja preglednosti in pravne gotovosti si je Komisija začela prizadevati, da ta pojav racionalizira z uvedbo nekaterih posameznih odstopanj, ki so zelo učinkovita, veljajo za vse države članice in so neobvezna, ne da bi pridobila dovoljenja, kot je zdajšnja praksa. Komisija je prepričana, da bi širša uporaba teh odstopanj zaščitila lojalna podjetja pred konkurenčnimi prednostmi tistih,

         izogibanje davku in davčna utaja: v členu 22(8), ki državam članicam omogoča, da predpišejo druge obveznosti, za katere menijo, da so potrebne pri pobiranju DDV

–         poenostavitev davčne uporabe: v naslovu XIV, ki omogoča neobvezno uporabo postopka poenostavitve pobiranja DDV ali oprostitve davka nekaterih davčnih zavezancev (posebne sheme za mala podjetja, kmete itd.) Neobveznost te določbe je povzročila, da so se postopki poenostavitve med državami članicami znatno razlikovali in tako povzročili zmedo.

V skladu s razvrstitvijo Komisije obstajajo tri skupine ukrepov, določenih v predlogu, in sicer naslednji:

Previdnostni ukrepi: ne izhajajo neposredno iz odstopanj

–         okrepitev preventivnih določb na področjih „razvrstitve“ (zakonska neodvisnost, toda tesna finančna, gospodarska in organizacijska povezava med davčnimi zavezanci) in premestitve delujočih podjetij (premestitev v celoti ali le del premoženja);

–         pojasnitev prilagoditev odbitkov, povezanih z investicijskim blagom (člen 20(2) in (3)), lahko enako velja za investicijske storitve, tj. predstavljajo dolgoročno naložbo;

Manjše določbe:

–         neobvezna razširitev posebnih ukrepov v zvezi s trgovanjem z zlatom za preprečevanje izogibanju plačila DDV na investicijsko zlato (oproščeno DDV), ki se uporablja kot surovina za proizvodnjo izdelkov široke uporabe (DDV se računa na dobavo);

Glavne določbe:

–         neobvezne določbe v določenih okoliščinah in ne pri običajnih vsakodnevnih transakcijah omogočajo vrednotenje/ponovno vrednotenje dobav po vrednosti na odprtem trgu, ki je eno najbolj občutljivih področij izogibanja davkom;

–         razširitev uporabe neobveznega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za določene dobave, izvedene davčnim zavezancem: storitve v zvezi z zgradbami in povezane dobave osebja; odpadki, ostanki in materiali, ki jih je mogoče reciklirati; zemljišča in zgradbe, za katere je bila uporabljena možnost za obdavčitev; blago, vzeto kot jamstvo; blago, prodano med uveljavljanjem pravic prevzemnika po odstopu pridržane lastninske pravice; določena zemljišča in zgradbe po sodni likvidaciji. Ta področja državam članicam povzročajo težave, zakonite določbe pa so nezadostne.

III.      Mnenje poročevalca

Poročevalec se zavzema za in podpira cilj te pobude Komisije. Zdaj države članice v skladu z individualnimi ureditvami uporabljajo okoli 140 nacionalnih odstopanj od veljavne uredbe o DDV, ki pogosto povzročajo enake goljufije pri DDV. Zaradi širitve EU narašča težnja po novih zahtevkih za nacionalna odstopanja. Združitev odstopanj za preprečevanje davčnih utaj in izogibanja davkom, ki že veljajo v nekaterih državah EU in so učinkovita, se pozdravlja, ker jih lahko vse države EU uporabljajo pri preprečevanju davčnih goljufij, če tako želijo. Zgostitev in poenostavitev veljavnih določb omogočata hitro uporabo sredstev, ne da bi vsaka država članica morala sama vlagati zahtevke za odstopanja, ki so morebiti čisto podvajanje aktivnih zahtevkov drugih držav. Zlasti za srednje- in vzhodnoevropske države EU bo tako preprečevanje goljufij pri DDV postalo znatno preglednejše in instrumenti hitreje izvedljivi. Tako lahko preprečevanje davčnih utaj v EU postane učinkovitejše in hitrejše, ne da bi bilo treba pri tem temeljito spremeniti sistem računanja DDV v Evropi. Podjetjem in državam EU zagotavlja več pravne varnosti. Razen tega je v primerih, ko ima davčni dolžnik finančne težave, predvidena zgostitev nepreglednih odstopanj z ukrepi.

V nekaterih državah članicah se pri iskanju učinkovitih metod proti goljufijam na področju prometnega davka že dolgo razpravlja o temeljiti spremembi sistema računanja DDV. Pri tem se zdi, da ima model obrnjene davčne obveznosti za podjetja, ki pridobijo blago ali storitev, nekatere prednosti. Njegovi zagovorniki so prepričani, da bi ta sistem lahko učinkovito preprečil organizirane nacionalne in mednarodne davčne goljufije. Prav srednje velika podjetja so pogosto žrtve goljufij na področju prometnega davka, tako da mora biti zmanjšanje te obremenitve pomemben cilj podjetniške politike EU. Nasprotniki spremembe sistema menijo, da prav srednje velikim podjetjem ob uvedbi modela obrnjene davčne obveznosti grozijo večje obremenitve in višji administrativni stroški. Poročevalec priporoča Komisiji, ki je do zdaj zavračala spremembo sistema, da dejavno in intenzivno spremlja razpravo držav članic o teh vprašanjih, ki so pomembna za države EU in tudi podjetja, da se najde prava rešitev. Komisija mora v ta namen predložiti obsežen primerjalen povzetek, ki bo obravnaval različne nacionalne razmisleke ter navajal negativne in pozitivne posledice morebitne spremembe sistema. Komisija mora Parlament na zgodnji stopnji in redno vključevati v to razpravo.

Ne glede na to temeljno vprašanje, ki ga bo treba pojasniti v prihodnosti, predložen osnutek Komisije tudi ne obravnava nove pobude Komisije, ampak smiselno poenostavitev, pripravo in deloma tudi prilagoditev obstoječih pravil. Ta morajo biti državam članicam na voljo kot druga možnost poleg še naprej veljavnih pravil in nacionalnih odstopanj za preprečevanje davčnih utaj in izogibanja davkom. Državam teh pravil ni treba uporabljati ali lahko uporabljajo le nekatera, na primer v zvezi s posebnimi osebami, ki so goljufali pri davkih, v njihovih državah in ne z vsemi podjetniki. Tudi v prihodnosti bodo imele možnost, če bo potrebno, da v posebnih primerih vložijo zahtevke za nacionalna odstopanja. Že leta 2004 je Komisija izboljšala in povečala preglednost postopka vlaganja zahtevkov za odstopanja (Direktiva 2004/7/ES). V vsakem primeru je treba pozdraviti začetek predložene pobude in ciljno ter zdaj hitro ukrepanje za preprečevanje davčnih goljufij.

Komisija uvaja model obrnjene davčne obveznosti v zelo omejenem obsegu v nekaterih primerih: Prilagoditev odbitkov, kot velja za „investicijsko blago“ (pojem opredelijo države članice), zdaj izrecno velja tudi za tiste storitve, ki imajo lastnosti „investicijskega blaga“ in se jih tako obravnava. To so storitve, ki se v podjetju uporabljajo za daljše obdobje. V nekaterih panogah je plačilo DDV zlasti težko dokazati, in sicer v gradbeništvu in odvozu nekaterih odpadkov. Nova priloga M navaja, katere oblike odpadnega materiala to zadeva. Prav tukaj je v interesu podjetij poskrbeti, da je opredelitev sektorjev, za katere velja obrnjena davčna obveznost, natančna in nesporna, in da je razmejitev storitev, ki kot do zdaj potrebujejo izračun dobaviteljev, jasna. Negotovosti in spori o načinu izstavljanja računa podjetjem povzročajo dodatno birokratsko in finančno breme ter bi bili tako prej kontraproduktivni. Zato jih je treba preprečiti.

To je smiseln predlog za predelavo veljavnih pravil, kjer pa nacionalno odločanje ostane nedotaknjeno. Usklajevanje računanja DDV je po mnenju poročevalca edina davčna politika, ki mora biti urejena na evropski ravni. Ne glede na to je davčna konkurenčnost glavni element pozitivnega gospodarskega razvoja v državah EU in jo je treba nujno obdržati.

(1)

Direktiva Sveta 67/227/EGS z dne 11. aprila 1967 [UL 71, 14.4.1967].

(2)

Direktiva Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 [UL L 145, 13.6.1977].

(3)

COM(2000) 348 z dne 7. junija 2000.


MNENJE Odbora za proračunski nadzor (4.5.2006)

za Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 77/388/EGS v zvezi z nekaterimi ukrepi za poenostavitev postopka za računanje davka na dodano vrednost in za pomoč pri preprečevanju utaje in izogibanja davkom, ter o preklicu nekaterih odločb o dovoljenju odstopanj

(KOM(2005)0089 – C6‑0100/2005 – 2005/0019(CNS))

Pripravljavec mnenja: Herbert Bösch

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Svet lahko v skladu s členom 27 Šeste direktive o DDV(1) in na predlog Komisije soglasno dovoli kateri koli državi članici, da uvede posebne ukrepe za odstopanje od določb Šeste direktive o DDV, da tako poenostavi postopek za računanje davkov ali prepreči nekatere oblike utaje ali izogibanja davkom.

Do sedaj so lahko države članice uporabljale več kot 140 odstopanj. To število se bo v bližnji prihodnosti povečalo, kajti države članice, ki so se 1. maja 2004 pridružile Evropski uniji, sedaj vlagajo zahtevke za odstopanja. Poleg tega bodo v razmeroma kratkem času skoraj zagotovo v svojih zakonodajah naletele na druge posebne ukrepe, ki bodo zahtevali pravno podlago Skupnosti.

Komisija se je v svojem sporočilu Svetu in Evropskemu parlamentu z dne 7. junija 2000 o strategiji za izboljšanje delovanja sistema DDV v okviru notranjega trga(2) zavezala k racionalizaciji nekaterih od številnih odstopanj, ki se sedaj uporabljajo. V svojem sporočilu z dne 20. oktobra 2003(3) o pregledu in posodobitvi strategije je Komisija podprla svoj namen. V okviru racionalizacije bi lahko s spremembo Šeste direktive o DDV vse države članice uporabljale nekatera posamezna odstopanja. Vključena bi bila tista odstopanja, ki so bila dokazano učinkovita in so obravnavala težave, skupne več kot eni državi članici.

Številna odstopanja in podobne težave, ki jih obravnavajo, kažejo na dejstvo, da je pobiranje DDV v zadnjih letih postalo zelo resno vprašanje tudi zaradi izogibanja DDV-ju in goljufij.

Davčne goljufije, zlasti t.i. posli v obliki davčnega vrtiljaka znotraj Skupnosti, letno povzročijo veliko škodo. Ifo-inštitut za ekonomske raziskave ocenjuje, da je Nemčija v obdobju od 2003 do 2005 izgubila 17.000 do 18.000 milijonov evrov nacionalnih davčnih prihodkov, eno tretjino tega zneska predstavljajo čezmejne goljufije. Druge države članice prav tako beležijo izgube pri prihodkih iz naslova DDV v milijardnih zneskih, ki predstavljajo do 10 % njihovih skupnih prihodkov.

S tem v zvezi je treba opozoriti na dejstvo, da se pri zbiranju lastnih sredstev iz naslova DDV upoštevajo samo dejanski prihodki in da izgube ogrožajo delovanje sistema virov lastnih sredstev Skupnosti.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija  Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

UVODNA IZJAVA 1 A (novo)

 

(1a) Da bi Skupnosti zaščitili pred finančno škodo na področju DDV, zlasti škodo, ki nastane zaradi čezmejnih dejavnosti, k čemur so se države članice zavezale v členu 280 Pogodbe, morajo države članice tesno sodelovati z Evropskim uradom za boj proti goljufijam (OLAF).

Predlog spremembe 2

ČLEN 1, TOČKA 7 A (novo)

Člen 30 a (novo) (Direktiva 77/388/EGS)

 

(7a) Vstavi se naslednji člen:

Člen 30a

Da bi preprečili čezmejne davčne goljufije, še zlasti davčne goljufije v obliki davčnega vrtiljaka, ki škoduje finančnim interesom Skupnosti, države članice pozivajo svoje pristojne organe, da v primeru suma goljufije na tem področju tesno sodelujejo z Evropskim uradom za boj proti goljufijam (OLAF). Komisija v skladu s členom 280(5) Pogodbe redno poroča Evropskemu parlamentu v okviru letnega poročila o napredku na tem področju."

Predlog spremembe 3

ČLEN 1, TOČKA 7 B (novo)

Člen 34 a (novo) (Direktiva 77/388/EGS)

 

(7b) Vstavi se naslednji člen:

Člen 34a

Da bi opredelili najboljšo dolgoročno ureditev za pobiranje DDV v Evropski uniji, bo Komisija pripravila obširen primerjalen povzetek, v okviru katerega bo ocenila nacionalna stališča o tem področju in nazorno navedla različne posledice, povezane s prehodom na mehanizem obrnjene davčne obveznosti, ter prednosti in slabosti za države članice in podjetja, dejavna v Evropski uniji."

POSTOPEK

Naslov

Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive 77/388/EGS v zvezi z nekaterimi ukrepi za poenostavitev postopka za računanje davka na dodano vrednost in za pomoč pri preprečevanju utaje in izogibanja davkom, ter o preklicu nekaterih odločb o dovoljenju odstopanj

Referenčni dokumenti

KOM(2005)0089 – C6-0100/2005 – 2005/0019 (CNS)

Pristojni odbor

ECON

Mnenje pripravil
  Datum razglasitve na zasedanju

CONT
27.4.2005

Okrepljeno sodelovanje – datum razglasitve na zasedanju

 

Pripravljavec/-ka mnenja
  Datum imenovanja

Herbert Bösch
20.4.2005

Nadomeščeni/-a pripravljavec/-ka mnenja

 

Obravnava v odboru

19.4.2006

 

 

 

 

Datum sprejetja

4.5.2006

Izid končnega glasovanja

+:

-:

0:

13

 

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Herbert Bösch, Paul van Buitenen, Simon Busuttil, Szabolcs Fazakas, Ingeborg Gräßle, Ona Juknevičienė, Nils Lundgren, Hans-Peter Martin, Jan Mulder, Borut Pahor, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Kyösti Virrankoski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Janusz Wojciechowski

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

 

(1)

Šesta direktiva Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonov držav članic v zvezi s prometnimi davki − Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za obdavčitev (UL L 145, 13.6.1977, str. 1). Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/18/ES (UL L 51, 22.2.2006, str. 12).

(2)

KOM(2000)0348.

(3)

KOM(2003)0614.


POSTOPEK

Naslov

Predlog Direktive Sveta o spremembi Direktive 77/388/EGS v zvezi z nekaterimi ukrepi za poenostavitev postopka za računanje davka na dodano vrednost in za pomoč pri preprečevanju utaje in izogibanja davkom, ter o preklicu nekaterih odločb o dovoljenju odstopanj

Referenčni dokumenti

KOM(2005)0089 – C6-0100/2005 – 2005/0019(CNS)

Datum posvetovanja z EP

14.4.2005

Pristojni odbor
  Datum razglasitve na zasedanju

ECON
27.4.2005

Odbori, zaprošeni za mnenje
  Datum razglasitve na zasedanju

CONT
27.4.2005

 

 

 

 

Odbori, ki niso dali mnenja
  Datum sklepa

 

 

 

 

 

Okrepljeno sodelovanje
  Datum razglasitve na zasedanju

 

 

 

 

 

Poročevalec/-ka
  Datum imenovanja

Christoph Konrad
11.4.2005

 

Nadomeščeni/-a poročevalec/-ka

 

 

Poenostavljeni postopek – datum sklepa

 

Oporekanje pravni podlagi
  Datum mnenja JURI

 

 

 

Popravek finančne ocene sredstev
  Datum mnenja BUDG

 

 

 

Posvetovanje EP z Ekonomsko-socialnim odborom – datum sklepa na zasedanju

 

Posvetovanje z Odborom regij – datum sklepa na zasedanju

 

Obravnava v odboru

23.1.2006

20.3.2006

18.4.2006

 

 

Datum sprejetja

30.5.2006

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

40

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, David Casa, Jan Christian Ehler, Jonathan Evans, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Karin Riis-Jørgensen, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Harald Ettl, Donata Maria Assunta Gottardi, Werner Langen, Andrea Losco, Giovanni Pittella, Gilles Savary

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

María del Pilar Ayuso González, Godfrey Bloom, Ville Itälä, Holger Krahmer

Datum predložitve

9.6.2006

 

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)

...

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov