Pranešimas - A6-0222/2006Pranešimas
A6-0222/2006

PRANEŠIMAS dėl Nyderlandų Karalystės iniciatyvos dėl Tarybos sprendimo priėmimo dėl tarpvalstybinio policijos bendradarbiavimo stiprinimo susibūrimuose, kuriuose dalyvauja daug žmonių iš daugiau nei vienos valstybės narės ir kuriuose policijos pajėgomis pirmiausiai siekiama palaikyti viešąją tvarką bei užtikrinti visuomenės saugumą ir užkardyti baudžiamąsias veikas bei su jomis kovoti

23.6.2006 - (6930/2005 – C6-0117/2005 – 2005/0804(CNS)) - *

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėja: Frederika Brepoels

Procedūra : 2005/0804(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0222/2006
Pateikti tekstai :
A6-0222/2006
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Nyderlandų Karalystės iniciatyvos dėl Tarybos sprendimo priėmimo dėl tarpvalstybinio policijos bendradarbiavimo stiprinimo susibūrimuose, kuriuose dalyvauja daug žmonių iš daugiau nei vienos valstybės narės ir kuriuose policijos pajėgomis pirmiausiai siekiama palaikyti viešąją tvarką bei užtikrinti visuomenės saugumą ir užkardyti baudžiamąsias veikas bei su jomis kovoti

(6930/2005 – C6-0117/2005 – 2005/0804(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Nyderlandų Karalystės iniciatyvą (6930/2005)[1],

–   atsižvelgdamas į ES sutarties 34 straipsnio 2 dalies c punktą,

–   atsižvelgdamas į ES sutarties 39 straipsnio 1 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0117/2005),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 ir 51 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A6-0222/2006),

1.  pritaria Nyderlandų Karalystės iniciatyvai su pakeitimais;

2.  ragina Tarybą atitinkamai pakeisti dokumento tekstą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Nyderlandų Karalystės iniciatyvą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei Nyderlandų Karalystės vyriausybei.

Nyderlandų Karalystės siūlomas tekstasParlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

3a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

3a) Šios iniciatyvos pagrindas - 2001 m. liepos 13 d. Tarybos išvados dėl saugumo Europos Vadovų Tarybos susitikimų ir kitų panašaus lygio renginių metu.

Pagrindimas

Šiuo pasiūlymu siekiama užtikrinti, kad įvairių valstybių narių teisėsaugos institucijos kuo veiksmingiau bendradarbiautų; šio pasiūlymo pagrindas - 2001 m. liepos 13 d. Tarybos išvados.

Pakeitimas 2

3b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

3b) Šiame pasiūlyme remiamasi priemonėmis, nurodytomis 1997 m. gegužės 26 d. Bendruosiuose veiksmuose 97/339/TVR, Tarybos priimtuose remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl bendradarbiavimo teisėtvarkos ir saugumo srityje1 ir 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos rezoliucijoje dėl saugumo Europos Vadovų Tarybos susitikimų ir kitų panašaus lygio renginių metu2.

_________________

1 OL L 147, 1997 6 5, p. 1.

2 OL C 116, 2004 4 30, p.18.

Pagrindimas

Šio pasiūlymo pagrindas - 1997 m. gegužės 26 d. Bendruosiuose veiksmuose ir 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos rezoliucijoje numatytos priemonės. Šiuo pasiūlymu siekiama užtikrinti kuo veiksmingesnį keitimąsi informacija pagal šiuos teisės aktus.

Pakeitimas 3

4 konstatuojamoji dalis

(4) Atsižvelgiant į šią tendenciją ir tęsiant ankstesnes iniciatyvas1, šioje srityje reikėtų sustiprinti tarptautinį policijos bendradarbiavimą.

________________

1 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos rezoliucija dėl saugumo Europos Vadovų Tarybos susitikimų ir kitų panašaus lygio renginių metu OL C 116, 2004 4 30, p. 18.

(4) Atsižvelgiant į šią tendenciją ir tęsiant ankstesnes iniciatyvas, šioje srityje reikėtų sustiprinti tarptautinį policijos bendradarbiavimą, atsižvelgiant į proporcingumo ir subsidiarumo principus ir laikantis Europos teisės normų dėl privatumo apsaugos.

 

Pagrindimas

3b konstatuojamojoje dalyje jau pateikta nuoroda į Tarybos rezoliuciją. Be to, reikia pabrėžti, kad siūlomos priemonės jokiu būdu negali prieštarauti proporcingumo ir subsidiarumo principams arba Europos teisės normoms dėl privatumo apsaugos.

Pakeitimas 4

5 konstatuojamoji dalis

5) Šengeno acquis nustatytų galimybių nepakanka, kad būtų užtikrinta veiksminga tarpvalstybinė pagalba,

Išbraukta.

Pagrindimas

Šiame kontekste nebūtina pateikti nuorodos į Šengeno aquis.

Pakeitimas 5

3 straipsnio 1 dalis

1. Paskutinį kiekvienų kalendorinių metų ketvirtį Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė pateikia kitais kalendoriniais metais numatomų tarpvalstybinės pagalbos poreikių apžvalgą.

1. Paskutinį kiekvienų kalendorinių metų ketvirtį Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė pateikia kitais kalendoriniais metais numatomų tarpvalstybinės pagalbos poreikių apžvalgą. Jei pasibaigus šiam terminui valstybės narė prašo pagalbos nenumatytam renginiui organizuoti, pirmininkaujanti valstybė nedelsdama įtraukia minėtą papildomą renginį į apžvalgą ir apie tai konfidencialiai praneša Tarybai.

Pagrindimas

Kai kurių tarptautinių renginių neįmanoma suplanuoti iš anksto arba jiems organizuoti reikia specialaus valstybės narės, kurios teritorijoje vyks šis renginys, leidimo. Taigi kai kuriais atvejais neįmanoma pateikti informacijos apie tokius renginius iki atitinkamų kalendorinių metų spalio 30 d. Atsižvelgiant į tai, turėtų būti numatyta galimybė įtraukti neplanuotus renginius į numatomų tarptautinės pagalbos poreikių apžvalgą.

Pakeitimas 6

3 straipsnio 4a dalis (nauja)

 

4a.Ši priemonė papildo Bendruosiuose veiksmuose 97/339/TVR numatytą priemonę.

Pagrindimas

Turi būti aiškiai nurodyta, kad ši priemonė netrukdo įrengti nacionalinius informacinius centrus, kurių tiesioginė veikla pagrįsta Bendraisiais veiksmais 97/339/TVR ir kurie gali ir toliau būti veiksminga priemonė vykstant neoficialiems susitikimams. Konstatuojamose dalyse pranešėjo siūlomos nuorodos į šiuos Bendruosius veiksmus nepakanka šiam ryšiui paaiškinti.

Pakeitimas 7

4 straipsnio 5 dalis

5. Pirmininkaujanti valstybė narė, laikydamasi konfidencialumo, pateikia 1 dalyje nurodytą vertinimą Tarybai.

Išbraukta.

Pagrindimas

Veiklos ataskaitos konfidencialumas nesuderinamas su faktu, kad šios ataskaitos gali daryti įtaką būsimiems teisėkūros pakeitimams. Taigi šios ataskaitos turi būti viešos ir pateikiamos taip pat ir kitoms Bendrijos institucijoms, ypač Europos Parlamentui.

Pakeitimas 8

5 straipsnis

1. Siekiant padėti valstybėms narėms, Tarybos generalinis sekretoriatas atlieka esamų tarpvalstybinės pagalbos susitarimų analizę.

1. Siekdamas padėti valstybėms narėms, Tarybos generalinis sekretoriatas atlieka esamų tarpvalstybinės pagalbos susitarimų analizę.

2. Valstybės narės pateikia tokių susitarimų tekstus Tarybos generaliniam sekretoriatui per šešis mėnesius nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos.

2. Valstybės narės pateikia galiojančių susitarimų, naujų ir rengiamų iniciatyvų tekstus Tarybos generaliniam sekretoriatui.

3. Per vienerius metus,remdamasi 1 dalyje minėtos analizės rezultatais, Taryba apsvarsto, ar pastebėtas problemas galima būtų išspręsti keičiant atitinkamų EB teisės aktų, visų pirma Konvencijos dėl Šengenosusitarimo taikymo, nuostatas.

3. Remdamasi gauta informacija, Taryba apsvarsto pastebėtustrūkumus ir problemas ir sprendžia, ar būtina keisti atitinkamų EB teisės aktų nuostatas.

Pagrindimas

Atlikus vienkartinį esamų įvairių valstybių narių bendradarbiavimo formų vertinimą galima susidaryti tik paviršutinišką nuomonę, kadangi galiojantys dvišaliai ir daugiašaliai įvairių valstybių narių susitarimai nuolat kinta. Pranešėjos nuomone, nėra prasminga tirti bendradarbiavimo formų, apsiribojant vienkartiniu esamos padėties vertinimu. Siekiant įgyvendinti šiame straipsnyje numatytą tikslą, t. y. teikti pagalbą ir atlikti analizę, reikia imtis nuolatinių veiksmų ir atsižvelgti į naujas bei rengiamas iniciatyvas.

  • [1]  OL C 101, 2005 4 27, p. 36.

AIŠKINAMOJI DALIS

Vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos tikslų yra sukurti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę bendrais veiksmais, kai policija ir teismai bendradarbiauja kriminaliniais klausimais. Laisvas asmenų judėjimas Europoje verčia imtis tokių veiksmų, nes patikrinimų prie sienų nėra.

Įvairios Europos policijos pajėgos jau bendrauja ir bendradarbiauja daugelyje sričių. Tokie bendri veiksmai yra teisiškai pagrįsti tarptautinėmis sutartimis, dvišaliais susitarimais ir įvairiomis Europos bendradarbiavimo formomis ir vykdomi siekiant ES Steigimo sutarties 29 straipsnyje numatyto pagrindinio tikslo - kovoti su nusikalstamumu ir užkirsti kelią kriminaliniams nusikaltimams.

Šia Nyderlandų Karalystės pasiūlyta iniciatyva dėl Tarybos sprendimo priėmimo siekiama užtikrinti viešąją tvarką ir saugumą, užkardyti baudžiamąsias veikas ir kovoti su jomis tarptautinių susibūrimų metu, kai dalyvauja daug žmonių iš daugiau nei vienos valstybės narės.

Šiuo pasiūlymu siekiama nedaug, bet keliami aktualūs uždaviniai. Pasitikėjimas, geri ryšiai tarp atitinkamų tarnybų ir patikima informacija vaidina lemiamą vaidmenį bendradarbiaujant tarptautiniu mastu. Geras pasiruošimas yra gyvybiškai svarbus siekiant užkirsti kelią ar pažaboti katastrofas.

Dabartinis bendradarbiavimas, pagrįstas dvišaliais susitarimais, ne visuomet padeda pasiekti Europos tikslų.

Todėl pranešėja palaiko pasiūlymą, kuriuo siekiama kuo veiksmingesnės tarpvalstybinės pagalbos ir kuriame nustatoma, kad Tarybai pirmininkaujanti šalis kiekvienais metais parengs tarptautinės pagalbos, kurios gali reikėti kitais kalendoriniais metais, apžvalgą. Pasiūlymo 3 straipsnyje numatyta, kad tokią informaciją kiekviena valstybė narė turi pateikti pirmininkaujančiai šaliai kasmet iki spalio 30 d. Tačiau dėl to, kad ne visi tarptautiniai susibūrimai gali būti suplanuoti gerokai iš anksto arba todėl, kad būtina gauti specialų leidimą iš valstybės narės, kurios teritorijoje vyks susibūrimas, dažnai yra neįmanoma pateikti atitinkamą informaciją gerokai anksčiau laiko. Todėl pranešėja siūlo suteikti galimybę papildomai įtraukti į sąrašą nenumatytus renginius.

Siūlomos nuostatos dėl apžvalgos, numatytos 4 straipsnyje, pranešėjos nuomone, taip pat yra naudinga priemonė, pagelbėsianti pasiekti kuo veiksmingesnio nacionalinių policijos pajėgų bendradarbiavimo. Kiekvienais metais iki sausio 31 d. Taryba turi parengti tarptautinės pagalbos, suteiktos per praėjusius kalendorinius metus, apžvalgą. Joje apžvelgiami įvykę tarptautiniai susibūrimai, suteikta ir gauta pagalba ir pagrindiniai valstybių narių pastebėti sunkumai ir pateikiamos rekomendacijos, kaip būtų galima išspręsti šiuos sunkumus.

Generalinio Tarybos sekretoriato užduotis atlikti tyrimą ir suteikti pagalbą, kaip numatyta 5 straipsnyje, neturėtų būti vienkartinis esamos situacijos įvertinimas. Tai turi būti daroma nuolat, atsižvelgiant į naujas dvišales ir daugiašales iniciatyvas, taip pat ir tas, kurios dar tik rengiamos.

Galiausiai jūsų pranešėja nori pabrėžti, kad siekis užkirsti kelią nusikaltimams, su jais kovoti ir palaikyti viešąją tvarką iš esmės priklauso valstybės narės kompetencijai. Šiuo pasiūlymu siekiama tik pagerinti skirtingų valstybių narių bendradarbiavimą šioje srityje, nustatant bendrą, skaidrią ir veiksmingą keitimosi informacija sistemą. Taigi pasiūlymas neprieštarauja subsidiarumo ir proporcingumo principams.

Todėl pranešėja pritaria šio pasiūlymo tikslui ir siūlomai procedūrai su sąlyga, kad pasiūlyme numatyti administraciniai įsipareigojimai, susiję su informacijos teikimu ir analize, būtų minimalūs.

MAŽUMOS NUOMONĖ

pagal Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnio 3 dalį pateikė

Athanasios Pafilis, Giusto Catania ir Ole Krarup (GUE frakcija)

16.6.2006

Mes balsuojame prieš šio pranešimo taikymo sritį ir prieš Tarybos pasiūlymą, kadangi juose neišlaikoma derama poreikio kovoti su rimtu tarpvalstybiniu nusikalstamumu ir pagarbos demokratiniams principams, pvz., teisės rinktis į (politinių) susirinkimus, kuriuose dalyvautų daug žmonių, pusiausvyra.

Pagal dabartinę pasiūlymo formuluotę šį sprendimą galima taikyti visiems žmonių iš įvairių šalių susirinkimams arba susibūrimams, pvz., futbolo rungtynėms arba kitiems sporto įvykiams, religiniams renginiams, valstybės vadovų vizitams ir tarptautiniams politiniams susitikimams arba aukščiausio lygio susitikimams. Taikymo sritis yra tiesiog per plati. Be to, valstybėms narėms, kurių teritorijoje vyksta atitinkamas susitikimas, nepaliekama erdvės pačioms numatyti tarpvalstybinės pagalbos poreikį.

Taip pat reikėtų atsižvelgti į tai, kad šioje srityje jau dabar sėkmingai bendradarbiaujama, pvz., organizuojant Didžiojo aštuoneto (G8) susitikimą Ženevoje ir Olimpines žaidynes Atėnuose. Taigi Tarybos tvirtinimas, jog būtina stiprinti tarptautinį policijos pajėgų bendradarbiavimą šioje srityje, nėra teisingas.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Nyderlandų Karalystės iniciatyva dėl Tarybos sprendimo priėmimo dėl tarpvalstybinio policijos bendradarbiavimo stiprinimo susibūrimuose, kuriuose dalyvauja daug žmonių iš daugiau nei vienos valstybės narės ir kuriuose policijos pajėgomis pirmiausiai siekiama palaikyti viešąją tvarką bei užtikrinti visuomenės saugumą ir užkardyti baudžiamąsias veikas bei su jomis kovoti

Nuorodos

6930/2005 – C6-0117/2005 – 2005/0804(CNS)

Konsultavimosi su Parlamentu data

2.5.2005

Atsakingasis komitetas
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE
10.5.2005

Nuomonę teikiantis(-ys) komitetas(-ai)
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data
 

 

Nuomonė nepareikšta
  Sprendimo priėmimo data


 

 

 

 

Glaudesnis bendradarbiavimas
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data


 

 

 

 

Pranešėjas(-ai)
  Paskyrimo data

Frieda Brepoels
4.10.2005

 

Pakeistas (-i) pranešėjas(-ai)

 

 

Supaprastinta procedūra – nutarimo data

 

Teisinio pagrindo užginčijimas
  JURI nuomonės pareiškimo data


/


Numatytų lėšų keitimas

  BUDG nuomonės pareiškimo data


/


Parlamentas pasikonsultuos su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu – per plenarinį posėdį paskirta dataParlamentas pasikonsultuos su Regionų komitetu – per plenarinį posėdį paskirta data


Svarstymas komitete

29.5.2006

20.6.2006

 

 

 

Priėmimo data

20.6.2006

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Alexander Alvaro, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Fausto Correia, Kinga Gál, Lívia Járóka, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Ole Krarup, Henrik Lax, Edith Mastenbroek, Claude Moraes, Hartmut Nassauer, Athanasios Pafilis, Inger Segelström, Antonio Tajani, Donato Tommaso Veraldi, Stefano Zappalà

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Frieda Brepoels, Gérard Deprez, Giovanni Claudio Fava, Roland Gewalt, Marie-Line Reynaud, Rainer Wieland

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

 

Pateikimo data

23.6.2006

 

Pastabos (pateikiamos tik viena kalba)