ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το σχέδιο δράσης 2006-2008 για την απλούστευση και τη βελτίωση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

26.6.2006 - (2006/2053 (INI))

Επιτροπή Αλιείας
Εισηγητής: Philippe Morillon

Διαδικασία : 2006/2053(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0228/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0228/2006
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο δράσης 2006-2008 για την απλούστευση και τη βελτίωση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

(2006/2053 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τον τίτλο «Σχέδιο Δράσης 2006-2008 για την απλούστευση και τη βελτίωση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής» (COM(2005)0647),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τον τίτλο «Προοπτικές απλούστευσης και βελτίωσης του ρυθμιστικού περιβάλλοντος της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής» (COM(2004)0820), και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Ανάλυση των δυνατοτήτων απλούστευσης και βελτίωσης του ρυθμιστικού περιβάλλοντος της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και της εφαρμογής του» (SEC(2004)1596),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος της Λισσαβώνας: Στρατηγική για την απλούστευση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος» (COM(2005)0535),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Απριλίου 2005 όσον αφορά την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προοπτικές απλούστευσης και βελτίωσης του ρυθμιστικού περιβάλλοντος της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής» (8077/2005),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας της 16ης Δεκεμβρίου 2003 που συνήφθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής[1],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A6‑0228/2006),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση και απλούστευση του νομοθετικού περιβάλλοντος, που έχει ως στόχο να το καταστήσει πιο αποτελεσματικό και διαφανές, είναι μια κατά προτεραιότητα δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όφελος των πολιτών και στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, της οικονομικής μεγέθυνσης και της βιώσιμης ανάπτυξης, συμβάλλοντας έτσι στους στόχους της Λισσαβώνας,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επαγγελματίες και οι εθνικές δημόσιες αρχές εκφράζουν τη λύπη τους για τη διασπορά και την αλληλεπικάλυψη μέτρων, για την έλλειψη σαφήνειας και κατανόησης των υφιστάμενων κειμένων καθώς και για τις δυσκολίες που απορρέουν από τα διοικητικά τέλη που επιβάλλονται βάσει μιας πληθώρας ενίοτε περιττών υποχρεώσεων,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απλοποίηση των κανόνων που διέπουν την κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑΠ) οφείλει σε πολύ μεγάλο βαθμό να εμπλέξει τους αλιείς και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ζητείται η γνώμη του αλιευτικού κλάδου εντός χρονικών ορίων ου του επιτρέπουν την αποτελεσματική συμμετοχή και την προς τα ανάντη εμπλοκή του στη διαδικασία λήψης αποφάσεων,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματικότητα της ΚΑΠ συνδέεται στενά με τη δημιουργία ενός εναρμονισμένου συστήματος επιθεωρήσεων και ελέγχου, που να εφαρμόζεται σε όλους τους επαγγελματίες,

1.  εκφράζει την έντονη ικανοποίησή του σε σχέση με αυτό το τομεακό σχέδιο δράσης για την απλούστευση και βελτίωση της ΚΑΠ∙

2.  προσυπογράφει πλήρως τους στόχους που καθορίζονται από την Επιτροπή, κυρίως δε τη βελτίωση της σαφήνειας των υφιστάμενων κειμένων, την απλούστευσή τους, καθώς και την καλύτερη κατανόησή τους, τη μείωση των διοικητικών τελών και δαπανών των εθνικών διοικήσεων που είναι αρμόδιες για την αλιεία και την ελάφρυνση των τελών και των υποχρεώσεων των αλιέων·

3.  αντιμετωπίζει θετικά τη μεθοδολογία που προτείνει η Επιτροπή, ιδίως τον καθορισμό ενός τριετούς σχεδίου δράσης για την περίοδο 2006-2008∙

4.  υποστηρίζει την εκτίμηση της Επιτροπής ότι είναι αναγκαίο να επικεντρωθούν οι προσπάθειες απλούστευσης στην πολιτική διατήρησης και στον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων·

5.   εκτιμά ότι είναι βασική η πραγματική ενίσχυση της προνομοθετικής διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη αναφορικά με τα προτεινόμενα μέτρα και ότι αυτή πρέπει να πραγματοποιείται όσο το δυνατόν νωρίτερα, προκειμένου να επιτρέψει στους ενδιαφερομένους να συμβάλουν αποτελεσματικά στις προπαρασκευαστικές εργασίες πριν από κάθε νομοθετική πρόταση·

6.  εκτιμά ότι για όλες τις νομοθετικές προτάσεις πρέπει να έχει προηγηθεί ανάλυση των επιπτώσεων· ότι αυτή η ανάλυση πρέπει να στηρίζεται σε ακριβείς, αντικειμενικές και πλήρεις πληροφορίες και ότι πέραν τούτου πρέπει να δημοσιεύονται σε εύθετο χρόνο·

7.  θεωρεί ότι είναι βασικό να προβλέπεται επαρκής προθεσμία μεταξύ της έγκρισης και της έναρξης ισχύος κάθε νέου κανονιστικού μέτρου προκειμένου να επιτρέπεται στα ενδιαφερόμενα μέρη να προσαρμόζονται·

8.  εκτιμά ότι η σύνταξη των κανονιστικών κειμένων πρέπει να είναι πλέον ακριβής και πλέον κατανοητή για τα εμπλεκόμενα μέρη·

9.  θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να προβαίνουμε σε συστηματική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της υλοποίησης των εγκεκριμένων μέτρων με βάση αντικειμενικούς δείκτες, καθορισμένους με σαφήνεια·

10. εμμένει στο γεγονός ότι οι συμβουλευτικοί φορείς (ειδικότερα τα Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια και οι Συμβουλευτικές Επιτροπές για την Αλιεία και την Υδατοκαλλιέργεια) πρέπει να διαδραματίζουν ολοκληρωμένο ρόλο στη διαδικασία απλούστευσης και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και εφαρμογής των υφισταμένων και νέων μέτρων· εκτιμά ότι στενότερη διαβούλευση με αυτούς τους φορείς θα έχει αναμφιβόλως επίπτωση σ' αυτούς που εμπλέκονται στον τομέα της αλιείας συνδέοντάς τους στενότερα με την αλιευτική νομοθεσία·

11. εκτιμά ως σημαντική την αναθεώρηση της νομικής δομής των διατάξεων που αφορούν τα τεχνικά μέτρα, τα μέτρα διαχείρισης των αλιευτικών δραστηριοτήτων, τα μέτρα ελέγχου και τα όρια επιτρεπόμενων αλιευμάτων, ιδίως προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα κείμενα, να καταστούν περισσότερο κατανοητά και συνεκτικά, να καταργηθούν οι απαρχαιωμένες διατάξεις, να συμπυκνωθούν και να εδραιωθούν οι διατάξεις οι σχετικές με κάθε πτυχή της ΚΑΠ∙

12. υπογραμμίζει τις κατευθυντήριες γραμμές δράσης απλούστευσης, που απαριθμούνται στο σχέδιο δράσης για τη ρύθμιση των συνόλων επιτρεπομένων αλιευμάτων (TAC)/ποσοστώσεων και της αλιευτικής δραστηριότητας, ιδίως τη διακριτή μεταχείριση των διαφόρων τρεχουσών συνιστωσών, τη στόχευση των αποφάσεων σε ομοειδείς ομάδες και την ανάπτυξη του πολυετούς προγραμματισμού·

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής, που στοχεύει στη μεταρρύθμιση της υφιστάμενης νομοθεσίας μέσω της βαθμιαίας κατηγοριοποίησης των τεχνικών μέτρων ανά ιχθυότοπο, αποσαφηνίζοντας παράλληλα όλες τις ισχύουσες διατάξεις και μεριμνώντας για τη μεγαλύτερη συνοχή και εναρμόνιση του συνόλου του κανονιστικού πλαισίου·

14. απορρίπτει την πιθανότητα που παρουσίασε σε γενικές γραμμές η Επιτροπή για την υποβολή ενός «συνοπτικού» κανονισμού για τα τεχνικά μέτρα προς το Συμβούλιο, τον οποίο θα ακολουθήσουν λεπτομερείς κανονισμοί της Επιτροπής, καθώς τόσο ουσιαστικές πτυχές, όπως το σύνολο των τεχνικών μέτρων που θα διέπουν τον κοινοτικό στόλο δεν είναι δυνατόν να μην αποτελέσουν θέμα συζήτησης και έγκρισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο·

15. είναι της γνώμης ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ενδεχόμενο να εξουσιοδοτηθούν τα κράτη μέλη να θεσπίζουν ορισμένα τεχνικά μέτρα τοπικής εμβέλειας· εκτιμά ότι, προκειμένου να αποφευχθούν οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις τέτοιων διατάξεων· είναι απαραίτητο όπως η χρήση τους αποτελεί αντικείμενο περιοδικής αξιολόγησης·

16. σημειώνει ότι το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με την βιώσιμη διατήρηση και την εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής[2] επιτρέπει ήδη στα κράτη μέλη να λαμβάνουν μέτρα, τα οποία δεν εισάγουν διακρίσεις, για τη διατήρηση και τη διαχείριση αλιευτικών πόρων και για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της αλιείας στη διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων εντός 12 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης τους· προτρέπει την Επιτροπή να προχωρήσει με προσοχή στην τυχόν επέκταση αυτής της αρχής, καθώς μια εξουσιοδότηση για τη θέσπιση ορισμένων τεχνικών μέτρων τοπικής εμβέλειας δύναται να δημιουργήσει καταστάσεις διακρίσεων μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών·

17. επικροτεί την κατά περίπτωση ανάπτυξη στοχευμένων δράσεων ανά περιφέρεια ή ανά ιχθυότοπο, οι οποίες να βασίζονται δεόντως σε επιστημονικά κριτήρια προστασίας των πόρων και σε ενδελεχή αξιολόγηση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων και εκτιμά ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να εμπλακούν άμεσα στην ανάπτυξη αυτών των διαδικασιών·

18. εκτιμά ότι τα σχέδια ανάκτησης και διαχείρισης που προτείνει η Επιτροπή ως τμήμα της ΚΑΠ πρέπει να καταστούν ευέλικτα σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες αλιείας στα διάφορα κράτη μέλη·

19. επικροτεί την αυξανόμενη προσφυγή στην πληροφορική, στις τεχνολογίες πληροφορικής και στην αυτοματοποίηση προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην κοινοτική νομοθεσία, καθώς και να διευκολυνθεί και να εξορθολογισθεί η συλλογή και μεταφορά των δεδομένων τόσο σε επίπεδο εθνικών διοικήσεων όσο και σε επίπεδο επαγγελματιών·

20. εκτιμά ότι η πληροφόρηση για τη νομοθεσία δεν πρέπει να διαβιβάζεται μόνον μέσω θεσμικών διαύλων, αλλά ότι πρέπει επίσης να φθάνει στα ενδιαφερόμενα μέρη απευθείας, ιδίως μέσω των ενώσεων, των περιφερειακών γνωμοδοτικών συμβουλίων, του διαδικτύου, της κατάρτισης κωδίκων συμπεριφοράς, κλπ.·

21. εκτιμά ότι η αυξανόμενη προσφυγή στις νέες τεχνολογίες που εγκαθίστανται στα αλιευτικά σκάφη πρέπει να πραγματοποιηθεί σταδιακά, με πρόβλεψη για εξαιρέσεις των πιο μικρών αλιευτικών σκαφών και με τη θέσπιση αρκούντως μακροχρόνιων περιόδων μετάβασης προκειμένου να επιτραπεί στον κλάδο να προσαρμοστεί·

22. εκτιμά ως αναγκαία τη χορήγηση κοινοτικών ενισχύσεων για την ανάπτυξη των νέων αυτών τεχνολογιών, καθώς και για την αναγκαία ειδική κατάρτιση·

23. κρίνει απαραίτητη την ενοποίηση και την αναδιατύπωση των διατάξεων που αφορούν όλες τις πτυχές που άπτονται του ελέγχου και της εποπτείας των αλιευτικών δραστηριοτήτων·

24. καλεί την Επιτροπή να προβεί στην αναθεώρηση των κοινοτικών διατάξεων σχετικά με τα ελάχιστα ποσοστά, με στόχο την εναρμόνισή τους·

25. επαναβεβαιώνει την επιτακτική ανάγκη δημιουργίας ενός εναρμονισμένου συστήματος επιθεώρησης και ελέγχου, το οποίο να εφαρμόζεται σε όλους τους επαγγελματίες και να συνοδεύεται από ένα ομοιόμορφο καθεστώς ερμηνευτικών διατάξεων και διαδικασιών επιβολής κυρώσεων, με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των αλιέων στη θεμελιώδη αρχή της ίσης μεταχείρισης· εκτιμά ότι η Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας πρέπει να συμβάλει σε αυτόν τον στόχο·

26. αντιμετωπίζει θετικά τη γενική αρχή που στοχεύει στον εξορθολογισμό των υποχρεώσεων των κρατών μελών και του κλάδου για την εκπόνηση εκθέσεων αλλά υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν ορισμένες εκθέσεις της Επιτροπής, κυρίως για θέματα ελέγχου της εκτέλεσης της ΚΑΠ·

27. θεωρεί ότι πρέπει να αποσαφηνιστεί, να βελτιωθεί και να μηχανογραφηθεί η διαχείριση των αδειών πέραν των κοινοτικών υδάτων, όπως και των δεδομένων που αφορούν τα αλιεύματα και τις σχετικές αλιευτικές δραστηριότητες και επικροτεί τις πρωτοβουλίες που ήδη ανέλαβε η Επιτροπή προς αυτή την κατεύθυνση·

28. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι οι πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να μεταφέρει στην κοινοτική νομοθεσία τις διατάξεις που θεσπίζουν οι περιφερειακές οργανώσεις αλιείας (ΠΟΑ) είναι εξ ολοκλήρου ανεπιθύμητες, αλλά είναι της άποψης ότι το μεγαλύτερο μέρος της πολυπλοκότητας της μεταφοράς πηγάζει από την υπερβολική γραφειοκρατία εντός της ίδιας της Επιτροπής και, επομένως, απορρίπτει κατηγορηματικά την πιθανότητα να υπάρξει κάποιας μορφής διαδικασία απλοποίησης εις βάρος των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την παρέμβαση στη νομοθετική διαδικασία·

29. καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να οριστικοποιήσει μια «πρότυπη συμφωνία» για τις δύο μεγάλες κατηγορίες συμφωνιών εταιρικής σχέσης στον τομέα της αλιείας (της μικτής αλιείας και της θυνναλιείας), βάσει των οποίων θα κατοχυρώνονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο μερών (Κοινότητα και τρίτες χώρες)∙

30. θεωρεί ως προτεραιότητα την αναδιατύπωση και την απλούστευση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και παρακολούθησης των αλιευτικών συμφωνιών εταιρικής σχέσης και εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες που ανέλαβε πρόσφατα η Επιτροπή προς αυτήν την κατεύθυνση·

31. δηλώνει έτοιμο να συμβάλει ενεργά στις προσπάθειες υλοποίησης της διαδικασίας απλοποίησης και καλεί σε έναν διαρκή διοργανικό διάλογο για τη βελτίωση της νομοθεσίας στο πλαίσιο της ΚΑΠ∙

32. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  • [1]  ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σελ. 1.
  • [2]  ΕΕ 358 της 31.12.2002, σελ. 59

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I - Εισαγωγή

Αυτό το σχέδιο δράσης εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της διαδικασίας βελτίωσης του ρυθμιστικού περιβάλλοντος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολλών πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει η Επιτροπή εδώ και μερικά χρόνια σε αυτόν τον τομέα.

Όσον αφορά την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ), η απλούστευση εντάσσεται φυσικά στη μεταρρύθμιση που αποφασίστηκε το 2002 και ήδη καταβλήθηκαν ή είναι σε εξέλιξη στην παρούσα φάση σημαντικές προσπάθειες[1].

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον Δεκέμβριο του 2004 μια ανακοίνωση σε σχέση ειδικότερα με τις «Προοπτικές απλούστευσης και βελτίωσης του ρυθμιστικού περιβάλλοντος της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής» (COM(2004)820 τελικό). Αυτή η ανακοίνωση συνοδεύεται από ένα έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, που εμπεριέχει μια ενδελεχή ανάλυση των δυνατοτήτων απλούστευσης και βελτίωσης του ρυθμιστικού περιβάλλοντος της ΚΑΠ και της εφαρμογής του (SEC(2004)1596).

Εξάλλου, στις 26 Απριλίου 2005, το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα αποδεχόμενο τις κατευθυντήριες γραμμές που πρότεινε η Επιτροπή και εξέφρασε τη συμφωνία του με τους τρεις στόχους που ορίζονται για την απλούστευση της ΚΑΠ (8077/05):

 τη βελτίωση της σαφήνειας των υφιστάμενων κειμένων, την απλούστευσή τους καθώς και την καλύτερη κατανόησή τους·

 τη μείωση των διοικητικών τελών και δαπανών των δημοσίων διοικήσεων·

 την ελάφρυνση των διοικητικών τελών και των περιορισμών των επαγγελματιών.

Η επιδίωξη αυτών των στόχων θα επιτρέψει όχι μόνο την απλούστευση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, αλλά και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς της.

II – Το σχέδιο δράσης 2006-2008

Με την παρούσα ανακοίνωση, η Επιτροπή αποσαφηνίζει τις δράσεις απλούστευσης που σχεδιάζει να υλοποιήσει από το 2006 ως το 2008 στον κλάδο της αλιείας. Προτείνει μια ειδική μεθοδολογία και επισημαίνει τις διατάξεις που πρέπει να απλουστευθούν και να βελτιωθούν κατά προτεραιότητα εξειδικεύοντας κατά περίπτωση τις δράσεις απλούστευσης που πρέπει να αναληφθούν.

Η Επιτροπή επισημαίνει τρεις κατηγορίες νομοθετικών πράξεων που χρήζουν απλούστευσης:

-    τις νομοθετικές πράξεις των οποίων η αναθεώρηση έχει ήδη ξεκινήσει και για τις οποίες εφαρμόστηκαν ορισμένες αρχές απλούστευσης·

-    τις νέες νομοθετικές πράξεις που πρέπει να τύχουν επεξεργασίας στα ερχόμενα χρόνια και των οποίων πρέπει να τηρούνται συστηματικά οι στόχοι που καθορίζονται αναφορικά με την απλούστευση·

-    ορισμένες ισχύουσες νομοθετικές πράξεις που όμως πρέπει να απλουστευθούν κατά προτεραιότητα, εκείνες δηλαδή στις οποίες η Επιτροπή εκτιμά ότι είναι αναγκαίο να επικεντρωθούν το συντομότερο δυνατόν οι προσπάθειες απλούστευσης.

Το σχέδιο δράσης της Επιτροπής επικεντρώνεται κυρίως σε αυτήν την τελευταία κατηγορία νομοθετικών πράξεων.

Για την περίοδο 2006-2008, η Επιτροπή εκτιμά ότι η απλούστευση της ΚΑΠ πρέπει να καλύψει κατά προτεραιότητα ορισμένες κανονιστικές διατάξεις που αφορούν τα μέτρα διαχείρισης και τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Για τους ανωτέρω σκοπούς και κατά περίπτωση, η Επιτροπή εκτιμά ως αναγκαία, τηρώντας βεβαίως την αρχή της αναλογικότητας:

 την αναθεώρηση του κοινοτικού κεκτημένου, με βάση τη μεθοδολογία που επισημάνθηκε στην ανακοίνωσή της, της 25ης Οκτωβρίου 2005 (COM (2005) 535),

 την ενθάρρυνση της κατανόησης των νομοθετικών κειμένων και της πρόσβασης στις πληροφορίες με την ανάπτυξη εργαλείων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των αλιέων και των αρμοδίων διοικήσεων,

 τη μείωση των τελών, των δαπανών και των περιορισμών τόσο των αλιέων όσο και όλων των αρμοδίων διοικήσεων.

Όσον αφορά την πολιτική διατήρησης των αλιευτικών πόρων, η Επιτροπή προτείνει να δοθεί προτεραιότητα στην απλούστευση των νομοθετικών μέσων που αφορούν:

 τη διαχείριση και διατήρηση ορισμένων αλιευτικών αποθεμάτων και ομάδων αλιευτικών αποθεμάτων, που ισχύουν στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, στα ύδατα όπου ισχύουν περιορισμοί στα όρια επιτρεπόμενων αλιευμάτων(TAC)/ποσοστώσεων, στην αλιευτική δραστηριότητα (Φύλλο 1),

 τα μέτρα που στοχεύουν στη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων για την προστασία νεαρών θαλάσσιων οργανισμών (Φύλλο 2),

 τη συλλογή και διαχείριση των δεδομένων που είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή της κοινής αλιευτικής πολιτικής (Φύλλο 3).

Όσον αφορά τον έλεγχο, η Επιτροπή εκτιμά ότι η απλούστευση των μέτρων πρέπει να επικεντρωθεί σε τέσσερις ειδικούς τομείς με στόχο:

 την προσαρμογή του συνόλου των νομικών διατάξεων που αφορούν τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων (Φύλλο 4),

 τη μηχανογράφηση στον μέγιστο δυνατό βαθμό και την ανάπτυξη κατάλληλων συστημάτων για τη βελτίωση της εφαρμογής των μέτρων διαχείρισης και διατήρησης των αλιευτικών πόρων (Φύλλο 5),

 τη μείωση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων εκ μέρους τόσο των αλιέων όσο και των αρμοδίων διοικήσεων (Φύλλο 6),

 τη βελτίωση της διαχείρισης των αδειών αλιείας πέραν των κοινοτικών υδάτων (Φύλλο 7).

III – Σχόλια του εισηγητή

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για αυτήν την πρωτοβουλία της Επιτροπής.

Προσυπογράφει πλήρως τους οριζόμενους στόχους και διάκειται θετικά στη μεθοδολογία που πρότεινε η Επιτροπή, ιδίως δε στον καθορισμό ενός τριετούς σχεδίου δράσης για την περίοδο 2006-2008, που να προσδιορίζει τους κατά προτεραιότητα τομείς (την πολιτική διατήρησης και τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων), καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές των δράσεων που πρέπει να αναληφθούν.

Ο εισηγητής δεν μπορεί παρά να αισθάνεται ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Επιτροπή προβαίνει σε διαβούλευση με τα εμπλεκόμενα μέρη προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμετοχή τους στο σύνολο των προτεινόμενων πρωτοβουλιών.

Σύμφωνα με τον εισηγητή, οι σημαντικότερες πτυχές για το σύνολο των στόχων της απλούστευσης είναι: η ενίσχυση των εκ των προτέρων και πρώιμων διαβουλεύσεων· η συμβολή των οργάνων διαβούλευσης του κλάδου, ιδίως των Περιφερειακών Γνωμοδοτικών Συμβουλίων και της Συμβουλευτικής Επιτροπής Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας· η συχνότερη προσφυγή σε ανάλυση των επιπτώσεων· η συστηματική προσφυγή σε αξιολογήσεις αναφορικά με την αποτελεσματικότητα και την υλοποίηση των θεσπιζόμενων μέτρων με βάση αντικειμενικούς και σαφώς καθορισμένους δείκτες· η αναθεώρηση της νομικής δομής των υφιστάμενων διατάξεων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα κείμενα, να καταστούν περισσότερο κατανοητά και συνεκτικά, να καταργηθούν οι απαρχαιωμένες διατάξεις, να αναδιατυπωθεί και να ενοποιηθεί η κανονιστική δομή που αφορά κάθε πτυχή της ΚΑΠ. Ωστόσο, ο εισηγητής εκτιμά ως αναγκαία την παράταση των προθεσμιών μεταξύ των ημερομηνιών λήψης των αποφάσεων και των ημερομηνιών έναρξης ισχύος προκειμένου να επιτραπεί η προσαρμογή του κλάδου σε κάθε νέα πρωτοβουλία.

Είναι ευπρόσδεκτη η αυξημένη προσφυγή στην πληροφορική, στις τεχνολογίες πληροφορικής και στην αυτοματοποίηση, στον βαθμό που αυτές οι τεχνικές θα επιτρέψουν τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην κοινοτική νομοθεσία, καθώς και τη διευκόλυνση και τον εξορθολογισμό της συλλογής και μεταφοράς δεδομένων τόσο σε επίπεδο εθνικών διοικήσεων όσο και σε επίπεδο επαγγελματιών.

Αυτές οι τεχνικές πρέπει, ωστόσο, να εισαχθούν σταδιακά, λαμβάνοντας υπόψη τις πτυχές που συνδέονται με τις τεχνικές δυσκολίες και τις συνακόλουθες δαπάνες και προβλέποντας ειδικές διατάξεις για τα μικρότερα σκάφη. Πρέπει να χορηγηθούν κοινοτικές ενισχύσεις σε αυτόν τον τομέα.

Ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι πρέπει να εξορθολογισθούν οι υποχρεώσεις των κρατών μελών και του κλάδου για την υποβολή δηλώσεων και εκθέσεων, όταν αυτές είναι περιττές και άχρηστες, χωρίς αυτό όμως να οδηγήσει σε εξασθένηση της διαχείρισης και του ελέγχου. Ορισμένες εκθέσεις της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο (π.χ.: «εκθέσεις επί των σοβαρών παραβάσεων», «Πίνακας Επιδόσεων Συμμόρφωσης στον τομέα της ΚΑΠ») είναι λίαν χρήσιμες, θα μπορούσαν όμως να συγχωνευθούν ή να εξορθολογιστούν.

Πέραν των κατά προτεραιότητα τομέων που επισημαίνει η Επιτροπή, ο εισηγητής υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στα θέματα απλούστευσης σε ό,τι αφορά τις αλιευτικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης (ολοκλήρωση μιας «πρότυπης συμφωνίας», βελτίωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και παρακολούθησης).

Εξάλλου, ο εισηγητής εκτιμά ότι οι πρακτικές εφαρμογές ορισμένων διακηρυγμένων προθέσεων σε αυτό το σχέδιο δράσης πρέπει να εξεταστούν με σύνεση και κατά περίπτωση. Αυτό αφορά κυρίως το ενδεχόμενο παροχής εξουσιοδότησης στα κράτη μέλη να εγκρίνουν ορισμένα μέτρα τοπικής εμβέλειας στον βαθμό που αυτού του είδους η εξουσιοδότηση δύναται να δημιουργήσει καταστάσεις διακρίσεων μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών.

Ο εισηγητής αντιμετωπίζει επίσης με επιφύλαξη την πρόθεση να διαχωριστούν οι γενικοί προσανατολισμοί από τις αμιγώς τεχνικές πτυχές, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο λεπτομερέστερων κανονισμών της Επιτροπής, που επιδέχονται ευκολότερα επικαιροποίηση. Αφενός μεν αυτό σέβεται τις αρχές που στοχεύουν στη βελτίωση της νομοθεσίας, αφετέρου δε αυτά τα μέτρα εφαρμογής δεν μπορούν να θίξουν τα όρια και τους στόχους που ορίζονται από τον κοινοτικό νομοθέτη.

Τέλος, ο εισηγητής εκτιμά ότι οι μέθοδοι και οι δράσεις απλούστευσης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσουν ή να υπονομεύσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την κοινοτική θεσμική ισορροπία, ιδίως δε τον ρόλο και την πολιτική ευθύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο εισηγητής έχει επίγνωση ότι η διαδικασία απλούστευσης της ΚΑΠ εντάσσεται σε ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο. Εν προκειμένω, υπενθυμίζει τα προηγούμενα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τα ζητήματα που άπτονται της βελτίωσης της ποιότητας της κοινοτικής νομοθεσίας[2], τις διοργανικές συμφωνίες που εγκρίθηκαν[3], τη σημασία των υπό εξέλιξη διοργανικών διαβουλεύσεων, ιδίως με στόχο μια κοινοτική μέθοδο και διαδικασία για την εκπόνηση αναλύσεων των επιπτώσεων και μιας μεταρρύθμισης του ισχύοντος συστήματος εκχώρησης της νομοθετικής λειτουργίας (το σύστημα της «επιτροπολογίας»), καθώς και τον προβληματισμό εντός του ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επιτάχυνση των κοινοβουλευτικών διαδικασιών για την εξέταση των προτάσεων απλούστευσης του ισχύοντος δικαίου.

Η βελτίωση της νομοθεσίας είναι κοινή ευθύνη, που αφορά τα κοινοτικά θεσμικά όργανα, όπως και τις δομές διαβούλευσης, τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ο εισηγητής συμμερίζεται την άποψη ότι η απλούστευση της ΚΑΠ δεν είναι αυτοσκοπός και ότι αυτή η διαδικασία πρέπει να καταλήξει σε αποτελέσματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών, ιδίως των αλιέων και των διοικήσεων που εμπλέκονται στη διαχείριση και τον έλεγχο της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

  • [1]  Εν είδει παραδείγματος, αναφέρεται η πρόταση κανονισμού για τη δημιουργία του νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας, που αντικαθιστά ή προσαρμόζει τις διατάξεις 4 υφιστάμενων κανονισμών και την πρόταση κανονισμού σχετικά με τα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέτρα που αφορούν την υλοποίηση της ΚΑΠ, που τείνει να υποκαταστήσει πολλαπλές νομικές διατάξεις προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πιο συνεκτικό νομοθετικό πλαίσιο.
  • [2]  Ιδίως τα ψηφίσματά του: της 26.10.2000 σχετικά με τις εκθέσεις της Επιτροπής «Βελτίωση της νομοθεσίας 1998: Συνυπευθυνότητα» και « Βελτίωση της νομοθεσίας 1999»· της 29.11.2001 σχετικά με τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση· της 8.4.2003 σχετικά με τις εκθέσεις της Επιτροπής «Βελτίωση της νομοθεσίας 2000» και «Βελτίωση της νομοθεσίας 2001» ·της 26.2.2004 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής «Βελτίωση της νομοθεσίας 2002»· της 9.3.2004 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την απλούστευση και βελτίωση της κοινοτικής νομοθεσίας· της 20.4.2004 σχετικά με την αξιολόγηση των επιπτώσεων της κοινοτικής νομοθεσίας και των διαδικασιών διαβούλευσης.
  • [3]  Ιδιαίτερα η διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας της 16.12.2003 που συνήφθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ C 321, της 31.12.2003, σελ. 1), καθώς και οι διοργανικές συμφωνίες μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων της 20.12.94 σχετικά με την «ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων» (ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σελ. 2), της 22.12.1998 «για τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ποιότητα της διατύπωσης της κοινοτικής νομοθεσίας» (ΕΕ C 73 της 17.3.1999, σελ. 1) και της 28.11.2001 «για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων»(ΕΕ C 77, της 28.3.2002, σελ. 1).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Σχέδιο δράσης 2006-2008 για την απλούστευση και τη βελτίωση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

Αριθμός διαδικασίας

2006/2053(INI)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της έγκρισης εκπόνησης

PECH
16.3.2006

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)
Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει
  Ημερομηνία της απόφασης

 

 

 

 

 

Ενισχυμένη συνεργασία
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Philippe Morillon
31.1.2006

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε(καν)

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

18.4.2006

2.5.2006

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.6.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

James Hugh Allister, Σταύρος Αρναουτάκης, Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Luis Manuel Capoulas Santos, David Casa, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ιωάννης Γκλαβάκης, Alfred Gomolka, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Bernard Poignant, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Margie Sudre

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Duarte Freitas, James Nicholson

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Danutė Budreikaitė

Ημερομηνία κατάθεσης

26.6.2006

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

...