BETÆNKNING om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer, samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF

27.6.2006 - (PE-CONS 3615/2006 – C6‑0154/2006 – 2003/0282(COD)) - ***III

Europa-Parlamentets delegation til Forligsudvalget
Delegationsformand: Dagmar Roth-Behrendt
Ordfører: Johannes Blokland

Procedure : 2003/0282(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0231/2006
Indgivne tekster :
A6-0231/2006
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer, samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF

(PE-CONS 3615/2006 – C6‑0154/2006 – 2003/0282(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: tredjebehandling)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Forligsudvalgets fælles udkast (PE-CONS 3615/2006 – C6‑0154/2006),

–       der henviser til sin holdning ved førstebehandling[1] til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2003)0723)[2],

–       der henviser til sin holdning ved andenbehandling[3] til Rådets fælles holdning[4],

–       der henviser til Kommissionens udtalelse om Parlamentets ændringer til den fælles holdning (KOM(2006)0017)[5],

–       der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 5,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 65,

–       der henviser til betænkning fra sin delegation til Forligsudvalget (A6‑0231/2006),

1.      godkender det fælles udkast;

2.      pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. EF-traktatens artikel 254, stk. 1;

3.      pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

4.      pålægger sin formand at sende denne lovgivningsmæssige beslutning til Rådet og Kommissionen.

  • [1]  EUT C 104 E af 30.4.2004, s. 37.
  • [2]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.
  • [3]  Vedtagne tekster af 13.12.2005, P6_TA(2005)0495.
  • [4]  EUT C 264 E af 25.10.2005, s. 1.
  • [5]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

BEGRUNDELSE

BAGGRUND

Hvert år markedsføres der ca. 800 000 t bilbatterier, 190 000 t industribatterier og 160 000 t bærbare batterier (hvoraf ca. 30 % er genopladelige) i EU.

Batterier er ikke særlig skadelige for miljøet eller folkesundheden, mens de er i brug, men før eller senere er de udtjent og skal behandles som affald. I øjeblikket findes der ingen ensartet ordning for indsamling, håndtering og genvinding af udtjente batterier i Europa. Eksempelvis er det kun Østrig, Belgien, Frankrig, Tyskland, Nederlandene og Sverige, der i øjeblikket har nationale indsamlings- og genvindingsordninger for alle slags batterier. Og næsten halvdelen af alle bærbare batterier, der afsattes i EU's femten medlemsstater (EU-15) i 2002, bortskaffedes ved forbrænding eller deponering på lossepladser.

I november 2003 forelagde Kommissionen et forslag til direktiv (KOM(2003)0723) om ophævelse og erstatning af gældende fællesskabslovgivning om batterier (navnlig direktiv 91/157/EØF med senere ændringer). Forslaget var baseret på EF-traktatens artikel 95 og 175 og indeholdt bestemmelser om markedsføring af batterier og akkumulatorer samt indsamling, håndtering og genvinding af udtjente batterier og akkumulatorer. Dets vigtigste bestemmelser omfattede:

· indsamlingsmål for bærbare batterier

· et forbud mod bortskaffelse af industri- og bilbatterier på lossepladser eller ved forbrænding

· minimumskrav for genvinding af alle indsamlede batterier

· minimumskrav for nationale indsamlings- og genvindingsordninger

· producentansvar for håndteringen af alt batteriaffald.

Parlamentet afsluttede sin førstebehandling i april 2004. Rådet vedtog sin fælles holdning den 18. juli 2005. Visse vigtige spørgsmål blev løst før eller under Parlamentets andenbehandling. I en tidlig fase af lovgivningsprocessen nåede man således til enighed om et generelt forbud mod markedsføring af batterier eller akkumulatorer med et indhold på over 0,0005 vægtprocent kviksølv eller 0,002 vægtprocent cadmium, samtidig med at der skulle fastsættes undtagelser for nød- og alarmsystemer, medicinsk udstyr og trådløse motordrevne redskaber. Under andenbehandlingen vedtog Parlamentet ligeledes at acceptere de indsamlingsniveauer for udtjente bærbare batterier og akkumulatorer (25 % og 45 % senest seks, henholdsvis ti år efter direktivets ikrafttræden), der var fastsat i den fælles holdning. En række vigtige spørgsmål forblev dog uløste.

De 23 ændringer, som Parlamentet vedtog under andenbehandlingen den 13. december 2005, vedrørte navnlig:

· registreringskrav og eventuelle undtagelser for mindre producenter

· definitioner af bærbare batterier, genvinding og indsamlingsprocent

· forskning i mere miljøvenlige batterier

· foranstaltninger for at sikre, at batterier let kan fjernes af forbrugerne

· forpligtelser for producenterne til at tage udtjente batterier tilbage

· håndterings- og genvindingsteknikker

· finansiering af offentlige informationskampagner

· historisk affald

· kapacitetsmærkning

· genvindingsmål.

Rådet angav derpå uformelt, at det ikke kunne acceptere alle Parlamentets ændringer, og at en forligsprocedure derfor var nødvendig.

FORLIG

Parlamentets delegation til Forligsudvalget holdt sit konstituerende møde den 19. januar 2006. Dets medlemmer pålagde delegationsformanden, Dagmar Roth-Behrendt, formanden for det korresponderende udvalg, Karl-Heinz Florenz, og ordføreren, Johannes Blokland, at indlede uformelle forhandlinger med Rådet.

Der blev afholdt trilogmøder den 14. februar, 7. marts og 22. marts. Den 31. marts godkendte Coreper en række kompromistekster med forslag til løsning af samtlige udestående spørgsmål med undtagelse af en yderligere bestemmelse om registrering af producenter, som Parlamentets forhandlingshold havde foreslået. Mens Parlamentets delegation den 5. april på et fjerde møde godkendte størstedelen af Rådets forslag (med 15 stemmer for), kunne den dog ikke godkende Rådets forslag i deres helhed og gav derfor forhandlerne et åbent mandat til yderligere drøftelser med Rådet om registreringsprocedurer, fjernelse af udtjente batterier, bortskaffelse på lossepladser og kapacitetsmærkning.

Parterne enedes om yderligere kompromistekster under et uformelt trepartsmøde den 26. april. Medlemmerne af Europa-Parlamentets delegation blev underrettet skriftligt om resultatet af dette møde, og den 28. april godkendte Coreper den samlede aftale, som forhandlerne havde forhandlet sig frem til.

Forligsproceduren blev formelt indledt og afsluttet som et dagsordenspunkt uden forhandling på Forligsudvalgets møde den 2. maj 2006. Dette bekræftedes senere ved en brevveksling.

De vigtigste punkter i den aftale, der opnåedes under forligsproceduren, kan sammenfattes som følger:

1.      Registreringskrav og undtagelser for mindre producenter

Parlamentet var modstander af den nye artikel, som Rådet havde indføjet i sin fælles holdning, og som åbner mulighed for omfattende undtagelser for små producenter fra de registrerings- og finansieringskrav, der er fastsat i forslaget.

Det fælles udkast muliggør undtagelser for meget små producenter fra kravet om at finansiere eventuelle nettoudgifter i forbindelse med indsamling, håndtering og genvinding af batterier og akkumulatorer, forudsat dette ikke forhindrer, at de indsamlings- og genvindingsordninger, der er indført, kan fungere tilfredsstillende (artikel 18). Det fælles udkast indeholder krav om, at alle producenter registreres hos de kompetente nationale myndigheder (artikel 17), men det fastsættes samtidig, at procedurekravene ved registrering skal være de samme i hver medlemsstat. Dette for at begrænse de administrative byrder for små producenter, der markedsfører batterier i mere end en medlemsstat.

2.      Fjernelse af batterier

Under andenbehandlingen indførte Parlamentet et krav om, at batterier og akkumulatorer ikke måtte indbygges i apparater, medmindre de let kunne fjernes af forbrugeren, når de var opbrugt. Parlamentet krævede også, at apparaterne blev ledsaget af anvisninger om, hvordan batterierne kunne fjernes sikkert, og i givet fald af oplysninger til forbrugeren om batteriernes indhold. Endelig undtog Parlamentet en række kategorier af apparater i et nyt bilag fra disse krav. Rådet modsatte sig disse ændringer.

De to parter enedes om at indføje (i betragtning 18 og artikel 12, stk. 3) tydeligere henvisninger til bestemmelserne i direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr ("WEEE-direktivet, direktiv 2002/96/EF). I henhold til artikel 11 skal medlemsstaterne sikre, at producenterne konstruerer apparater på en sådan måde, at udtjente batterier og akkumulatorer let kan fjernes, og at apparater ledsages af anvisninger, der indeholder de oplysninger til forbrugerne, som Parlamentet havde krævet. Disse bestemmelser finder dog ikke anvendelse på apparater, som af sikkerheds- eller præstationsmæssige grunde, af medicinske grunde eller af hensyn til dataintegriteten kræver en kontinuerlig strømforsyning og en permanent kobling til batteriet.

3.      Tilbagetagelseskrav, historisk affald og finansiering af offentlige informationskampagner

Parlamentet har under hele proceduren insisteret på, at distributørerne skulle forpligtes til at tage udtjente batterier og akkumulatorer gratis tilbage, eftersom en sådan forpligtelse sandsynligvis var mere effektiv end andre indsamlingsordninger og derfor kunne retfærdiggøres ud fra miljøhensyn. Rådet afviste dette synspunkt. Det foretrak at overlade det til medlemsstaterne at træffe afgørelse om, hvordan udtjente batterier skulle indsamles, og give dem mulighed for at opretholde eller indføre andre ordninger end krav til distributørerne om at tage udtjente batterier tilbage.

Den aftale, parterne er nået frem til, omfatter de vigtigste punkter i Parlamentets holdning. I henhold til artikel 8, stk. 1, litra b, fastlægges det, at den normale indsamlingsmetode for bærbare batterier vil være, at distributørerne tager udtjente batterier tilbage. Alternative eksisterende ordninger kan dog opretholdes, hvis en vurdering (som skal offentliggøres), viser, at direktivets miljømålsætninger kan nås lige så effektivt som ved en ordning, hvor distributørerne tager batterierne tilbage. Ved ordninger, hvor distributørerne tager udtjente batterier tilbage, skal distributørerne underrette slutbrugerne om muligheden for at skille sig af med udtjente bærbare batterier på salgsstedet.

Den endelige aftale omfatter også de vigtigste punkter i Parlamentets holdning vedrørende historisk affald (dvs. udtjente batterier og akkumulatorer, der markedsførtes, før direktivet trådte i kraft) og finansiering af informationskampagner. I henhold til artikel 16, stk. 6, forpligtes producenterne til at finansiere enhver nettoudgift i forbindelse med indsamling, behandling og genvinding af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer, uanset hvornår disse markedsførtes. I henhold til artikel 16, stk. 3, skal producenterne finansiere nettoudgifterne i forbindelse med offentlige oplysningskampagner om indsamling, behandling og genvinding.

4.      Kapacitetsmærkning

Under andenbehandlingen vedtog Parlamentet et ændringsforslag, hvorefter medlemsstaterne skulle sikre, at alle batteriers, akkumulatorers og batteripakkers kapacitet anføres på dem i en synlig, læselig og uudslettelig form. Rådet forkastede dette ændringsforslag.

I henhold til den aftale, parterne nåede frem til, indføres der kapacitetsmærkning for alle bærbare batterier og bilbatterier samt akkumulatorer senest 12 måneder efter direktivets gennemførelsesfrist.

5.      Forskning

Under hele lovgivningsproceduren har Parlamentet opfordret medlemsstaterne til at støtte forskning i udvikling af batterier, der er mindre skadelige for miljøet, og fremme udvikling af nye genvindingsteknikker. Artikel 5 (Bedre miljøpræstationer) og artikel 13 (Nye genvindingsteknikker) indeholder bestemmelser herom.

6.      Behandlings- og genvindingsteknikker

Det lykkedes Parlamentet at få indføjet en særlig henvisning til "beskyttelse af sundhed og miljø" i artikel 12, stk. 1, litra a, i forbindelse med kravet om, at producenterne skal anvende den bedste tilgængelige teknik ved behandling og genvinding af udtjente batterier. I henhold til artikel 12, stk. 1, litra b, skal behandlings- og genvindingsordningerne mindst opfylde fællesskabslovgivningen inden for sundhed, sikkerhed og affaldshåndtering.

Parlamentet forsøgte under andenbehandlingen at få indført strengere begrænsninger for bortskaffelse af udtjente bærbare batterier ved deponering eller underjordisk opbevaring, men Rådet modsatte sig yderligere begrænsninger. Under forligsproceduren nåede man frem til et kompromis. Hvis der ikke findes noget endeligt marked, kan batterier eller akkumulatorer, der indeholder cadmium, kviksølv eller bly, bortskaffes ved deponering eller underjordisk opbevaring. Disse batterier kan også bortskaffes på denne måde som led i en strategi for udfasning af tungmetaller, men kun hvis en detaljeret vurdering af de miljømæssige, økonomiske og sociale indvirkninger viser, at bortskaffelse bør foretrækkes frem for genvinding.

7.      Genvindingsmål

Parlamentet krævede et mere ambitiøst mål (55 %) for genvinding af andre batterier end nikkel-cadmium-batterier og bly-syre-batterier end det mål, der er foreslået i den fælles holdning (50 %). Europa-Parlamentet støttede også indførelsen af et lukket kredsløb for genvinding af det samlede bly- og cadmiumindhold i udtjente batterier og ønskede at pålægge medlemsstaterne at sikre, at genvindingsprocesserne nåede op på disse mål.

Dette var det spørgsmål, der indebar de største vanskeligheder for Rådet, som hævdede, at et genvindingsmål på 50 % for ikke-farlige batterier allerede var meget ambitiøst. Rådet hævdede også, at tilgængelige data viste, at det ville være uforholdsmæssigt dyrt at indføre et lukket kredsløb for bly og cadmium.

I lyset af de andre forbedringer, der var opnået under proceduren, og som led i en samlet aftale var Parlamentets delegation villig til at acceptere Rådets holdning i spørgsmålet om genvindingsmål.

KONKLUSION

Dette direktiv er en vigtig del af Fællesskabets miljølovgivning. Den aftale, parterne nåede frem til under forligsproceduren, udgør et positivt resultat for Parlamentet, idet der er fundet tilfredsstillende løsninger på de fleste af de spørgsmål, der er omfattet af Parlamentets ændringer under andenbehandlingen. Delegationen henstiller derfor, at Parlamentet godkender det fælles udkast.

PROCEDURE

Titel

Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer, samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF

Referencer

PE-CONS 3615/2006 – C6-0154/2006 – 2003/0282(COD)

Retsgrundlag

art. 251, stk. 5, og art. 95 EF

Hjemmel i forretningsordenen

art. 65

Delegationsformand: næstformand

Dagmar Roth-Behrendt

Formand for det korresponderende udvalg

Karl-Heinz Florenz

ENVI

Ordfører(e)

Johannes Blokland

 

Kommissionens forslag

Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer, samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF

Dato for EP's førstebehandling - P[5]

20.4.2004

P5_TA(2004)0304

Kommissionens ændrede forslag

 

Rådets fælles holdning
  Dato for meddelelse på plenarmødet

5694/5/2005 – C6-0268/2005

8.9.2005

Kommissionens holdning (art. 251, stk. 2, 2. afsn., 3. led)

KOM(2005)0378

Dato for EP's andenbehandling - P[5]

13.12.2005

P6-TA(2005)0495

Kommissionens udtalelse (art. 251, stk. 2, 3. afsn., litra c))

KOM(2006)0017

Dato for Rådets modtagelse af andenbehandlingen

15.2.2006

Dato for Rådets skrivelse om, at det ikke kan godkende alle EP's ændringer

25.4.2006

Møder i Forligsudvalget

2.5.2006

 

 

 

Dato for EP-delegationens afstemning

5.4.2006

Afstemningsresultat

for:

imod:

hverken/eller:

15

0

0

Til stede – medlemmer

María del Pilar Ayuso González, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Karl-Heinz Florenz, Françoise Grossetête, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Holger Krahmer, Anne Laperrouze, Marie-Noëlle Lienemann, Linda McAvan, Ria Oomen-Ruijten, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Anja Weisgerber, Åsa Westlund

Til stede – stedfortrædere

Avril Doyle, Erna Hennicot-Schoepges

Til stede - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

 

Dato for enighed i Forligsudvalget

2.5.2006

Enighed ved brevveksling

 

 

Dato, hvor Forligsudvalgets formænd konstaterede, at det fælles udkast var godkendt, og fremsendte det til EP og Rådet

22.6.2006

Dato for indgivelse

27.6.2006

 

FORLÆNGELSE AF FRISTER

Forlængelse af fristen for Rådets andenbehandling

Nej

Forlængelse af fristen for indkaldelse af udvalget

        Initiativtager – dato

Nej

 

 

Forlængelse af fristen for udvalgets arbejde

        Initiativtager – dato

Ja

 

Rådet -7.6.2006

Forlængelse af fristen for vedtagelse af retsakten

        Initiativtager – dato

Nej