POROČILO o skupnem besedilu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih in ukinitvi direktive 91/157/EGS, ki ga je potrdil Spravni odbor

27.6.2006 - (PE-CONS 3615/2006 – C6‑0154/2006 – 2003/0282(COD)) - ***III

Delegacija Evropskega parlamenta v Spravnem odboru
Predsednica delegacije: Dagmar Roth-Behrendt
Poročevalec: Johannes Blokland

Postopek : 2003/0282(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0231/2006
Predložena besedila :
A6-0231/2006
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o skupnem besedilu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih in ukinitvi direktive 91/157/EGS, ki ga je potrdil Spravni odbor

(PE-CONS 3615/2006 – C6‑0154/2006 – 2003/0282(COD))

(Postopek soodločanja: tretja obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju skupnega besedila, ki ga je odobril Spravni odbor (PE-CONS 3615/2006 – C6‑0154/2006),

–   ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave[1] o predlogu Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2003)0723)[2],

–   ob upoštevanju svojega stališča iz druge obravnave[3] o skupnem stališču Sveta[4],

–   ob upoštevanju mnenja Komisije o spremembah skupnega stališča, ki jih je predlagal Parlament (KOM(2006)0017)[5],

–   ob upoštevanju člena 251(5) Pogodbe ES,

–   ob upoštevanju člena 65 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila delegacije Evropskega parlamenta v Spravnem odboru (A6‑0231/2006),

1.  odobri skupno besedilo;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše akt s predsednikom Sveta v skladu s členom 254(1) Pogodbe ES;

3.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem, ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj to zakonodajno resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

  • [1]  UL C 104 E, 30.4.2004, str. 37.
  • [2]  Še neobjavljeno v UL.
  • [3]  Besedila, sprejeta 13.12.2005, P6_TA(2005)0495.
  • [4]  UL C 264 E, 25.10.2005, str. 1.
  • [5]  Še neobjavljeno v UL.

OBRAZLOŽITEV

OZADJE

Na trg EU vsako leto pride kakih 800.000 ton avtomobilskih baterij, 190.000 ton industrijskih baterij in 160,000 ton prenosnih baterij (od katerih jih je 30 % možno ponovno napolniti).

Baterije med uporabo okolju in človeškemu zdravju posebej ne škodijo, vendar se jih prej ali slej neha uporabljati in je potrebno z njimi ravnati kot z odpadki. V Evropi trenutno ni enotnega načina zbiranja in obdelave odpadnih baterij ter njihovega recikliranja. Tako imajo na primer nacionalne sisteme za zbiranje in recikliranje vseh vrst odpadnih baterij vzpostavljene le Avstrija, Belgija, Francija, Nemčija, Nizozemska in Švedska. Skoraj polovica prenosljivih baterij, ki so bile v državah petnajsterice EU prodane leta 2002, je bilo v končni fazi sežganih ali so končala na odlagališču.

Novembra 2003 je Komisija predstavila predlog direktive (KOM(2003)0723), ki bi razveljavila in nadomestila obstoječo zakonodajo Skupnosti na področju baterij (prvotno direktiva 91/157/EGS, ki je bila naknadno spremenjena). Predlog, ki je bil zasnovan na členih 95 in 175 Pogodbe ES, je začrtal pravila glede trženja baterij in akumulatorjev ter glede zbiranja, obdelave in recikliranja izrabljenih baterij in akumulatorjev. Poglavitne določbe predloga so predvidevale:

· cilje pri zbiranju prenosljivih baterij

· prepoved odlaganja industrijskih in avtomobilskih baterij na odlagališčih ter njihovega zažiganja

· najosnovnejše zahteve glede recikliranja zbranih baterij

· najosnovnejše zahteve glede nacionalnih sistemov zbiranja in recikliranja

· odgovornost, ki jo morajo proizvajalci sprejeti pri upravljanju z odpadnimi baterijami.

Parlament je prvo obravnavo zaključil aprila 2004, svet pa je sprejel skupno stališče 18. julija 2005. O nekaterih poglavitnih vprašanjih sta se dogovorila pred in med drugo obravnavo Parlamenta. Tako je bil že zgodaj v zakonodajnem postopku sklenjen dogovor o splošni prepovedi prodaje baterij in akumulatorjev, ki po teži vsebujejo več kot 0,0005 % živega srebra ali več kot 0,002 % kadmija, pri čemer so bile predvidene izjeme za zasilne in alarmne sisteme, zdravniško opremo in brezžično električno orodje. Prav tako je Parlament v drugi obravnavi privolil v stopnje, ki so bile za zbiranje odpadnih baterij in akumulatorjev predvidene v skupnem stališču (25 % v šestih letih po začetku veljavnosti direktive in 45 % po desetih letih veljavnosti). Kljub vsemu pa so številna pomembna vprašanja ostala nerešena.

23 predlogov sprememb, ki jih je Parlament sprejel med drugo obravnavo 13. decembra 2005, je zadevalo predvsem:

· zahteve glede registracije in morebitne izjeme za manjše proizvajalce

· opredelitev prenosnih baterij ter stopenj njihovega recikliranja in zbiranja

· raziskave glede baterij, ki bi bile okolju prijaznejše

· ravnanje potrošnikov pri odstranjevanju baterij

· dolžnost proizvajalcev, da baterije vzamejo nazaj

· načine obdelave in recikliranja

· financiranje informacijskih kampanj

· stare odpadke

· označevanje zmogljivosti

· cilje recikliranja

Svet je nato dal neuradno vedeti, da vseh predlogov sprememb Parlamenta ne bo mogel sprejeti in da bo potreben spravni postopek.

SPRAVA

Delegacija Parlamenta v Spravnem odboru se je sestala na ustanovni seji 19. januarja 2006. Njeni člani so predsednici delegacije Dagmar Roth-Behrendt, predsedniku pristojnega odbora Karlu-Heinzu Florenzu in poročevalcu Johannesu Bloklandu naročili, naj začnejo neuradna pogajanja s Svetom.

Trialogi so potekali 14. februarja, 7. marca in 22. marca. 31. marca je Odbor stalnih predstavnikov odobril niz kompromisnih besedil, ki so se nanašala na še nerešena vprašanja, z izjemo dodatne določbe o registraciji postopkov, ki jo je predlagala pogajalska skupina Parlamenta. Delegacija Parlamenta je na četrtem srečanju 5. aprila sprejela večino predlogov Sveta (s 15 glasovi za), vendarle pa jih ni uspela sprejeti v celoti. Tako je svoje pogajalce pooblastila, da se s Svetom še naprej pogajajo o postopkih registracije, odstranjevanju izrabljenih baterij, odlaganju na odlagališčih in o označevanju zmogljivosti.

Na neuradnem tristranskem srečanju 26. aprila so se dogovorili še o nadaljnjih kompromisnih besedilih. Člani delegacije Evropskega parlamenta so bili pisno obveščeni o izidu srečanja, 28. aprila pa je Odbor stalnih predstavnikov odobril celoten sporazum, o katerem so se dogovorili pogajalci.

Spravni postopek je bil uradno začet in zaključen v okviru točke dnevnega reda brez razprave na srečanju Spravnega odbora 2. maja 2006. Kasneje je bil potrjen z izmenjavo pisem.

Glavne točke sporazuma, o katerem so se dogovorili v spravnem postopku, bi bilo mogoče povzeti takole:

1.        Zahteve glede registracije in izjeme za manjše proizvajalce

Parlament je nasprotoval novemu členu, ki ga je Svet vnesel v svoje skupno stališče in ki je omogočal morebitno zelo obsežne izjeme pri registraciji za manjše proizvajalce, nasprotoval pa je tudi finančnim zahtevam, predvidenim v predlogu.

Skupno besedilo dovoljuje izjeme za zelo majhne proizvajalce, in sicer glede njihovih obveznosti pri kritju celotnih stroškov, ki nastajajo pri zbiranju, obdelavi in recikliranju baterij in akumulatorjev, in to pod pogojem, da se pri tem ne ovira ustreznega delovanja sistemov zbiranja in recikliranja. Od vseh proizvajalcev zahteva, da se registrirajo pri ustreznih nacionalnih oblasteh (člen 17), ter za vse države članice predvideva enake postopkovne zahteve pri registraciji. S tem bi zmanjšali administrativno breme, s katerim se srečujejo mala podjetja, ki baterij ne tržijo le v eni državi članici.

2.        Odstranjevanje baterij

Parlament je v drugi obravnavi podal zahtevo, da se baterij in akumulatorjev ne vgrajuje v naprave, razen če jih uporabnik, potem ko se izpraznijo, lahko enostavno odstrani. Prav tako je Parlament pozval, da se k izdelkom priložijo navodila o tem, kako se baterijo odstrani na varen način, kadar je potrebno, pa naj se potrošnika seznani še z vsebnostjo baterije. Hkrati je pri omenjenih zahtevah predvidel izjeme za več kategorij naprav, naštetih v novi prilogi. Svet je omenjenim predlogom sprememb nasprotoval.

Pogajalski strani sta se dogovorili, da se bo besedilo (uvodna izjava 18 in člen 12(3)) v večji meri sklicevalo na določbe direktive o odpadni električni in elektronski opremi (direktiva št. 2002/96/ES ali „direktiva WEEE”). Člen 11 od držav članic zahteva, da pri proizvajalcih zagotovijo oblikovanje takšnih naprav, iz katerih bo mogoče izrabljene baterije in akumulatorje z lahkoto odstraniti, ter da so k napravam priložena navodila, ki vsebujejo tudi informacije za potrošnike, kot je to zahteval Parlament. Vendar pa te določbe ne bodo veljale za primere, ko je iz varnostnih ali zdravstvenih razlogov ter zaradi učinkovitosti ali integritete podatkov potrebna stalna električna oskrba in stalen stik med napravo in baterijo.

3.        Dolžnost proizvajalcev, da baterije vzamejo nazaj, stari odpadki in financiranje informacijskih kampanj

Ves čas postopka je Parlament vztrajal, da morajo biti proizvajalci dolžni vzeti nazaj izrabljene baterije in akumulatorje brezplačno, saj bi bil to bolj učinkovit način kot drugi sistemi zbiranja in je mogoče zahtevo utemeljiti z okoljevarstvenimi razlogi. Svet je stališče zavrnil, saj je menil, da naj se države članice same odločijo, na kakšen način bodo zbirale izrabljene baterije, in ali bodo obdržale oziroma uvedle sisteme, v katerih distributerji izdelka ne vzamejo nazaj.

Sporazum, ki je bil dosežen, vključuje bistvene elementa stališča Parlamenta. V skladu s členom 8(1)(b) za običajno metodo zbiranja velja sistem, v katerem distributerji vzamejo svoje izdelke nazaj. Hkrati je mogoče obdržati drugačne, že obstoječe sisteme, če raziskava (ki mora biti javna) pokaže, da so, kar zadeva okoljevarstvene cilje direktive, ti sistemi vsaj tako učinkoviti kot sistemi, v katerih distributerji vzamejo izdelke nazaj. Pri slednjih morajo distributerji končne uporabnike obvestiti, da lahko odvržejo odpadne prenosne baterije na njihovih prodajnih mestih.

Končni sporazum prav tako vključuje bistvene elemente, ki jih je Parlament zagovarjal v svojem stališču o starih odpadkih (to so odpadne baterije in akumulatorji, ki so prišli na trg, preden je direktiva začela veljati) in o financiranju informacijskih kampanj. Po členu 16(6) bodo morali proizvajalci kriti vse neto stroške, ki izhajajo iz zbiranja, obdelave in recikliranja odpadnih baterij in akumulatorjev, ne glede na to, kdaj so ti prišli na trg. V skladu s členom 16(3) pa morajo kriti neto stroške informacijskih kampanj o zbiranju, obdelavi in recikliranju.

4.        Označevanje zmogljivosti

V drugi obravnavi je Parlament sprejel predlog spremembe, po katerem morajo države članice zagotoviti, da je zmogljivost vseh baterij, akumulatorjev in baterijskih sklopov navedena na vidnem in obstojnem mestu ter v čitljivi obliki. Svet je predlog zavrnil.

V skladu s sporazumom, ki je bil dosežen, bo označevanje zmogljivosti za vse prenosne in avtomobilske baterije ter za akumulatorje uvedeno najkasneje v 12 mesecih po prenosu direktive.

5.        Raziskava

Parlament je ves čas zakonodajnega postopka pozival države članice, naj spodbujajo raziskave, ki bi privedle do manj škodljivih baterij za okolje, in bi omogočale razvoj novih tehnologij recikliranja. To zagotavljata člena 5 (povečana okoljska učinkovitost) in 13 (nove tehnologije recikliranja).

6.        Načini obdelave in recikliranja

Parlament je zagotovil, da se v člen 12 (1)(a) vključijo posebne navedbe o zaščiti zdravja in okolja in to v sklopu zahteve, da proizvajalci uporabljajo najboljše dostopne tehnike za obdelavo in recikliranje odpadnih baterij. Člen 12(1)(b) določa, da se morajo sistemi obdelave in recikliranja skladati z zakonodajo Skupnosti vsaj na področju zdravja, zaščite in ravnanja z odpadki.

Parlament je v drugi obravnavi poskušal uvesti strožje omejitve glede odlaganja odpadnih prenosnih baterij na odlagališčih ali njihovega podzemnega skladiščenja, Svet pa je nadaljnjim omejitvam nasprotoval. V spravnem postopku je bil sklenjen kompromis: v primerih, ko ni na voljo končnega trga, se lahko baterije ali akumulatorje, ki vsebujejo kadmij, živo srebro ali svinec odvrže na odlagališčih ali v podzemnih skladiščih. Omenjene baterije se lahko odvrže na enak način tudi kot del strategije za postopno odpravljanje težkih kovin, vendar le če je podrobna analiza okoljskih, gospodarskih in socialnih učinkov pokazala, da je odlaganje tovrstnih baterij bolj primerno kot njihovo recikliranje.

7.        Cilji recikliranja

Parlament je pri recikliranju baterij, ki niso nikelj-kadmijeve ali svinčeno-kislinske, pozval k višjim ciljem (55 %), kot so predlagani v skupnem stališču (55 %). Prav tako je podprl uvedbo sistema sklenjenega kroga za ves svinec in kadmij, ki ju je mogoče najti v odpadnih baterijah, in je poskušal države članice zavezati k temu, da bi v postopkih recikliranja omenjene cilje dosegli.

To vprašanje je bilo za Svet najbolj sporno, saj je menil, da je 50 - odstotni cilj pri recikliranju nenevarnih baterij že precej visoko leteč. Opozoril je na razpoložljive podatke, ki so pokazali, da je sistem sklenjenega kroga za svinec ali kadmij nesorazmerno drag.

Delegacija parlamenta je bila, glede na ostale izboljšave, ki so bile sprejete v postopku in kot del celotnega sporazuma, stališče Sveta o ciljih recikliranja pripravljena sprejeti.

SKLEP

Ta direktiva je pomemben del okoljske zakonodaje. S sporazumom, ki je bil sklenjen v usklajevalnem postopku, je Parlament lahko zadovoljen, saj prinaša ustrezne rešitve za večino vprašanj, na katera so se nanašali predlogi sprememb v drugi obravnavi. Delegacija zato Parlamentu predlaga, da v tretji obravnavi skupno besedilo sprejme.

POSTOPEK

Naslov

Skupno besedio Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih in ukinitvi direktive 91/157/EGS, ki ga je potrdil Spravni odbor

Referenčni dokumenti

PE-CONS 3615/2006 – C6-0154/2006 – 2003/0282(COD)

Pravna podlaga

člena 51(5) in 95 ES

Podlaga v Poslovniku

člen 65

Predsednik/-ca delegacije: podpredsednik/-ca

Dagmar Roth-Behrendt

Pripravljavec(-ka) mnenja

Karl-Heinz Florenz

ENVI

Poročevalec(-ka)

Johannes Blokland

 

Predlog Komisije

Skupno besedilo Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih in ukinitvi direktive 91/157/EGS– KOM(2003)0723 – C5-0563/2003

Datum 1. obravnave EP – številka P

20.4.2004

P5_TA(2004)0304

Spremenjeni predlog Komisije

 

Skupno stališče Sveta
  Datum razglasitve na zasedanju

5694/5/2005 – C6-0268/2005

8.9.2005

Stališče Komisije
(člen 251(2), pododstavek 2, alinea 3 )

KOM(2005)0378

Datum 2. obravnave EP – številka P

13.12.2005

P6-TA(2005)0495

Mnenje Komisije
(člen 251(2), pododstavek 3, točka c))

KOM(2006)0017

Datum prejema stališča iz 2. obravnave Sveta

15.2.2006

Datum sporočila Sveta, da ne odobri sprememb EP

25.4.2006

Seja Spravnega odbora

2.5.2006

 

 

 

Datum glasovanja delegacije EP

5.4.2006

Izid glasovanja

za:

proti:

vzdržani:

15

0

0

Navzoči poslanci

María del Pilar Ayuso González, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Karl-Heinz Florenz, Françoise Grossetête, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Holger Krahmer, Anne Laperrouze, Marie-Noëlle Lienemann, Linda McAvan, Ria Oomen-Ruijten, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Anja Weisgerber, Åsa Westlund

Navzoči namestniki

Avril Doyle, Erna Hennicot-Schoepges

Navzoči namestniki (člen 178(2))

 

Datum sporazuma v Spravnem odboru

2.5.2006

Sporazum z izmenjavo pisem

 

 

Datum ugotovitve sopredsedujočih o odobritvi skupnega besedila in posredovanje skupnega besedila EP in Svetu

22.6.2006

Datum predložitve

27.6.2006

 

PODALJŠANJE ROKOV

Rok za 2. obravnvavo Sveta

ne

Rok za sklic Spravnega odbora

        Institucija, ki zahteva podaljšanje – datum

ne

 

 

Rok za delo odborov

        Institucija, ki zahteva podaljšanje – datum

da

 

Svet – 7.6.2006

Rok za sprejetje akta

        Institucija, ki zahteva podaljšanje – datum

ne