Eljárás : 2006/0029(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0241/2006

Előterjesztett szövegek :

A6-0241/2006

Viták :

Szavazatok :

PV 06/09/2006 - 7.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2006)0338

JELENTÉS     *
PDF 180kWORD 130k
13.7.2006
PE 372.193v02-00 A6-0241/2006

az Európai Közösség és a Seychelle-szigetek között létrejött halászati partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2006)0097 – C6‑0102/2006 – 2006/0029(CNS))

Halászati Bizottság

Előadó: Carmen Fraga Estévez

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Közösség és a Seychelle-szigetek között létrejött halászati partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2006)0097 – C6‑0102/2006 – 2006/0029(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2006)0097)(1),

–   tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére és 300. cikke (2) bekezdésére,

–   tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6‑0102/2006),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 83. cikkének (7) bekezdésére,

–   tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére, valamint a Fejlesztési Bizottság véleményére (A6‑0241/2006),

1.  jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Seychelle-szigetek kormányának és parlamentjének.

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


INDOKOLÁS

2004 júliusában a Halászati Miniszterek Tanácsa közzétette következtetéseit az új közösségi megközelítésről, amelyek alapján ezt követően az Európai Unió harmadik országokkal kötött halászati megállapodásait szabályozni kell.

Az új megközelítés felváltja a nemzetközi halásztati kapcsolatokban leggyakrabban alkalmazott megközelítést, vagyis ahelyett, hogy a többlethalászati lehetőségek használatának jogaiért cserébe közös megállapodás alapján meghatározott pénzügyi ellentételezést fizetnének, ezen kapcsolatok gerincét ezentúl a gazdasági, technikai és tudományos téren folytatott szorosabb együttműködés képezi az erőforrások nagyobb fokú fenntarthatósága és jobb kiaknázása érdekében.

Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió új halászati megállapodásai a továbbiakban nem tisztán és jogi értelemben véve kereskedelmi megállapodások lesznek a halászati politikán belül a már meglévő együttműködés szempontjainak megerősítése és az együttműködés-fejlesztési politikai vonatkozásoknak megfelelő szempontok beiktatása érdekében.

A már meglévő együttműködési mechanizmusok megerősítésének következményeképpen az új partnerségi megállapodások arra törekszenek, hogy átvegyék számos ország halászati ágazatának fejlesztési támogatásában egyértelmű sikert elért elemeket, mint a vegyesvállalatok, amelyek abszurd módon történt megszüntetésének orvoslása egyértelműen üdvözlendő, és amelyet a Parlament kérésének megfelelően a jövőbeli Európai Halászati Alapnak is tükrözni kell majd.

Ugyanígy, az új halászati megállapodások jóval fokozottabb részvételt követelnek meg a harmadik országok hatóságaitól erőforrásaik védelmében és ellenőrzésében, és szorgalmazzák, hogy a közösségi ellentételezés egy részét fordítsák tudományos kutatásra, a tevékenységek ellenőrzésére és olyan új belső halászati politikák kialakítására, amelyeknek az Európai Bizottság szerint – amelynek azokat jóvá kell hagynia – fokozottabb környezetvédelmi vonzatai vannak.

A Tanács következtetéseinek elfogadásakor az Európai Unió jelentős számú érvényben lévő megállapodással rendelkezett, és folyamatban voltak a tárgyalások egyrészt olyan megállapodások jegyzőkönyveiről, amelyekből végül új megállapodások születtek, másrészt olyanokéról, mint például a különböző csendes- és indiai-óceáni államokkal nemrégiben aláírt megállapodások.

Ennek következtében a jelenlegi megállapodásokat hozzá kell igazítani a Halászati Miniszterek Tanácsa 2004-es következtetései nyomán kialakított új filozófiához, és a Seychelle-szigetekkel 1987-ben megkötött halászati megállapodás(1) esetére vonatkozó jelenlegi javaslatnak pontosan ez a célja.

Ezen jelentés javasolja tehát a Bizottság javaslatának elfogadását. Mindazonáltal az előadó néhány észrevételt kíván tenni.

A jogi eszközök megkettőzése

A Seychelle-szigetekkel kötött legutóbbi halászati jegyzőkönyvet 2004. szeptember 23-án, az ezen javaslat részét képező megállapodást pedig 2005 márciusában parafálták, ami azt jelenti, hogy a jegyzőkönyvről és a megállapodásról szóló tárgyalások gyakorlatilag párhuzamosan zajlottak, és fel kell tenni a kérdést, hogy miért nem használták ki az időpontok ilyen közeliségét mindkét dokumentum együttes elfogadására, amivel elkerülhető lett volna a Bizottságnál, a Parlamentnél és a Tanácsnál az iratok megkétszerezése.

A Bizottság elmagyarázta, hogy a jegyzőkönyvnek azért biztosítottak prioritást, hogy elkerüljék annak megszakítását, és ennek következtében azt, hogy a halászoknak meg kelljen szakítaniuk munkájukat. Figyelembe véve azonban, hogy a Tanács végül is csak 2005. december 8-án fogadta el a jegyzőkönyvet (egy évvel a parafálás után) és azokat a jogi trükköket, amelyeket a Bizottság talált ki pontosan azért, hogy vérlázítóan lassú bürokráciája miatt ne szakadjanak félbe a halászati tevékenységek (hosszabbítás, ideiglenes alkalmazások és végül annak a lehetősége, hogy a harmadik ország anélkül adjon ki engedélyeket, hogy megvárná azt, hogy a Tanács jóváhagyja a jegyzőkönyvet), fel kell tenni a kérdést, hogy nem volna-e érdemesebb egy időben létrehozni mindkét jogi aktust és ezzel az ügyintézés legalább felét megspórolni.

A jegyzőkönyvek meghosszabbítása alkalmával a Parlament egyre vehemensebben csalódottságának ad hangot a Bizottság munkájának lassúsága miatt. Most azt kell megkérdeznünk, hogy a Bizottság nem képes-e két dolgot egyszerre csinálni.

A szóhasználat és a megállapodás tartalma közötti megfelelés

Először is, a 4. cikk címe: „Együttműködés a statisztika terén”, ám tartalma kizárólag a tudományos együttműködésre vonatkozik, amely teljesen más jellegű és nagyobb horderejű téma. Nyilvánvaló, hogy a halászati tevékenységgel kapcsolatos adatokat meg kell osztani; a legfontosabb kérdések, hogy miben, hogyan, milyen céllal hozzák létre és milyen eredményeket várnak a tudományos együttműködéstől, és ezen ismérvek meg is felelnek a Tanács által az új partnerségi megállapodásokkal szemben megfogalmazott elvárásoknak, éppen ezért ezeknek kellene szerepelniük a megállapodásban. Lehetséges-e a Seychelle-szigeteket felelősségre vonni, amennyiben nem működik együtt az erőforrások fenntarthatóságára irányuló tudományos kutatásban, de azzal érvel, hogy a halászati tevékenységre vonatkozó statisztikai adatokat elküldte?

A Bizottság szerint a Seychelle-szigetek azzal érvel, hogy a tudományos kutatás kizárólag az ő hatáskörébe tartozik. Senki sem tudta a Bizottságnál megmagyarázni, hogy ezt nem is vonják kétségbe? És hogy pusztán arról van szó, hogy eszközöket és finanszírozást kínálnak a Seychelle-szigetek kutatási lehetőségeinek elősegítésére és javítására?

Az előadó szerint a Bizottság indokolása nem helytálló és nehéz elhinni, hogy egyes közösségi tisztviselők, akiknek lehetőségében áll harmadik országokat arra kötelezni, hogy a pénzügyi ellentételezést olyan területeken költsék el, amelyek sok esetben – és ezt el kell ismerni és meg kell érteni – nem kiemelt jelentőségűek ezen országok gyenge gazdaságai számára, képtelenek megértetni, hogy a közösségi végrehajtó hatalom is felelősséggel tartozik a Parlamentnek és a polgároknak, akik megkövetelik az átláthatóságot, és szeretnék tudni, miért fizetnek.

A másik szóhasználattal kapcsolatos kérdés a 12. cikkre vonatkozik, amelynek (a spanyol nyelvű változat szerinti) címe a megállapodás „lejártára” utal. Az előadó szerint inkább a megállapodás felmondásáról van itt szó. A Bizottság elmondta, hogy ez valószínűleg az eredeti angol nyelvű szöveg fordításából eredő hiba lehet, és igyekszik valamennyi változat azonosságát biztosítani – az előadó reméli, hogy ez így is fog történni.

Kizárólagossági záradék

Egy ilyen jellegű záradék a közös külpolitika megléte óta óriási viták tárgyát képezi az EU-ban, és célja annak biztosítása, hogy a közösségi hajótulajdonosokat, amelyek az EU által rögzített feltételek szerint halásznak, valamint a harmadik országokat ne fenyegesse az olyan tisztességtelen hajótulajdonosok által folytatott verseny, akik önhatalmúlag, a közösségi hatóságok előtt homályos feltételekkel férnek hozzá ugyanazon halászterületekhez anélkül, hogy a megállapodás keretében az EU által meghatározott felügyeleti kötelezettségek bármelyikének eleget tennének.

A záradék rendkívül fontos az Európai Unió erőforrások fenntarthatóságára vonatkozó kötelezettségvállalásainak nemzetközi szintéren történő megvalósítása terén. Az előadó ezért úgy véli, hogy e záradéknak nem, vagy nem csak a jegyzőkönyvekben, hanem a megállapodás paragrafusai között is szerepelnie kellene.

A Bizottság úgy érvelt, sőt határozottan állította, hogy az említett záradék mindig szerepel a jegyzőkönyvekben, azonban ha bárki elolvassa a Marokkóval vagy Tanzániával kötött új megállapodást, láthatja, hogy ez nem így van.

Végkövetkeztetések

1.  A 2004. júliusi Halászati Miniszterek Tanácsa új keretet hozott létre a harmadik országokkal kötött halászati megállapodások tekintetében azzal a céllal, hogy csökkentse azok kereskedelmi vonatkozásait és kiemelje a fejlesztési-együttműködési politikával kapcsolatos tartalmakat. Ennek következtében a hatályos megállapodásokat az új partnerségi megállapodások modelljének megfelelően kell módosítani. Mivel a Seychelle-szigetekkel kötött halászati megállapodás 1987-ből származik, elérkezett átdolgozásának ideje, és a Parlament támogatja a Bizottság javaslatát, amely szerint az 1987-es megállapodást a 2005. márciusában parafálttal kellene felváltani.

2.  Bár nem minden esetben lehetséges, az Európai Parlament arra kéri a Bizottságot, hogy próbálja meg a jegyzőkönyvek megújításának dátumát az új megállapodások aláírásának időpontjához igazítani. Ez esetben a Seychelle-szigetekkel kötött megállapodás mintaértékű, mivel az új jegyzőkönyvet a Tanács 2005 decemberében fogadta el, míg a megújítására és az új megállapodás aláírására irányuló tárgyalások ezzel párhuzamosan folytak. Így elkerülhető a felesleges többszörözés és az újabb bürokratikus és pénzügyi terhek egy olyan folyamatban, amelyet a Halászati Bizottság már amúgy is számtalanszor elviselhetetlenül lassúnak ítélt.

3.  Az Európai Parlament kéri a Bizottságot, hogy az átláthatóság érdekében biztosítsa, hogy a megfogalmazás megfeleljen a megállapodás tényleges tartalmának, hogy elkerülhetők legyenek az alkalmazás, illetve az ellenőrzés során lehetséges ellentmondások és félreértések, amelyek veszélyeztethetik a közösségi flotta tevékenységét, illetve az EU és a harmadik országok közötti halászati kapcsolatokat.

Az Európai Parlament tudomásul veszi, hogy a kizárólagossági záradékot nemcsak a jegyzőkönyvbe, hanem a megállapodásokba is bele kell foglalni. E záradék biztosítja a közösségi hajók esetében a bevált gyakorlatok alkalmazását, valamint az Európai Unió a nem közösségi vizek erőforrásainak fenntarthatósága iránti tett kötelezettségvállalását, illetve megakadályozza a közösségi hajótulajdonosok közötti tisztességtelen versenyt. Kéri ezért, hogy a záradékot foglalja bele az új megállapodásokba, valamint hozzon intézkedéseket annak a már megkötött megállapodásokba történő belefoglalására.

(1)

A Tanács 1708/87/EGK rendelete. HL L 119., 1987.5.7.


VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről (26.4.2006)

a Halászati Bizottság részére

az Európai Közösség és a Seychelle-szigetek között létrejött halászati partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2006)0097 – C6‑0102/2006 – 2006/0029(CNS))

A vélemény előadója: Luisa Morgantini

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 178. cikkének értelmében, a közös halászati politikának (KHP) figyelembe kell vennie a szerződés 177. cikkében említett fejlesztési célkitűzéseket, főként a szegénység elleni küzdelemre és a helyi közösségek fenntartható fejlesztésére irányuló célkitűzéseket.

Az Európai Parlament Fejlesztési Bizottsága egymást követő, a számára az Európai Bizottság által benyújtott régi halászati megállapodásokról, illetve az új halászati partnerségi megállapodásokról szóló véleménytervezeteinek kidolgozása során már felhívta a Tanács és a Bizottság figyelmét ezen irányú kötelezettségére.

A Seychelle-szigetekkel kötött halászati partnerségi megállapodásra irányuló új javaslat kiváló alkalmat biztosíthatott volna arra, hogy a Bizottság javasolja a Tanácsnak a bizottságunk által képviselt vélemény megfontolását, ily módon eleget téve a Szerződés szerinti kötelezettségeknek.

E fejlesztési célkitűzések tükrében, a bizottság hiányosnak tartja a halászati partnerségi megállapodás 1. cikkének végén szereplő „kapcsolódó tevékenységek”-re történő hivatkozást.

A halászati partnerségi megállapodás 1. cikkének és 7. cikkének egyértelműen meg kell határoznia, hogy a megállapodás hatályának, valamint a megállapodás szerinti pénzügyi hozzájárulásnak a halászatból élő part menti közösségek fejlesztését célzó projektekre kell kiterjednie.

Elérkezett az idő, hogy a Bizottság és a Tanács betartsa azt, amit az Európai Közösséget létrehozó szerződés egyértelműen megfogalmaz. Az uniós intézményeknek élen kell járniuk a szerződés tiszteletben tartásában.

A tanácsi rendeletre irányuló javaslatot mindössze két hónappal a 2006. január 23-i 115/2006/EK tanácsi rendelet közzétételét követően nyújtották be a Parlamentnek, amely rendelet értelmében a közösségi hajók hozzáférése a Seychelle-szigetek halászterületeihez 2011. január 17-ig biztosított.

Az Európai Parlament Halászati Bizottságához 2005 szeptemberében benyújtott véleményünkben világosan megfogalmaztuk, hogy a Bizottságnak figyelembe kellett volna vennie „a harmadik országokkal kötött halászati partnerségi megállapodások integrált keretrendszerét”.

A Bizottság a régi halászati megállapodások rendszerében folytatott tárgyalásokat részesítette előnyben, a jelen jogi szöveg előterjesztése azonban annak megerősítése, hogy az Európai Parlament Fejlesztési Bizottságának igaza volt.

A Parlamentet jelenleg arra kérik, fogadja el a meglevő jogi szövegnek a halászati partnerségi megállapodások új keretrendszerének megfelelően újratárgyalt, új szöveggel történő felváltását.

A szóban forgó változtatást nem ellenezzük, de sajnáljuk, hogy a Bizottság javaslatunk megfogadásának hiányában szükségtelenül áldozott pénzéből és idejéből.

MÓDOSÍTÁSOK

A Fejlesztési Bizottság felhívja a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

Bizottság által javasolt szöveg(1)  A Parlament módosításai

Módosítás: 1

(3) preambulumbekezdés

(3) E megállapodás a halászati ágazatban gazdasági, pénzügyi, műszaki és tudományos együttműködést ír elő az erőforrások védelmének, és fenntartható kiaknázásának, valamint a vállalkozások között a halászati ágazatban közös érdeket képviselő gazdasági tevékenységek és az ehhez kapcsolódó tevékenységek kifejlesztését célzó partnerségek kialakításának biztosítására.

(3) E megállapodás a halászati ágazatban gazdasági, pénzügyi, műszaki és tudományos együttműködést ír elő az erőforrások védelmének, és fenntartható kiaknázásának, valamint a vállalkozások között a halászati ágazatban közös érdeket képviselő gazdasági tevékenységek és a halászatból élő part menti közösségek fejlesztését célzó partnerségek biztosítására, főként a kisebb helyi halkonzervgyárak és halfeldolgozó üzemek létesítéséhez, valamint a halforgalmazáshoz nyújtott támogatás útján.

 

[A módosítás a magyar nyelvű változatot nem érinti.]

ELJÁRÁS

Cím

Az Európai Közösség és a Seychelle-szigetek között létrejött halászati partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat

Hivatkozások

COM(2006)0097 – C6‑0102/2006 – 2006/0029(CNS)

Felelős bizottság

PECH

Véleményt nyilvánított
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE
3.4.2006

Megerősített együttműködés – a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

 

A vélemény előadója

        A kijelölés dátuma:

Luisa Morgantini
21.3.2006

A vélemény korábbi előadója:

 

Vizsgálat a bizottságban

25.4.2006

 

 

 

 

Az elfogadás dátuma

25.4.2006

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

0

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Fernando Fernández Martín, Michael Gahler, Filip Andrzej Kaczmarek, Ģirts Valdis Kristovskis, Maria Martens, Luisa Morgantini, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Jan Zahradil

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Milan Gaľa, Jan Jerzy Kułakowski, Linda McAvan, Manolis Mavrommatis, Zbigniew Zaleski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) a 178. cikk (2) bekezdése szerint

 

Megjegyzések (csak egy nyelven állnak rendelkezésre)

 

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


ELJÁRÁS

Cím

az Európai Közösség és a Seychelle-szigetek között létrejött halászati partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat

Hivatkozások

COM(2006)0097-C6-0102/2006- 2006/0029(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

27.3.2006

Illetékes bizottság
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

PECH

3.4.2006

A véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

 

 

BUDG

3.4.2006

 

DEVE

3.4.2006

 

 

Nem nyilvánított véleményt
  A határozat dátuma

BUDG

30.5.2006

 

 

 

 

Megerősített együttműködés
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

 

 

 

 

 

Előadó(k)
  A kijelölés dátuma

Carmen Fraga Estévez

5.4.2006

 

Korábbi előadó(k)

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

 

A jogalap vizsgálata
  A JURI véleményének dátuma

 

/

 

 

 

A pénzügyi támogatás módosítása
  A BUDG véleményének dátuma

 

/

 

 

 

Konzultáció az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal - plenáris ülésen hozott határozat dátuma

 

Konzultáció a Régiók Bizottságával - a plenáris ülésen hozott határozat dátuma

 

Vizsgálat a bizottságban

18.4.2006

20.6.2006

 

 

 

Az elfogadás dátuma

12.7.2006

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

15
1
2

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Niels Busk, David Casa, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Heinz Kindermann, Albert Jan Maat, Rosa Miguélez Ramos, Willi Piecyk, Struan Stevenson, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Francesco Musotto, Helga Trüpel

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

 

Benyújtás dátuma

13.7.2006

 

Megjegyzések (egy nyelven állnak rendelkezésre)

...

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat