SPRÁVA k návrhu nariadenia Rady o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Seychelskou republikou

13.7.2006 - (KOM(2006)0097 – C6‑0102/2006 – 2006/0029(CNS)) - *

Výbor pre rybné hospodárstvo
Spravodajkyňa: Carmen Fraga Estévez

Postup : 2006/0029(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0241/2006
Predkladané texty :
A6-0241/2006
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Rady o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Seychelskou republikou

(KOM(2006)0097 – C6‑0102/2006 – 2006/0029(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2006)0097)[1],

–   so zreteľom na článok 37 a článok 300 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Parlamentom (C6‑0102/2006),

–   so zreteľom na článok 51 a článok 83 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo a stanovisko Výboru pre rozvoj (A6‑0241/2006),

1.  schvaľuje uzavretie zmluvy;

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Seychelskej republiky.

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

V júli 2004 Rada ministrov pre rybolov prijala závery k novému prístupu Spoločenstva, ktorými by sa od tohto dátumu mali riadiť dohody o rybolove, ktoré Európska únia uzatvorila s tretími krajinami.

Tento nový prístup nahrádza prístup, ktorý sa najčastejšie uplatňuje v medzinárodných vzťahoch v oblasti rybolovu, to jest vyplácanie finančného príspevku tretím krajinám stanoveného na základe spoločnej dohody výmenou za práva využívať nadbytok morských zdrojov, vzťahmi založenými na užšej spolupráci v hospodárskej, technickej a vedeckej oblasti, aby sa zaručili väčšia trvácnosť a lepší model pre využívanie zdrojov.

Nové dohody o rybolove uzatvorené Európskou úniou už nie sú len čisto - a legitímne - obchodnými dohodami v rámci politiky rybolovu a posilňujú tak už existujúci rozmer spolupráce a uspokojujú ciele vyplývajúce z politiky rozvojovej spolupráce.

V dôsledku posilňovania už platných mechanizmov spolupráce sa nové partnerské dohody usilujú opakovane začleniť rámce, ktoré mali úspech v rámci rozvojovej pomoci určenej pre rozvoj rybolovu veľkého počtu krajín , a síce spoločné podniky, ktoré boli absurdným spôsobom zrušené a ktorých opakované zavedenie je potrebné privítať, pričom je potrebné spresniť, že tieto podniky by sa mali premietnuť do budúceho Európskeho fondu pre rybolov, tak ako to žiadal Európsky parlament.

Nové dohody takisto vyžadujú oveľa významnejšiu účasť orgánov tretích krajín na ochrane a kontrole ich zdrojov, pričom ich povzbudzujú, aby časť príspevku Spoločenstva investovali do vedeckého výskumu, kontroly rybolovných aktivít a do realizovania nových vnútorných politík v oblasti rybolovu, ktoré podľa stanoviska Komisie (ktorá ich bude musieť schváliť) budú musieť obsahovať väčšie záväzky v oblasti životného prostredia.

Keď sa prijímali závery Rady, Európska únia už mala uzatvorený značný počet platných dohôd. Okrem toho sa rokovania týkali protokolov o niektorých dohodách, ktorých platnosť vypršala, ako aj úplne nových dohôd, ako boli dohody, ktoré sa nedávno uzavreli s niektorými štátmi v Tichom oceáne a Indickom oceáne.

Následne je potrebné, aby sa platné dohody postupne upravili podľa novej filozofie vyplývajúcej zo záverov Rady ministrov pre rybolov z roku 2004. Toto je skutočným cieľom skúmaného návrhu dohody o rybolove so Seychelskými ostrovmi z roku 1987[1] .

Táto správa preto navrhuje schváliť návrh Komisie. Vaša spravodajkyňa by však chcela uviesť niekoľko pripomienok.

Zdvojené uplatňovanie v oblasti právnych nástrojov

Najnovší protokol v oblasti rybolovu zo Seychelskými ostrovmi bol parafovaný 23. septembra 2004 a dohoda, ktorá je súčasťou skúmaného návrhu bola parafovaná v marci 2005. Z toho vyplýva, že rokovania týkajúce sa protokolu a rokovania o dohode prebiehali v skutočnosti súčasne. Je potrebné si preto položiť otázku, prečo sa nevyužila táto situácia na to, aby sa oba dokumenty prijali spoločne a aby sa Komisia, Parlament a Rada vyhli zdvojeným administratívnym postupom.

Komisia vysvetlila, že prioritou bol protokol, aby sa zabránilo jeho prerušeniu a následne nebezpečenstvu, že rybári budú musieť pozastaviť svoju rybolovnú činnosť. Keď si ale uvedomíme skutočnosť, že Rada na jednej strane aj tak schválila protokol až 8. decembra 2005 (jeden rok a tri mesiace po jeho parafovaní) a že Komisia na strane druhej skoncipovala množstvo právnych „trikov“, aby naisto predišla tomu, že v dôsledku jej mimoriadnej byrokratickej pomalosti budú prerušené rybolovné činnosti (predĺženia, dočasné uplatňovanie a napokon možnosť, aby tretie krajiny vydávali licencie bez toho, aby čakali až Rada protokol schváli), je namieste položiť si otázku, či by nebolo vhodnejšie spojiť oba právne akty a ušetriť si tak minimálne polovicu administratívnych krokov.

Pri obnovení každého protokolu je Európsky parlament čoraz sklamanejší z pomalého postupu práce Komisie. A je dokonca preto potrebné položiť si otázku, či je Komisia vôbec schopná robiť dve veci naraz.

Zhoda medzi používanou terminológiou a znením dohody

Po prvé, článok 4 odkazuje na „spoluprácu v štatistickej oblasti“, ale jeho obsah sa týka výlučne vedeckej spolupráce, čo je úplne odlišná vec s oveľa väčším významom. Je zrejmé, že údaje týkajúce sa rybolovnej činnosti je potrebné zdieľať. Tak ako je stanovené, účel a výsledky vedeckej spolupráce sú hlavnými pojmami a presne zodpovedajú tomu, čo Rada vyžaduje od nových partnerských dohôd. Presne toto by teda malo byť uvedené v dohode. Pretože, ak by Seychely nespolupracovali na takýchto vedeckých výskumoch na zabezpečenie trvácnosti zdrojov, je možné ich brať na zodpovednosť, keby vyhlásili, že zaslali štatistické údaje o rybolovnej činnosti?

Komisia uvádza, že Seychely dôrazne vyhlasujú, že vedecký výskum spadá do ich výlučnej právomoci. Nikto v Komisii nebol schopný vysvetliť seychelským orgánom, že túto skutočnosť nikto nespochybnil a že sa len jednoducho snažíme navrhnúť prostriedky a financovanie na zlepšenie výskumu na Seychelských ostrovoch?

Podľa vašej spravodajkyne odôvodnenie Komisie neobstojí a je ťažké uveriť, že úradníci Spoločenstva oprávnení vyžadovať od tretej krajiny, aby míňala peniaze z finančných prostriedkov v oblastiach, ktoré často (a my by sme mali uznať a chápať tento stav) nie sú prioritné pre ich slabé ekonomiky, nie sú schopní vysvetliť, že exekutíva Spoločenstva musí takisto skladať účty Európskemu parlamentu a európskym občanom, ktorí od nej vyžadujú transparentnosť a chcú vedieť, ako sa použijú ich peniaze.

Je tu ešte ďalšia terminologická otázka vzťahujúca sa na článok 12, ktorý má v španielskom znení názov „Expiración“ (vypršanie). Vaša spravodajkyňa sa domnieva, že by bolo vhodnejšie použiť „Denuncia“ (vypovedanie) dohody. Komisia vysvetlila, že by mohlo ísť o chybu v preklade z pôvodnej anglickej verzie a že zabezpečí, aby sa všetky znenia zhodovali. Toto je aj želaním vašej spravodajkyne.

Doložka o výhradnom práve

Vsunutie doložky tohto typu je v Európskej únii predmetom širokej diskusie od samotného začiatku zahraničnej politiky Spoločenstva. Takáto doložka sa snaží zaručiť, aby námorní prepravcovia Spoločenstva vykonávajúci rybolovné činnosti za podmienok stanovených Európskou úniou a treťou krajinou, neboli ohrození nelojálnou konkurenciou ostaných námorných prepravcov, ktorí majú na súkromnom základe a za úplne nejasných podmienok prístup do tých istých rybolovných zón bez toho, aby spĺňali ktorýkoľvek zo záväzkov v oblasti kontroly, ktoré stanovuje Európska únia v rámci dohody.

Ide o doložku s mimoriadne veľkým významom, ak chceme konkretizovať záväzky Európskej únie v oblasti udržateľnosti zdrojov na medzinárodnej úrovni a vaša spravodajkyňa sa preto domnieva, že takáto doložka musí byť uvedená v samotnej dohode a nie, alebo nie iba, v protokoloch.

Komisia naliehavo tvrdila, že táto doložka sa systematicky uvádza v protokoloch, ale každý, kto sa oboznámi s novou zmluvou s Marokom alebo Tanzániou, môže zistiť, že to tak nie je.

Závery

1. Závery Rady ministrov pre rybolov z júla 2004 vymedzili nový rámec uplatňovania dohôd o rybolove uzatvorených s tretími krajinami, aby sa tieto dohody viac odľahčili od obchodných aspektov a aby sa v ich obsahu zdôraznila politika rozvojovej spolupráce. Preto je potrebné upraviť platné dohody podľa nového modelu partnerských dohôd. Dohoda o rybolove so Seychelskou republikou je z roku 1987. Je teda potrebné ju upraviť. Európsky parlament preto súhlasí s návrhom Komisie nahradiť dohodu z roku 1987 dohodou, ktorá bola parafovaná v marci 2005.

2. Aj keď to nie je možné vo všetkých prípadoch, Európsky parlament vyzýva Komisiu, aby sa usilovala o časové zosúladenie dátumov pre obnovu protokolu s dátumami pre parafovanie nových dohôd. Z tohto hľadiska je prípad dohody so Seychelskou republikou príznačný, keďže Rada upravila nový protokol v decembri 2005 a rokovania o jej obnovení a o uzavretí novej dohody prebiehali súčasne. Na základe odporúčaného kroku by sa predišlo zdvojenej práci a dodatočnému byrokratickému a finančnému zaťaženiu, ktoré brzdí postupy, ktoré sú aj tak neprípustne pomalé, ako to Výbor pre rybné hospodárstvo už niekoľkokrát zdôraznil.

3. Európsky parlament vyzýva Komisiu, aby dbala o to, aby mechanizmus dohody zodpovedal jej skutočnému obsahu, a to zo zreteľom na transparentnosť, a aby sa zamedzilo tomu, že prípadné konflikty a nedorozumenia pri jej uplatňovaní a kontrole budú poškodzovať činnosť flotily Spoločenstva ako aj vzťahy Európskej únie s tretími krajinami v oblasti rybolovu.

Európsky parlament si želá, aby doložka o výhradnom práve, ktorá je garantom pre osvedčené postupy plavidiel Spoločenstva a pre záväzok Európskej únie týkajúci sa trvalo udržateľného využívania zdrojov vo vodách mimo Spoločenstva, a zabraňuje nelojálnej konkurencii medzi subjektmi Spoločenstva, bola uvádzaná v textoch dohôd a nie iba v textoch protokolov. Následne žiada, aby táto doložka bola zapracovaná do nových dohôd parafovaných Komisiou a vyzýva Komisiu, aby podnikla potrebné opatrenia na uvedenie takejto doložky do dohôd, ktoré už boli uzavreté.

  • [1]  Nariadenie (EHS) č. 1708/87 Rady Ú. v. L 119 zo 7.5.1987, s. 26

STANOVISKO Výboru pre rozvoj (26.4.2006)

pre Výbor pre rybné hospodárstvo

k návrhu nariadenia Rady o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Seychelskou republikou
(KOM(2006)0097 – C6‑0102/2006 – 2006/0029(CNS))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Luisa Morgantini

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Podľa článku 178 Zmluvy o Európskom spoločenstve musí spoločná politika rybného hospodárstva (SPRH) brať do úvahy rozvojové ciele stanovené v článku 177 Zmluvy, najmä boj proti chudobe a trvalý rozvoj miestnych obyvateľov.

Výbor Európskeho parlamentu pre rozvoj upozornil Radu a Komisiu na túto povinnosť pri vyjadrení stanovísk k starším dohodám o rybolove a k novým dohodám o partnerstve v sektore rybolovu, ktoré mu predložila Komisia..

Tento nový návrh na Dohodu o partnerstve v sektore rybolovu so Seychelskou republikou mohol byť dobrou príležitosťou pre Komisiu, aby Rade navrhla vziať do úvahy názory nášho výboru, a tak plniť záväzky Zmluvy.

Výbor považuje odkaz v závere článku 1 Dohody o partnerstve v sektore rybolovu na „súvisiace činnosti“ za nepostačujúci, ak sa posudzuje z hľadiska týchto rozvojových cieľov.

Článok 1 a článok 7 Dohody o partnerstve v sektore rybolovu by mali jasne stanoviť, že rozsah dohody a finančný príspevok z nej vyplývajúci by sa mali vzťahovať na projekty zamerané na rozvoj pobrežného obyvateľstva, ktoré sa živí rybolovom.

Je načase, aby Komisia a Rada dodržiavali, čo je jasne stanovené v Zmluve o Európskom spoločenstve. Zmluvu musia v prvom rade dodržiavať inštitúcie Európskej únie.

Tento návrh nariadenia Rady bol Parlamentu predložený len dva mesiace po zverejnení nariadenia (ES) č.115/2006 zo dňa 23. januára 2006, podľa ktorého môžu európske lode loviť v seychelských vodách do 17. januára 2011.

V našom stanovisku pre Výbor Európskeho parlamentu pre rybné hospodárstvo zo septembra 2005 sme jasne uviedli, že Komisia mala zachovať „integrovaný rámec pre dohody o partnerstve v sektore rybolovu s tretími krajinami“.

Komisia dala prednosť rokovaniu podľa systému starých dohôd o rybolove a predloženie terajšieho právneho textu potvrdzuje, že Výbor Európskeho parlamentu pre rozvoj mal pravdu.

Teraz sa od Parlamentu žiada, aby súhlasil s nahradením existujúceho právneho textu novým textom, znovu prerokovaným podľa nového rámca pre dohody o partnerstve v sektore rybolovu.

Nemáme námietky proti tejto výmene, ľutujeme iba, že Komisia minula čas a peniaze, ktoré sa mohli ušetriť, keby brala do úvahy naše stanovisko.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozvoj žiada Výbor pre rybné hospodárstvo, aby ako gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou[1]Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 3

(3) Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu zabezpečuje zlepšenie hospodárskej, finančnej, technickej a vedeckej spolupráce v sektore rybolovu s cieľom zaručiť zachovanie a trvalo udržateľné využívanie zdrojov, ako aj partnerstvá medzi podnikmi zamerané na rozvíjanie hospodárskych aktivít a s tým súvisiacich činností v spoločnom záujme v odvetví rybolovu.

(3) Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu zabezpečuje zlepšenie hospodárskej, finančnej, technickej a vedeckej spolupráce v sektore rybolovu s cieľom zaručiť zachovanie a trvalo udržateľné využívanie zdrojov, ako aj partnerstvá medzi podnikmi zamerané na rozvíjanie hospodárskych aktivít v odvetví rybolovu a rozvoj pobrežného obyvateľstva, ktoré sa živí rybolovom, najmä podporou vytvárania malých miestnych tovární na konzervovanie a spracovanie rýb a podporou obchodovania s rybami.

POSTUP

Názov

Návrh nariadenia Rady o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Seychelskou republikou

Referenčné čísla

KOM(2006)0097 – C6‑0102/2006 – 2006/0029(CNS)

Gestorský výbor

PECH

Výbor, ktorý predložil stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

DEVE
3.4.2006

Rozšírená spolupráca - dátum oznámenia na schôdzi

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

Luisa Morgantini

21.3.2006

Prerokovanie vo výbore

25.4.2006

 

 

 

 

Dátum prijatia

25.4.2006

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Fernando Fernández Martín, Michael Gahler, Filip Andrzej Kaczmarek, Ģirts Valdis Kristovskis, Maria Martens, Luisa Morgantini, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Milan Gaľa, Jan Jerzy Kułakowski, Linda McAvan, Manolis Mavrommatis, Zbigniew Zaleski

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

POSTUP

Názov

Návrh nariadenia Rady o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Seychelskou republikou

Referenčné čísla

KOM(2006)0097 - C6-0102/2006 - 2006/0029(CNS)

Dátum konzultácie s EP

27.3.2006

Gestorský výbor

        dátum oznámenia na schôdzi

PECH

3.4.2006

Výbory požiadané o stanovisko

        dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

3.4.2006

DEVE

3.4.2006

 

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

        dátum rozhodnutia

BUDG

30.5.2006

 

 

 

 

Spravodajkyňa

        dátum menovania

Carmen Fraga Estévez

5.4.2006

Prerokovanie vo výbore

18.4.2006

20.6.2006

 

 

 

Dátum prijatia

12.7.2006

Výsledok záverečného hlasovania

+: 15

−: 1

0: 2

 

 

 

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Niels Busk, David Casa, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Heinz Kindermann, Albert Jan Maat, Rosa Miguélez Ramos, Willi Piecyk, Struan Stevenson, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Francesco Musotto, Helga Trüpel

Dátum predloženia

13.7.2006