Postup : 2004/0258(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0242/2006

Předložené texty :

A6-0242/2006

Rozpravy :

Hlasování :

PV 06/09/2006 - 7.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2005)0454
P6_TA(2006)0337

ZPRÁVA     *
PDF 168kWORD 114k
13. 7. 2006
PE 371.974v02-00 A6-0242/2006

o návrhu nařízení Rady o uzavření Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Komorskou unií v odvětví rybolovu

(KOM(2006)0096 – C6‑0103/2006 – 2006/0032(CNS))

Výbor pro rybolov

Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro rozvoj
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady o uzavření Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Komorskou unií v odvětví rybolovu

(KOM(2006)0096 – C6‑0103/2006 – 2006/0032(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise Radě (KOM(2006)0096)(1),

­–   s ohledem na článek 37 a čl. 300 odst. 2 Smlouvy o ES,

–   s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C6‑0103/2006),

–   s ohledem na článek 51 a čl. 83 odst. 7 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov a na stanovisko Výboru pro rozvoj (A6‑0242/2006),

1.  schvaluje návrh Komise;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Komorské unie.

(1)

Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

První dohoda o rybolovu mezi Evropskou Unií a Komorskou federativní islámskou republikou byla podepsána v roce 1988. Zrušuje se a nahrazuje touto novou dohodou o partnerství, jež byla oběma stranami sjednána a parafována dne 24. listopadu 2004 a je obnovitelná po sedmiletých obdobích. Připojený protokol, který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2005 a bude v platnosti do prosince 2010, Parlament schválil v říjnu 2005 v rámci samostatného postupu.

Zpravodaj je nucen vyjádřit politování nad tím, že v tomto postupu hrál Evropský parlament vedlejší úlohu. Legislativní návrh měl být posuzován společně s protokolem, o němž ostatně poslankyně Carmen Fraga Estévez připravila vynikající zprávu (A6–0260/2005 v konečném znění) s vysvětlujícím prohlášením, které přehledně rozebírá politické, hospodářské a sociální aspekty tohoto partnerství.

Dohoda souvisí s novým přístupem k vnějšímu rozměru společné rybářské politiky z hlediska „partnerství“, který Komise navrhla ve svém sdělení Evropskému parlamentu a který Rada schválila ve svých závěrech z června 2004. Dohody o partnerství mají nahradit dřívější dvoustranné dohody o rybolovu, které se doposud považovaly čistě za dohody o přístupu ke zdrojům s cílem přispět k souladu cílů vyplývajících z rybářské politiky, politiky životního prostředí a rozvojové spolupráce. Dohody mají sladit ochranu zájmů evropského odvětví rybolovu a zachování jeho rybářského loďstva ve vzdálených oblastech při dodržování zásad odpovědného a udržitelného rybolovu a se zvyšováním schopností rozvojových států využívat své mořských zdroje, dosahovat vyššího lokálního přínosu a zaručit co nejspravedlivější ceny za přístupová práva poskytovaná loďstvu Společenství.

Zpravodaj se domnívá, zejména s ohledem na to, že se jedná o dohodu uzavřenou s malou zemí, která má vážné potíže v oblasti hospodářského a sociálního rozvoje, že jak zásady a cíle, kterými se dohoda řídí, tak prováděcí předpisy uvedené v ustanoveních dohody, jejichž prostřednictvím bude dohoda realizována, jsou přiměřené.

Zpravodaj s uspokojením zdůrazňuje, že při všech krocích, které bylo třeba učinit v rámci dohody, byla plně respektována svrchovanost Komor, a vítá skutečnost, že se kladl důraz na stálý politický dialog mezi smluvními stranami, ať už přímý, nebo v rámci příslušných mezinárodních organizací, jehož účelem je předávání a sdílení znalostí a postupů, které by měly zaručit odpovědné řízení rybolovných zdrojů a rozvoj odvětví rybolovu na Komorách a podporovat spolupráci mezi hospodářskými činiteli Společenství a Komor.

Z výše uvedených důvodů by měl Evropský parlament tuto dohodu politicky podpořit.


STANOVISKO Výboru pro rozvoj (26. 4. 2006)

pro Výbor pro rybolov

k návrhu nařízení Rady o uzavření Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Komorskou unií v odvětví rybolovu

(KOM(2006)0096 – C6‑0103/2006 –2006/0032 (CNS))

Navrhovatelka: Luisa Morgantini

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Podle článku 178 Smlouvy o založení Evropského společenství musí společná rybářská politika brát v úvahu rozvojové cíle uvedené v článku 177 Smlouvy, zejména boj proti chudobě a trvalý rozvoj místních komunit.

Výbor pro rozvoj Evropského parlamentu upozornil Radu a Komisi na tuto povinnost při vypracovávání stanovisek ke starším dohodám o rybolovu a k novým dohodám o partnerství v odvětví rybolovu, které mu předložila Evropská komise.

Tento nový návrh Dohody o partnerství v odvětví rybolovu s Komorskou unií byl vhodnou příležitostí pro Komisi, aby navrhla Radě zabývat se názory Výboru pro rozvoj, čímž by byly splněny závazky vyplývající ze Smlouvy.

Odkaz na „související činnosti“ uvedený v závěru článku 1 Dohody o partnerství v odvětví rybolovu považuje výbor v souvislosti s těmito rozvojovými cíli za nedostačující.

Článek 1 a článek 7 Dohody o partnerství v odvětví rybolovu by měly jasně stanovovat, že rozsah a finanční příspěvek uvedené v této dohodě by se měly vztahovat na projekty zaměřené na rozvoj obyvatelstva pobřežních oblastí, které je závislé na rybolovu.

Je třeba, aby Komise a Rada začaly důsledně zachovávat ustanovení Smlouvy o založení Evropského společenství. Smlouvu musí dodržovat především orgány Unie.

Tento návrh nařízení Rady byl předložen Parlamentu pouhých pět měsíců po zveřejnění nařízení (ES) č. 1660/2005 ze dne 6. října 2005, na základě něhož mohou evropské lodi rybařit v komorských vodách až do 31. prosince 2010.

Ve svém stanovisku z května 2005 pro Výbor pro rybolov Evropského parlamentu jsme jasně uvedli, že Komise měla dodržovat „integrovaný rámec pro dohody o partnerství v odvětví rybolovu se třetími zeměmi“.

Komise se při jednáních držela raději systému starších dohod o rybolovu a předložení stávajícího právního textu potvrzuje, že parlamentní Výbor pro rozvoj měl pravdu.

Po Parlamentu se nyní žádá, aby přijal nahrazení stávajícího právního textu textem novým, který byl sjednán podle nového rámce pro dohody o partnerství v odvětví rybolovu.

Proti tomuto nahrazení nemáme námitky, je nám pouze líto, že Komise zbytečně vynaložila čas a peníze, které mohly být ušetřeny, pokud by vzala v úvahu naše stanovisko.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro rybolov jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí(1)  Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 3

(3) Tato dohoda stanoví posílení hospodářské, finanční, technické a vědecké spolupráce v odvětví rybolovu s cílem zajistit zachování a udržitelné využívání zdrojů, jakož i partnerství mezi podniky zaměřené na rozvíjení hospodářských činností a souvisejících činností v odvětví rybolovu ve společném zájmu.

(3) Tato dohoda stanoví posílení hospodářské, finanční, technické a vědecké spolupráce v odvětví rybolovu s cílem zajistit zachování a udržitelné využívání zdrojů, partnerství mezi podniky zaměřené na rozvíjení hospodářských činností v odvětví rybolovu jakož i rozvoj obyvatelstva pobřežních oblastí závislých na příjmech z rybolovu, zejména podporou zakládání menších místních továren na konzervování a zpracování ryb a podporou obchodu s produkty rybolovu.

POSTUP

Název

Návrh nařízení Rady o uzavření Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Komorskou unií v odvětví rybolovu

Referenční údaje

KOM(2006)0096 – C6‑0103/2006 – 2006/0032(CNS)

Příslušný výbor

PECH

Výbor požádaný o stanovisko
Datum oznámení na zasedání

DEVE
3.4.2006

Užší spolupráce – datum oznámení na zasedání

 

Navrhovatelka
Datum jmenování

Luisa Morgantini
21.3.2006

Předchozí navrhovatel

 

Projednání ve výboru

25.4.2006

 

 

 

 

Datum přijetí

25.4.2006

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

20

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Fernando Fernández Martín, Michael Gahler, Filip Andrzej Kaczmarek, Ģirts Valdis Kristovskis, Maria Martens, Luisa Morgantini, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Jan Zahradil

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Milan Gaľa, Jan Jerzy Kułakowski, Linda McAvan, Manolis Mavrommatis, Zbigniew Zaleski

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

 

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

 

(1)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


POSTUP

Název

Návrh nařízení Rady o uzavření Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Komorskou unií v odvětví rybolovu

Referenční údaje

KOM(2006)0296 – C6‑0103/2006 – 2006/0032(CNS)

Datum konzultace s Parlamentem

27.3.2006

Příslušný výbor                 

Datum oznámení na zasedání

PECH
3.4.2006

Výbory požádané o stanovisko
Datum oznámení na zasedání

BUDG
3.4.2006

DEVE
3.4.2006

 

 

 

Nezaujaté stanovisko

Datum rozhodnutí

BUDG
30.5.2006

 

 

 

 

Užší spolupráce
Datum oznámení na zasedání

 

 

 

 

 

Zpravodaj

Datum jmenování

[Luis Manuel Capoulas Santos]
21.3.2006

 

Předchozí zpravodaj(ové)

 

 

Zjednodušený postup – datum rozhodnutí

 

Zpochybnění právního základu
Datum, kdy výbor JURI zaujal stanovisko

 

 

 

Změna finanční dotace
Datum, kdy výbor BUDG zaujal stanovisko

 

/

 

Konzultace EP s Evropským hospodářským a sociálním výborem –datum rozhodnutí na zasedání

 

Konzultace EP s Výborem regionů –

datum rozhodnutí na zasedání

 

Projednání ve výboru

18.4.2006

20.6.2006

 

 

 

Datum přijetí

12.7.2006

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

15

1

2

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Niels Busk, David Casa, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Heinz Kindermann, Albert Jan Maat, Rosa Miguélez Ramos, Willi Piecyk, Struan Stevenson, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Francesco Musotto, Helga Trüpel

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

 

Datum předložení

13.7.2006

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

...

Právní upozornění - Ochrana soukromí