RAPORT Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Komoori Liidu vahelise kalandusalase partnerluslepingu sõlmimist

13.7.2006 - (KOM(2006)0096 – C6‑0103/2006 – 2006/0032(CNS)) - *

Kalanduskomisjon
Raportöör: Luis Manuel Capoulas Santos

Menetlus : 2004/0258(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0242/2006
Esitatud tekstid :
A6-0242/2006
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Komoori Liidu vahelise kalandusalase partnerluslepingu sõlmimist

(KOM(2006)0096 – C6‑0103/2006 – 2006/0032(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2006)0096)[1];

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 37 ja artikli 300 lõiget 2;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel parlament konsulteeris nõukoguga (C6-0103/2006);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 83 lõiget 7;

–   võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit ja arengukomisjoni arvamust (A6‑0242/2006),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide ja Komoori Liidu valitsustele ja parlamentidele.

  • [1]  ELTs seni avaldamata.

SELETUSKIRI

Euroopa Liidu ja Komoori Liidu vaheline esimene kalanduskokkulepe allkirjastati 1988. aastal. Leping tunnistati kehtetuks ja asendati käesoleva kalandusalase partnerluslepinguga, milles kaks poolt leppisid kokku ja mille nad allkirjastasid 24. novembril 2004. aastal ning mis pikeneb seitsmeaastaste täiendavate perioodide kaupa. 2005. aasta oktoobris võttis parlament eraldi menetluse raames vastu lepingule lisatud protokolli, mis on jõus alates 1. jaanuarist 2005 ja kehtib kuni 2010. aasta detsembrini.

Raportöör avaldab kahetsust Euroopa Parlamendi teisejärgulise rolli üle nimetatud menetluses. Protokolliga samal ajal oleks pidanud läbi vaatama õigusloomega seotud ettepaneku, mille kohta Carmen Fraga Estévez (A6-0260/2005 lõplik) koostas suurepärase raporti, mille seletuskirjas ta analüüsis põhjalikult partnerluslepingut puudutavat koordineeritud majandus- ja sotsiaalpoliitikat.

Kõnealune leping kuulub ühise kalanduspoliitika välise dimensiooni partnerlust puudutava uue lähenemise alla, nagu see on toodud Euroopa Parlamendile esitatud komisjoni teatises ja heaks kiidetud nõukogu 2004. aasta juuni järeldustes. Partnerluslepingud asendavad endisi kahepoolseid kalanduskokkuleppeid, mida kuni praeguseni on peetud üksnes ressurssidele juurdepääsemise alasteks lepinguteks, eesmärgiga aidata paremini kaasa kalandus-, keskkonna ja arengukoostööalase poliitika eesmärkide ühtsuse saavutamisele. Eesmärk on ühitada Euroopa kalandussektori huvide kaitse ja kaugsõidulaevastiku säilitamine, austades vastutustundliku ja säästva kalanduse põhimõtteid, samuti arengumaade suutlikkuse tõstmine mere elusressursside kasutamisel, kohaliku lisandväärtuse tõstmisel ja võimalikult õiglase hinna saavutamine ühenduse laevastiku juurdepääsuõigusi tagavate maksude osas.

Arvestades eriti, et tegemist on lepinguga, mis sõlmiti väikese riigiga, millel on tõsised majandus- ja ühiskondliku arengu probleemid, peab raportöör lepingu põhimõtteid ja eesmärke, samuti lepingu rakendusmeetmeid asjakohaseks.

Raportöör rõhutab rahuldusega Komooride suveräänsuse täieliku austamise väljendamist kõikides lepingu raames võetavates meetmetes ja tervitab pooltevahelise alalise poliitilise dialoogi rõhutamist kas otse või pädevate rahvusvaheliste organisatsioonide sees eesmärgiga anda edasi ja jagada pädevust, mis tagab kalavarude vastutustundliku majandamise ja kalandussektori arendamise Komooridel, samuti ühenduse ja Komooride majandustegevuses osalejate vahelise koostöö edendamise.

Kõikidel nimetatud põhjustel palutakse Euroopa Parlamendi poliitilist toetust kõnealusele lepingule.

arengukomisjoni ARVAMUS (26.4.2006)

kalanduskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Komoori Liidu vahelise kalandusalase partnerluslepingu sõlmimist
(KOM(2006)0096 – C6‑0103/2006 – 2006/0032(CNS))

Arvamuse koostaja: Luisa Morgantini

LÜHISELGITUS

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 178 alusel tuleb ühises kalanduspoliitikas (ÜKP) võtta arvesse asutamislepingu artiklis 177 seatud arengueesmärke, eelkõige võitlust vaesuse vastu ja kohaliku elanikkonna püsivat arengut.

Euroopa Parlamendi arengukomisjon on talle komisjoni poolt esitatud seniste kalanduskokkulepete ja uute kalandusalaste partnerluslepingute kohta arvamusi koostades korduvalt juhtinud nõukogu ja komisjoni tähelepanu nimetatud kohustusele.

Käesolev uus ettepanek kalandusalase partnerluslepingu kohta Komooridega oleks võinud olla komisjonile hea võimalus soovitada nõukogul arvestada meie komisjoni seisukohtadega ja täita sellega asutamislepingust tulenevaid kohustusi.

Arengukomisjoni arvates on kalandusalase partnerluslepingu artikli 1 lõpus toodud viide „sellega seotud tegevustele” nimetatud arengueesmärkide seisukohalt ebapiisav.

Kalandusalase partnerluslepingu artiklites 1 ja 7 tuleks selgelt kindlaks määrata, et lepingu kohaldamisala ja lepingust tulenev rahaline toetus peaksid olema suunatud projektidele, mille eesmärk on kalapüügist elatuva rannikualade elanikkonna arengu edendamine.

Komisjonil ja nõukogul on aeg järgida Euroopa Ühenduse asutamislepingus selgelt määratletud kohustusi. Liidu institutsioonid peavad olema asutamislepingu täitmisel eeskujuks.

Käesolev ettepanek võtta vastu nõukogu määrus esitati Euroopa Parlamendile kõigest viis kuud pärast 6. oktoobri 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1660/2005 avaldamist, mille kohaselt Euroopa laevad võivad Komooride vetes kalastada kuni 31. detsembrini 2010.

2005. aasta mais Euroopa Parlamendi kalanduskomisjonile esitatud arvamuses ütlesime selgelt, et komisjon oleks pidanud järgima „kolmandate riikidega sõlmitavate kalandusalaste partnerluslepingute integreeritud raamistikku”.

Komisjon eelistas pidada läbirääkimisi vana kalanduskokkulepete süsteemi kohaselt ja praeguse õigusakti esitamine annab kinnitust sellest, et Euroopa Parlamendi arengukomisjonil oli õigus.

Nüüd palutakse Euroopa Parlamendi nõusolekut senise õigusakti asendamiseks uue, kalandusalaste partnerluslepingute uue raamistiku kohaselt peetud läbirääkimiste tulemusena koostatud õigusaktiga.

Me ei ole nimetatud asendamise vastu, kahetseme vaid seda, et kuna komisjon meid kohe kuulda ei võtnud, on ta nüüd asjatult aega ja raha kulutanud.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek[1]Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1

Põhjendus 3

(3) Lepinguga nähakse ette majandus-, finants-, tehnika- ja teaduskoostöö tugevdamise kalandussektoris, et tagada kalavarude kaitse ja jätkusuutlik kasutamine ning ettevõtete koostöö, mis on suunatud ühiseid huve teenivate majandussuhete arendamisele kalandussektoris ja sellega seotud tegevusvaldkondades.

(3) Lepinguga nähakse ette majandus-, finants-, tehnika- ja teaduskoostöö tugevdamine kalandussektoris, et tagada kalavarude kaitse ja jätkusuutlik kasutamine ning ettevõtete koostöö, mis on suunatud ühiseid huve teenivate majandussuhete arendamisele kalandussektoris ja kalapüügist elatuva rannikualade elanikkonna arengu edendamisele eelkõige kala töötlemise ja konservimisega tegelevate kohalike väikeettevõtete rajamise ning kala turustamise toetamise teel.

MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Komoori Liidu vahelise kalandusalase partnerluslepingu sõlmimist

Viited

KOM(2006)0096 – C6‑0103/2006 – 2006/0032(CNS)

Vastutav komisjon

PECH

Arvamuse esitaja(d)
  istungil teada andmise kuupäev

DEVE
3.4.2006

Tõhustatud koostöö – istungil teada andmise kuupäev

 

Arvamuse koostaja
  nimetamise kuupäev

Luisa Morgantini
21.3.2006

Endine arvamuse koostaja

 

Arutamine parlamendikomisjonis

25.4.2006

 

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

25.4.2006

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

20

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Fernando Fernández Martín, Michael Gahler, Filip Andrzej Kaczmarek, Ģirts Valdis Kristovskis, Maria Martens, Luisa Morgantini, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Jan Zahradil

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige / asendusliikmed

Milan Gaľa, Jan Jerzy Kułakowski, Linda McAvan, Manolis Mavrommatis, Zbigniew Zaleski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige / asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

 

Märkused (andmed on kättesaadavad ainult ühes keeles)

 

  • [1]  ELTs seni avaldamata.

MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Komoori Liidu vahelise kalandusalase partnerluslepingu sõlmimist

Viited

KOM(2006)0296 - C6‑0103/2006 - 2006/0032(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

27.3.2006

Vastutav komisjon
  istungil teada andmise kuupäev

PECH
3.4.2006

Arvamuse esitaja(d)
  istungil teada andmise kuupäev

 

BUDG

3.4.2006

DEVE

3.4.2006

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine
  otsuse kuupäev

BUDG
30.5.2006

 

 

 

 

Tõhustatud koostöö
  istungil teada andmise kuupäev

 

 

 

 

 

Raportöör(id)
  nimetamise kuupäev

Luis Manuel Capoulas Santos
21.3.2006

Endine raportöör / Endised raportöörid

 

Lihtsustatud menetlus – otsuse kuupäev

 

Õigusliku aluse vaidlustamine
  JURI arvamuse kuupäev

 

 

 

Rahaeraldise määra muutmine
  BUDG arvamuse kuupäev

 

 

 

Konsulteerimine Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega – istungil otsuse tegemise kuupäev

 

Konsulteerimine Regioonide Komiteega – istungil otsuse tegemise kuupäev

 

Arutamine parlamendikomisjonis

18.4.2006

20.6.2006

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

12.7.2006

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

15

1

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Niels Busk, David Casa, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Heinz Kindermann, Albert Jan Maat, Rosa Miguélez Ramos, Willi Piecyk, Struan Stevenson, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Francesco Musotto, Helga Trüpel

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

 

Esitamise kuupäev

13.7.2006

 

Märkused (andmed on kättesaadavad ainult ühes keeles)