JELENTÉS az Európai Közösség és a Comore-szigeteki Unió között létrejött halászati partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  13.7.2006 - (COM(2006)0096 – C6‑0103/2006 – 2006/0032(CNS)) - *

  Halászati Bizottság
  Előadó: Luis Manuel Capoulas Santos

  Eljárás : 2004/0258(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A6-0242/2006
  Előterjesztett szövegek :
  A6-0242/2006
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  az Európai Közösség és a Comore-szigeteki Unió között létrejött halászati partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  (COM(2006)0096 – C6‑0103/2006 – 2006/0032(CNS))

  (Konzultációs eljárás)

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0096)[1],

  –   tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére és a 300. cikke (2) bekezdésére,

  –   tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0103/2006),

  –   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és a 83. cikke (7) bekezdésére,

  –   tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére, valamint a Fejlesztési Bizottság véleményére (A6-0242/2006),

  1.  elfogadja a Bizottság javaslatát;

  2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok és a Comore-szigeteki Unió kormányának és parlamentjének.

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

  INDOKOLÁS

  Az Európai Unió és a Comore Iszlám Köztársaság között 1988-ban írtak alá halászati megállapodást. A felek által 2004. november 24-én parafált, 7 éves időszakokra meghosszabbítható jelen partnerségi megállapodás hatályon kívül helyezi és felváltja az 1988-as megállapodást. A 2005. január 1-től 2010. decemberig érvényben lévő csatolt jegyzőkönyvet a Parlament 2005 októberében fogadta el külön eljárás keretében.

  Az előadó csak sajnálni tudja az Európai Parlament alárendelt szerepét ebben az eljárásban. A jogalkotási javaslatot a jegyzőkönyvvel egyidőben kellett volna megvizsgálni, amelyről annak idején Carmen Fraga Estévez kitűnő jelentést készített (A6-0260/2005 végleges), amelynek indokolása pontosan elemezte jelen partnerségi megállapodás gazdasági és szociális politikáit.

  A kérdéses jelentés illeszkedik a közös halászati politika külső dimenziójának új, „partnerségi” megközelítéséhez, amint azt a Bizottság az Európai Parlamentnek javasolta, és amit a Tanács 2004. júniusi következtetéseiben elfogadott. A partnerségi megállapodások fel fogják váltani a régi kétoldalú halászati megállapodásokat – amelyeket eddig a forrásokhoz való hozzáférést biztosító megállapodásoknak tekintettek – annak érdekében, hogy jobban hozzájáruljanak a halászati, a környezetvédelmi és az együttműködési és fejlesztési politika célkitűzései koherenciájához. A cél az európai halászati ágazat érdekei védelmének és a távolabbi halászati flotta fenntartásának összeegyeztetése, a felelős és fenntartható halászat elveinek tiszteletben tartása mellett, annak elősegítésével, hogy a fejlődő országok kihasználhassák tengeri erőforrásaikat, növelhessék a helyi hozzáadott értéket és a lehető legméltányosabb árat kapják a közösségi flottáktól a hozzáférési jogokért.

  Tekintve, hogy egy súlyos gazdasági és szociális fejlődési problémákkal küzdő kis országgal megkötött megállapodásról van szó, az előadó megfelelőnek tartja a megállapodást vezető elveket, célkitűzéseket és alkalmazási intézkedéseket, amelyeket a végrehajtás érdekében annak rendelkezései tartalmaznak.

  Az előadó megelégedéssel hangsúlyozza a comorei szuverenitás teljes mértékű tiszteletben tartásának kifejezését valamennyi, a megállapodás keretében meghozandó intézkedésben, és üdvözli a felek közötti állandó politikai párbeszédre helyezett hangsúlyt, történjen az közvetlenül vagy az illetékes nemzetközi szervezetek útján, az olyan hatáskörök átadása és megosztása érdekében, amelyek biztosíthatják a halászati források felelős igazgatását, a halászati ágazat fejlődését Comore-szigeteken, valamint a közösségi és Comore-szigeteki gazdasági szereplők együttműködésének ösztönzését.

  Mindezen okokból felkérik az Európai Parlamentet, hogy adja politikai jóváhagyását a kérdéses megállapodáshoz.

  VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről (26.4.2006)

  a Halászati Bizottság részére

  az Európai Közösség és a Comore-szigeteki Unió között létrejött halászati partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
  (COM(2006)0096 – C6‑0103/2006 – 2006/0032(CNS))

  A vélemény előadója: Luisa Morgantini

  RÖVID INDOKOLÁS

  Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 178. cikkének értelmében, a közös halászati politikának (KHP) figyelembe kell vennie a szerződés 177. cikkében említett fejlesztési célkitűzéseket, főként a szegénység elleni küzdelemre és a helyi közösségek fenntartható fejlesztésére irányuló célkitűzéseket.

  Az Európai Parlament Fejlesztési Bizottsága egymást követő, a számára az Európai Bizottság által benyújtott régi halászati megállapodásokról, illetve az új halászati partnerségi megállapodásokról szóló véleménytervezeteinek kidolgozása során már felhívta a Tanács és a Bizottság figyelmét ezen irányú kötelezettségére.

  A Comore-szigetekkel kötött halászati partnerségi megállapodásra irányuló új javaslat kiváló alkalmat biztosíthatott volna arra, hogy a Bizottság javasolja a Tanácsnak a bizottságunk által képviselt vélemény megfontolását, ily módon eleget téve a Szerződés szerinti kötelezettségeknek.

  E fejlesztési célkitűzések tükrében a bizottság hiányosnak tartja a halászati partnerségi megállapodás 1. cikkének végén szereplő „kapcsolódó tevékenységek”-re történő hivatkozást.

  A halászati partnerségi megállapodás 1. cikkének és 7. cikkének egyértelműen meg kell határoznia, hogy a megállapodás hatályának, valamint a megállapodás szerinti pénzügyi hozzájárulásnak a halászatból élő part menti közösségek fejlesztését célzó projektekre kell kiterjednie.

  Elérkezett az idő, hogy a Bizottság és a Tanács betartsa azt, amit az Európai Közösséget létrehozó szerződés egyértelműen megfogalmaz. Az uniós intézményeknek élen kell járniuk a szerződés tiszteletben tartásában.

  A tanácsi rendeletre irányuló javaslatot mindössze öt hónappal a 2005. október 6-i 1660/2005/EK tanácsi rendelet közzétételét követően nyújtották be a Parlamentnek, amely rendelet értelmében a közösségi hajók hozzáférése a Comore-szigetek halászterületeihez 2010. december 31-ig biztosított.

  Az Európai Parlament Halászati Bizottságához 2005 májusában benyújtott véleményünkben világosan megfogalmaztuk, hogy a Bizottságnak figyelembe kellett volna vennie „a harmadik országokkal kötött halászati partnerségi megállapodások integrált keretrendszerét”.

  A Bizottság a régi halászati megállapodások rendszerében folytatott tárgyalásokat részesítette előnyben, a jelen jogi szöveg előterjesztése azonban annak megerősítése, hogy az Európai Parlament Fejlesztési Bizottságának igaza volt.

  A Parlamentet jelenleg arra kérik, fogadja el a meglevő jogi szövegnek a halászati partnerségi megállapodások új keretrendszerének megfelelően újratárgyalt, új szöveggel történő felváltását.

  A szóban forgó változtatást nem ellenezzük, de sajnáljuk, hogy a Bizottság javaslatunk megfogadásának hiányában szükségtelenül áldozott pénzéből és idejéből.

  MÓDOSÍTÁSOK

  A Fejlesztési Bizottság felhívja a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

  Bizottság által javasolt szöveg[1]A Parlament módosításai

  Módosítás: 1

  (3) preambulumbekezdés

  (3) E megállapodás a halászati ágazatban gazdasági, pénzügyi, műszaki és tudományos együttműködést ír elő az erőforrások védelmének, és fenntartható kiaknázásának, valamint a vállalkozások között a halászati ágazatban közös érdeket képviselő gazdasági tevékenységek és az ehhez kapcsolódó tevékenységek kifejlesztését célzó partnerségek kialakításának biztosítására.

  (3) E megállapodás a halászati ágazatban gazdasági, pénzügyi, műszaki és tudományos együttműködést ír elő az erőforrások védelmének, és fenntartható kiaknázásának, valamint a vállalkozások között a halászati ágazatban közös érdeket képviselő gazdasági tevékenységek és a halászatból élő part menti közösségek fejlesztését célzó partnerségek biztosítására, főként a kisebb helyi halkonzervgyárak és halfeldolgozó üzemek létesítéséhez, valamint a halforgalmazáshoz nyújtott támogatás útján.

   

  [A módosítás a magyar nyelvű változatot nem érinti.]

  ELJÁRÁS

  Cím

  Az Európai Közösség és a Comore-szigeteki Unió között létrejött halászati partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat

  Hivatkozások

  COM(2006)0096 – C6‑0103/2006 – 2006/0032(CNS)

  Felelős bizottság

  PECH

  Véleményt nyilvánított
    A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  DEVE
  3.4.2006

  Megerősített együttműködés – a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

   

  A vélemény előadója

          A kijelölés dátuma:

  Luisa Morgantini
  21.3.2006

  A vélemény korábbi előadója:

   

  Vizsgálat a bizottságban

  25.4.2006

   

   

   

   

  Az elfogadás dátuma

  25.4.2006

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  20

  0

  0

  A zárószavazáson jelen lévő képviselők

  Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Fernando Fernández Martín, Michael Gahler, Filip Andrzej Kaczmarek, Ģirts Valdis Kristovskis, Maria Martens, Luisa Morgantini, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Jan Zahradil

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Milan Gaľa, Jan Jerzy Kułakowski, Linda McAvan, Manolis Mavrommatis, Zbigniew Zaleski

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) a 178. cikk (2) bekezdése szerint

   

  Megjegyzések (csak egy nyelven állnak rendelkezésre)

   

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

  ELJÁRÁS

  Cím

  Az Európai Közösség és a Comore-szigeteki Unió között létrejött halászati partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat

  Hivatkozások

  COM(2006)0096 - C6‑0103/2006 - 2006/0032(CNS)

  Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

  27.3.2006

  Illetékes bizottság
    A plenáris ülésen való bejelentés
    dátuma

  PECH
  3.4.2006

  A véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)
    A plenáris ülésen való bejelentés
    dátuma

   

  BUDG

  3.4.2006

  DEVE

  3.4.2006

   

   

  Nem nyilvánított véleményt
    A határozat dátuma

  BUDG
  30.5.2006

   

   

   

   

  Megerősített együttműködés
    A plenáris ülésen való bejelentés
    dátuma

   

   

   

   

   

  Előadó(k)
    A kijelölés dátuma

  Luis Manuel Capoulas Santos
  21.3.2006

   

  Korábbi előadó(k)

   

   

  Egyszerűsített eljárás – a határozat dátuma

   

  A jogalap vizsgálata
    A JURI véleményének dátuma

   

   

   

   

   

  A pénzügyi támogatás módosítása
    A BUDG véleményének dátuma

   

   

   

   

   

  Konzultáció az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal – a plenáris ülésen hozott határozat dátuma

   

  Konzultáció a Régiók Bizottságával – a plenáris ülésen hozott határozat dátuma

   

  Vizsgálat a bizottságban

  18.4.2006

  20.6.2006

   

   

   

  Az elfogadás dátuma

  12.7.2006

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  15
  1
  2

  A zárószavazáson jelen lévő képviselők

  Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Niels Busk, David Casa, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Heinz Kindermann, Albert Jan Maat, Rosa Miguélez Ramos, Willi Piecyk, Struan Stevenson, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Francesco Musotto, Helga Trüpel

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdése szerint)

   

  Benyújtás dátuma

  13.7.2006

   

  Megjegyzések (egy nyelven állnak rendelkezésre)

  ...