VERSLAG over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van een partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Unie van de Comoren

13.7.2006 - (COM(2006)0096 – C6‑0103/2006 – 2006/0032(CNS)) - *

Commissie visserij
Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos

Procedure : 2004/0258(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0242/2006
Ingediende teksten :
A6-0242/2006
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van een partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Unie van de Comoren

(COM(2006)0096 – C6‑0103/2006 – 2006/0032(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel voor een verordening van de Raad (COM(2006)0096)[1],

–   gelet op de artikelen 37 en 300, lid 2 van het EG-Verdrag,

–   gelet op artikel 300, lid 3, eerste alinea van het EG‑Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6‑0103/2006),

–   gelet op de artikelen 51 en 83, lid 7 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie visserij en het advies van de Commissie ontwikkelingssamenwerking (A6‑0242/2006),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Unie van de Comoren.

TOELICHTING

De eerste visserijovereenkomst tussen de EU en de Federale Islamitische Republiek der Comoren dateert van 1988. Deze overeenkomst moet worden vervangen door de nieuwe Partnerschapsovereenkomst, die na onderhandelingen op 24 november 2004 door beide partijen is geparafeerd en hernieuwbaar is voor opeenvolgende periodes van telkens 7 jaar. Het protocol dat er aan is toegevoegd, dat op 1 januari 2005 in werking is getreden en dat in het kader van een afzonderlijke procedure in oktober 2005 door het Parlement is goedgekeurd, vervalt op 31 december 2010.

De rapporteur betreurt dat het Europees Parlement in de hele procedure slechts een ondergeschikte rol is toebedeeld. Het wetgevingsvoorstel had tezamen met het toegevoegde protocol moeten worden behandeld, dat overigens het onderwerp heeft uitgemaakt van het uitmuntende verslag van Mevrouw Cármen Fraga Estévez (A6-0260/2005 def.). De toelichting bij het verslag biedt een duidelijk overzicht van de politieke, economische en maatschappelijke aspecten van deze Partnerschapsovereenkomst.

De overeenkomst past in het nieuwe kader van de externe dimensie van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid, met de "partnerschapsbenadering", die de Commissie in haar mededeling aan het Parlement had voorgesteld en de Raad van juli 2004 in zijn conclusies heeft goedgekeurd. De Partnerschapsovereenkomsten moeten geleidelijk de vroegere bilaterale kaderovereenkomsten inzake visserij, die zich tot nu toe beperkten tot de toegang tot de visgronden, vervangen, om te zorgen voor een betere coherentie tussen de doelstellingen van het visserij-, het milieu- en het ontwikkelingsbeleid. Doel is de belangen van de Europese visserijsector en de instandhouding van zijn vloot, met inachtneming van de beginselen van een verantwoorde en duurzame visserij, te verzoenen met het aanbieden van nieuwe of betere kansen aan de ontwikkelingslanden om hun mariene rijkdommen te valoriseren door plaatselijke meerwaarden te scheppen en hun een billijke prijs te garanderen voor de toegang tot hun visgronden die ze de communautaire vissers bieden.

Aangezien het hier gaat om een overeenkomst met een klein land dat gebukt gaat onder ernstige ontwikkelingsproblemen op economisch en sociaal vlak, vindt de rapporteur dat de principes en de doelstellingen ervan adequaat zijn, net als de uitvoeringsbepalingen die de overeenkomst in de praktijk moeten omzetten.

De rapporteur stelt met tevredenheid vast dat bij alle acties waarin de overeenkomst voorziet de soevereiniteit van de Comoren volstrekt wordt geëerbiedigd en dat de voortdurende politieke dialoog tussen beide partijen, direct of indirect in het kader van de bevoegde internationale organisaties, een nieuwe dynamiek krijgt. Beide partijen verbinden zich immers tot de overdracht en de uitwisseling van knowhow om waarborgen te scheppen voor een verantwoord beheer van de visbestanden, de ontwikkeling van de visserijsector op de Comoren en de bevordering van de samenwerking tussen de marktdeelnemers van de Unie en van de Comoren.

Daarom stelt de rapporteur voor dat het Parlement zijn goedkeuring hecht aan de sluiting van de overeenkomst.

26.4.2006

ADVIESVAN DE COMMISSIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

aan de Commissie visserij

inzake het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van een partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Unie van de Comoren

(COM(2006)0096 – C6‑0103/2006 – 2006/0032(CNS))

Rapporteur voor advies: Luisa Morgantini

BEKNOPTE MOTIVERING

Op grond van artikel 178 van het EG-Verdrag moet bij het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) rekening worden gehouden met de in artikel 177 van ditzelfde Verdrag omschreven ontwikkelingsdoelstellingen, waarvan de voornaamste de armoedebestrijding en de duurzame ontwikkeling van de lokale bevolkingen zijn.

De Commissie ontwikkelingssamenwerking van het Europees Parlement heeft de aandacht van de Raad en de Commissie voor deze verplichting gevraagd toen zij successievelijk advies uitbracht over de oude visserij-akkoorden en de nieuwe partnerschapsovereenkomsten inzake visserij die de Commissie haar voorlegde.

Dit nieuwe voorstel voor een partnerschapsovereenkomst inzake visserij met de Comoren was voor de Commissie een mooie gelegenheid geweest de Raad voor te stellen zich de denkbeelden van onze commissie eigen te maken en daarbij bovendien te voldoen aan de verplichtingen die krachtens het EG-Verdrag bestaan.

Onze commissie acht de verwijzing naar "daarmee samenhangende activiteiten"aan het einde van artikel 1 van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij als referentie naar de hierboven genoemde ontwikkelingsdoelstellingen ontoereikend.

In de artikelen 1 en 7 van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij moet duidelijk worden vermeld dat onder de werkingssfeer en de financiële bijdrage van de overeenkomst projecten vallen die zich richten op de ontwikkeling van kustbevolkingen die voor hun bestaan van de visserij afhankelijk zijn.

Het is tijd dat de Commissie en de Raad zich gaan houden aan hetgeen duidelijk in het EG-Verdrag vermeld staat. De instellingen van de Europese Unie moeten de eerste zijn die zich aan het EG-Verdrag houden.

Dit voorstel voor een verordening van de Raad wordt slechts vijf maanden na de publicatie van verordening (EG) nr. 1660/2005 van 6 oktober 2005, waarin bepaald wordt dat Europese vissersvaartuigen tot 31 december 2010 in de wateren van de Comoren mogen vissen, aan het Europees Parlement voorgelegd.

In ons advies aan de Commissie visserij van het Europees Parlement van mei 2005 werd duidelijk gezegd dat de Commissie zich had moeten houden aan het "geïntegreerde kader voor partnerschapsovereenkomsten inzake visserij met derde landen".

De Commissie gaf er de voorkeur aan de onderhandelingen te laten plaatsvinden in het kader van het oude stelsel voor het sluiten van visserij-akkoorden en het feit dat de onderhavige wetstekst wordt voorgelegd, bewijst dat de Commissie ontwikkelingssamenwerking het bij het rechte eind had.

Wat er nu gebeurt, is dat het Parlement gevraagd wordt in te stemmen met de vervanging van de bestaande wetstekst door een nieuwe, die tot stand is gekomen overeenkomstig het nieuwe kader voor partnerschapsovereenkomsten inzake visserij.

Wij hebben geen bezwaar tegen deze vervanging, maar betreuren het alleen dat de Commissie door niet naar ons te luisteren tijd en geld heeft verspild.

AMENDEMENTEN

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie visserij onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst[2]Amendementen van het Parlement

Amendement 1

Overweging 3

(3) Die overeenkomst voorziet in een versterking van de economische, financiële, technische en wetenschappelijke samenwerking in de visserijsector met het oog op de instandhouding en de duurzame exploitatie van de mariene rijkdommen, en tevens in de oprichting van partnerschappen tussen bedrijven met het oog op de wederzijds bevorderlijke ontwikkeling van economische activiteiten in de visserijsector en van daarmee verband houdende activiteiten.

(3) Die overeenkomst voorziet in een versterking van de economische, financiële, technische en wetenschappelijke samenwerking in de visserijsector met het oog op de instandhouding en de duurzame exploitatie van de mariene rijkdommen, en tevens in de oprichting van partnerschappen tussen bedrijven met het oog op de wederzijds bevorderlijke ontwikkeling van economische activiteiten in de visserijsector en de ontwikkeling van de kustbevolkingen die van de visserij leven, voornamelijk door middel van steun aan de opbouw van kleine, lokale bedrijven voor het inblikken en verwerken van vis en het op de markt brengen van de vis.

PROCEDURE

Titel

Verordening van de Raad betreffende de sluiting van een partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Unie van de Comoren

Document- en procedurenummers

COM(2006)0096 – C6-0103/2006 – 2006/0032(CNS)

Commissie ten principale

PECH

Medeadviserende commissie(s)
  Datum bekendmaking

DEVE

3.4.2006

 

 

 

 

 

Nauwere samenwerking
Datum bekendmaking

-

 

 

 

 

Rapporteur(s)
  Datum benoeming

Luisa Morgantini

21.3.2006

 

Vervangen rapporteur(s)

-

 

Behandeling in de commissie

25.4.2006

 

 

 

 

Datum goedkeuring

25.4.2006

Uitslag eindstemming

voor:

tegen:

onthoudingen:

20

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Fernando Fernández Martín, Michael Gahler, Filip Andrzej Kaczmarek, Ģirts Valdis Kristovskis, Maria Martens, Luisa Morgantini, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Jan Zahradil

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Milan Gaľa, Jan Jerzy Kułakowski, Linda McAvan, Manolis Mavrommatis, Zbigniew Zaleski

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 178, lid  2)

-

Opmerkingen

...

PROCEDURE

Titel

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van een partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Unie van de Comoren

Document- en procedurenummers

COM(2006)0296 - C6‑0103/2006 - 2006/0032(CNS)

Datum raadpleging EP

27.3.2006

Commissie ten principale
  Datum bekendmaking

PECH
3.4.2006

Medeadviserende commissie(s)
  Datum bekendmaking

 

BUDG

3.4.2006

DEVE

3.4.2006

 

 

Geen advies
  Datum besluit

BUDG
30.5.2006

 

 

 

 

Nauwere samenwerking
Datum bekendmaking

 

 

 

 

 

Rapporteur(s)
  Datum benoeming

Luis Manuel Capoulas Santos
21.3.2006

 

Vervangen rapporteur(s)

 

 

Vereenvoudigde procedure – datum besluit

 

Betwisting rechtsgrondslag
  Datum JURI-advies

 

 

 

 

 

Wijziging financiële voorzieningen
  Datum BUDG-advies

 

 

 

 

 

Raadpleging Europees Economisch en Sociaal Comité – datum EP-besluit

 

Raadpleging Comité van de regio's – datum EP-besluit

 

Behandeling in de commissie

18.4.2006

20.6.2006

 

 

 

Datum goedkeuring

12.7.2006

Uitslag eindstemming

+:

-:

0:

15

1

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Niels Busk, David Casa, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Heinz Kindermann, Albert Jan Maat, Rosa Miguélez Ramos, Willi Piecyk, Struan Stevenson, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Francesco Musotto, Helga Trüpel

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid  2)

 

Datum indiening

13.7.2006

Opmerkingen (slechts in één taal beschikbaar)

...

  • [1]  Nog niet in het PB gepubliceerd.
  • [2]  Nog niet in het PB gepubliceerd.