SPRÁVA k návrhu nariadenia Rady o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Komorskou úniou

13.7.2006 - (KOM(2006)0096 – C6‑0103/2006 – 2006/0032(CNS)) - *

Výbor pre rybné hospodárstvo
Spravodajca: Luis Manuel Capoulas Santos

Postup : 2004/0258(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0242/2006
Predkladané texty :
A6-0242/2006
Rozpravy :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Rady o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Komorskou úniou

(KOM(2006)0096 – C6‑0103/2006 – 2006/0032(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie Rade (KOM(2006)0096)[1],

–   so zreteľom na článok 37 a článok 300 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Parlamentom (C6‑0103/2006),

–   so zreteľom na článok 51 a článok 83 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo a stanovisko Výboru pre rozvoj (A6‑0242/2006),

1.  schvaľuje návrh Komisie;

2.  poveruje svojho predsedu, aby toto stanovisko postúpil Rade a Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Komorskej únie.

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Prvá dohoda o rybolove medzi Európskym spoločenstvom a Komorskou islamskou republikou bola podpísaná v roku 1988. 24. novembra 2004 bola zrušená a nahradená touto dohodou o partnerstve, ktorú zmluvné strany prerokovali a parafovali na sedemročné obdobie s možnosťou predĺženia. Platnosť priloženého protokolu používaného od 1. januára 2005 potrvá do 31. decembra 2010. Parlament tento protokol schválil v októbri 2005 v rámci samostatného postupu.

Spravodajca kriticky hodnotí skutočnosť, že v tomto postupe zohrával Parlament len vedľajšiu úlohu. Legislatívny návrh mal byť posudzovaný spoločne s pripojeným protokolom, o ktorom poslankyňa Carmen Frage Estévez pripravila vynikajúcu správu (A6–0260/2005 v konečnom znení), v ktorej presne analyzuje politické, hospodárske a sociálne aspekty tohto partnerstva.

Dohoda súvisí s novým rámcom vonkajšieho rozmeru spoločnej politiky rybolovu, ktorý využíva prístup „partnerstva“, ktorý navrhla Komisia vo svojom oznámení Európskemu parlamentu a ktoré vo svojich záveroch schválila Rada v júni 2004. Dohody o partnerstve majú nahradiť skoršie bilaterálne rámcové dohody o rybolove, ktoré boli doposiaľ považované len za dohody o prístupe k zdrojom. Ich cieľom je dosiahnuť lepší súlad cieľov politiky rybolovu, životného prostredia a rozvojovej spolupráce. Dohody majú zosúladiť ochranu záujmov európskeho sektora rybolovu a zachovanie jeho flotily vo vzdialených moriach, rešpektujúc zásady zodpovedného a udržateľného rybolovu a vytvorenie a zvýšenie možností rozvojových štátov pre využívanie ich morských zdrojov a posilnenie ich miestnej pridanej hodnoty a zaručenie spravodlivých cien za rybolovné príležitosti poskytované flotilám Spoločenstva.

S ohľadom na skutočnosť, že ide o dohodu uzatvorenú s malou krajinou, ktorá má vážne problémy v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja sa spravodajca domnieva, že zásady a ciele, ktorými sa dohoda riadi a vykonávacie predpisy uvedené v ustanoveniach dohody, sú primerané.

Spravodajca s uspokojením konštatuje, že pri všetkých krokoch, ktoré boli vykonané v rámci dohody, bola plne dodržaná zvrchovanosť Komor, a že sa kládol dôraz na neustály politický dialóg medzi obidvoma zmluvnými stranami, či už priamy alebo v rámci príslušných medzinárodných organizácií, s cieľom výmeny skúseností, čo by malo zaručiť zodpovedné riadenie rybolovných zdrojov a rozvoj sektoru rybolovu na Komorách, ako aj podporu spolupráce medzi hospodárskymi aktérmi Spoločenstva a Komor.

Z uvedených dôvodov spravodajca navrhuje, aby Parlament túto dohodu podporil.

STANOVISKO Výboru pre rozvoj (26.4.2006)

pre Výbor pre rybné hospodárstvo

k návrhu nariadenia Rady o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Komorskou úniou
(KOM(2006)0096 – C6‑0103/2006 –2006/0032 (CNS))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Luisa Morgantini

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Podľa článku 178 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva musí spoločná politika rybného hospodárstva (SPRH) brať do úvahy rozvojové ciele stanovené v článku 177 zmluvy, najmä boj proti chudobe a trvalo udržateľný rozvoj miestneho obyvateľstva.

Výbor pre rozvoj Európskeho parlamentu upozornil Radu a Komisiu na túto povinnosť pri vypracovaní stanovísk k starším dohodám o rybolove a k novým dohodám o partnerstve v sektore rybolovu, ktoré mu predložila Európska komisia.

Tento nový návrh na Dohodu o partnerstve v sektore rybolovu s Komorami mohol byť dobrou príležitosťou na to, aby Komisia navrhla Rade zohľadniť názory Výboru pre rozvoj, a tak plniť záväzky zmluvy.

Výbor považuje odkaz na „súvisiace činnosti“ v závere článku 1 Dohody o partnerstve v sektore rybolovu za nepostačujúci, ak sa posudzuje z hľadiska týchto rozvojových cieľov.

Článok 1 a článok 7 Dohody o partnerstve v sektore rybolovu by mali jasne stanoviť, že rozsah dohody a z nej vyplývajúci finančný príspevok by sa mali vzťahovať na projekty zamerané na rozvoj pobrežného obyvateľstva, ktoré sa živí rybolovom.

Je načase, aby Komisia a Rada dodržiavali, čo je jasne stanovené v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva. Dodržiavať zmluvu musia v prvom rade inštitúcie Únie.

Tento návrh nariadenia Rady bol Parlamentu predložený len päť mesiacov po zverejnení nariadenia (ES) č. 1660/2005 zo 6. októbra 2005, podľa ktorého môžu európske lode loviť v komorských vodách do 31. decembra 2010.

V našom stanovisku pre Výbor EP pre rybné hospodárstvo z mája 2005 sme jasne uviedli, že Komisia mala zachovať „integrovaný rámec pre dohody o partnerstve v sektore rybolovu s tretími krajinami“.

Komisia dala prednosť rokovaniu podľa systému starých dohôd o rybolove a predloženie terajšieho právneho textu potvrdzuje, že Výbor EP pre rozvoj mal pravdu.

Teraz sa od Parlamentu žiada, aby prijal nahradenie existujúceho právneho textu novým textom, znovu prerokovaným podľa nového rámca pre dohody o partnerstve v sektore rybolovu.

Nemáme námietky proti tejto výmene, iba nám je ľúto, že Komisia nezohľadnila naše pripomienky, čím by ušetrila čas i peniaze.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozvoj žiada Výbor pre rybné hospodárstvo, aby ako gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou[1]

 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 3

(3) Táto dohoda zabezpečuje posilnenie hospodárskej, finančnej, technickej a vedeckej spolupráce v odvetví rybolovu s cieľom zabezpečiť zachovanie a trvalo udržateľné využívanie zdrojov, ako aj partnerstvá medzi podnikmi zamerané na rozvíjanie hospodárskych aktivít a s tým súvisiacich činností v spoločnom záujme v odvetví rybolovu.

(3) Táto dohoda zabezpečuje posilnenie hospodárskej, finančnej, technickej a vedeckej spolupráce v odvetví rybolovu s cieľom zaručiť zachovanie a trvalo udržateľné využívanie zdrojov, ako aj partnerstvá medzi podnikmi zamerané na rozvíjanie hospodárskych aktivít v odvetví rybolovu a rozvoj pobrežného obyvateľstva, ktoré sa živí rybolovom, najmä podporou vytvárania malých miestnych tovární na konzervovanie a spracovanie rýb a podporou obchodovania s rybami.

POSTUP

Názov

Návrh nariadenia Rady o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Komorskou úniou

Referenčné čísla

KOM(2006)0096 – C6‑0103/2006 – 2006/0032(CNS)

Gestorský výbor

PECH

Výbor, ktorý predložil stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

DEVE
3.4.2006

Rozšírená spolupráca - dátum oznámenia na schôdzi

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

Luisa Morgantini

21.3.2006

Predchádzajúci spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

 

Prerokovanie vo výbore

25.4.2006

 

 

 

 

Dátum prijatia

25.4.2006

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Fernando Fernández Martín, Michael Gahler, Filip Andrzej Kaczmarek, Ģirts Valdis Kristovskis, Maria Martens, Luisa Morgantini, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Milan Gaľa, Jan Jerzy Kułakowski, Linda McAvan, Manolis Mavrommatis, Zbigniew Zaleski

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

 

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

POSTUP

Názov

Návrh nariadenia Rady o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Komorskou úniou

Referenčné čísla

KOM(2006)0296 – C6‑0103/2006 – 2006/0032(CNS)

Dátum predloženia v EP

27.3.2006

Gestorský výbor
  dátum oznámenia na schôdzi

PECH
3.4.2006

Výbory požiadané o stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

BUDG
3.4.2006

DEVE
3.4.2006

 

 

 

Bez predloženia stanoviska
  dátum rozhodnutia

BUDG
30.5.2006

 

 

 

 

Rozšírená spolupráca
  dátum oznámenia na schôdzi

 

 

 

 

 

Spravodajca
  dátum menovania

[Luis Manuel Capoulas Santos]
21.3.2006

 

Predchádzajúci spravodajca

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

 

Námietky voči právnemu základu
  dátum stanoviska JURI

 

 

 

Zmena výšky finančných prostriedkov
  dátum stanoviska BUDG

 

/

 

Konzultácia s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom – dátum rozhodnutia na schôdzi

 

Konzultácia s Výborom regiónov – dátum rozhodnutia n schôdzi

 

Prerokovanie vo výbore

18.4.2006

20.6.2006

 

 

 

Dátum prijatia

12.7.2006

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Niels Busk, David Casa, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Heinz Kindermann, Albert Jan Maat, Rosa Miguélez Ramos, Willi Piecyk, Struan Stevenson, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Francesco Musotto, Helga Trüpel

Náhradníci (čl. 178 ods.2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Dátum predloženia

13.7.2006

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

...