Postopek : 2004/0258(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0242/2006

Predložena besedila :

A6-0242/2006

Razprave :

Glasovanja :

PV 06/09/2006 - 7.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2005)0454
P6_TA(2006)0337

POROČILO     *
PDF 155kWORD 105k
13.7.2006
PE 371.974v01-00 A6-0242/2006

o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Unijo Komori

(KOM(2006)0096 – C6‑0103/2006 – 2006/0032(CNS))

Odbor za ribištvo

Poročevalec: Luis Manuel Capoulas Santos

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 KRATKA OBRAZLOŽITEV
 MNENJE odbora za razvoj
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Unijo Komori

(KOM(2006)0096 – C6‑0103/2006 – 2006/0032(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2006)0096)(1),

–   ob upoštevanju členov 37 in 300 (2) Pogodbe ES,

–   ob upoštevanju prvega pododstavka člena 300(3) Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6­0103/2006),

–   ob upoštevanju členov 51 in 83(7) svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo in mnenja Odbora za razvoj (A6-0242/2006),

1.  odobri predlog Komisije;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Unije Komori.

(1)

Še neobjavljeno v UL.


KRATKA OBRAZLOŽITEV

Prvi ribiški sporazum med Evropsko unijo in Islamsko republiko Komori je bil podpisan leta 1988. Bil je preklican in nadomeščen s sedanjim sporazumom o partnerstvu, o katerem sta se strani dogovorili in ga parafirali 24. novembra 2004. Sporazum se samodejno podaljšuje za dodatna obdobja sedmih let. Priloženi protokol, ki se uporablja od 1. januarja 2005 in velja do decembra 2010, je Evropski parlament sprejel oktobra 2005 v okviru ločenega postopka.

Poročevalec lahko le obžaluje podrejeno vlogo, ki jo v tem procesu igra Evropski parlament. Zakonodajni predlog bi bilo treba obravnavati skupaj s priloženim protokolom, kar je bil pravzaprav cilj odličnega poročila, ki ga je pripravila poslanka Cármen Fraga Estévez (A6-0260/2005 konč.) in ki v obrazložitvi na jasen način povzema politične, gospodarske in družbene vidike sporazuma o partnerstvu.

Obravnavani sporazum je del novega okvira zunanje razsežnosti skupne ribiške politike z vidika partnerstva, kot je bilo predlagano v sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu in potrjeno s sklepi Sveta julija 2004. Sporazumi o partnerstvu bi morali nadomestiti stare dvostranske okvirne sporazume o ribolovu, ki so doslej predstavljali zgolj sporazume o dostopu do virov, saj bi tako lahko bolje prispevali k usklajenosti trenutnih ciljev ribiške in okoljske politike ter sodelovanja za razvoj. Cilj sporazumov je uskladiti interese evropskega ribiškega sektorja in vzdrževanja njegove oddaljene flote s potrebo po vzpostavitvi ali izboljšanju sposobnosti držav v razvoju pri izrabi njihovih morskih virov, kar bi, ob upoštevanju načel odgovornega in trajnostnega ribolova, povečalo lokalno dodano vrednost in zagotovilo najbolj pravično ceno za pravice ribolovne flote Skupnosti do ribolova.

Zlasti ker gre za sporazum, sklenjen z malo državo, ki ima resne težave pri gospodarskem in družbenem razvoju, poročevalec meni, da so ustrezni tako cilji in načela, ki ga urejajo, kot tudi vanj vključene določbe za izvajanje, katerih namen je delovanje sporazuma v praksi.

Poročevalec z zadovoljstvom poudarja, da je bila pri vseh ukrepih, izvedenih v okviru sporazuma, v celoti spoštovana suverenost Komorov in da je bil poudarek namenjen kontinuiranemu političnemu dialogu, bodisi neposrednemu bodisi v okviru pristojnih mednarodnih organizacij, katerega cilj je prenos in delitev znanja in izkušenj, potrebnih za zagotavljanje odgovornega upravljanja z ribolovnimi viri, razvoj ribiškega sektorja na Komorih in pospeševanje sodelovanja med gospodarskimi akterji Skupnosti in Komorov.

Iz navedenih razlogov se Evropskemu parlamentu predlaga, da obravnavanemu sporazumu nameni svojo politično podporo.


MNENJE odbora za razvoj (26.4.2006)

za Odbor za ribištvo

o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Unijo Komori

(COM(2006)0096 – C6‑0103/2006 – 2006/0032(CNS))

Pripravljavka mnenja: Luisa Morgantini

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Po členu 178 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti mora skupna ribiška politika upoštevati razvojne cilje iz člena 177 Pogodbe, zlasti boj proti revščini in trajnostni razvoj lokalnega prebivalstva.

Odbor Evropskega parlamenta za razvoj je Svet in Komisijo opozoril na omenjeno dolžnost, ko je pripravljal več zaporednih mnenj o starih sporazumih o ribolovu in novih partnerskih sporazumih o ribolovu, ki mu jih je predložila Evropska komisija.

Novi predlog sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju z Unijo Komori bi lahko bil odlična priložnost, da Komisija Svetu predlaga, naj upošteva mnenja Odbora za razvoj in s tem tudi dolžnosti iz Pogodbe.

Odbor meni, da sklicevanje na "povezane dejavnosti" na koncu člena 1 sporazuma glede na razvojne cilje ne zadostuje.

V členih 1 in 7 sporazuma mora biti jasno navedeno, da je treba področje veljave sporazuma in finančne prispevke, ki jih predvideva, usmeriti v projekte, katerih namen je razvoj obalnega prebivalstva, ki se preživlja z ribolovom.

Čas je, da začneta Komisija in Svet natančno upoštevati določbe iz Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. Institucije Unije morajo biti prve pri spoštovanju Pogodbo.

Predlog uredbe Sveta je bil predložen Parlamentu pet mesecev po objavi uredbe (ES) št. 1660/2005 z dne 6. oktobra 2005, ki evropskim plovilom dovoljuje ribolov v komorskih vodah do 31. decembra 2010.

V svojem mnenju Odboru Evropskega parlamenta za ribištvo iz maja 2005 smo jasno povedali, da bi morala Komisija upoštevati "integrirani okvir za partnerske sporazume o ribolovu s tretjimi državami".

Komisija je raje nadaljevala s pogajanji po sistemu starih sporazumov o ribolovu, predložitev pričujočega pravnega besedila pa samo potrjuje, da je imel Odbor za razvoj prav.

Parlament naj bi zdaj pristal na nadomestitev obstoječega pravnega besedila z novim, ki je bilo spremenjeno v skladu z novim okvirom za partnerske sporazume o ribolovu.

Takšni nadomestitvi ne nasprotujemo, obžalujemo pa, da je Komisija tratila čas in denar, ki bi ga lahko prihranila, če bi nas poslušala.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za razvoj poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, naj v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija(1)  Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

Uvodna izjava 3

(3) Ta sporazum predvideva okrepitev gospodarskega, finančnega, tehničnega in znanstvenega sodelovanja v ribiškem sektorju, da se zagotovi ohranjanje in trajnostno izkoriščanje virov ter partnerstvo med podjetji, usmerjenimi v razvoj gospodarskih dejavnosti v ribiškem sektorju in z njim povezanih dejavnosti v skupnem interesu.

(3) Ta sporazum predvideva okrepitev gospodarskega, finančnega, tehničnega in znanstvenega sodelovanja v ribiškem sektorju, da se zagotovi ohranjanje in trajnostno izkoriščanje virov, partnerstvo med podjetji, usmerjenimi v razvoj gospodarskih dejavnosti v ribiškem sektorju, in razvoj obalnih skupnosti, ki se preživljajo s ribolovom, in sicer predvsem s pomočjo za ustanavljanje majhnih lokalnih obratov za konzerviranje in predelavo rib ter za trženje ribiških proizvodov.

POSTOPEK

Naslov

Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Unijo Komori

Številka postopka

(KOM(2006)0096 – C6‑0103/2006 – 2006/0032(CNS))

Pristojni odbor

PECH

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

3.4.2006

Okrepljeno sodelovanje
  Datum razglasitve na zasedanju

 

Poročevalec/-ka
  Datum imenovanja

Luisa Morgantini

21.3.2006

Nadomeščeni/-a poročevalec/-ka

 

Obravnava v odboru

25.4.2006

 

 

 

 

Datum sprejetja

25.4.2006

Izid končnega glasovanja

+:

-:

0:

20

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Fernando Fernández Martín, Michael Gahler, Filip Andrzej Kaczmarek, Ģirts Valdis Kristovskis, Maria Martens, Luisa Morgantini, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Jan Zahradil

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Milan Gaľa, Jan Jerzy Kułakowski, Linda McAvan, Manolis Mavrommatis, Zbigniew Zaleski

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

 

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)

 

(1)

Non encore publié au JO.


POSTOPEK

Naslov

Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Unijo Komori

Referenčni dokumenti

KOM(2006)0296 – C6‑0103/2006 – 2006/0032(CNS)

Datum posvetovanja z EP

27.3.2006

Pristojni odbor
  Datum razglasitve na zasedanju

PECH
3.4.2006

Odbori, zaprošeni za mnenje
  Datum razglasitve na zasedanju

 

BUDG
3.4.2006

DEVE
3.4.2006

 

 

Odbori, ki niso dali mnenja
  Datum sklepa

BUDG
30.5.2006

 

 

 

 

Okrepljeno sodelovanje
  Datum razglasitve na zasedanju

 

 

 

 

 

Poročevalec/-ka
  Datum imenovanja

Luis Manuel Capoulas Santos
21.3.2006

 

Nadomeščeni/-a poročevalec/-ka

 

 

Poenostavljeni postopek – datum sklepa

 

Oporekanje pravni podlagi
  Datum mnenja JURI

 

 

 

Popravek finančne ocene sredstev
  Datum mnenja BUDG

 

/

 

Posvetovanje EP z Ekonomsko-socialnim odborom – datum sklepa na zasedanju

 

Posvetovanje EP z Odborom regij – datum sklepa na zasedanju

 

Obravnava v odboru

18.4.2006

20.6.2006

 

 

 

Datum sprejetja

12.7.2006

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

15

1

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

 

Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Niels Busk, David Casa, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Heinz Kindermann, Albert Jan Maat, Rosa Miguélez Ramos, Willi Piecyk, Struan Stevenson, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Francesco Musotto, Helga Trüpel

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

 

Datum predložitve

13.7.2006

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)

...

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov