HENSTILLING om forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Albanien på den anden side

17.7.2006 - (8161/2006 – C6‑0197/2006 – 2006/0044(AVC)) - ***

Udenrigsudvalget
Ordfører: Toomas Hendrik Ilves

Procedure : 2006/0044(AVC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0246/2006
Indgivne tekster :
A6-0246/2006
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Albanien på den anden side

(8161/2006 – C6‑0197/2006 – 2006/0044(AVC))

(Procedure med samstemmende udtalelse)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse (8161/2006),

 der henviser til Rådets anmodning om samstemmende udtalelse, jf. EF-traktatens artikel 300, stk. 3, andet afsnit, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, andet punktum, og artikel 310 (C6‑0197/2006),

 der henviser til forretningsordenens artikel 75 og artikel 83, stk. 7,

 der henviser til henstilling fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Udvalget om International Handel (A6‑0246/2006),

1.  afgiver samstemmende udtalelse om indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Republikken Albaniens regeringer og parlamenter.

UDTALELSE FRA UDVALGET OM INTERNATIONAL HANDEL (11.7.2006)

til Udenrigsudvalgetom forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Albanien på den anden side
(8161/2006– C6‑0197/2006 – 2006/0044(AVC))Rådgivende ordfører: Panagiotis Beglitis

KORT BEGRUNDELSE

INDLEDNING

Forslaget til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af stabiliserings‑ og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Albanien på den anden side kræver samstemmende udtalelse fra Europa‑Parlamentet.

HENSTILLINGER

Ordføreren bekræfter konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Thessaloniki i juni 2003, der konkretiserer Albaniens muligheder for optagelse i EU, og mener, at denne aftale er det bedste middel til at opretholde tempoet i de politiske og økonomiske reformer og til at tilskynde Albanien til at fortsætte med at udøve konstruktiv og modererende indflydelse i regionen. Ordføreren erkender, at der er gjort fremskridt, og henstiller, at Europa‑Parlamentet giver sin samstemmende udtalelse til indgåelse af den ovennævnte stabiliserings‑ og associeringsaftale. Ordføreren gør dog de albanske myndigheder opmærksom på, at de bør gøre en særlig indsats på handelsområdet.

Fri bevægelighed for varer

Erhvervslivet bør orienteres om normer og certificeringer og på disses betydning i den internationale handel;

Det skal sikres, at tjenesterne har tilstrækkelige materielle midler og personale, og de bør følge et fuldstændigt arbejdsprogram med henblik på at Albanien i fremtiden kan deltage i det europæiske samarbejde.

Det skal sikres, at disse fungerer bedre og tager hensyn til fællesskabspraktik for organismer, der er ansvarlige for standardisering, akkreditering og certificering.

Den albanske forbrugerorganisation bør gøres funktionsdygtig ved ansættelse af mere personale, og det bør sikres, at de albanske produkter lever op til de europæiske sikkerhedsnormer.

Virksomhedernes etableringsret

Den nuværende lovgivning om etableringsret bør ændres for at sikre, at nationale og udenlandske virksomheder behandles ens.

Told og skat

Arbejdet med at tilpasse lovgivningen og procedurerne på toldområdet til gældende fællesskabsret bør fortsættes, særligt bør reglerne og procedurerne for transit, toldoplag, toldværdiansættelse, fysisk kontrol og risikoanalyse tilpasses fællesskabets normer og i givet fald de internationale konventioner.

Den albanske lovgivning på told‑ og skatteområdet bør yderligere tilnærmes gældende fællesskabsret, og den administrative kapacitet til at føre lovgivningen på toldområdet ud i livet og bekæmpe korruption, grænseoverskridende kriminalitet og skatteunddragelse bør forøges.

Der bør gennemføres alle nødvendige foranstaltninger for, at oprindelsesreglerne kommer til anvendelse.

Den intellektuelle ejendomsret

Den administrative kapacitet på området for intellektuelle ejendomsrettigheder bør styrkes, og der bør oprettes et albansk kontor for ophavsrettigheder.

Der bør vedtages en ny lovgivning om den intellektuelle ejendomsret, og virksomhederne og de organismer, der er ansvarlige for, at lovgivningen respekteres, herunder den dømmende magt, bør orienteres bedre om problemerne med de intellektuelle ejendomsrettigheder, og det bør fastsættes, hvilken domstol, der tager sig af retstvister på dette område.

Der bør sikres, at den intellektuelle ejendomsret gennemføres korrekt, og der bør opnås bedre resultater i kampen mod ulovlig kopiering og forfalskninger.

Industrien og SMV'er

De administrative hindringer for investeringer bør fjernes, og der bør kontrolleres, at lovgivningen, reglerne og procedurerne, der gælder for virksomhederne, anvendes rimeligt, ikke‑diskretionært og ikke‑diskriminatorisk.

Landbrug

Ordningerne for fødevaresikkerhed og tilhørende kontrolsystemer bør styrkes.

De fytosanitære og veterinære betingelser bør styrkes i overensstemmelse med EU's krav, særligt i forhold til produkter med stort eksportpotentiale; systemet angående registrering og identifikation af dyr bør tilpasses EU's krav.

Der bør udvikles en strategi for udvikling af landdistrikter, diversificering af landbrugsaktiviteterne, og denne sektors konkurrencedygtighed bør forbedres, og det bør gøres lettere for landmændene at opnå kredit.

Energi og transport

Der bør iværksættes en national handlingsplan inden for energisektoren, særligt med henblik på at løse problemet med elektricitetsafbrydelser, som synes at forekomme for ofte.

Der bør iværksættes en national handlingsplan for transportsektoren med henblik på at træffe foranstaltninger til at forbedre sikkerhed, infrastruktur og vedligeholdelse.

******

Udvalget om International Handel opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at henstille til Parlamentet at afgive samstemmende udtalelse.

PROCEDURE

Titel

Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Albanien på den anden side

Referencer

8161/2006 – C6‑0197/2006 – 2006/0044(AVC)

Korresponderende udvalg

AFET

Udtalelse fra        Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

4.7.2006

Udvidet samarbejde - Dato for meddelelse på plenarmødet

 

Rådgivende ordfører          Dato for valg

Panagiotis Beglitis
19.4.2006

Oprindelig rådgivende ordfører

 

Behandling i udvalg

19.6.2006

 

 

 

 

Dato for vedtagelse

11.7.2006

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

17

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean-Pierre Audy, Enrique Barón Crespo, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Sajjad Karim, Javier Moreno Sánchez, Georgios Papastamkos, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Zbigniew Zaleski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Panagiotis Beglitis, Albert Deß, Antolín Sánchez Presedo, Jonas Sjöstedt

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

 

Bemærkninger (foreligger kun på ét sprog)

...

PROCEDURE

Titel

Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Albanien på den anden side

Referencer

8161/2006 – C6‑0197/2006 – 2006/0044(AVC)

Dato for anmodning om EP's samstemmende udtalelse

21.6.2006

Korresponderende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET
4.7.2006

Rådgivende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

4.7.2006

 

 

 

 

Ingen udtalelse
  Dato for afgørelse

 

 

 

 

 

Udvidet samarbejde
  Dato for meddelelse på plenarmødet

 

 

 

 

 

Ordfører
  Dato for valg

Toomas Hendrik Ilves
19.10.2005

 

Oprindelig ordfører

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

 

Anfægtelse af retsgrundlaget
  Dato for udtalelse fra JURI

 

 

 

 

 

Behandling i udvalg

20.6.2006

11.7.2006

 

 

 

Dato for vedtagelse

12.7.2006

Resultat af den endelige afstemning

+:

-:

0:

50

2

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Vittorio Agnoletto, Angelika Beer, Panagiotis Beglitis, André Brie, Elmar Brok, Marco Cappato, Simon Coveney, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Camiel Eurlings, Jas Gawronski, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Richard Howitt, Toomas Hendrik Ilves, Georgios Karatzaferis, Ioannis Kasoulides, Bogdan Klich, Vytautas Landsbergis, Cecilia Malmström, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Baroness Nicholson of Winterbourne, Raimon Obiols i Germà, Cem Özdemir, Tobias Pflüger, Mirosław Mariusz Piotrowski, Paweł Bartłomiej Piskorski, Bernd Posselt, Poul Nyrup Rasmussen, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Emil Saryusz-Wolski, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Antonio Tajani, Paavo Väyrynen, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Josef Zieleniec

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Laima Liucija Andrikienė, Árpád Duka-Zólyomi, Milan Horáček, Georg Jarzembowski, Doris Pack, Athanasios Pafilis, Aloyzas Sakalas, Anders Samuelsen

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Mario Mauro, Francesco Musotto

Dato for indgivelse

17.7.2006

Bemærkninger (foreligger kun på ét sprog)

...