ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής που αφορά τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αλβανίας, αφετέρου

17.7.2006 - (8161/2006 – C6‑0197/2006 – 2006/0044(AVC)) - ***

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Toomas Hendrik Ilves

Διαδικασία : 2006/0044(AVC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0246/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0246/2006
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής που αφορά τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αλβανίας, αφετέρου

(8161/2006 – C6‑0197/2006 – 2006/0044(AVC))

(Διαδικασία σύμφωνης γνώμης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής (8161/2006),

–   έχοντας υπόψη την αίτηση του Συμβουλίου για παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο 300, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, δεύτερη πρόταση, και το άρθρο 310 της Συνθήκης ΕΚ (C6‑0197/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 75 και το άρθρο 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A6‑0246/2006),

1.  εκδίδει σύμφωνη γνώμη σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στη Δημοκρατίας της Αλβανίας.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (11.7.2006)

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη σύναψη της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αλβανίας, αφετέρου
(8161/2006 – C6‑0197/2006 –2006/0044 (AVC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Παναγιώτης Μπεγλίτης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη σύναψη της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αλβανίας, αφετέρου, απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Επιβεβαιώνοντας τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης του Ιουνίου 2003, βάσει των οποίων συγκεκριμενοποιείται η ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας, ο εισηγητής θεωρεί ότι η εν λόγω συμφωνία αποτελεί το καλύτερο μέσο για να διατηρηθεί ο ρυθμός των πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων και να ενθαρρυνθεί η Αλβανία να συνεχίσει την εποικοδομητική και μετριοπαθή στάση της στην περιοχή. Αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει ήδη σημειωθεί και γι' αυτό προτείνει να δώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη σύμφωνη γνώμη του για τη σύναψη της ανωτέρω συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης. Ο εισηγητής επισημαίνει ωστόσο στις αλβανικές αρχές ότι θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς που αφορούν το εμπόριο.

Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων

Ευαισθητοποίηση των οικονομικών φορέων στις έννοιες των προτύπων και της πιστοποίησης, καθώς και στη σημασία τους για τις διεθνείς συναλλαγές·

Μέριμνα ώστε η υπηρεσία διαπίστευσης να εφοδιαστεί με το απαραίτητο υλικό υποδομής και προσωπικό και έγκριση συνολικού προγράμματος εργασίας ενόψει της μελλοντικής συμμετοχής της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή συνεργασία για τη διαπίστευση·

Εξασφάλιση καλύτερης λειτουργίας, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινοτικές πρακτικές, των οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με την τυποποίηση, τη διαπίστευση και την πιστοποίηση·

Ενεργοποίηση της Αλβανικής ένωσης καταναλωτών, με την αύξηση του προσωπικού της, και διασφάλιση ότι τα αλβανικά προϊόντα θα είναι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας·

Δικαίωμα εγκατάστασης

Τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με το δικαίωμα εγκατάστασης ώστε να εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση εθνικών και αλλοδαπών εταιρειών·

Τελωνεία και φορολογία

Συνέχιση της εναρμόνισης της νομοθεσίας και των διαδικασιών στον τελωνειακό τομέα με το κοινοτικό κεκτημένο, μέριμνα ειδικότερα ώστε οι κανόνες και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται για τη διαμετακόμιση, τις τελωνειακές αποθήκες, τη δασμολογητέα αξία, τους φυσικούς ελέγχους και την ανάλυση της επικινδυνότητας να είναι σύμφωνα με τους κανόνες της Κοινότητας και, ενδεχομένως, τις διεθνείς συμβάσεις·

Μέριμνα για την περαιτέρω προσέγγιση της αλβανικής νομοθεσίας στον τομέα των τελωνείων και της φορολογίας με το κοινοτικό κεκτημένο και περαιτέρω ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας και την καταπολέμηση της διαφθοράς, της διασυνοριακής εγκληματικότητας και της φοροδιαφυγής·

Θέσπιση όλων των αναγκαίων μέτρων για την ορθή εφαρμογή των κανόνων καταγωγής·

Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας

Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας Αλβανικής υπηρεσίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας·

Θέσπιση νέας νομοθεσίας για τη βιομηχανική ιδιοκτησία και περαιτέρω ευαισθητοποίηση του επιχειρηματικού κόσμου και των οργάνων που είναι επιφορτισμένα με την εφαρμογή του νόμου, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής εξουσίας, σε ό,τι αφορά το δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμός του αρμόδιου δικαστηρίου για τις διαφορές που σχετίζονται με τον τομέα αυτό·

Προσπάθεια για τη σωστή άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και την επίτευξη ουσιαστικότερων αποτελεσμάτων στην καταπολέμηση της πειρατείας και της παραποίησης·

Βιομηχανία και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Κατάργηση των διοικητικών εμποδίων για την πραγματοποίηση επενδύσεων και μέριμνα για τη σωστή εφαρμογή, χωρίς ευνοϊκές ή δυσμενείς διακρίσεις, της νομοθεσίας, των κανόνων και των διαδικασιών που αφορούν τις επιχειρήσεις·

Γεωργία

Ενίσχυση του συστήματος διατροφικής ασφάλειας και των συγγενών συστημάτων ελέγχου·

Βελτίωση των φυτοϋγειονομικών και κτηνιατρικών προϋποθέσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως σε ό,τι αφορά τα προϊόντα με μεγάλες εξαγωγικές δυνατότητες· ευθυγράμμιση του συστήματος καταχώρησης και εξακρίβωσης της ταυτότητας των ζώων με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Προώθηση στρατηγικής για την αγροτική ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα αυτό και διευκόλυνση της χορήγησης πιστώσεων στους αγρότες·

Ενέργεια και μεταφορές

Εφαρμογή εθνικού προγράμματος δράσης στον τομέα της ενέργειας, ειδικότερα για την αντιμετώπιση του προβλήματος των διακοπών ρεύματος, που κρίνονται υπερβολικά συχνές·

Εφαρμογή εθνικού προγράμματος δράσης στον τομέα των μεταφορών για τη λήψη μέτρων βελτίωσης της ασφάλειας, των υποδομών και της συντήρησής τους·

********

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει στο Κοινοβούλιο να δώσει τη σύμφωνη γνώμη του.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη σύναψη της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αλβανίας, αφετέρου

Έγγραφα αναφοράς

8161/2006 – C6‑0197/2006 –2006/0044 (AVC)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

AFET

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

4.7.2006

Ενισχυμένη συνεργασία – ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Συντάκτης/τρια γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Παναγιώτης Μπεγλίτης
19.4.2006

Συντάκτης/τρια που αντικαταστάθηκε

 

Εξέταση στην επιτροπή

19.6.2006

 

 

 

 

Ημερομηνία της έγκρισης

11.7.2006.

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy, Enrique Barón Crespo, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Sajjad Karim, Javier Moreno Sánchez, Γεώργιος Παπαστάμκος, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Zbigniew Zaleski

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Παναγιώτης Μπεγλίτης, Albert Deß, Antolín Sánchez Presedo, Jonas Sjöstedt

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

...

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής που αφορά τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αλβανίας, αφετέρου

Έγγραφα αναφοράς

8161/2006 – C6‑0197/2006 – 2006/0044(AVC)

Ημερομηνία της αίτησης έκδοσης σύμφωνης γνώμης του ΕΚ

21.6.2006

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET
4.7.2006

Γνωμοδοτική (ές) επιτροπή(ές)
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

4.7.2006

 

 

 

 

Αποφάσισε να μην γνωμοδοτήσει
  Ημερομηνία της απόφασης

 

 

 

 

 

Ενισχυμένη συνεργασία
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Toomas Hendrik Ilves
19.10.2005

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε/καν

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομ. της απόφασης

 

Αμφισβήτηση της νομικής βάσης
  Ημερομ. γνωμοδότησης JURI

 

 

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

20.6.2006 11.7.2006

 

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

12.7.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

50

2

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vittorio Agnoletto, Angelika Beer, Παναγιώτης Μπεγλίτης, André Brie, Elmar Brok, Marco Cappato, Simon Coveney, Véronique De Keyser, Γιώργος Δημητρακόπουλος, Camiel Eurlings, Jas Gawronski, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Richard Howitt, Toomas Hendrik Ilves, Γεώργιος Καρατζαφέρης, Ιωάννης Κασουλίδης, Bogdan Klich, Vytautas Landsbergis, Cecilia Malmström, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Baroness Nicholson of Winterbourne, Raimon Obiols i Germà, Cem Özdemir, Tobias Pflüger, Mirosław Mariusz Piotrowski, Paweł Bartłomiej Piskorski, Bernd Posselt, Poul Nyrup Rasmussen, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Emil Saryusz-Wolski, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Antonio Tajani, Paavo Väyrynen, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Josef Zieleniec

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Árpád Duka-Zólyomi, Milan Horáček, Georg Jarzembowski, Doris Pack, Αθανάσιος Παφίλης, Aloyzas Sakalas, Anders Samuelsen

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Mario Mauro, Francesco Musotto

Ημερομηνία κατάθεσης

17.7.2006

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)