SUOSITUS ehdotuksesta neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisestä

  17.7.2006 - (8161/2006 – C6‑0197/2006 – 2006/0044(AVC)) - ***

  Ulkoasiainvaliokunta
  Esittelijä: Toomas Hendrik Ilves

  Menettely : 2006/0044(AVC)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A6-0246/2006
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A6-0246/2006
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisestä

  (8161/2006 – C6‑0197/2006 – 2006/0044(AVC))

  (Hyväksyntämenettely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston ja komission päätökseksi (8161/2006),

  –   ottaa huomioon neuvoston EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan ja 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan toisen lauseen sekä 310 artiklan mukaisesti esittämän pyynnön puoltavasta lausunnosta (C6‑0197/2006),

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 75 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan,

  –   ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan suosituksen sekä kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnon (A6‑0246/2006),

  1.  antaa puoltavan lausunnon sopimuksen tekemisestä;

  2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Albanian tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

  kansainvälisen kaupan valiokunnaN LAUSUNTO (11.7.2006)

  ulkoasiainvaliokunnalle

  ehdotuksesta neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisestä
  (8161/2006 – C6-0197/2006 – 2006/0044(AVC))

  Valmistelija: Panagiotis Beglitis

  LYHYT PERUSTELU

  JOHDANTO

  Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisestä annetun ehdotuksen neuvoston ja komission päätökseksi hyväksyminen edellyttää parlamentin puoltavaa lausuntoa.

  SUOSITUKSET

  Esittelijä vahvistaa kesäkuussa 2003 kokoontuneen Thessalonikin Eurooppa-neuvoston päätelmät, joissa Albanian mahdollisuudet lähentyä Euroopan unionia tuodaan selvästi esiin, ja katsoo, että kyseinen sopimus on paras keino ylläpitää poliittista ja taloudellista uudistushenkeä, sekä kannustaa Albaniaa jatkamaan rakentavan ja liennyttävän vaikutuksen harjoittamista alueella. Edistystä on jo saavutettu, ja näin ollen parlamentin on suositeltavaa antaa hyväksyntänsä edellä mainitun vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemiselle. Albanian viranomaisten olisi kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota kauppaan liittyviin kysymyksiin.

  Tavaroiden vapaa liikkuvuus

  Talouden toimijoiden tietoisuutta on parannettava standardien ja sertifioinnin käsitteistä sekä niiden tärkeydestä kansainvälisessä kaupassa.

  On huolehdittava siitä, että akkreditointiviranomaisella on käytössään riittävä fyysinen infrastruktuuri ja koulutettu henkilöstö, ja vahvistettava kokonaisvaltainen työsuunnitelma Albanian myöhemmälle liittymiselle eurooppalaisten akkreditointielinten yhteistyöjärjestöön (EA).

  Standardointi-, akkreditointi- ja varmentamiselinten toiminnan parantamisesta on huolehdittava EY:n käytänteet huomioon ottaen.

  Albanian kuluttajansuojayhdistys on saatava toimivaksi lisäämällä sen henkilöstöä, ja on varmistettava, että albanialaiset tuotteet vastaavat eurooppalaisia turvallisuusstandardeja.

  Sijoittautumisoikeus

  Sijoittautumisoikeutta koskevaa nykyistä lainsäädäntöä on muutettava ulkomaisten ja kansallisten yritysten yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi.

  Tulli ja verotus

  Tullilainsäädännön ja -menettelyjen yhdenmukaistamista yhteisön säännöstön kanssa on jatkettava. Erityisesti on huolehdittava siitä, että passitusta, tullivarastointia, tullausarvon määrittämistä, fyysistä valvontaa ja riskianalyysiä koskevat säännöt ja menettelyt vastaavat EU:n normeja ja soveltuvin osin kansainvälisiä sopimuksia.

  Albanian tulli- ja verolainsäädännön lähentämistä yhteisön säännöstöön on jatkettava, tullilainsäädännön täytäntöönpanemiseen tarvittavia hallinnollisia valmiuksia on lisättävä ja korruption, rajat ylittävän rikollisuuden ja veronkierron vastaista toimintaa on jatkettava.

  On toteutettava tarvittavat toimenpiteet alkuperäsääntöjen panemiseksi asianmukaisesti täytäntöön.

  Teollis- ja tekijänoikeudet

  Hallinnollisia valmiuksia teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseksi on vahvistettava muun muassa perustamalla Albanian tekijänoikeusvirasto.

  Teollisesta omaisuudesta on annettava uutta lainsäädäntöä ja tietoisuutta teollis- ja tekijänoikeuskysymyksistä on lisättävä yritysmaailmassa ja lainvalvontaviranomaisten keskuudessa, myös tuomioistuinlaitoksessa, ja alan riita-asioiden ratkaisemiseksi on määriteltävä toimivaltainen tuomioistuin.

  Teollis- ja tekijänoikeudet on pantava täytäntöön moitteettomasti, ja laittomasti valmistettujen tavaroiden ja väärennettyjen tavaroiden torjumista on tehostettava.

  Teollisuus ja pk-yritykset

  Investointien hallinnolliset esteet on poistettava ja on huolehdittava liiketoimintaa koskevan lainsäädännön, sääntöjen ja menettelyjen asianmukaisesta, tinkimättömästä ja syrjimättömästä täytäntöönpanosta.

  Maatalous

  Elintarviketurvaa ja siihen liittyviä valvontajärjestelmiä on lujitettava.

  Kasvinsuojelu- ja eläinlääkintäolosuhteita on parannettava EU:n vaatimusten mukaisesti erityisesti sellaisten tuotteiden osalta, joilla on hyvät vientimahdollisuudet. Eläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmä on saatava Euroopan unionin vaatimuksia vastaavaksi.

  On kehitettävä strategioita maaseudun kehittämiseksi, maatilojen monipuolistamiseksi, alan kilpailukyvyn parantamiseksi sekä maanviljelijöiden lainansaamisen helpottamiseksi.

  Energia ja liikenne

  On toteutettava kansallinen energia-alan toimintaohjelma erityisesti liian usein toistuvien sähkökatkosten aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseksi.

  On pantava täytäntöön kansallinen liikennealan toimintaohjelma turvallisuuden, infrastruktuurin ja huollon parantamista koskevien toimien toteuttamiseksi.

  *******

  Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa ehdottamaan parlamentille puoltavan lausunnon antamista.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Ehdotus neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisestä

  Viiteasiakirjat

  8161/2006 – C6-0197/2006 – 2006/0044(AVC)

  Asiasta vastaava valiokunta

  AFET

  Lausunnon antanut valiokunta
    Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  INTA
  4.7.2006

  Tehostettu yhteistyö – ilmoitettu istunnossa (pvä)

  Valmistelija
    Nimitetty (pvä)

  Panagiotis Beglitis
  19.4.2006

  Alkuperäinen valmistelija

  Valiokuntakäsittely

  19.6.2006

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  11.7.2006

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  17

  0

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Jean-Pierre Audy, Enrique Barón Crespo, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Sajjad Karim, Javier Moreno Sánchez, Georgios Papastamkos, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Zbigniew Zaleski

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Panagiotis Beglitis, Albert Deß, Antolín Sánchez Presedo, Jonas Sjöstedt

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

  Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)

  ...

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Ehdotus neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisestä

  Viiteasiakirjat

  8161/2006 – C6‑0197/2006 – 2006/0044(AVC)

  EP:n puoltavaa lausuntoa pyydetty (pvä)

  21.6.2006

  Asiasta vastaava valiokunta
    Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  AFET
  4.7.2006

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  INTA
  4.7.2006

   

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa
    Päätös tehty (pvä)

   

   

   

   

  Tehostettu yhteistyö
    Ilmoitettu istunnossa (pvä)

   

   

   

   

  Esittelijä(t)
    Nimitetty (pvä)

  Toomas Hendrik Ilves
  19.10.2005

   

  Alkuperäinen esittelijä

   

  Yksinkertaistettu menettely – päätös tehty (pvä)

  Oikeusperustan kyseenalaistaminen
    JURI-lausunto annettu (pvä)

  /

   

   

  Valiokuntakäsittely

  20.6.2006

  11.7.2006

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  12.7.2006

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  50

  2

  2

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Vittorio Agnoletto, Angelika Beer, Panagiotis Beglitis, André Brie, Elmar Brok, Marco Cappato, Simon Coveney, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Camiel Eurlings, Jas Gawronski, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Richard Howitt, Toomas Hendrik Ilves, Georgios Karatzaferis, Ioannis Kasoulides, Bogdan Klich, Vytautas Landsbergis, Cecilia Malmström, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Baroness Nicholson of Winterbourne, Raimon Obiols i Germà, Cem Özdemir, Tobias Pflüger, Mirosław Mariusz Piotrowski, Paweł Bartłomiej Piskorski, Bernd Posselt, Poul Nyrup Rasmussen, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Emil Saryusz-Wolski, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Antonio Tajani, Paavo Väyrynen, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Josef Zieleniec

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Laima Liucija Andrikienė, Árpád Duka-Zólyomi, Milan Horáček, Georg Jarzembowski, Doris Pack, Athanasios Pafilis, Aloyzas Sakalas, Anders Samuelsen

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

  Mario Mauro, Francesco Musotto

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  17.7.2006

  Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)

  ...