AANBEVELING betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van de Stabilisatie- en associatieovereenkomsttussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds,en de Republiek Albanië, anderzijds

17.7.2006 - (8161/2006 – C6‑0197/2006 – 2006/0044(AVC)) - ***

Commissie buitenlandse zaken
Rapporteur: Toomas Hendrik Ilves

Procedure : 2006/0044(AVC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0246/2006
Ingediende teksten :
A6-0246/2006
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds

(8161/2006 – C6‑0197/2006 – 2006/0044(AVC))

(Instemmingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie (8161/2006),

–   gezien het verzoek van de Raad om instemming overeenkomstig artikel 300, lid 3, tweede alinea juncto artikel 300, lid 2, eerste alinea, tweede zin en artikel 310 van het EG‑Verdrag (C6‑0197/2006),

–   gelet op artikel 75 en artikel 83, lid 7 van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken en het advies van de Commissie internationale handel (A6‑0246/2006),

1.  stemt in met de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Republiek Albanië.

ADVIES van de Commissie internationale handel (11.7.2006)

aan de Commissie buitenlandse zaken

inzake het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds
(8161/2006 – C6-0197/2006 - 2006/0044(AVC))

Rapporteur voor advies: Panagiotis Beglitis

BEKNOPTE MOTIVERING

INLEIDING

Voor het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds, is de instemming van het Europees Parlement vereist.

AANBEVELINGEN

De rapporteur is van mening dat deze overeenkomst de conclusies van de Raad van Thessaloniki van juni 2003 waarin het Europese toekomstperspectief van Albanië werd geconcretiseerd, bevestigt en in die zin de beste manier is om het elan van politieke en economische hervormingen te helpen handhaven en om Albanië aan te sporen zijn constructieve en matigende invloed op de regio te blijven uitoefenen. Hij erkent de reeds geboekte vooruitgang en beveelt derhalve aan dat het Europees Parlement zijn instemming verleent aan het sluiten van voornoemde stabilisatie- en associatieovereenkomst. De rapporteur wijst er de Albanese autoriteiten echter op dat ze bijzondere aandacht moeten schenken aan de domeinen die verband houden met handel.

Vrij verkeer van goederen

De economische operatoren bewust maken van het norm- en certificeringsconcept en van het belang daarvan in het kader van het internationale handelsverkeer;

Ervoor zorgen dat de dienst voor accreditering over voldoende mensen en middelen beschikt en een volledig werkprogramma aannemen met het oog op de toekomstige deelname van Albanië aan de Europese samenwerking voor accreditering;

Rekening houdend met de communautaire praktijk zorgen voor een betere werking van de organismen die met normalisatie, accreditering en certificering zijn belast;

De Albanese consumentenvereniging operationeel maken door een uitbreiding van haar personeelsbestand en waarborgen dat de Albanese producten aan de Europese veiligheidsnormen voldoen;

Vestigingsrecht

De huidige wetgeving inzake vestigingsrecht wijzigen om een gelijke behandeling van binnenlandse en buitenlandse ondernemingen te garanderen;

Douane en fiscaliteit

De wetgeving en de douaneprocedures verder afstemmen op het "acquis communautaire", er vooral voor zorgen dat de regels en procedures voor transit, douane-entrepots, het bepalen van de douanewaarde, fysieke controle en risicoanalyse voldoen aan de normen van de Gemeenschap en, desgevallend, aan de internationale verdragen;

De kloof tussen de Albanese wetgeving inzake douane en fiscaliteit en het "acquis communautaire" verkleinen en de administratieve capaciteit versterken om de douanewetgeving toe te passen en corruptie, grensoverschrijdende criminaliteit en belastingontduiking te bestrijden;

Alle nodige maatregelen treffen om de oorsprongsregels toe te passen zoals het hoort;

Intellectuele-eigendomsrecht

De administratieve capaciteit op het vlak van intellectuele-eigendomsrechten versterken, met inbegrip van de oprichting van het Albanees Auteursrechtenbureau;

Nieuwe wetgeving inzake industriële eigendom aannemen en de bedrijfswereld en de met rechtshandhaving belaste organen, waaronder de rechterlijke macht, beter bewust maken van aangelegenheden met betrekking tot het intellectuele-eigendomsrecht en de rechtbank aanwijzen die voor geschillen terzake bevoegd is;

Waken over de correcte toepassing van de intellectuele-eigendomsrechten en betere resultaten behalen in de strijd tegen piraterij en namaak;

Industrie en MKB

De administratieve belemmeringen voor investeringen wegwerken en zorgen voor een behoorlijke, niet-willekeurige en niet-discriminerende toepassing van de voor ondernemingen geldende wetten, regels en procedures;

Landbouw

Het voedselveiligheidssysteem en de bijbehorende controlesystemen versterken;

De fytosanitaire en veterinaire omstandigheden verbeteren conform de vereisten van de Europese Unie, in het bijzonder voor producten met een groot uitvoerpotentieel; het registratie- en identificatiesysteem voor dieren op de vereisten van de Europese Unie afstemmen;

Een strategie voor plattelandsontwikkeling uitwerken en zorgen voor diversificatie van de landbouwactiviteiten, het concurrentievermogen in deze sector vergroten en landbouwers gemakkelijker toegang tot kredieten geven;

Energie en transport

Binnen de energiesector een nationaal actieplan ten uitvoer leggen, vooral om het probleem van de als te frequent ervaren stroomonderbrekingen op te lossen;

Een nationaal actieplan met betrekking tot de transportsector ten uitvoer leggen om maatregelen te treffen ter verbetering van de veiligheid, de infrastructuur en het onderhoud;

*******

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie buitenlandse zaken het Parlement voor te stellen zijn instemming te verlenen.

PROCEDURE

Titel

Voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds

Document- en procedurenummers

8161/2006 – C6‑0197/2006 – 2006/0044(AVC)

Commissie ten principale

AFET

Advies uitgebracht door
  Datum bekendmaking

INTA

4.7.2006

Nauwere samenwerking – datum bekendmaking

 

Rapporteur voor advies
  Datum benoeming

Panagiotis Beglitis
19.4.2006

Vervangen rapporteur voor advies

 

Behandeling in de commissie

19.6.2006

 

 

 

 

Datum goedkeuring

11.7.2006

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

17

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jean-Pierre Audy, Enrique Barón Crespo, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Sajjad Karim, Javier Moreno Sánchez, Georgios Papastamkos, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Zbigniew Zaleski

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Panagiotis Beglitis, Albert Deß, Antolín Sánchez Presedo, Jonas Sjöstedt

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

 

Opmerkingen (slechts in één taal beschikbaar)

...

PROCEDURE

Titel

Voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds

Document- en procedurenummers

8161/2006 – C6-0197/2006 – 2006/0044(AVC)

Datum verzoek om instemming EP

21.6.2006

Commissie ten principale
  Datum bekendmaking

AFET
4.7.2006

Medeadviserende commissie(s)
  Datum bekendmaking

INTA
4.7.2006

 

 

 

 

Geen advies
  Datum besluit

 

 

 

 

 

Rapporteur(s)
  Datum benoeming

Toomas Hendrik Ilves
19.10.2005

 

Vereenvoudigde procedure – datum besluit

 

Betwisting rechtsgrondslag
  Datum JURI-advies

 

 

 

 

 

Behandeling in de commissie

20.6.2006
11.7.2006

 

 

 

 

Datum goedkeuring

12.7.2006

Uitslag eindstemming

+:

-:

0:

50
2
2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Vittorio Agnoletto, Angelika Beer, Panagiotis Beglitis, André Brie, Elmar Brok, Marco Cappato, Simon Coveney, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Camiel Eurlings, Jas Gawronski, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Richard Howitt, Toomas Hendrik Ilves, Georgios Karatzaferis, Ioannis Kasoulides, Bogdan Klich, Vytautas Landsbergis, Cecilia Malmström, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Baroness Nicholson of Winterbourne, Raimon Obiols i Germà, Cem Özdemir, Tobias Pflüger, Mirosław Mariusz Piotrowski, Paweł Bartłomiej Piskorski, Bernd Posselt, Poul Nyrup Rasmussen, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Emil Saryusz-Wolski, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Antonio Tajani, Paavo Väyrynen, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Josef Zieleniec

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Laima Liucija Andrikienė, Árpád Duka-Zólyomi, Milan Horáček, Georg Jarzembowski, Doris Pack, Athanasios Pafilis, Aloyzas Sakalas, Anders Samuelsen

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid  2)

Mario Mauro, Francesco Musotto

Datum indiening

17.7.2006

Opmerkingen (slechts in één taal beschikbaar)

...