ZALECENIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony

17.7.2006 - (8161/2006 – C6‑0197/2006 – 2006/0044(AVC)) - ***

Komisja Spraw Zagranicznych
Sprawozdawca: Toomas Hendrik Ilves

Procedura : 2006/0044(AVC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0246/2006
Teksty złożone :
A6-0246/2006
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony

(8161/2006 – C6‑0197/2006 – 2006/0044(AVC))

(Procedura zgody)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady i Komisji (8161/2006),

–   uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 300 ust. 3 akapit drugi, w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy, drugie zdanie oraz art. 310 Traktatu WE (C6‑0197/2006),

–   uwzględniając art. 75 oraz art. 83 ust. 7 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych oraz opinię Komisji Handlu Międzynarodowego (A6‑0246/2006),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Albanii.

OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego (11.7.2006)

dla Komisji Spraw Zagranicznych

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony
(8161/2006 – C6-0197/2006 - 2006/0044(AVC))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Panagiotis Beglitis

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

WSTĘP

Projekt wniosku Rady i Komisji w sprawie zawarcia Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, wymaga zgody Parlamentu Europejskiego.

ZALECENIA

Sprawozdawca potwierdza wnioski Rady z Salonik z czerwca 2003 r. nadające konkretny wymiar europejskiej perspektywie Albanii, jednocześnie uważa, że niniejsze porozumienie stanowi najlepszy sposób wspierania wysiłków na rzecz reformy politycznej i gospodarczej oraz zachęcenia Albanii do kontynuowania odgrywania konstruktywnej roli moderatora w regionie. Doceniając postępy, których już dokonano zaleca aby Parlament Europejski wyraził zgodę na zawarcie wspomnianego Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu. Sprawozdawca zwraca jednocześnie uwagę władz albańskich na konieczność przykładania szczególnej wagi do dziedzin związanych z handlem.

Swobodny przepływ towarów

- uwrażliwienie podmiotów gospodarczych na koncepcje norm i certyfikacji oraz ich znaczenie w wymianie międzynarodowej;

- zwrócenie uwagi na wyposażenie w wystarczające środki materialne i wystarczającą ilość pracowników służb przyznających akredytacje oraz przyjęcie całościowego planu działania w perspektywie przyszłego uczestnictwa Albanii w europejskiej współpracy w zakresie akredytacji;

- zadbanie o lepsze funkcjonowanie instytucji zajmujących się normalizacją, akredytacją i certyfikacją uwzględniając praktyki stosowane we Wspólnotach;

- usprawnienie albańskiego związku konsumentów poprzez zwiększenie ilości pracowników i zapewnienie zgodności produktów albańskich z europejskimi standardami z zakresu bezpieczeństwa;

Swoboda przedsiębiorczości

- zmiana istniejących przepisów z zakresu swobody przedsiębiorczości w celu zapewnienia równego traktowania przedsiębiorstw zagranicznych i krajowych;

Cło i podatki

- kontynuowanie dostosowywania przepisów i procedur celnych do wspólnotowego dorobku prawnego, w szczególności zwrócenie uwagi, aby przepisy i procedury stosowane w tranzycie, w składach celnych, w ocenie celnej, w trakcie fizycznej kontroli i przy okazji analizy ryzyka były zgodne z normami Wspólnoty i, w danym przypadku, z konwencjami międzynarodowymi;

- działanie na rzecz dalszego dostosowania albańskich przepisów z zakresu cła i podatków do wspólnotowego dorobku prawnego i zwiększenie sprawności administracyjnej w celu wypracowania przepisów celnych i zwalczania korupcji, międzynarodowej przestępczości i „ucieczek” podatkowych;

- przyjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu należytego stosowania zasad pochodzenia;

Prawo własności intelektualnej

- wzmocnienie sprawności administracyjnej z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym utworzenie albańskiego urzędu praw autorskich;

- przyjęcie nowych przepisów dotyczących własności przemysłowej i dalsze uwrażliwienie środowisk przedsiębiorców i instytucji zajmujących się egzekwowaniem stosowania przepisów, w tym władzy sądowniczej, na kwestie związane z prawem własności intelektualnej i wyznaczenie kompetentnego sądu w sprawach spornych z tego zakresu;

- czuwanie nad odpowiednim wprowadzeniem w życie prawa własności intelektualnej i otrzymanie jak najlepszych wyników w zwalczaniu wyrobów podrabianych i nielegalnego podrabiania;

Przemysł i MŚP

Zniesienie przeszkód administracyjnych w inwestowaniu i czuwanie nad należnym – nieuznaniowym i niedyskryminacyjnym – stosowaniem prawa, przepisów i procedur odnoszących się do przedsiębiorstw;

Rolnictwo

- wzmocnienie systemu bezpieczeństwa produktów żywnościowych i związanych z nim systemów kontroli;

- polepszenie warunków fitosanitarnych i weterynaryjnych zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, w szczególności w odniesieniu do produktów o znaczącym potencjale eksportowym; Dostosowanie systemów rejestracji i identyfikacji zwierząt do wymogów Unii Europejskiej;

- rozwinięcie strategii na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, dywersyfikacja działalności rolnej, podniesienie konkurencyjności w tym sektorze i ułatwienia w uzyskiwaniu kredytów dla rolników;

Energia i transport

- wprowadzenie krajowego planu działania w sektorze energii, w szczególności w celu rozwiązania problemu przerw w dostawie energii elektrycznej ocenianych za zbyt często występujące;

- realizacja krajowego planu działania w sektorze transportu w celu podjęcia działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa, poprawę infrastruktury i konserwacji.

******

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, właściwej do danej sprawy, o zalecenie Parlamentowi wydania zgody. Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, właściwej dla tej sprawy, o zalecenie Parlamentowi wydania zgody.

PROCEDURA

Tytuł

Wniosek dotyczący decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony

Odsyłacze

8161/2006 – C6‑0197/2006 – 2006/0044(AVC)

Komisja przedmiotowo właściwa

AFET

Opinia wydana przez
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

4.7.2006

Ściślejsza współpraca - data ogłoszenia na posiedzeniu

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej
  Data powołania

Panagiotis Beglitis
19.4.2006

Poprzedni sprawozdawca komisji opiniodawczej

 

Rozpatrzenie w komisji

19.6.2006

 

 

 

 

Data przyjęcia

11.7.2006

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

17

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean-Pierre Audy, Enrique Barón Crespo, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Sajjad Karim, Javier Moreno Sánchez, Georgios Papastamkos, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Zbigniew Zaleski

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Panagiotis Beglitis, Albert Deß, Antolín Sánchez Presedo, Jonas Sjöstedt

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

 

Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

...

PROCEDURA

Tytuł

Wniosek dotyczący decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony

Odsyłacze

8161/2006 - C6‑0197/2006 – 2006/0044(AVC)

Data wniosku o wyrażenie zgody PE

21.6.2006

Komisja przedmiotowo właściwa
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET
4.7.2006

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

4.7.2006

 

 

 

 

Opinia niewydana
  Data wydania decyzji

 

 

 

 

 

Ściślejsza współpraca
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

 

 

 

 

 

Sprawozdawca(y)
  Data powołania

Toomas Hendrik Ilves
19.10.2005

 

Poprzedni sprawozdawca(y)

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

 

Zastrzeżenia do podstawy prawnej
  Data wydania opinii JURI

 

 

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

20.6.2006 11.7.2006

 

 

 

 

Data przyjęcia

12.7.2006

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

50

2

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Vittorio Agnoletto, Angelika Beer, Panagiotis Beglitis, André Brie, Elmar Brok, Marco Cappato, Simon Coveney, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Camiel Eurlings, Jas Gawronski, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Richard Howitt, Toomas Hendrik Ilves, Georgios Karatzaferis, Ioannis Kasoulides, Bogdan Klich, Vytautas Landsbergis, Cecilia Malmström, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Baroness Nicholson of Winterbourne, Raimon Obiols i Germà, Cem Özdemir, Tobias Pflüger, Mirosław Mariusz Piotrowski, Paweł Bartłomiej Piskorski, Bernd Posselt, Poul Nyrup Rasmussen, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Emil Saryusz-Wolski, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Antonio Tajani, Paavo Väyrynen, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Josef Zieleniec

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Laima Liucija Andrikienė, Árpád Duka-Zólyomi, Milan Horáček, Georg Jarzembowski, Doris Pack, Athanasios Pafilis, Aloyzas Sakalas, Anders Samuelsen

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Mario Mauro, Francesco Musotto

Data złożenia

17.7.2006

Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

...