Betänkande - A6-0246/2006Betänkande
A6-0246/2006

  REKOMMENDATION om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan

  17.7.2006 - (8161/2006 – C6‑0197/2006 – 2006/0044(AVC)) - ***

  Utskottet för utrikesfrågor
  Föredragande: Toomas Hendrik Ilves

  Förfarande : 2006/0044(AVC)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A6-0246/2006
  Ingivna texter :
  A6-0246/2006
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan

  (8161/2006 – C6‑0197/2006 – 2006/0044(AVC))

  (Samtyckesförfarandet)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av förslaget till rådets och kommissionens beslut (8161/2006),

  –   med beaktande av rådets begäran om parlamentets samtycke i enlighet med artikel 300.3 andra stycket, jämförd med artikel 300.2 första stycket andra meningen och artikel 310 i EG-fördraget (C6‑0197/2006),

  –   med beaktande av artikel 75 och artikel 83.7 i arbetsordningen,

  –   med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor och yttrandet från utskottet för internationell handel (A6‑0246/2006).

  1.  Europaparlamentet ger sitt samtycke till ingåendet av avtalet.

  2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Republiken Albanien parlamentets ståndpunkt.

  YTTRANDE från utskottet för internationell handel (11.7.2006)

  till utskottet för utrikes frågor

  om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan
  (8161/2006 – C6-0197/2006 – 2006/0044(AVC))

  Föredragande av yttrandet: Panagiotis Beglitis

  KORTFATTAD MOTIVERING

  INLEDNING

  Förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan, kräver Europaparlamentets samtycke.

  REKOMMENDATIONER

  Detta avtal bekräftar slutsatserna från rådets möte i Thessaloniki i juni 2003, där EU:s syn på Albanien konkretiserades, och föredraganden anser att avtalet är det bästa verktyget för att bidra till att upprätthålla drivkraften i de politiska och ekonomiska reformerna och att uppmuntra Albanien att fortsätta sitt konstruktiva och balanserande inflytande i regionen. Föredraganden erkänner att det redan har gjorts framsteg och rekommenderar därför Europaparlamentet att ge sitt samtycke till ingående av stabiliserings‑ och associeringsavtalet. Föredraganden vill dock uppmärksamma de albanska myndigheterna på att de särskilt bör vara vaksamma på de handelsrelaterade områdena.

  Fri rörlighet för varor

  De ekonomiska aktörerna måste göras medvetna om normer och certifiering och deras roll i internationell handel.

  Avdelningen för ackreditering måste få tillräcklig fysisk infrastruktur och utbildad personal, och anta en övergripande arbetsplan för Albaniens framtida medlemskap i det europeiska samarbetet för ackreditering.

  De organ som ansvarar för standardisering, ackreditering och certifiering måste fungera bättre, med beaktande av praxis i gemenskapen.

  Albaniens konsumentförening måste få möjlighet att driva sin verksamhet genom att dess personalresurser utökas och att albanska produkter måste uppfylla de europeiska säkerhetsnormerna.

  Etableringsrätt

  Den nuvarande lagstiftningen om etableringsrätt måste ändras i syfte att se till att utländska och inhemska företag behandlas lika.

  Tull och beskattning

  Tullagstiftningen och tullförfarandena måste anpassas ytterligare till gemenskapens regelverk, i synnerhet måste regler och förfaranden för transitering, tullager, tullvärdeberäkning, fysiska kontroller och riskanalys anpassas till EU: s standarder och, i relevanta fall, till internationella överenskommelser.

  Albaniens tull‑ och skattelagstiftning måste tillnärmas ytterligare till gemenskapens regelverk och få ytterligare resurser för att tillämpa tullagstiftningen och bekämpa korruption, gränsöverskridande brottslighet och skattebrott.

  Alla nödvändiga åtgärder måste vidtas för att ursprungsreglerna skall tillämpas korrekt.

  Immaterialrätt

  Förvaltningsförmågan måste stärkas när det gäller skydd av immateriella rättigheter, bland annat genom att ett albanskt upphovsrättskontor inrättas.

  Ny lagstiftning om immateriell äganderätt måste antas. Näringslivets och de brottsbekämpande organens, inbegripet domstolarnas, kunskap om immaterialrättsliga frågor, måste ökas ytterligare. En domstol med behörighet att avgöra tvister inom detta område måste utses.

  Den immateriella äganderätten måste tillämpas väl och kampen mot piratkopiering och varumärkesförfalskning måste ge bättre resultat.

  Industri och små och medelstora företag

  De administrativa hindren för investeringar måste undanröjas och lagstiftning, regler och förfaranden som gäller företag måste tillämpas korrekt, utan godtycklighet och diskriminering.

  Jordbruk

  Systemet för livsmedelssäkerhet och därmed sammanhängande kontrollsystem måste förstärkas.

  De fytosanitära och veterinära förhållandena måste förbättras i enlighet med EU-kraven, särskilt i fråga om produkter med stor exportpotential, och systemet för identifiering av djur och registrering av nötkreatur måste anpassas till EU‑kraven.

  En strategi för landsbygdsutveckling måste utarbetas, jordbruksverksamheten måste diversifieras, sektorns konkurrenskraft förbättras, och det måste bli lättare för jordbrukare att få lån.

  Energi och transport

  En nationell handlingsplan måste genomföras inom energisektorn, särskilt för att lösa problemet med alltför ofta förekommande elavbrott.

  En nationell handlingsplan inom transportsektorn måste göras för att vidta åtgärder för att förbättra säkerhet, infrastruktur och underhåll.

  *******

  Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt utskott uppmana parlamentet att ge sitt samtycke.

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Förslag till rådets och kommissionens beslut om ingående av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan

  Referensnummer

  (8161/2006 – C6-0197/2006 – 2006/0044(AVC))

  Ansvarigt utskott

  AFET

  Yttrande
    Tillkännagivande i kammaren

  INTA

  4.7.2006

  Förstärkt samarbete – tillkännagivande i kammaren

   

  Föredragande av yttrande Utnämning

  Panagiotis Beglitis

  19.4.2006

  Tidigare föredragande av yttrande

   

  Behandling i utskott

  19.6.2006

   

   

   

   

  Antagande

  11.7.2006

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  17

  0

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Jean-Pierre Audy, Enrique Barón Crespo, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Sajjad Karim, Javier Moreno Sánchez, Georgios Papastamkos, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Zbigniew Zaleski

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Panagiotis Beglitis, Albert Deß, Antolín Sánchez Presedo, Jonas Sjöstedt

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

   

  Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

  ...

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Förslag till rådets och kommissionens beslut om ingående av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan

  Referensnummer

  (8161/2006 – C6‑0197/2006 – 2006/0044(AVC))

  Begäran om parlamentets samtycke

  21.6.2006

  Ansvarigt utskott
    Tillkännagivande i kammaren

  AFET
  4.7.2006

  Rådgivande utskott
    Tillkännagivande i kammaren

  INTA

  4.7.2006

   

   

   

   

  Föredragande
    Utnämning

  Toomas Hendrik Ilves
  19.10.2005

  Behandling i utskott

  20.6.2006

  11.7.2006

   

   

   

   

  Antagande

  12.7.2006

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  50

  2

  2

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Vittorio Agnoletto, Angelika Beer, Panagiotis Beglitis, André Brie, Elmar Brok, Marco Cappato, Simon Coveney, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Camiel Eurlings, Jas Gawronski, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Richard Howitt, Toomas Hendrik Ilves, Georgios Karatzaferis, Ioannis Kasoulides, Bogdan Klich, Vytautas Landsbergis, Cecilia Malmström, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Baroness Nicholson of Winterbourne, Raimon Obiols i Germà, Cem Özdemir, Tobias Pflüger, Mirosław Mariusz Piotrowski, Paweł Bartłomiej Piskorski, Bernd Posselt, Poul Nyrup Rasmussen, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Emil Saryusz-Wolski, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Antonio Tajani, Paavo Väyrynen, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Josef Zieleniec

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Laima Liucija Andrikienė, Árpád Duka-Zólyomi, Milan Horáček, Georg Jarzembowski, Doris Pack, Athanasios Pafilis, Aloyzas Sakalas, Anders Samuelsen

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

  Mario Mauro, Francesco Musotto

  Ingivande

  17.7.2006

  Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

  ...