Betänkande - A6-0246/2006Betänkande
A6-0246/2006

REKOMMENDATION om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan

17.7.2006 - (8161/2006 – C6‑0197/2006 – 2006/0044(AVC)) - ***

Utskottet för utrikesfrågor
Föredragande: Toomas Hendrik Ilves

Förfarande : 2006/0044(AVC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0246/2006
Ingivna texter :
A6-0246/2006
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan

(8161/2006 – C6‑0197/2006 – 2006/0044(AVC))

(Samtyckesförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets och kommissionens beslut (8161/2006),

–   med beaktande av rådets begäran om parlamentets samtycke i enlighet med artikel 300.3 andra stycket, jämförd med artikel 300.2 första stycket andra meningen och artikel 310 i EG-fördraget (C6‑0197/2006),

–   med beaktande av artikel 75 och artikel 83.7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor och yttrandet från utskottet för internationell handel (A6‑0246/2006).

1.  Europaparlamentet ger sitt samtycke till ingåendet av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Republiken Albanien parlamentets ståndpunkt.

YTTRANDE från utskottet för internationell handel (11.7.2006)

till utskottet för utrikes frågor

om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan
(8161/2006 – C6-0197/2006 – 2006/0044(AVC))

Föredragande av yttrandet: Panagiotis Beglitis

KORTFATTAD MOTIVERING

INLEDNING

Förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan, kräver Europaparlamentets samtycke.

REKOMMENDATIONER

Detta avtal bekräftar slutsatserna från rådets möte i Thessaloniki i juni 2003, där EU:s syn på Albanien konkretiserades, och föredraganden anser att avtalet är det bästa verktyget för att bidra till att upprätthålla drivkraften i de politiska och ekonomiska reformerna och att uppmuntra Albanien att fortsätta sitt konstruktiva och balanserande inflytande i regionen. Föredraganden erkänner att det redan har gjorts framsteg och rekommenderar därför Europaparlamentet att ge sitt samtycke till ingående av stabiliserings‑ och associeringsavtalet. Föredraganden vill dock uppmärksamma de albanska myndigheterna på att de särskilt bör vara vaksamma på de handelsrelaterade områdena.

Fri rörlighet för varor

De ekonomiska aktörerna måste göras medvetna om normer och certifiering och deras roll i internationell handel.

Avdelningen för ackreditering måste få tillräcklig fysisk infrastruktur och utbildad personal, och anta en övergripande arbetsplan för Albaniens framtida medlemskap i det europeiska samarbetet för ackreditering.

De organ som ansvarar för standardisering, ackreditering och certifiering måste fungera bättre, med beaktande av praxis i gemenskapen.

Albaniens konsumentförening måste få möjlighet att driva sin verksamhet genom att dess personalresurser utökas och att albanska produkter måste uppfylla de europeiska säkerhetsnormerna.

Etableringsrätt

Den nuvarande lagstiftningen om etableringsrätt måste ändras i syfte att se till att utländska och inhemska företag behandlas lika.

Tull och beskattning

Tullagstiftningen och tullförfarandena måste anpassas ytterligare till gemenskapens regelverk, i synnerhet måste regler och förfaranden för transitering, tullager, tullvärdeberäkning, fysiska kontroller och riskanalys anpassas till EU: s standarder och, i relevanta fall, till internationella överenskommelser.

Albaniens tull‑ och skattelagstiftning måste tillnärmas ytterligare till gemenskapens regelverk och få ytterligare resurser för att tillämpa tullagstiftningen och bekämpa korruption, gränsöverskridande brottslighet och skattebrott.

Alla nödvändiga åtgärder måste vidtas för att ursprungsreglerna skall tillämpas korrekt.

Immaterialrätt

Förvaltningsförmågan måste stärkas när det gäller skydd av immateriella rättigheter, bland annat genom att ett albanskt upphovsrättskontor inrättas.

Ny lagstiftning om immateriell äganderätt måste antas. Näringslivets och de brottsbekämpande organens, inbegripet domstolarnas, kunskap om immaterialrättsliga frågor, måste ökas ytterligare. En domstol med behörighet att avgöra tvister inom detta område måste utses.

Den immateriella äganderätten måste tillämpas väl och kampen mot piratkopiering och varumärkesförfalskning måste ge bättre resultat.

Industri och små och medelstora företag

De administrativa hindren för investeringar måste undanröjas och lagstiftning, regler och förfaranden som gäller företag måste tillämpas korrekt, utan godtycklighet och diskriminering.

Jordbruk

Systemet för livsmedelssäkerhet och därmed sammanhängande kontrollsystem måste förstärkas.

De fytosanitära och veterinära förhållandena måste förbättras i enlighet med EU-kraven, särskilt i fråga om produkter med stor exportpotential, och systemet för identifiering av djur och registrering av nötkreatur måste anpassas till EU‑kraven.

En strategi för landsbygdsutveckling måste utarbetas, jordbruksverksamheten måste diversifieras, sektorns konkurrenskraft förbättras, och det måste bli lättare för jordbrukare att få lån.

Energi och transport

En nationell handlingsplan måste genomföras inom energisektorn, särskilt för att lösa problemet med alltför ofta förekommande elavbrott.

En nationell handlingsplan inom transportsektorn måste göras för att vidta åtgärder för att förbättra säkerhet, infrastruktur och underhåll.

*******

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt utskott uppmana parlamentet att ge sitt samtycke.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till rådets och kommissionens beslut om ingående av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan

Referensnummer

(8161/2006 – C6-0197/2006 – 2006/0044(AVC))

Ansvarigt utskott

AFET

Yttrande
  Tillkännagivande i kammaren

INTA

4.7.2006

Förstärkt samarbete – tillkännagivande i kammaren

 

Föredragande av yttrande Utnämning

Panagiotis Beglitis

19.4.2006

Tidigare föredragande av yttrande

 

Behandling i utskott

19.6.2006

 

 

 

 

Antagande

11.7.2006

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

17

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean-Pierre Audy, Enrique Barón Crespo, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Sajjad Karim, Javier Moreno Sánchez, Georgios Papastamkos, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Zbigniew Zaleski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Panagiotis Beglitis, Albert Deß, Antolín Sánchez Presedo, Jonas Sjöstedt

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

 

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

...

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till rådets och kommissionens beslut om ingående av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan

Referensnummer

(8161/2006 – C6‑0197/2006 – 2006/0044(AVC))

Begäran om parlamentets samtycke

21.6.2006

Ansvarigt utskott
  Tillkännagivande i kammaren

AFET
4.7.2006

Rådgivande utskott
  Tillkännagivande i kammaren

INTA

4.7.2006

 

 

 

 

Föredragande
  Utnämning

Toomas Hendrik Ilves
19.10.2005

Behandling i utskott

20.6.2006

11.7.2006

 

 

 

 

Antagande

12.7.2006

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

50

2

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Vittorio Agnoletto, Angelika Beer, Panagiotis Beglitis, André Brie, Elmar Brok, Marco Cappato, Simon Coveney, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Camiel Eurlings, Jas Gawronski, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Richard Howitt, Toomas Hendrik Ilves, Georgios Karatzaferis, Ioannis Kasoulides, Bogdan Klich, Vytautas Landsbergis, Cecilia Malmström, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Baroness Nicholson of Winterbourne, Raimon Obiols i Germà, Cem Özdemir, Tobias Pflüger, Mirosław Mariusz Piotrowski, Paweł Bartłomiej Piskorski, Bernd Posselt, Poul Nyrup Rasmussen, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Emil Saryusz-Wolski, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Antonio Tajani, Paavo Väyrynen, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Josef Zieleniec

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Laima Liucija Andrikienė, Árpád Duka-Zólyomi, Milan Horáček, Georg Jarzembowski, Doris Pack, Athanasios Pafilis, Aloyzas Sakalas, Anders Samuelsen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Mario Mauro, Francesco Musotto

Ingivande

17.7.2006

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

...