SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 i niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych

17.7.2006 - (COM(2006)0039 – C6‑0041/2006 – 2006/0011(COD)) - ***I

Komisja Gospodarcza i Monetarna
Sprawozdawca: Guntars Krasts

Procedura : 2006/0011(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0247/2006
Teksty złożone :
A6-0247/2006
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 i niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych

(COM(2006)0039 – C6‑0041 – 2006/0011(COD))

(Procedura współdecyzji, pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0039)[1],

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 285 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6‑0041/2006),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6‑0247/2006),

1.  zatwierdza wniosek Komisji po wprowadzeniu poprawek;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawki Parlamentu

Poprawka 1

PUNKT UZASADNIENIA 3

(3) Klasyfikacja, taka jak NACE Rev. 2, jest punktem kluczowym dla prób podejmowanych przez Komisję w celu restrukturyzacji statystyki Wspólnoty. Ma ona zapewnić lepsze zarządzanie gospodarcze na szczeblu WE i krajowym, przez większą porównywalność mających istotne znaczenie danych.

(3) Klasyfikacja, taka jak NACE Rev. 2, jest punktem kluczowym dla prób podejmowanych przez Komisję w celu zrestrukturyzowania statystyki Wspólnoty. Ma ona zapewnić lepsze zarządzanie gospodarcze na szczeblu WE i krajowym, przez większą porównywalność mających istotne znaczenie danych.

Uzasadnienie

Poprawka językowa.

Poprawka 2

PUNKT UZASADNIENIA 4

(4) W celu właściwego funkcjonowania rynek wewnętrzny wymaga standardów statystycznych mających zastosowanie do zbierania, przekazywania i publikowania statystyk krajowych i wspólnotowych, aby przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, rządy i inne podmioty działające na jednolitym rynku mogły otrzymywać wiarygodne i porównywalne dane statystyczne. Pod tym względem, jest konieczne, aby różne kategorie klasyfikacji działalności Wspólnot Europejskich były interpretowane jednolicie we wszystkich Państwach Członkowskich.

(4) W celu właściwego funkcjonowania rynek wewnętrzny wymaga standardów statystycznych mających zastosowanie do zbierania, przekazywania i publikowania statystyk krajowych i wspólnotowych, aby przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, rządy i inne podmioty działające na jednolitym rynku mogły otrzymywać wiarygodne i porównywalne dane statystyczne. W tym celu jest konieczne, aby różne kategorie klasyfikacji działalności Wspólnot Europejskich były interpretowane jednolicie we wszystkich Państwach Członkowskich.

Uzasadnienie

Uzasadnienie nie dotyczy polskiej wersji tekstu.

Poprawka 3

PUNKT UZASADNIENIA 5

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji tekstu

Uzasadnienie

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji tekstu.

Poprawka 4

PUNKT UZASADNIENIA 6

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji tekstu

Uzasadnienie

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji tekstu.

Poprawka 5

PUNKT UZASADNIENIA 7

(7) Należy ustanowić przepis, aby Państwa Członkowskie mogły, w celu zaspokojenia potrzeb krajowych, dodawać do swoich klasyfikacji krajowych dodatkowe kategorie w oparciu o klasyfikację statystyczną działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej.

(7) Należy ustanowić przepis, aby Państwa Członkowskie mogły, w celu zaspokojenia potrzeb krajowych, włączać do swoich klasyfikacji krajowych dodatkowe kategorie w oparciu o klasyfikację statystyczną działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej.

Uzasadnienie

Poprawka językowa.

Poprawka 6

PUNKT UZASADNIENIA 9

(9) Stosowanie klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie wymaga, aby Komitet ds. Programów Statystycznych ustanowiony decyzją Rady 89/382/EWG Euratom wspomagał Komisję, w szczególności w zbadaniu problemów wynikających z wdrożenia NACE Rev. 2, płynnego przejścia z NACE Rev. 1 do NACE Rev. 2 i włączenia zmian do NACE Rev. 2.

(9) Stosowanie klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie wymaga, aby Komitet ds. Programów Statystycznych ustanowiony decyzją Rady 89/382/EWG Euratom wspomagał Komisję, w szczególności w zbadaniu problemów wynikających z wdrożenia NACE Rev. 2, w pełni skoordynowanego przejścia z NACE Rev. 1 do NACE Rev. 2 i włączenia zmian do NACE Rev. 2.

Uzasadnienie

Ważne jest, aby przejście z NACE Rev. 1 do NACE Rev. 2 było "w pełni skoordynowane", stąd zamiana ogólnego terminu "płynny".

Poprawka 7

PUNKT UZASADNIENIA 13

(13) Działania niezbędne do wprowadzenia w życie niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. określającą procedury korzystania z uprawnień wykonawczych powierzonych Komisji.

(13) Ponieważ działania niezbędne do wprowadzenia w życie niniejszego rozporządzenia to działania o celu ogólnym w myśl art. 2 decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. określającej procedury korzystania z uprawnień wykonawczych powierzonych Komisji, powinny one zostać przyjęte w procedurze regulacyjnej, o której mowa w art. 5 omawianej decyzji.

Uzasadnienie

Działania wdrażające wymienione w art. 7 pokrywają się z celem działań opisanych w art. 2 rozporządzenia 1999/468/WE ustanawiającego procedury dla wykonywania uprawnień związanych z wdrożeniem przekazanych Komisji. Dlatego należy zatem wprowadzić omawiane środki za pomocą procedury zalecanej w art. 2 zalecenia 1999/468/WE, która jest procedurą regulacyjną, przewidzianą w art. 5 decyzji, o której mowa.

Poprawka 8

PUNKT UZASADNIENIA 13 A (nowy)

 

(13 a) Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a w szczególności utworzenie wspólnych standardów statystycznych pozwalających na otrzymywanie zharmonizowanych danych, nie może zostać w zadowalającym stopniu zrealizowany przez państwa członkowskie i zostanie zatem lepiej osiągnięty na poziomie wspólnotowym, Wspólnota może podjąć kroki zgodnie z zasadą pomocniczości, jak ustalono w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności ustanowioną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tego celu.

Uzasadnienie

Konieczne jest stwierdzenie, że zasady pomocniczości i proporcjonalności mają pełne zastosowanie w kontekście niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 9

ARTYKUŁ 4 USTĘP 5

5. Komisja dokonuje wraz z zainteresowanym Państwem Członkowskim okresowego przeglądu przepisów objętych niniejszym artykułem, w celu sprawdzenia, czy są nadal zasadne.

5. Komisja dokonuje wraz z zainteresowanym Państwem Członkowskim okresowego przeglądu przepisów objętych ust. 4, w celu sprawdzenia, czy są nadal zasadne.

Uzasadnienie

Wpisanie odniesienia do ust. 4 wyjaśnia cel ust. 5.

Poprawka 10

ARTYKUŁ 5 USTĘP 1 CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

1. Komisja zapewni rozpowszechnianie, zarządzanie i promowanie NACE Rev. 2, w szczególności poprzez:

1. Komisja we współpracy z państwami członkowskimi zapewni rozpowszechnianie, zarządzanie i promowanie NACE Rev. 2, w szczególności poprzez:

Uzasadnienie

Ważne jest, aby działania Komisji związane z rozpowszechnianiem, utrzymaniem i promocją NACE Rev. 2 przeprowadzone zostały "we współpracy z państwami członkowskimi".

Poprawka 11

ARTYKUŁ 5 USTĘP 1 LITERA C)

c) publikowanie kluczy powiązań między NACE Rev. 1.1 a NACE Rev. 2;

c) publikowanie kluczy powiązań między NACE Rev. 1.1 a NACE Rev. 2 oraz pomiędzy NACE Rev. 2 a NACE Rev. 1.1;

Uzasadnienie

Dostępne powinny być klucze powiązań zarówno pomiędzy poprzednią i nową, jak i pomiędzy nową i poprzednią klasyfikacją.

Poprawka 12

ARTYKUŁ 5 USTĘP 2

2. Komisja podejmie niezbędne działania konieczne do zapewnienia wdrożenia NACE Rev. 2.

skreślony

Uzasadnienie

Art. 5.2 jest zbędny, ponieważ działania związane z wdrożeniem są tematem art. 6.

Poprawka 13

ARTYKUŁ 6 USTĘP 1 i USTĘP 2 CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

Działania służące wdrożeniu i uaktualnieniu NACE Rev. 2 zostają przyjęte zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 7.

Działania służące wdrożeniu i uaktualnieniu NACE Rev. 2 zostają przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 7 ust. 2. Rozważyć należy zasadę, zgodnie z którą korzyści płynące z uaktualnienia muszą przewyższać jego koszty, oraz zasadę stanowiącą, że koszty dodatkowe i obciążenia pozostają w rozsądnych granicach.

Działania te dotyczą:

 

Działania te odnoszą się do:

Uzasadnienie

Słowo "regulacyjna" dodane zostało, aby sprecyzować rodzaj procedury w ramach komitologii. Dokładniej określone zostało również odniesienie do art. 7. Uaktualnienie musi brać pod uwagę koszty i powinno zostać dokonane na zasadzie stanowiącej, że koszty dodatkowe i obciążenia pozostają w rozsądnych granicach. Słowo "odnosić się" wyjaśnia, że lista działań jest wyczerpująca.

Poprawka 14

ARTYKUŁ 6 USTĘP 2 LITERA C)

c) działań zapewniających płynne przejście z NACE Rev. 1.1 na NACE Rev. 2, w szczególności w odniesieniu do kwestii związanych z przerwami w szeregach czasowych, włączając podwójną sprawozdawczość lub ekstrapolację retrospektywną szeregów czasowych.

c) działań technicznych zapewniających w pełni skoordynowane przejście z NACE Rev. 1.1 na NACE Rev. 2, w szczególności w odniesieniu do kwestii związanych z przerwami w szeregach czasowych, włączając podwójną sprawozdawczość lub ekstrapolację retrospektywną szeregów czasowych.

Uzasadnienie

Słowo "techniczny" dodane zostało, aby wyjaśnić, że działania związane z komitologią mają jedynie charakter techniczny. Podobnie jak w przypadku poprawki 6, słowo "płynny" zastąpione zostało słowami "w pełni skoordynowany".

Poprawka 15

ARTYKUŁ 7 USTĘP 1

1. Komisję wspomaga Komitet ds. Programów Statystycznych, zwany dalej „Komitetem”, ustanowiony decyzją 89/382/EWG, Euratom.

1. Komisję wspomaga Komitet ds. Programów Statystycznych ustanowiony decyzją 89/382/EWG, Euratom ("Komitet").

Uzasadnienie

Poprawka językowa.

Poprawka 16

ARTYKUŁ 7 USTĘP 2

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu zastosowanie mają art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Okres, o którym mowa w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE, ustala się na trzy miesiące.

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu zastosowanie ma procedura ustanowiona w art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Okres, o którym mowa w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE, ustala się na trzy miesiące.

Uzasadnienie

Zamiast zastosowania procedury zarządzającej, zastosować należy procedurę regulującą (patrz także Poprawka 7).

Poprawka 17

ARTYKUŁ 7 USTĘP 2 A (nowy)

 

2a. Komitet przyjmuje własny regulamin.

Uzasadnienie

Zamiast zastosowania procedury zarządzającej, zastosować należy procedurę regulującą (patrz także Poprawka 7).

Poprawka 18

ARTYKUŁ 8 USTĘP 2 A (nowy)

 

2a. W drodze odstępstwa od ust. 2, statystyki krótkoterminowe, do których odnosi się rozporządzenie (WE) nr 1165/98, oraz wskaźnik kosztów pracy, do którego odnosi się rozporządzenie (WE) nr 450/2003, są przygotowywane zgodnie z NACE Rev. 2 od dnia 1 stycznia 2009r.

Uzasadnienie

Ustęp 2 artykułu 21 przeniesiony został do artykułu 8, aby wszystkie przepisy związane z wdrażaniem znalazły się w jednym artykule. Sformułowanie zostało odpowiednio przystosowane (patrz także Poprawka 21).

Poprawka 19

ARTYKUŁ 8 USTĘP 3 LITERA B)

b) statystyki rolnej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 138/2004;

b) księgowości gospodarczej dla rolnictwa zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 138/2004;

Uzasadnienie

Poprawny fragment rozporządzenia 138/2004.

Poprawka 20

ARTYKUŁ 20

Bez uszczerbku dla art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 58/97 Państwa Członkowskie przekazują Komisji statystykę strukturalną dotyczącą przedsiębiorstw odnoszącą się do roku kalendarzowego 2008, według NACE Rev. 1 i NACE Rev. 2.

W odniesieniu do rozporządzenia (WE, Euratom) nr 58/97 Państwa Członkowskie przekazują Komisji (Eurostat) statystykę strukturalną dotyczącą przedsiębiorstw odnoszącą się do roku kalendarzowego 2008, według NACE Rev. 1.1 i NACE Rev. 2.

Lista cech, które mają zostać przekazane przy zastosowaniu klasyfikacji NACE Rev. 1 i szczegóły dotyczące osiągania wyników, zostaną określone zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 12 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 58/97.

Dla każdego z załączników do rozporządzenia (WE, Euratom) nr 58/97, lista cech i wymagane zestawienia, które przekazać należy zgodnie z NACE Rev. 1.1 zostaną określone zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 13 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 58/97.

Uzasadnienie

Art. 3 ust. 1 odnosi się jedynie do sprawozdania z działalności i jest zatem zbyt ograniczony, aby móc stanowić uzasadnione odniesienie. Słuszne jest więc odniesienie do rozporządzenia 58/97 jako całości. Sprawą kluczową jest wyraźne określenie Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich (Eurostat) w tekście legislacyjnym, gdyż państwa członkowskie przekazują dane statyczne wyłącznie tej instytucji. Fragment dotyczący NACE musi zostać poprawiony. Drugi akapit musi zostać sformułowany na nowo ze względu na uściślenie. Art. 13 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 58/97 jest poprawnym tekstem.

Poprawka 21

ARTYKUŁ 21 USTĘP 2

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 akapit drugi niniejsze rozporządzenie jest stosowane do statystyki opracowywanej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1165/98 i wskaźnika kosztów pracy zgodnie z rozporządzeniem (WE) 450/2003 od dnia 1 stycznia 2009 r., w przypadku statystyki dotyczącej działalności gospodarczej prowadzonej od 1 stycznia 2009 r.

skreślony

Uzasadnienie

Przeniesienie do artykułu 8, aby wszystkie przepisy dotyczące wdrożenia znalazły się w jednym artykule (patrz także Poprawka 18).

Poprawka 22

ZAŁĄCZNIK I DZIAŁ 10 GRUPA 10.3 KLASA 10.39

Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw.

Uzasadnienie

Wyjaśnienie techniczne.

Poprawka 23

ZAŁĄCZNIK I DZIAŁ 14 GRUPA 14.1 KLASA 14.19

Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

Uzasadnienie

Wyjaśnienie techniczne.

Poprawka 24

ZAŁĄCZNIK I DZIAŁ 17 GRUPA 17.2 KLASA 17.29

Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

Uzasadnienie

Wyjaśnienie techniczne.

Poprawka 25

ZAŁĄCZNIK I DZIAŁ 18 GRUPA 18.1 KLASA 18.12

Drukowanie, gdzie indziej niesklasyfikowane

Pozostałe drukowanie

Uzasadnienie

Wyjaśnienie techniczne.

Poprawka 26

ZAŁĄCZNIK I DZIAŁ 23 GRUPA 23.4 KLASA 23.49

Produkcja pozostałych wyrobów z ceramiki, gdzie indziej niesklasyfikowana

Produkcja pozostałych wyrobów z ceramiki

Uzasadnienie

Wyjaśnienie techniczne.

Poprawka 27

ZAŁĄCZNIK I DZIAŁ 28 GRUPA 28.1 KLASA 28.14

Produkcja kurków i zaworów

Produkcja pozostałych kurków i zaworów

Uzasadnienie

Wyjaśnienie techniczne.

Poprawka 28

ZAŁĄCZNIK I DZIAŁ 28 GRUPA 28.4 KLASA 28.41

Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych do obróbki metalu

Produkcja urządzeń do obróbki metalu

Uzasadnienie

Wyjaśnienie techniczne.

Poprawka 29

ZAŁĄCZNIK I DZIAŁ 28 GRUPA 28.4 KLASA 28.49

Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Produkcja narzędzi mechanicznych

Uzasadnienie

Wyjaśnienie techniczne.

Poprawka 30

ZAŁĄCZNIK I DZIAŁ 32, TYTUŁ

Produkcja, gdzie indziej niesklasyfikowana

Pozostała produkcja

Uzasadnienie

Wyjaśnienie techniczne.

Poprawka 31

ZAŁĄCZNIK I DZIAŁ 32 GRUPA 32.9, TYTUŁ

Produkcja wyrobów pozostała

Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

Uzasadnienie

Wyjaśnienie techniczne.

Poprawka 32

ZAŁĄCZNIK I DZIAŁ 33 GRUPA 33.1 KLASA 33.17

Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

Uzasadnienie

Wyjaśnienie techniczne.

Poprawka 33

ZAŁĄCZNIK I DZIAŁ 41, TYTUŁ

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Uzasadnienie

Wyjaśnienie techniczne.

Poprawka 34

ZAŁĄCZNIK I DZIAŁ 41 GRUPA 41.2 KLASA 41.20

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Uzasadnienie

Wyjaśnienie techniczne.

Poprawka 35

ZAŁĄCZNIK I DZIAŁ 46 GRUPA 46.1 KLASA 46.18

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana

Działalność agentów wyspecjalizowanych w sprzedaży pozostałego określonego towaru

Uzasadnienie

Wyjaśnienie techniczne.

Poprawka 36

ZAŁĄCZNIK I DZIAŁ 46 GRUPA 46.3 KLASA 46.34

Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i pozostałych

Sprzedaż hurtowa napojów

Uzasadnienie

Wyjaśnienie techniczne.

Poprawka 37

ZAŁĄCZNIK I DZIAŁ 47 GRUPA 47.5 KLASA 47.59

Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana w wyspecjalizowanych sklepach

Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego w wyspecjalizowanych sklepach

Uzasadnienie

Wyjaśnienie techniczne.

Poprawka 38

ZAŁĄCZNIK I DZIAŁ 49 GRUPA 49.3 KLASA 49.39

Transport lądowy pasażerski pozostały

Transport lądowy pasażerski pozostały, gdzie indziej niesklasyfikowany

Uzasadnienie

Wyjaśnienie techniczne.

Poprawka 39

ZAŁĄCZNIK I DZIAŁ 49 GRUPA 49.4, TYTUŁ

Transport drogowy towarów

Transport drogowy towarów oraz usługi związane z przeprowadzką

Uzasadnienie

Wyjaśnienie techniczne.

Poprawka 40

ZAŁĄCZNIK I DZIAŁ 55 GRUPA 55.2, TYTUŁ

Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania zbiorowego 

Miejsca zakwaterowania krótkotrwałego

Uzasadnienie

Wyjaśnienie techniczne.

Poprawka 41

ZAŁĄCZNIK I DZIAŁ 55 GRUPA 55.2 KLASA 55.20

Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania zbiorowego

Miejsca zakwaterowania krótkotrwałego

Uzasadnienie

Wyjaśnienie techniczne.

Poprawka 42

ZAŁĄCZNIK I DZIAŁ 56 GRUPA 56.2 KLASA 56.29

Usługi gastronomiczne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane

Usługi gastronomiczne pozostałe

Uzasadnienie

Wyjaśnienie techniczne.

Poprawka 43

ZAŁĄCZNIK I DZIAŁ 66 GRUPA 66.1 KLASA 66.19

Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym, gdzie indziej niesklasyfikowana

Pozostała działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym

Uzasadnienie

Wyjaśnienie techniczne.

Poprawka 44

ZAŁĄCZNIK I DZIAŁ 73 GRUPA 73.1 KLASA 73.12

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji tekstu

Uzasadnienie

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji tekstu.

Poprawka 45

ZAŁĄCZNIK I DZIAŁ 77 GRUPA 77.2 KLASA 77.29

Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowane

Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

Uzasadnienie

Wyjaśnienie techniczne.

Poprawka 46

ZAŁĄCZNIK I DZIAŁ 81 GRUPA 81.2 KLASA 81.29

Sprzątanie pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane

Sprzątanie pozostałe

Uzasadnienie

Wyjaśnienie techniczne.

Poprawka 47

ZAŁĄCZNIK I DZIAŁ 85 GRUPA 85.6, TYTUŁ

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji tekstu

Uzasadnienie

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji tekstu.

Poprawka 48

ZAŁĄCZNIK I DZIAŁ 85 GRUPA 85.6 KLASA 85.60

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji tekstu

Uzasadnienie

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji tekstu.

Poprawka 49

ZAŁĄCZNIK I DZIAŁ 87 GRUPA 87.9

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem pozostała

Uzasadnienie

Wyjaśnienie techniczne.

Poprawka 50

ZAŁĄCZNIK I DZIAŁ 87 GRUPA 87.9 KLASA 87.90

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem pozostała

Uzasadnienie

Wyjaśnienie techniczne.

Poprawka 51

ZAŁĄCZNIK I DZIAŁ 95 GRUPA 95.2 KLASA 95.29

Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

Uzasadnienie

Wyjaśnienie techniczne.

Poprawka 52

ZAŁĄCZNIK II PUNKT 1.2

Załącznik 1 sekcja 9 Sekcja S Dział 95 (Rozporządzenie (WE, Euratom) Nr 58/97)

Repair of computers and personal and household goods

skreślony

Uzasadnienie

Część "Dział 95" zostaje skreślona, ponieważ odpowiednia działalność wymieniona jest na poziomie klasy.

Poprawka 53

ZAŁĄCZNIK II PUNKT 2 PUNKT 2.1 (nowy)

Załącznik 2 sekcja 3 (Rozporządzenie (WE, Euratom) Nr 58/97)

 

2.1.     Sekcja 3 zostaje zastąpiona:

 

Statystyki muszą zostać połączone dla wszystkich rodzajów działalności w ramach Sekcji B, C, D i E NACE Rev. 2. Sekcje te obejmują działalność związaną z górnictwem i wydobyciem (B), z produkcją (C), z urządzeniami elektrycznymi, gazowymi, ciśnieniowymi i klimatyzacyjnymi (D) oraz z urządzeniami wodnymi i usługami związanymi z kanalizacją, zarządzaniem nieczystościami stałymi i naprawami (E). Statystyki przedsiębiorstw odnoszą się do pracowników wszystkich przedsiębiorstw, których podstawowa działalność została sklasyfikowana w Sekcjach B, C, D lub E.

Uzasadnienie

Dla przejrzystości dodaje się wykaz sprawozdań z modułu działalności przemysłowej.

Poprawka 54

ZAŁĄCZNIK III PUNKT 1.1

Załącznik A część a) "Zakres" (Rozporządzenie (WE) Nr 1165/98)

Niniejszy załącznik stosuje się do wszystkich rodzajów działalności wyszczególnionych w sekcjach B-E NACE Rev. 2 lub w danym przypadku do wszystkich produktów wyszczególnionych w sekcjach B-E CPA. Nie wymaga się informacji 37, 38.1, 38.2 i 39 NACE Rev. 2. Wykaz grup może zostać zmieniony zgodnie z procedurą określoną w art. 18

Niniejszy załącznik stosuje się do wszystkich rodzajów działalności wyszczególnionych w sekcjach B-E NACE Rev. 2 lub w danym przypadku do wszystkich produktów wyszczególnionych w sekcjach B-E CPA. Nie wymaga się informacji 37, 38.1, 38.2 i 39 NACE Rev. 2. Wykaz niewymaganej działalności może zostać zmieniony zgodnie z procedurą określoną w art. 18

Uzasadnienie

Oryginalne zdanie jest niejasne z powodu użycia słowa "grupy", które jest terminem używanym dla trzycyfrowego poziomu NACE.

Poprawka 55

ZAŁĄCZNIK III PUNKT 1.2

Załącznik A część c) "Wykaz zmiennych" punkt 8 (Rozporządzenie (WE) Nr 1165/98)

8. Informacja dotycząca zamówień (nr 130, 131, 132) jest wymagana wyłącznie dla następujących działów NACE Rev.2: 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Wykaz działów NACE Rev. 2 może zostać zmodyfikowany zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18”.

8. Informacja dotycząca zamówień (nr 130, 131, 132) jest wymagana wyłącznie dla następujących działów NACE Rev.2: 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Wykaz działalności może zostać poddany przeglądowi zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18”.

Uzasadnienie

Słuszniejsze wydaje się użycie podobnego sformułowania, jak w poprawkach 54 i 56.

Poprawka 56

ZAŁĄCZNIK III PUNKT 1.4

Załącznik A część c) "Wykaz zmiennych" punkt 9 (Rozporządzenie (WE) Nr 1165/98)

„10. Informacje dotyczące cen produkcji lub cen importowych (nr 310, 311, 312 i 340) nie są wymagane dla następujących grup lub klas NACE Rev.2 odpowiednio CPA: 07.2, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 i 38.3. Wykaz grup może zostać zmodyfikowany zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18.

„10. Informacje dotyczące cen produkcji lub cen importowych (nr 310, 311, 312 i 340) nie są wymagane dla następujących grup lub klas NACE Rev.2 odpowiednio CPA: 07.2, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 i 38.3. Wykaz niewymaganej działalności może zostać zmodyfikowany zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18.

Uzasadnienie

Słuszniejsze wydaje się użycie podobnego sformułowania, jak w poprawce 54.

Poprawka 57

ZAŁĄCZNIK III PUNKT 4.3

Załącznik D część f) "Poziom szczegółowości" punkt 1 rząd 5 (Rozporządzenie (WE) Nr 1165/98)

suma (69,1, 69,2 i 70,2);

suma (69 i 70,2);

Uzasadnienie

Ponieważ istnieje jedynie suma 69,1 i 69,2, właściwy jest zapis 69.

Poprawka 58

ZAŁĄCZNIK V

Załącznik 1 część b) "Zakres" (Rozporządzenie (WE) Nr 808/2004

Ten moduł obejmuje działalność gospodarczą w określoną w sekcjach C-N i R oraz w działach 94-95 statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 2). Włączenie sekcji K będzie zależało od udanych wcześniejszych badań pilotażowych.”

Ten moduł obejmuje działalność gospodarczą w określoną w sekcjach C-N i R oraz w dziale 95 statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 2). Włączenie sekcji K będzie zależało od udanych wcześniejszych badań pilotażowych.”

Uzasadnienie

Zawarcie działu 94 NACE Rev, 2 (odpowiadającego głównie działowi 91 NACE Rev. 1) stanowiłoby rozszerzenie obecnego sprawozdania i dlatego właśnie musi zostać skreślone.

  • [1]  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

UZASADNIENIE

I. Kontekst legislacyjny

Pierwsza klasyfikacja statystyczna działalności we Wspólnocie Europejskiej powstała w latach 1961/63 pod nazwą „Nomenklatura gałęzi przemysłu we Wspólnotach Europejskich” (NICE, z fr. Nomenclature des industries établies dans les Communautés européennes). W roku 1965 opracowano „Nomenklaturę działalności handlowej we Wspólnocie Europejskiej” (NCE, z fr. Nomenclature du commerce dans la CEE), która obejmowała wszystkie rodzaje działalności handlowej w ówczesnej Wspólnocie Europejskiej. W roku 1967 pojawiły się dwie nowe klasyfikacje: nomenklatura usług oraz nomenklatura działalności rolniczej. Zostały one niejako połączone w jedną całość w roku 1970, tworząc pierwszą europejską klasyfikację działalności gospodarczej we Wspólnotach Europejskich, znaną powszechnie pod francuskim skrótem NACE (Nomenclature des Activités économiques dans les Communautés Européennes, pol. Nomenklatura Działalności we Wspólnocie Europejskiej), NACE 1970 lub NACE 70.

W roku 1990 dokonano po raz pierwszy zmian w klasyfikacji NACE[1], których celem było uwzględnienie rozwoju gospodarczego osiągniętego w ciągu tych wszystkich lat oraz upodobnienie nomenklatury europejskiej do wykorzystywanej na całym świecie klasyfikacji gałęzi przemysłu opracowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych, znanej jako CITI/ISIC (fr. Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique/ ang. International Standard Industrial Classification of all economic activities, pol. Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Rodzajów Działalności). W marcu 2006 r. Komisja Statystyczna ONZ zatwierdziła zmienioną strukturę klasyfikacji opracowaną przez grupę ekspertów ds. międzynarodowych klasyfikacji gospodarczych i społecznych jako międzynarodowy standard klasyfikacji działalności znany pod nazwą ISIC Rev. 4. W celu odzwierciedlenia rozwoju technologicznego i strukturalnych zmian gospodarczych postanowiono dokonać drugiego uaktualnienia klasyfikacji NACE - NACE rev. 2. We wrześniu 2005 r., po wielu szczegółowych konsultacjach przeprowadzanych od roku 2002, dział Eurostatu ds. klasyfikacji zakończył prace nad projektem wniosku.

II. Geneza zmian i cele wniosku

Aktualizacja klasyfikacji NACE stanowi część strategii Komisji mającej na celu dokonanie przeglądu statystyk wspólnotowych. Proponowana struktura jest w pełni zgodna z ISIC Rev. 4. Poprzez większą porównywalność z innymi standardami statystycznymi ma ona przyczynić się do lepszego zarządzania gospodarką na poziomie europejskim i krajowym dzięki skoordynowanemu gromadzeniu, przekazywaniu i publikacji danych statystycznych. Oczywisty jest fakt, że kluczowe znaczenie dla gospodarki europejskiej ma jednolita interpretacja różnych kategorii klasyfikowanych danych gospodarczych we wszystkich państwach członkowskich.

III. Wdrożenie

Wstępny harmonogram wdrożenia NACE Rev. 2 został opracowany we współpracy z grupą zadaniową „Wdrożenie NACE/CPA”, składającą się z ekspertów Eurostatu, specjalistów krajowych oraz przedstawicieli Europejskiego Banku Centralnego.

NACE przyjmowana jest w państwach członkowskich UE na mocy rozporządzeń Parlamentu i Rady. Ze względu na zmiany konieczne będzie dostosowanie szeregu instrumentów i aktów prawnych. Najważniejsze z nich wymienione są przez Komisję we wniosku dotyczącym rozporządzenia. Prawodawstwo dotyczące statystyki stanowi bardzo często ramy regulacyjne określające ogólną charakterystykę i standardy,

Zgodnie z zasadą pomocniczości opracowanie metod służących spełnieniu wymagań należy do państw członkowskich. Zgodnie z art. 4 proponowanego rozporządzenia statystyka państw członkowskich sporządzana jest przy zastosowaniu NACE Rev. 2 lub opartej na niej klasyfikacji krajowej według rodzajów działalności gospodarczej. Proces wdrażania i szczegółowego opracowania konkretnego rejestru państwa członkowskiego opartego na zmienionej klasyfikacji NACE będzie najprawdopodobniej operacją niezmiernie złożoną. Możliwe jest, że krajowa wersja NACE Rev. 2 zostanie wzbogacona o dodatkowe grupowania i poziomy, być może użyte zostanie również inne kodowanie. Opcja ta istnieje w celu zagwarantowania, że rozporzadzenie w sprawie NACE Rev. 2 uwzględnia również charakterystyczne cechy gospodarki krajowej państwa członkowskiego. Oczywiście dla zapewnienia stosowalności oraz spójności klasyfikacji krajowej Komisja będzie musiała zweryfikować zgodność i autoryzować projekt krajowy.

W lutym 2005 r. wspomniana powyżej grupa zadaniowa „Wdrożenie NACE/CPA” wystosowała pytania do państw członkowskich dotyczące strategii wdrażania NACE. Spośród 26 krajów, które zdecydowały się udzielić odpowiedzi, zdecydowana większość (20 państw) zadeklarowała chęć opracowania krajowych wersji klasyfikacji NACE Rev. 2, oczywiście z zachowaniem pełnej zgodności z prawem wspólnotowym. Dwa kraje – Malta i Litwa – wyraziły gotowość bezpośredniego przyjęcia wersji europejskiej. Podobne stanowisko zajęła Hiszpania, która jednak zamierza wprowadzić kilka niewielkich zmian. Francja, Irlandia i Węgry postanowiły wstrzymać się z przedstawieniem ostatecznej opinii na temat opracowania krajowej wersji NACE Rev. 2 do momentu właściwej analizy rozporządzenia wspólnotowego przez eksperów krajowych.

Ponieważ wszystkie państwa członkowskie oraz ich podmioty gospodarcze powinny posiadać dostęp do tych klasyfikacji, należy zwrócić uwagę na opracowanie instrumentów towarzyszących, takich jak noty objaśniające czy wskaźniki. Po utworzeniu struktury NACE Rev. 2 na szczeblu krajowym, kluczowym problemem będzie sprawienie, by dostępne dane były zrozumiałe i możliwe do wykorzystania przez zainteresowane strony.

Proponuje się, by pierwszym rokiem sprawozdawczym dla NACE Rev. 2 był rok 2008 oraz by wszelkie statystyki odnoszące się do działalności gospodarczej wykonywanej od 1 stycznia 2008 r. były tworzone zgodnie z NACE Rev. 2 (lub odpowiednią klasyfikacją krajową). Planowanie wdrożenia na poziomie krajowym oparte jest na dwóch konkretnych datach określonych w projekcie rozporządzenia:

- 2008: wdrożenie NACE Rev. 2 w statystykach strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw,

- 2009: wdrożenie NACE Rev. 2 w statystykach krótkoterminowych i określaniu wskaźnika kosztów pracy (LCI).

IV. Struktura

Zarówno w przypadku ISIC Rev. 4, jak i NACE Rev. 2 liczba sekcji wzrasta z 17 do 21, a liczba działów z 62 do 88. Zmiany występują na każdym poziomie klasyfikacji i polegają na wprowadzeniu nowych sektorów dla takich obszarów jak usługi, dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, nowoczesne technologie, a także usługi profesjonalne, naukowe i techniczne. Odzwierciedla to bardzo dobrze rosnące znaczenie działalności usługowej w gospodarce w ciągu ostatnich kilku lat. Projekt rozporządzenia nie obejmuje tworzenia statystyki rachunków narodowych, statystyki rolnej oraz statystyk dotyczących bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich.

Struktura NACE Rev. 2:

I poziom

składający się z grupowań oznaczonych kodem alfabetycznym (sekcje),

II poziom

składający się z grupowań oznaczonych dwucyfrowym kodem numerycznym (działy),

III poziom

składający się z pozycji grupowań oznaczonych trzycyfrowym kodem numerycznym (grupy),

IV poziom

składający się z pozycji grupowań oznaczonych czterocyfrowym kodem numerycznym (klasy).

Na czwartym, najbardziej szczegółowym poziomie, uaktualnienie obejmuje około 620 klas, w porównaniu do obecnych 514 w NACE Rev. 1.1. Aktualnie najbardziej szczegółową klasyfikacją dysponują Niemcy (1041 klas), a następnie Włochy (883), Holandia (870) i Belgia (800).

  • [1]  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 [Dz.U. L 293 z 24.10.1990].

PROCEDURA

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 i niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych

Odsyłacze

COM(2006)0039 – C6‑0041/2006 – 2006/0011(COD)

Data przedstawienia w PE

6.2.2006

Komisja przedmiotowo właściwa
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON
16.2.2006

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA
16.2.2006

EMPL
16.2.2006

ENVI
16.2.2006

ITRE
16.2.2006

TRAN
16.2.2006

AGRI
16.2.2006

Opinia niewydana
  Data wydania decyzji

INTA
21.2.2006

EMPL
15.2.2006

ENVI
21.2.2006

ITRE
25.4.2006

TRAN
22.2.2006

AGRI
21.2.2006

Ściślejsza współpraca
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

 

 

 

 

 

Sprawozdawca(y)
  Data powołania

Guntars Krasts
14.3.2006

 

Zastępca(y) sprawozdawcy

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

 

Zastrzeżenia do podstawy prawnej
  Data wydania opinii JURI

 

 

 

Zmiana wysokości środków finansowych
  Data wydania opinii BUDG

 

 

 

Zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego przez PE - data decyzji na posiedzeniu

 

Zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów przez PE - data decyzji na posiedzeniu

 

Rozpatrzenie w komisji

3.5.2006

12.6.2006.

12.7.2006

 

 

Data przyjęcia

12.7.2006.

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Zsolt László Becsey, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Gunnar Hökmark,

Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Guntars Krasts, Antolín Sánchez Presedo, John Purvis, Bernhard Rapkay, Ivo Strejček, Margarita Starkevičiūtė

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Pilar del Castillo Vera, Satu Hassi, Thomas Mann

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Bill Newton Dunn

Data złożenia

17.7.2006

Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

...