Betänkande - A6-0249/2006Betänkande
A6-0249/2006

BETÄNKANDE om förbättring av befolkningens psykiska hälsa. Mot en strategi för psykisk hälsa i Europeiska unionen

18.7.2006 - (2006/2058(INI))

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Föredragande: John Bowis

Förfarande : 2006/2058(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0249/2006

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förbättring av befolkningens psykiska hälsa (Mot en strategi för psykisk hälsa i Europeiska unionen)

(2006/2058(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens grönbok - ”Förbättring av befolkningens psykiska hälsa. Mot en strategi för psykisk hälsa i Europeiska unionen” (KOM(2005)0484),

–   med beaktande av artiklarna 2, 13 och 152 i EG-fördraget,

–   med beaktande av stadgan om de grundläggande rättigheterna i unionen[1],

–   med beaktande av rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling[2],

–   med beaktande av rådets resolution av den 18 november 1999 om främjande av psykisk hälsa[3],

–   med beaktande av förklaringen från Världshälsoorganisationens europeiska ministerkonferens den 15 januari 2005 om att bemöta de utmaningar som psykisk hälsa i Europa innebär samt ta fram lösningar,

–   med beaktande av sin resolution av den 23 mars 2006 om demografiska utmaningar och solidaritet mellan generationerna (2005/2147(INI))[4],

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A6‑0249/2006), och av följande skäl:

A. En av fyra invånare i Europa kommer att drabbas av kännbar psykisk ohälsa vid åtminstone ett tillfälle i sitt liv. Psykisk ohälsa påverkar var och en i EU, antingen direkt eller indirekt. 18,4 miljoner människor i åldrarna mellan 18 och 65 år i EU uppskattas lida av svår depression, oavsett vilket år man väljer som utgångspunkt för bedömningen. God psykisk hälsa gör det möjligt för medborgarna att förverkliga sin intellektuella och emotionella potential och att integrera sig i det sociala livet, i skolvärlden och i arbetslivet. Psykisk ohälsa däremot leder till kostnader, social utestängning och stigmatisering.

B.  Psykisk ohälsa har en mycket negativ inverkan på livskvaliteten på dem som direkt eller indirekt berörs därav.

C. Psykisk ohälsa medför enorma kostnader för samhället. Somliga uppskattar dessa till mellan 3 och 4 procent av BIP i EU:s medlemsstater.

D. Den psykiska ohälsan har redan nu högst kännbara konsekvenser för ekonomi, hälsa och samhälle och dessa konsekvenser kommer att göra sig ännu mera påminta, i takt med att fallen av psykisk ohälsa blir flera, till följd av befolkningens stigande medelålder och samhällets omvandling.

E.  Varje år begår omkring 58 000 EU–medborgare självmord, alltså fler än det årliga antalet trafikdödade eller avlidna i hiv/aids. Antalet självmordsförsök är tio gånger större.

F.  Med tanke på behörighetsfördelningen i EG-fördraget kommer en gemenskapsstrategi för psykisk hälsa bland Europas befolkning att föra med sig ytterligare fördelar framför allt på förebyggandets område.

G. I somliga europeiska länder används upp till 85 procent av de pengar som läggs ned på psykisk hälsa till att uppehålla stora anstalter.

H. Brist på förståelse för och investeringar i främjandet av psykisk hälsa har bidragit till sämre hälsa och funktionshinder bland befolkningen och problem i samhället.

I.   Bortemot 40 procent av alla fängelseinterner har något slags psykisk störning och självmordsrisken är upp till sju gånger större bland dem än bland folk ute i samhället. Olämpliga förhållanden för de intagna kan förvärra ohälsan och hindra rehabiliteringen.

J.   I hela Europa har det ägnats otillräckligt med uppmärksamhet och resurser åt psykisk hälsa hos barn och ungdomar, trots att den psykiska ohälsan i de lägre åldrarna ökar stadigt.

K. Det finns helt tydligt en könsdimension på hälsoområdet, särskilt när det gäller ätstörningar, neurodegenerativa sjukdomar, schizofreni, humörstörningar, ångest, panik, depression, alkoholmissbruk och missbruk av andra psykoaktiva ämnen, samt när det gäller självmord och brottslighet. På dessa områden behövs det mer systematisk forskning.

L.  Kvinnor söker i större utsträckning än män hjälp hos sjukvården och föreskrivs dubbelt så mycket psykofarmaka som män. Farmakokinetiska studier har visat att kvinnor har en lägre tolerans för sådana produkter.

M. Förebyggande åtgärder, tidig upptäckt samt intervention och behandling i samband med psykiska störningar begränsar i hög grad de personliga, ekonomiska och sociala konsekvenserna.

N. Ett stort antal människor lider av neurodegenerativa sjukdomar och antalet förväntas öka, bland annat till följd av att medellivslängden ökar och antalet äldre personer med den.

O. I de flesta EU-länder har man velat frångå den långvariga institutionsvården, både för barn med utvecklings- och beteendestörningar, som hotar deras normala (undervisningsmässiga) utveckling och för svårt kroniskt sjuka vuxna och för personer med inlärningssvårigheter och i stället gå in för stödboende ute i samhället, men i det sammanhanget har det saknats ordentlig planering och resursfördelning till tjänster i närsamhället.

P.  Psykiska hälsoproblem som har samband med våld mot kvinnor och flickor har inte kartlagts i tillräckligt hög grad. Anmälningar av trakasserier ignoreras rutinmässigt och många kvinnor och flickor berättar ogärna om att de utsatts för våld om inte läkare och hälso- och sjukvårdspersonal ställer direkta frågor om detta.

Q. En förutsättning för psykisk hälsa är sunda familjeförhållanden, präglade inte bara av materiell säkerhet utan också av psykisk trygghet och kärleksfull föräldraomsorg.

1.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens engagemang för att främja psykisk hälsa och efterlyser att detta skall prioriteras högre inom unionens hälsovårds- och forskningspolitik. Europaparlamentet anser att detta skall tas med som ett inslag i all politik och all lagstiftning hos kommissionens alla generaldirektorat och medlemsstaternas alla ministerier. Dessa skall åta sig att harmonisera de befintliga nationella och internationella indikatorerna för befolkningens psykiska hälsa, så att jämförbara uppgifter kan tillhandahållas på EU-nivå.

2.  Europaparlamentet anser att könsdimensionen inte har beaktats i tillräckligt hög grad i grönboken. Parlamentet begär därför att denna dimension beaktas systematiskt i de åtgärder som föreslås för att främja psykisk hälsa, i de förebyggande åtgärderna och i forskningen, där studierna hittills har varit otillräckliga och inadekvata, vilket har lett till att framstegen när det gäller att förebygga och behandla dessa sjukdomar har varit avsevärt mindre än i samband med andra sjukdomar.

3.  Europaparlamentet understryker läkarens nyckelroll vid uppföljningen av patienterna.

4.  Europaparlamentet anser att god psykisk hälsa är en förutsättning för de europeiska medborgarnas hälsa och välbefinnande i stort och för att EU skall ha en välfungerande ekonomi. Parlamentet uppmuntrar och stöder varje insats som främjar detta och som syftar till att förebygga psykiska störningar.

5.  Europaparlamentet betonar behovet av att överväga hur man på bästa sätt kan utnyttja tillgängliga gemenskapsinstrument, såsom det sjunde ramprogrammet för forskning, för att skapa tillräcklig kapacitet till stöd för forskning om psykisk hälsa i unionen.

6.  Europaparlamentet anser att eventuella framtida förslag från kommissionen inom området psykisk hälsa bör innefatta partnerskap och samråd med dem som haft eller har psykiska problem, deras familjer, dem som vårdat dem och icke-statliga organisationer som för deras talan, anhörigföreningar och andra berörda parter, i syfte att förbättra representationen och deltagandet i beslutsprocesserna och främja inrättandet av föreningar för anhöriga till psykiatriska patienter.

7.  Europaparlamentet understryker de betydande skillnaderna i utgifterna för psykisk hälsovård mellan de olika medlemsstaterna, såväl vad gäller absoluta tal som i fråga om andelen av hälsovårdskostnaderna som helhet.

8.  Europaparlamentet anser att det kommer att behövas olika slags åtgärder för att de tre målen som heter psykiskt hälsofrämjande, bättre psykisk hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa skall kunna uppnås. Dessa åtgärder bör syfta till att tillhandahålla adekvat information, ge relevanta kunskaper och främja lämpliga attityder och färdigheter för att skydda de europeiska medborgarnas psykiska och fysiska hälsa och förbättra deras livskvalitet.

9.  Europaparlamentet framhåller att man måste vara försiktig när man använder sådana uttryck som ”psykisk ohälsa”, ”psykiska hälsostörningar”, ”allvarlig psykisk sjukdom” och ”personlighetsstörning”.

10. Europaparlamentet framhåller att sållningsundersökningar (så kallad screening) samt upptäckt och diagnostisering måste göras på ett tidigt stadium och att det behövs en helhetsbetonad och individanpassad behandling.

11. Europaparlamentet understryker att det måste vidtas lämpliga åtgärder mot den uppenbara ojämlikhet som råder vid behandlingen av mentalsjukdomar.

12. Europaparlamentet anser att personer med inlärningssvårigheter bör tas med i varje kommande strategi, eftersom de står inför en liknande situation som de som lider av psykiska störningar, med bland annat utestängning ur samhället, institutionsvård, brott mot de mänskliga rättigheterna, diskriminering, stämpling och brist på stöd, både till dem själva och till deras familjer och vårdare. Parlamentet kräver samtidigt att det skall göras mera för att kognitivt högt begåvade barn och ungdomar skall erkännas just i denna sin egenskap och få bättre stöd.

13. Europaparlamentet understryker vikten av inbördes hjälp samt den ledande roll som folks erfarenheter av behandling, sjukdom och tillfrisknande spelar.

14. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen låtit barn, arbetstagare, äldre och missgynnade samhällsmedlemmar stå i centrum, men skulle vilja att denna tyngdpunktsfördelning också omfattade till exempel personer som lider av allvarlig psykisk ohälsa, långtidssjuka och personer med obotliga sjukdomar i livets slutskede, personer med funktionshinder, fängelseinterner, etniska och andra minoriteter, uteliggare, invandrare, arbetstagare med osäkra anställningar, arbetslösa samt de frågor i anslutning till psykisk hälsa och vård som särskilt berör kvinnor.

15. Europaparlamentet erkänner att personlighetsstörningar är särskilt svåra att diagnostisera, behandla eller sköta och vårda och att de ställer krav på mera forskning och en klart utformad politik. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att också uppmärksamma frågor om aggressivitet, de utlösande faktorerna bakom aggressivt beteende samt de psykiska konsekvenserna därav.

16. Europaparlamentet erkänner att män och kvinnor har olika behov inom området psykisk hälsa och kräver mera forskning, framför allt kring kopplingen mellan att kvinnor intas för tvångsvård och att de skadar sig själva samt kring orsakerna till att det skrivs ut mera psykofarmaka till kvinnor.

17. Europaparlamentet understryker att det behövs forskning kring de variationer i struktur och funktion som bevisligen uppträder mellan mäns och kvinnors hjärnor, för att man skall kunna utveckla särskilda tillvägagångssätt och behandlingsformer för vartdera könet i fråga om psykisk hälsa.

18. Europaparlamentet begär att mödrar skall ges stöd före och efter barnets födsel så att man kan undvika depressioner och andra slag av psykisk ohälsa som är mycket vanliga i dessa situationer.

19. Europaparlamentet anser att en god psykisk hälsa hos mödrar och föräldrar bidrar till att deras barn kan utvecklas harmoniskt och växa upp till friska vuxna.

20. Europaparlamentet anser att komplicerade situationer inom området psykisk hälsa bör bemötas med insatser där olika vetenskapsgrenar och inrättningar samverkar. Bland dessa situationer märks frågan om hur man bäst kan ge stöd åt barn eller ungdomar med utvecklingsstörningar, beteendestörningar eller ätstörningar och/eller vilkas föräldrar ofta själva lider av psykisk ohälsa (eller är långtidsintagna på någon institution).

21. Europaparlamentet konstaterar att socialt definierade uppfattningar om hur kvinnors och flickors kroppar borde se ut har en inverkan på kvinnors och flickors psykiska hälsa och välbefinnande och att de bland annat leder till en ökad förekomst av ätstörningar.

22. Europaparlamentet påpekar att psykisk ohälsa och psykiska störningar brukar ha sin upprinnelse i den tidiga barndomen, samt understryker vikten av forskning kring temat en sund tidig barndom.

23. Europaparlamentet betonar vikten av ständig utbildning och fortbildning till dem som kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa: undervisningspersonal, vårdpersonal, instanser inom socialvården och rättsväsendet och arbetsgivare.

24. Europaparlamentet ser positivt på att man i grönboken erkänner att sociala och miljömässiga faktorer såsom personliga erfarenheter, familjesituation och socialt stöd, levnadsförhållanden såsom fattigdom, storstadsliv och ett isolerat liv på landsbygden samt arbetsförhållanden såsom otrygga arbeten, arbetslöshet och långa arbetstider har betydelse för människors psykiska hälsa. Parlamentet understryker att psykisk ohälsa är en av orsakerna till förtids- och sjukpensionering.

25. Europaparlamentet anser att goda arbetsförhållanden främjar den psykiska hälsan och att arbetsgivarna skall låta ”psykisk hälsa på arbetet” ingå som en nödvändig del av sitt ansvar för arbetarskydd och hälsa på arbetsplatsen för att garantera ”bästa möjliga anställning” och en god arbetsmarknadsintegrering för personer som lider av psykiska problem och att riktlinjerna för detta offentliggörs och övervakas som ett led i lagstiftningen om hälsa och säkerhet, varvid även arbetstagarnas behov och synpunkter bör beaktas.

26. Europaparlamentet välkomnar de sociala initiativen inom social- och sysselsättningspolitiken för att främja icke‑diskriminering i behandlingen av personer med psykiska hälsoproblem, social integrering av personer med psykiska funktionshinder och förebyggande av stress på arbetsplatsen.

27. Europaparlamentet understryker, i anslutning till EU:s sysselsättningsstrategi, den psykiska hälsans inflytande på arbetslivet samt arbetslöshetens betydelse för människors psykiska hälsa.

28. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna tillsammans bör ta fram och genomföra effektiva strategier för att minska självmorden, i synnerhet bland ungdomar och inom övriga riskgrupper.

29. Europaparlamentet efterlyser ett ökat erkännande av kopplingen mellan diskriminering, våld och psykisk ohälsa, och betonar sålunda behovet av att bekämpa alla former av våld och diskriminering som ett led i strategin för att främja psykisk hälsa genom förebyggande åtgärder.

30. Europaparlamentet ser den ökande medelåldern bland Europas befolkning som en av de största utmaningarna för den psykiska hälsan och framhåller med eftertryck att tonvikten i högre grad bör fästas vid forskning kring mekanismerna bakom och orsakerna till neurodegenerativa sjukdomar och andra psykiatriska störningar hos äldre samt förebyggandet av dem, liksom vården av dem. Hit skall också höra utvecklingen av nya terapier.

31. Europaparlamentet anser ytterligare att uppmärksamhet måste ägnas åt kopplingen mellan å ena sidan konsumtion av alkohol och illegala droger och å andra sidan psykisk ohälsa. Europaparlamentet anser att alkohol- och drogberoende är stora problem för fysisk och psykisk hälsa och för samhället överlag och uppmanar kommissionen att skyndsamt ta reda på vilka avvänjningsprogram och behandlingsmetoder som är de mest effektiva.

32. Europaparlamentet betonar att psykiskt sjuka bör behandlas och vårdas värdigt och humant. Den medicinska behandlingen och den stödjande vården bör vara effektiv, av hög kvalitet och tillgänglig för alla som behöver den, och dess universella karaktär bör garanteras. Det bör råda klar insikt om att de har rätt att tacka ja eller nej till behandlingen och att de, vid alla tillfällen det är möjligt, bör ha rätt att delta i beslutsfattandet om sin egen vård och höras kollektivt om olika serviceformer. Då det skrivs ut läkemedel till dem bör läkemedlen ha så få biverkningar som möjligt och personer som under betryggande former vill upphöra med läkemedlen bör få upplysning och råd.

33. Europaparlamentet anser att bruk av tvång och tvångsmedicinering motverkar sitt syfte. Varje form av intagning och tvångsmedicinering bör vara tidsbegränsad och bör i görligaste mån ses över regelbundet och kräva patientens samtycke eller, i dennes frånvaro, ett godkännande från en civil myndighet, men endast som en sista utväg.

34. Europaparlamentet anser att varje form av begränsning av den personliga friheten bör undvikas, i synnerhet omhändertagande, som kräver att demokratiska institutioner utövar övervakning, kontroll och tillsyn för att garantera de individuella rättigheterna och undvika övergrepp.

35. Europaparlamentet vill att arbetet med att få bort den stämpel som vidlåder psykiskt sjuka skall bli ett nyckelinslag i varje eventuell framtida strategi, till exempel genom att det årligen ordnas kampanjer om psykisk hälsa för att bekämpa okunskap och orättvisa, eftersom denna stämpel leder till att alla inom samhället, från lekmän till fackmän inom vården, tar avstånd ifrån dem inom alla områden, från arbetslivet till familjen. För att den psykiska hälsan och förhållandena för patienterna skall förbättras bör grundläggande sociala och medborgerliga rättigheter garanteras, exempelvis rätten till ett hem och ekonomiskt stöd till dem som inte kan arbeta samt rätten att ingå äktenskap och att förfoga över sina egna tillgångar. Parlamentet anser ytterligare att stämplingen i själva verket är en form av diskriminering och bör åtgärdas med lagar mot diskriminering.

36. Europaparlamentet erkänner att ett inslag i stämplingen består av en utbredd föreställning om att psykisk ohälsa infinner sig akut och varar livet ut. Alltså är det viktigt att understryka att somliga kan tillfriskna, bara de får lämplig hjälp, medan andra kan få uppleva att sjukdomen går tillbaka eller att de uppnår en tillräcklig nivå av funktion eller stabilitet.

37. Europaparlamentet framhäver behovet av en reform av servicen för de psykiskt sjuka, så att grunden kommer att bestå i tjänster i närsamhället av god kvalitet, antingen hemma eller inom skyddade boendeformer med tillgång till ordentlig hälso- och socialvård och med regelbunden uppsikt och bedömning, med avlösningsvård för psykiskt sjuka och deras vårdare och med möjligheter för psykiskt sjuka att få ett och samma kontaktställe för frågor som gäller hälsa, socialvård, boende, utbildning, transporter, förmåner och andra tjänster. Parlamentet understryker att det till stöd för detta behövs olika former av sluten vård för personer som är akut eller kroniskt sjuka eller där detta är påkallat av säkerhetsskäl, men att alla som blir tvångsintagna för sluten vård i så fall måste stå under uppsikt av oberoende utomstående.

38. Europaparlamentet understryker därför behovet av att stödja samverkan mellan psykiatriska patienter liksom all verksamhet som syftar till att inbegripa användare och tidigare patienter. Det måste även anslås resurser till utbildning av personal för att dessa skall kunna ta ett helhetsgrepp på psykiatriska patienters behov.

39. Europaparlamentet framhåller behovet av att allmän- och familjeläkare och andra yrkesverksamma inom primärvården får fortlöpande utbildning i psykisk hälsa.

40. Europaparlamentet erkänner att de kommunala myndigheterna har en alltomfattande roll att spela genom att främja god psykisk hälsa, stödja personer med psykisk ohälsa i lokalsamhället och föra samman olika instanser och myndigheter i ett samlat grepp på problematiken med att leverera tjänster på den psykiska hälsans område.

41. Europaparlamentet anser att personer som fått en dubbel diagnos, för både psykisk ohälsa och rusmedelsproblem, normalt måste behandlas samtidigt för bäggedera.

42. Europaparlamentet betonar att det finns en koppling mellan de fysiska och psykiska aspekterna av hälsan. Psykisk ohälsa kan ha sin grund i biologiska, sociala, emotionella eller historiska omständigheter och dessa måste åtgärdas för att andra tillvägagångssätt skall kunna tillämpas med framgång. Somliga psykofarmaka kan i själva verket förvärra den grundläggande biologiska situationen.

43. Europaparlamentet efterlyser större uppmärksamhet på de psykiska konsekvenserna av och symtomen på somatiska sjukdomar. Parlamentet insisterar på att man bör lägga lika stor vikt vid det psykiska som vid det fysiska välbefinnandet i patientjournalerna, särskilt i samband med behandling av allvarliga och/eller obotliga sjukdomar. Parlamentet anser det nödvändigt att läkare och vårdpersonal med annan specialisering får fortlöpande utbildning i frågor om psykopatologi, som ofta lämnas utan diagnos eller förringas.

44. Europaparlamentet instämmer med kommissionens tankar om avinstitutionalisering, eftersom en långvarig vistelse på en psykiatrisk institution kan leda till att den psykiska sjukdomen drar ut på tiden och förvärras samt till värre stämpling och social utestängning, men erkänner att det måste göras mer för att övertyga allmänheten om att vård av svårt psykiskt sjuka eller personer med svåra inlärningsstörningar leder till bäst resultat när den ges ute i samhället.

45. Europaparlamentet föreslår att kommissionen, med hjälp av folkhälsoprogrammet, bör samla in uppgifter om psykisk ohälsa, andelen tillfrisknanden bland patienter som behandlats samt om hur effektivt de kunnat återinslussas i samhället.

46. Europaparlamentet föreslår att kommissionen skall ta reda på hur god praxis kan se ut och var den förekommer på nätet och gå ut med information om detta till alla medlemsstater på ”demonstrationswebbplatser” av ett slag som kan jämföras med Världshälsoorganisationens webbplatser inom ramen för dess program ”Nations for Mental Health”. Parlamentet anser att demonstrationswebbplatser, ”demonstrationsbehandlingar” och ”demonstrationsexempel på förebyggande strategier” kan vara viktiga för att minska skillnaderna mellan medlemsstaterna i fråga om psykisk ohälsa och uppmanar kommissionen att hjälpa kunskapsinrättningar med att peka ut demonstrationswebbplatser, demonstrationsbehandlingar och demonstrationsexempel på förebyggande strategier.

47. Europaparlamentet anser, i och med att alla (enligt FN:s generalförsamlings resolution 46/119) har rätt att få den bästa psykiska hälsovård som finns att tillgå, att exempel på bästa praxis och relevant information bör föras ut till alla medborgare så de får tillgång till dem.

48. Europaparlamentet anser att begreppet ”behandling” bör förstås i en vid bemärkelse, så att utredning och avhjälpande av negativa faktorer i samhälle och miljö då kommer i första hand och användningen av läkemedel blir först en sista utväg, framför allt beträffande barn och ungdomar. Parlamentet kritiserar tendensen att olika faser av livet i allt högre grad sjukdomsförklaras och görs till föremål för medicinsk behandling utan att det gjorts någon ingående undersökning av orsakerna. Hänsyn bör då tas till sådana faktorer som personliga erfarenheter, familjeförhållanden, stöd från omgivningen samt bostads- och arbetsförhållanden, vilka spelar en roll i samband med psykisk ohälsa, liksom också ärftlighetsfaktorerna.

49. Europaparlamentet anser ytterligare att det förutom behandling behövs en lämplig social miljö och arbetsmiljö och stöd från familjen och omgivningen för att psykiska hälsoproblem skall kunna förebyggas och den psykiska hälsan kunna förbättras och främjas för att personer med psykiska problem skall kunna få behandling och rehabiliteras, samt understryker att det behöver forskas kring vilka slags miljöer som bidrar till psykisk hälsa och tillfrisknande.

50. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att stödja de pågående reformerna i alla medlemsstater, framför allt de nya medlemsstaterna, där psykiatrin missbrukats, där medicinering och inspärrning använts i alltför hög grad eller där det förekommit inhumana metoder såsom att patienterna lagts i spjälsängar eller i onödan satts i isoleringscell. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta med en reform av psykvården som en punkt vid förhandlingarna om anslutning till EU. Parlamentet anser att ett fängelse inte är en lämplig miljö för personer som lider av psykisk ohälsa och att man aktivt bör sträva efter att hitta alternativ.

51. Europaparlamentet vill att det skall forskas mera i terapeutiska och psykologiska ingrepp, i hur man kan utveckla effektivare läkemedel med färre biverkningar samt i de utlösande faktorerna bakom psykisk ohälsa och självmord och i hur man kan mäta resultaten av investeringar i främjandet av psykisk hälsa och i metoder som bidrar till att personer faktiskt tillfrisknar och deras sjukdom går tillbaka. Parlamentet vill framför allt att det skall ägnas särskild uppmärksamhet åt forskning kring läkemedel som är lämpligare för barn. Parlamentet betonar samtidigt att forskningen inte får begränsas till att endast avse läkemedel utan bör även riktas in på epidemiologiska, psykologiska och ekonomiska studier av befolkningen och av de sociala orsakerna till psykiska sjukdomar. Parlamentet efterlyser ytterligare att de som använder tjänsterna skall få medverka i högre grad inom alla aspekter av forskningen kring psykisk hälsa.

52. Europaparlamentet anser ytterligare att det behövs mera forskning om fenomenet stämpling och hur man kan motarbeta det samt om vilka erfarenheter som gjorts av enskilda som utnyttjat psykvårdstjänster samt av dem som vårdat dessa personer och i arbetsrelationerna mellan olika serviceformer och yrkesmän samt personer som tidigare utnyttjat psykvårdstjänster samt tillhandahållande av tjänster över gränserna.

53. Europaparlamentet anser att den psykiska hälsovården bör få anslag som är tillräckligt stora för att återspegla de kostnader som den psykiska ohälsan förorsakar enskilda personer samt hälso- och socialvården och samhället överlag, för att kunna vara effektiv och förtroendeingivande i allmänhetens ögon.

54. Europaparlamentet anser det nödvändigt att använda högkvalitativa och individualiserade metoder för att främja den psykiska hälsan och att därvidlag beakta individernas och målgruppernas särskilda behov.

55. Europaparlamentet erkänner att familjemedlemmarna och de informella vårdgivarna ger ett värdefullt stöd till personer med psykiska problem och erkänner likaså att många av dem själva kommer att ha behov av vård och behöva upplysning och stöd från fackmannahåll för att kunna fortsätta ge vård. Parlamentet erkänner ytterligare att de som utnyttjar psykvårdens tjänster kan ge ett värdefullt bidrag genom att stödja varandra.

56. Europaparlamentet understryker behovet av att använda ord och termer som bidrar till att bekämpa en stigmatisering av alla former av psykiska störningar, exempelvis i samband med insatser för att få bort fördomar, ändra attityder och kritisera stereotyper.

57. Europaparlamentet vill att kommissionen skall inrätta en ”samordnings- och övervakningsgrupp för psykisk hälsa” för att inom Europa samla information om praxis inom psykvården samt främjande av psykisk hälsa samt för bedömning av hur adekvat situationen är i fråga om nuvarande personal inom psykvården (antal och utbildning) samt nuvarande infrastruktur, samt gå ut med information om bästa praxis till alla medlemsstater och alla som arbetar med vård av psykisk hälsa. Parlamentet understryker att patientorganisationer, personer och inrättningar inom vården samt kunskapsinrättningar måste få medverka i denna samordnings- och övervakningsgrupp.

58. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att följa upp grönboken med ett förslag till direktiv om den psykiska hälsan i Europa och om hur de medborgerliga och grundläggande rättigheterna för personer med psykiska störningar skall försvaras och respekteras.

59. Europaparlamentet uppmanar med kraft EU och AVS-länderna att i nära samverkan investera i god psykisk hälsa genom utvecklingspolitiken och politiken med stöd av Cotonouavtalet.

60. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar, kandidatländerna, AVS-länderna och Världshälsoorganisationens regionala kontor för Europa.

  • [1]  EUT C 310, 16.12.2004, s. 41.
  • [2]  EGT L 303, 2.12.2000, s. 16.
  • [3]  EGT C 86, 24.3.2000, s. 1
  • [4]  Antagna texter, P6_TA(2006)0115.

MOTIVERING

”Wir haben in diesen letzten Wochen unsere Sprachlosigkeit überwunden und sind jetzt dabei, den aufrechten Gang zu erlernen”

(’De senaste veckorna har vi övervunnit vår mållöshet och är nu i färd med att lära oss gå upprätt’)

– Stefan Heym – november 1989, Alexandersplatz i Östberlin

Stefan Heyms ord i november 1989 till den stora skaran av invånare i Östberlin som hade samlats för att störta en grym regim bör vara en ledstjärna för oss, när vi gör oss av med och reformerar vissa inslag i psykvården i Europa, vilka så ofta kan innebära ett slöseri med resurser och en outsäglig grymhet. Vi måste få upp psykvården på den nivå i fråga om vård, behandling, terapi, rehabilitering och patientmedverkan, som vi skulle vänta oss av de bästa systemen för kroppssjukvård. Vi kan varmt välkomna denna grönbok om psykisk hälsa och omfatta tankegångarna i den. Nu ser vi fram emot att snabbt få omfattande förslag om hur dessa vackra ord skall kunna överföras i form av effektiv lagstiftning och kodifiering.

Utmaningen inom psykvården består i att ändra på system, attityder och möjligheter. Under de fyrtio senaste åren har vi tagit steget ut ur en mörk medeltid vad gäller behandlingen av psykiska sjukdomar. På somliga håll i vår världsdel har psykiatrin missbrukats och på andra håll har nyckelordet hett anstaltsintagning, så att allmänheten fått lugnande besked om att det man inte ser, det behöver man inte heller bekymra sig om, allt under det att patienterna inte fått någon större hjälp med att tillfriskna och bli återställda. Ibland har man i alltför hög grad tillgripit medicinering. Och på många ställen har man satt folk i fängelse snarare än att vårda dem på sjukhus. Ingenstans har man riktigt förstått vad det vill säga att främja den psykiska hälsan.

Vi skulle så gärna vilja tro att kränkningar av psykiskt sjuka patienters mänskliga rättigheter är något som hör det förgångna till. Och ofta förhåller det sig ju faktiskt så. Vi debatterar fortfarande tvångsvården, besluten om utskrivning eller om vårdintyg är ibland mindre väl genomtänkta, med jämna mellanrum uppdagas övergrepp mot patienterna inom den slutna vården och det pågår ständiga meningsutbyten om att patienterna, deras anhöriga och samhället är irriterade och har motstridiga rättigheter. Men på det hela taget har det blivit mindre vanligt med lås och galler, patienterna har ökad valfrihet och det frågas alltmer efter deras samtycke och det finns i lag föreskrivna sätt att övervaka att deras medborgerliga rättigheter inte oskäligt åsidosätts.

Men åtminstone på ett sätt lever vi fortfarande kvar i medeltiden – i fråga om stämplingen av psykiskt sjuka. Detta oskick florerar i alla våra länder och det är fråga om ett brott mot de mänskliga rättigheterna, om än oavsiktligen. Stämplingen har sin upprinnelse i en fruktan som i sin tur bygger på okunskap, men den är precis lika mycket till skada för den drabbade som vilka andra övergrepp som helst. Att leva med psykisk ohälsa är minsann tillräckligt tungt som det är, utan att det skall behöva läggas sten på börda genom utestängning och stämpling.

Då vi uppmanar kommissionen att utveckla sin grönbok till en ram för psykisk hälsa måste vi som utgångspunkt ta fakta om psykiska sjukdomar, liksom också det maktpåliggande uppropet från Lissabonagendan om ökad erkänsla för värdet av investeringar i psykiskt välbefinnande.

Våra utgångspunkter är i det här sammanhanget följande:

· Psykiska sjukdomar är den snabbast växande belastningen för hälsovården och den unipolära depressionen är den vanligaste av dessa sjukdomar.

· 450 miljoner i världen lever med neurologisk eller psykisk störning.

· En av fyra bland oss kommer att drabbas under sin livstid.

· 121 miljoner bland oss lider av depression – 3 av 100 bland oss årligen.

· En miljon människor i världen begår självmord årligen. Tio miljoner gör självmordsförsök.

· Neuropsykiatriska sjukdomar svarar för en tredjedel av alla fall av funktionshinder, 15 procent av kostnaderna inom den slutna vården, nästan en fjärdedel av läkemedelskostnaderna, hälften av socialarbetarnas arbetsbörda och, i Förenade kungariket, för över 90 miljoner förlorade arbetsdagar varje år.

· Folk lever längre och på det hela taget sundare, men i slutskedet av livet försvagas allt flera till kropp och själ.

· De som vårdar barn, vuxna eller äldre anhöriga har inte fått hjälp att anpassa sig till den moderna vården i närsamhället av personer med psykiska problem.

· Drogberoende och brottslighet, fylleri, olyckor, frånvaro, vandalism, stökiga elever, uteliggare och många av ”problemen” i samhället hänger i själva verket samman med psykiska problem.

Om vi inte investerar i rätt sorts serviceformer – sluten vård, akutvård, långvård, intagning med strikt säkerhet, intagning med medelstrikt säkerhet, dagvård, vård i hemmet samt välutbildad personal för alla dessa serviceformer – då kommer vi inte att kunna bota, vårda eller rehabilitera dem som är sjuka i dag. Om vi inte investerar i psykisk friskvård för våra medborgare, då kommer kurvorna hela tiden att peka uppåt, både vad antalet drabbade och vårdkostnaderna beträffar. Om vi inte investerar i att skapa förståelse kring psykisk hälsa och psykiska sjukdomar, då kommer vi att fortsätta ha ynkligt små budgetar och stämpling och fördomar fortsätta att grassera.

Patienterna och vårdkonsumenterna håller oavbrutet på att träda i förgrunden och det med all rätt. De kommer att bli bättre informerade, medverka i högre grad i beslut som rör dem själva och använda sina nya rättigheter till att inte anlita sådan service som fungerar trögt och till att få förändringar till stånd. De måste ses som partner, både i samband med sina egna behandlingsplaner och i planeringen av servicen. Fackmän inom vården måste ägna sig åt det som de är bäst på inom de flesta områden av hälsovården, alltså förklara och bedriva samråd innan besluten fattas. Då kommer patienterna inte bara att respektera deras fackmannainsikter utan också, kanske, förstå litet bättre vad de haft för fel och känna sig en smula mindre ängsliga inför vad som gjorts med dem. Detta är rätt och riktigt, ur synvinkel av de mänskliga rättigheterna, och leder också till bättre patientmedverkan med programmen för behandling och vård, med bättre resultat som följd.

Utvecklingen har hela tiden bestått i att man frångått den slutna vården till förmån för den öppna. Det här gäller för personer med kroniska och ibland allvarliga sjukdomar och personer med inlärningsstörningar. En välfungerande öppen vård förutsätter adekvata resurser och tvärvetenskapligt lagarbete. Allmänheten måste också övertygas om att öppenvården fungerar, både ur patienternas och ur samhällets synvinkel. Skräckhistorier i massmedierna om patienter som blivit utskrivna och sedan skadat sig själva eller andra kan förstöra åratal av arbete för ett mera humant system och av det här ser man hur viktigt det är med vederbörlig övervakning och kontroll. Och samma förödande inverkan kan det få om allmänheten blir osäker på om en person som beter sig ”underligt” på öppen gata faktiskt står under adekvat uppsikt.

Vår psykvård kännetecknas av fem huvudsakliga brister:

· Tjänsterna i närsamhället är inadekvata.

· Man lyssnar inte till servicekonsumenterna och deras vårdare.

· Olika organ kan inte eller vill inte samverka.

· Anslagen är svårt otillräckliga.

· Politiken för psykiskt hälsofrämjande lyser med sin nästan totala frånvaro i flertalet länder.

En person med psykiska problem behöver kunna vända sig till ett och samma ställe inom en organisation för att garanteras kontakter, tillgång till medicinsk vård, boende och andra behov inom socialvården, inkomst, juridisk service och rehabilitering. Vad som behövs är alltså en enda byrå dit vederbörande kan gå med alla sina behov och en pålitlig vän som vet hur man skall gå till väga i vårdsvängen. Samtidigt behövs kunskap och hängivet arbete hos läkare, terapeuter, sjuksköterskor, forskare, föreståndare för sjukhus, kliniker och arbetslag inom öppenvården och stöd från icke-statliga organisationer som för de psykiskt sjukas talan. Men om man är sjuk eller på bättringsvägen efter en sjukdom, då behöver man den trygghet som ett hem kan erbjuda; inte i isoleringen i höghuslägenheter i slitna betongförorter, utan i samhällen där själva boendemiljön är en del av det stöd och den stabilitet man har behov av. Man måste ha möjlighet att delta i verksamhet som blir till stöd för ens återhämtning och man behöver stöd från familj, släkt och grannar. Allt detta är precis lika viktigt som medicineringen eller terapisessionerna och ändå kan det hända att man åtminstone just för tillfället inte orkar ordna med något sådant stöd.

Så många av oss kommer att behöva upplyst vård av det här slaget. Vetenskapens och samhällets framsteg har fört med sig nya utmaningar och nya kostnader för psykisk hälsa och socialvård. I och med att befolkningen lever längre och är friskare kommer många längre fram i livet att bli starkt vårdberoende och då vara försvagade i såväl fysiskt som psykiskt hänseende. Stress till följd av livsstil, arbete eller studier, omställningar i familjestrukturen, isolering, påtvingade flyttningsrörelser bland befolkningen – allt detta kan bli faktorer som utlöser psykiska problem, såsom psykoser och neuroser och ofta med rusmedelsberoende på köpet. De nya läkemedlen och formerna för terapi och behandling har fört med sig stigande kostnader och nya bäddplatser, vårdcentraler och arbetslag inom öppenvården för med sig nya kostnader, de också. Och förändringar inom politiken i fråga om var och när som behandling och vård skall sättas in har ofta skapat ytterligare osäkerhet, som en påspädning till de sedvanliga problemen med brist på förståelse och inadekvata resurser, vilka tillsammans leder till fördomar och blir en grogrund för stämpling.

Den stora frågan är hur man skall kunna inrikta ökad politisk uppmärksamhet på psykisk hälsa och på så sätt utverka ekonomiska resurser till den. Frågor om psykisk hälsa aktualiseras i själva verket inte för politikerna och den stora allmänheten annat än när det är kris på gång. I Förenade kungariket fick vi mera till stånd än någonsin förr på den psykiska hälsans område, i fråga om pengar, initiativ och reformer, när en man hoppade ner i lejongropen i Londons zoologiska trädgård och en annan knivhögg en vilt främmande person på tunnelbanan, eftersom kolleger överallt inom statsförvaltningen insåg att något måste göras och pressen, parlamentet, allmänheten och de icke-statliga organisationerna ropade på åtgärder. Men det fanns ett pris att betala – ett pris i form av minskat förtroende ute bland allmänheten och ökad stämpling.

Arbetet för att främja psykisk hälsa kan inte ens dra nytta av sådana negativa historier på det sätt som just beskrivits. Statliga och kommunala myndigheter, politiker och rentav de som sysslar med planering av hälsovården förstår sig knappast på detta arbete. Huvudorsaken är att de inte vet vad detta arbete går ut på eller varför de borde intressera sig för det. Den psykiska hälsan har tagit stryk i fyrdubbel bemärkelse. För det första är inte myndigheterna eller de som ansvarar för hälsovården utsatta för några ständiga påtryckningar från allmänheten, fackmännen eller massmedierna om att göra mera, använda mera pengar och få mera till stånd. För det andra, till skillnad från vad fallet är med hjärtsjukdomar eller aids eller cancer, finns det inte någon utbredd förståelse för vad man kan göra för att behandla, bota och rehabilitera. Ännu mindre vet folk om vad man kan göra för att förebygga psykiska sjukdomar och främja psykisk hälsa. Och det finns inte särskilt många resultatmätningsmetoder som hälsovårdsverken och hälsovårdscheferna – och ännu mindre politiker och vanligt folk – kan begripa sig på. Statsmakter, arbetsgivare, fackföreningar, skolor, högskolor, kommunala myndigheter, samhällen, familjer och enskilda måste alla få hjälp att förstå vad de kan göra för att trygga det psykiska välbefinnandet och på det sättet förebygga, minska eller lindra fallen av psykisk ohälsa.

Den utmaning vi ställs inför när vi skall utforma vår politik består i att förstå vad det vill säga att ha psykiska problem. Det innebär nästan undantagslöst att man blir stämplad, att man blir behandlad som omyndig, att man blir föraktad eller att folk är rädda för en och att man får uppleva ett större eller mindre utanförskap – i samhället, i familjen, på arbetet, under fritiden och rentav inom hälso- och socialvården. Ens hela värld vänds upp och ned: man kan gömma sig, men inte springa undan och man kan varken bidra med något till samhället eller leva ett fullvärdigt och meningsfullt liv på det sätt man hade velat.

Här måste vi ta på oss det ansvar som följer av att det är vi som utformar politiken. Om vården inte får stöd från yrkesmännens, allmänhetens och politikernas sida, då blir den ett dubbelt svek mot patienterna och deras anhöriga. Den varken vårdar eller behandlar som sig bör och får allmänheten att allt snabbare mista förtroendet, så att stämplingen blir ännu värre.

Vi måste fostra och upplysa för att kunna bryta denna skadliga kedja av fördomar som löper genom allmänhetens attityder, publiciteten i massmedierna och myndigheternas prioriteringar. Vi måste lyssna till vårdkonsumenterna och lära av dem och vi måste se på dem som våra partner och låta dem medverka som sådana, i stället för att tycka att de bara är patienter. Vi måste ta en titt på oss själva och vårt samhälle och erkänna att vi tillåter att politik, samhälle och hälsovård förgiftas av en systemsatt stämpling av de psykiskt sjuka. Vårt mål måste vara dubbelt: att få allmänheten övertygad och att få kommissionen och medlemsstaterna att göra något. Om allmänheten är övertygad kommer den att sätta press på EU för att den skall göra något. Om EU gör något, då kommer allmänheten att kunna bli övertygad.

Vi måste se personer med psykiska problem rakt i ögonen. När vi gör det, då ser vi hur det återspeglas ett virrvarr av tankar och känslor. Vi ser rädslan och oron. Vi ser tårarna av frustration och förtvivlan. Men vi ser också hoppet – hoppet om att vi skall lyssna, att vi skall förstå, att vi skall bry oss om, att vi skall göra något, att vi kan hjälpa.

YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (25.4.2006)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förbättring av befolkningens psykiska hälsa. Mot en strategi för psykisk hälsa i Europeiska unionen
(2005/2058(INI))

Föredragande: Kathy Sinnott

FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet välkomnar grönboken och kommissionens förslag om att upprätta en EU-strategi för den psykiska hälsan och håller med om att EU-befolkningens psykiska hälsa skulle kunna förbättras avsevärt. Parlamentet håller med om att denna förbättring är viktig för EU‑befolkningens sociala jämlikhet och socioekonomiska utveckling.

2.  Europaparlamentet påpekar att det finns många olika typer av psykisk sjukdom som skapar olika behov och som kräver olika typer av stöd.

3.  Europaparlamentet anser att man bör vidta åtgärder för att aktivera mekanismer för att om möjligt förebygga psykisk ohälsa, förutom att avsätta resurser för behandling av psykiska sjukdomar. Parlamentet anser det därför vara viktigt att kartlägga de sociala, miljömässiga och övriga faktorer som kan orsaka psykisk ohälsa eller sjukdom för EU‑medborgare.

4.  Europaparlamentet rekommenderar att varje strategi på området för psykisk hälsa bör ta hänsyn till de socioekonomiska och kulturella skillnaderna i den befolkningsgrupp som undersöks.

5.  Europaparlamentet ser positivt på att man i grönboken erkänner att sociala och miljömässiga faktorer såsom personliga erfarenheter, familjesituation och socialt stöd, levnadsförhållanden såsom fattigdom, storstadsliv och ett isolerat liv på landsbygden samt arbetsförhållanden såsom otrygga arbeten, arbetslöshet och långa arbetstider har betydelse för människors psykiska hälsa. Parlamentet understryker att psykisk ohälsa är en av orsakerna till förtids- och sjukpensionering.

6.  Europaparlamentet välkomnar de sociala initiativen inom social- och sysselsättningspolitiken för att främja icke‑diskriminering i behandlingen av personer med psykiska hälsoproblem, social integrering av personer med psykiska funktionshinder och förebyggande av stress på arbetsplatsen.

7.  Europaparlamentet framhåller att en avinstitutionalisering av mentalsjukvården och inrättandet av tjänster inom primärvården skulle kunna främja social integrering.

8.  Europaparlamentet noterar att man i grönboken anser att det viktigaste vid bekämpning av psykisk ohälsa är att tillhandahålla effektiv och högkvalitativ psykiatrisk vård och behandling genom medicinsk behandling och behandling baserad på psykologi, vilket innebär att lämplig infrastruktur och tillräckliga ekonomiska resurser måste finnas tillgängliga. Parlamentet anser dock att samma prioriteringar bör gälla vid bekämpning av psykisk ohälsa som vid främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa. Parlamentet menar att medicinsk behandling inte kan ersätta sociala faktorer som främjar den allmänna hälsan i samhället. Parlamentet anser att man i större utsträckning bör understryka behovet av att förebygga psykisk ohälsa genom sociala och miljömässiga åtgärder, tillgängliga för personer med psykiska sjukdomar, exempelvis genom de åtgärder som beskrivs i avsnitt 6.1 i grönboken.

9.  Europaparlamentet framhåller att patienter som lider av psykiska sjukdomar bör få tillgång till alla befintliga behandlingar som kan förbättra deras hälsosituation, oavsett sociala eller ekonomiska faktorer. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att tillse att alla typer av behandling av psykiska sjukdomar både görs tillgängliga för patienterna och omfattas av sjukförsäkringssystem. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att garantera ett skyddsnät av medicinsk behandling för de medborgare som inte omfattas av nationella försäkringssystem. Parlamentet rekommenderar att medlemsstaterna ser till att man på arbetsplatserna tillämpar en hälso- och säkerhetspolitik som uttryckligen syftar till att främja psykisk hälsa samt förebygga, identifiera och hantera depressioner och förebygga självmord, och att medlemsstaterna identifierar och stöder arbetsplatser där de anställda är särskilt utsatta för risken för psykiska störningar.

10. Europaparlamentet anser att goda arbetsförhållanden främjar den psykiska hälsan och att företagen därför bör utarbeta program för att stödja anställda som kan utveckla eller som redan lider av psykisk ohälsa.

11. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna aktivt bör bedriva utbildning och utplacering av hälsovårdspersonal.

12. Europaparlamentet anser att finansiellt stöd kan bli nödvändigt för dem som privat vårdar personer med psykisk ohälsa. Parlamentet anser att det även behövs stöd för självhjälpsgrupper.

13. Europaparlamentet anser, med hänsyn till förebyggande arbete och lämplig omvårdnad, att ett fängelse inte är en lämplig miljö för personer som lider av psykisk ohälsa och att man aktivt bör sträva efter att hitta alternativ.

14. Europaparlamentet anser att kunskaper om psykisk ohälsa bör ingå i polisutbildningen, eftersom poliser ofta kommer i kontakt med personer som uppvisar olika tecken på psykisk ohälsa.

15. Europaparlamentet välkomnar att grönboken i avsnitt 6.1 erkänner betydelsen av att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa för att förbättra EU‑befolkningens psykiska hälsa. Parlamentet anser att man måste göra alla nödvändiga ansträngningar för att uppnå hållbara sektorsövergripande kopplingar som omfattar flersektoriella och tvärvetenskapliga strategier.

16. Europaparlamentet uppmanar till åtgärder för att bekämpa stigmatisering, kränkningar av de mänskliga rättigheterna och diskriminering av personer som lider av psykisk ohälsa och för att aktivt främja dessa personers sociala integrering. Parlamentet anser att nyttjare, familjer och vårdpersonal är viktiga partner för att utveckla tjänster på arbetsplatsen och i samhället. Parlamentet understryker betydelsen av medvetandehöjande utbildning på arbetsplatsen. Parlamentet anser att nyttjare, familjer och vårdpersonal är viktiga partner för att utveckla tjänster och vill därför att de skall få mer att säga till om och att de skall delta i alla delar av planering och drift av tjänsterna.

17. Europaparlamentet understryker arbetsgivarnas viktiga roll för att rekrytera och behålla personer som har varit drabbade av psykiska problem och den roll som EU spelar för att bekämpa den stigmatisering och diskriminering som personer som drabbats av psykisk ohälsa ställs inför. Parlamentet konstaterar att ramdirektivet om sysselsättning 2000/78/EG erbjuder ett ramverk för att förebygga diskriminering på grundval av funktionshinder och att det måste tillämpas fullt ut. Parlamentet anser det vara av avgörande betydelse att psykisk ohälsa betraktas som ett funktionshinder i samtliga medlemsstater.

18. Europaparlamentet noterar att självmordsfrekvensen enligt grönboken varierar kraftigt mellan medlemsstaterna. Parlamentet menar att de socioekonomiska, miljömässiga och hälsomässiga faktorer som ligger bakom dessa skillnader borde undersökas och att man även bör undersöka ovannämnda faktorers effekter på medborgarnas psykiska hälsa. Parlamentet rekommenderar att medlemsstaterna erbjuder stöd till nätverk för personer med psykiska störningar och beteendestörningar och deras familjer, utvärderar och förespråkar strategier och program som minskar stigmatiseringen och den sociala utslagningen, samt genomför allmänna informationsprogram för att förbättra allmänhetens kunskaper om orsaker, symtom och tillgängliga behandlingsalternativ vid psykiska störningar.

19. Europaparlamentet konstaterar dessutom att man bör skapa förutsättningar för ett utnyttjande av befintliga gemenskapsinstrument, såsom det sjunde ramprogrammet för forskning, för att utveckla möjligheterna att forska om psykisk hälsa i EU och stärka stödet till sådan forskning.

20. Europaparlamentet påminner dessutom kommissionen om att personer med funktionsstörningar och kroniska sjukdomar är sårbara och framför allt behöver stöd för att förebygga depressioner och andra psykiska tillstånd.

21. Europaparlamentet anser att tvång är mycket kontraproduktivt vid behandling av psykisk ohälsa. Parlamentet håller med om att sluten psykiatrisk vård och/eller samhällsbaserad vård bara borde komma ifråga när mindre restriktiva frivilliga alternativ har misslyckats. Parlamentet betonar att effektiva mekanismer som respekterar människors grundläggande rättigheter måste ingå i processer och förfaranden som berör tvångsinläggning och tvångsbehandling. Parlamentet uppmanar till en utveckling bort från institutionalisering och understryker betydelsen av samhällsbaserade vårdformer.

22. Europaparlamentet anser också att en ökad medvetenhet hos allmänheten, arbetsmarknadens parter och andra ansvariga organ om psykisk ohälsa och om olika alternativ för att förebygga och behandla psykisk ohälsa samt åtgärder för att uppmuntra till integrering av psykiskt sjuka och personer med funktionshinder på arbetsplatsen skulle kunna resultera i ökad acceptans och förståelse från samhällets sida.

23. Europaparlamentet anser att målet att främja psykisk hälsa måste ges högre prioritet i de nationella hälsosystemen, med tanke på dess återverkningar på välbefinnandet för individer, familjer och samhälle och i linje med rekommendationerna från WHO och ILO.

24. Europaparlamentet anser det vara nödvändigt att ägna större resurser åt att främja psykisk hälsa genom förebyggande forskning, framför allt med tanke på att EU:s befolkning åldras, vilket medför en ökad förekomst av neurodegenerativa sjukdomar såsom Alzheimers och Parkinsons sjukdom.

25. Europaparlamentet framhåller den ökande graden av medicinsk behandling av olika livssituationer, varigenom vissa livssituationer i allt högre grad definieras som sjukdomar och därför behandlas medicinskt.

26. Europaparlamentet konstaterar att ansvaret för att organisera och finansiera hälsovården, inklusive hälsovården för de psykiskt sjuka, enbart är en fråga för de nationella regeringarna.

27. Europaparlamentet betonar att psykisk hälsa är såväl en hälsofråga som en social fråga. Parlamentet framhåller också att den ökande förekomsten av psykiska sjukdomar, tillsammans med de förbättrade, men dyrbara, möjligheterna att behandla dem, innebär en betydande utmaning för de nationella sociala trygghetssystemen.

28. Europaparlamentet understryker de betydande skillnaderna i utgifterna för psykisk hälsovård mellan de olika medlemsstaterna, såväl vad gäller absoluta tal som i fråga om andelen av hälsovårdskostnaderna som helhet.

29. Europaparlamentet understryker, i anslutning till EU:s sysselsättningsstrategi, den psykiska hälsans inflytande på arbetslivet samt arbetslöshetens betydelse för människors psykiska hälsa.

30. Europaparlamentet understryker vikten av att allmänheten får mer information i frågor som gäller psykisk hälsa och den enorma betydelsen av att man i tid upptäcker ofta svåridentifierbara psykiska sjukdomar för att begränsa deras effekter på hälsan och deras sociala och ekonomiska följder.

31. Europaparlamentet anser att det finns behov av en grundlig forskning för att förklara befintliga skillnader i organisering och utbud av medicinsk och social vård för personer som lider av psykiska störningar samt de olika resultaten av sådan vård. Parlamentet anser att det är nödvändigt med enhetliga definitioner och metoder för att man skall kunna bedriva sådan forskning och att kvalitet, mångfald, komplexitet och kontinuitet bör ligga till grund för all vård av psykiskt sjuka. Parlamentet anser att medicinska och sociala institutioner som inte uppfyller dessa krav inte bör tillhandahålla vård.

32. Europaparlamentet anser att vård av psykiskt sjuka alltid måste utformas på ett sådant sätt att man undviker onödig eller omotiverad långvarig sjukhusvård av patienter vilkas sjukdomar kan behandlas i öppna institutioner som drivs av kvalificerad personal. Parlamentet anser att det alltid är nödvändigt att garantera en terapeutisk kommunikation med patientens sociala bakgrund och att erbjuda patienten sociala tjänster och ett användbart program som syftar till att maximera patientens möjligheter i samhälls- och arbetsliv. Parlamentet anser därför att medlemsstaterna bör ställa nödvändiga medel till förfogande för att bidra till finansieringen av självständiga boendeformer och sysselsättning för lämpliga patienter och för att tillhandahålla en permanent, adekvat social och hälsomässig omvårdnad för andra patienter.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förbättring av befolkningens psykiska hälsa. Mot en strategi för psykisk hälsa i Europeiska unionen

Referensnummer

2005/2058(INI)

Ansvarigt utskott

ENVI

Yttrande
  Tillkännagivande i kammaren

EMPL
16.3.2006

Förstärkt samarbete – tillkännagivande i kammaren

 

Föredragande av yttrande Utnämning

Kathy Sinnott
27.10.2005

Tidigare föredragande av yttrande

 

Behandling i utskott

21.3.2006

19.4.2006

 

 

 

Antagande

20.4.2006

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

39

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Andersson, Roselyne Bachelot-Narquin, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Carlo Fatuzzo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Mario Mantovani, Jan Tadeusz Masiel, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Edit Bauer, Mihael Brejc, Udo Bullmann, Françoise Castex, Marian Harkin, Anne E. Jensen, Jamila Madeira, Leopold Józef Rutowicz, Elisabeth Schroedter, Evangelia Tzampazi, Yannick Vaugrenard

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

 

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

...

YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (22.6.2006)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förbättring av befolkningens psykiska hälsa. Mot en strategi för psykisk hälsa i Europeiska unionen
(2006/2058(INI))

Föredragande: Marta Vincenzi

FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. God psykisk hälsa gör det möjligt för medborgarna att förverkliga sin intellektuella och emotionella potential och att integrera sig i det sociala livet, i skolvärlden och i arbetslivet. Psykisk ohälsa däremot leder till kostnader, social utestängning och stigmatisering.

B.  Det finns helt tydligt en könsdimension på hälsoområdet, särskilt när det gäller ätstörningar, neurodegenerativa sjukdomar, schizofreni, humörstörningar, ångest, panik, depression, alkoholmissbruk och missbruk av andra psykoaktiva ämnen, samt när det gäller självmord och brottslighet. På dessa områden behövs det mer systematisk forskning.

C. Kvinnor söker i större utsträckning än män hjälp hos sjukvården och föreskrivs dubbelt så mycket psykofarmaka som män. Farmakokinetiska studier har visat att kvinnor har en lägre tolerans för sådana produkter.

D. I likhet med krigsoffer lider även våldsoffer av posttraumatisk stress. Ett långvarigt skydd av offren är en förutsättning för rehabilitering. Stressen till följd av ångest för nya våldsövergrepp påverkar både psyket och kroppens immunförsvar negativt.

E.  Psykiska hälsoproblem som har samband med våld mot kvinnor och flickor har inte kartlagts i tillräckligt hög grad. Anmälningar av trakasserier ignoreras rutinmässigt och många kvinnor och flickor berättar ogärna om att de utsatts för våld om inte läkare och hälso- och sjukvårdspersonal ställer direkta frågor om detta.

1.  Europaparlamentet gratulerar kommissionen till dess grönbok men anser att könsdimensionen inte har beaktats i tillräckligt hög grad. Parlamentet begär därför att denna dimension beaktas systematiskt i de åtgärder som föreslås för att främja psykisk hälsa, i de förebyggande åtgärderna och i forskningen, där studierna hittills har varit otillräckliga och inadekvata, vilket har lett till att framstegen när det gäller att förebygga och behandla dessa sjukdomar har varit avsevärt mindre än i samband med andra sjukdomar.

2.  Europaparlamentet betonar behovet av att överväga hur man på bästa sätt kan utnyttja tillgängliga gemenskapsinstrument, såsom det sjunde ramprogrammet för forskning, för att skapa tillräcklig kapacitet till stöd för forskning om psykisk hälsa i unionen.

3.  Europaparlamentet begär att personal inom primärvården ges lämplig utbildning så att psykiska hälsoproblem som har samband med våld i hemmet, sexuellt utnyttjande, högt begåvade barn, kemisk giftighet, miljöförorening och akut och kronisk stress hos kvinnor och flickor diagnostiseras korrekt.

4.  Europaparlamentet anser att man bör utvidga kapitlet om psykiska besvär och psykisk ohälsa under uppväxtåren och inom familjen genom att lägga fram förslag till lämpliga strategier, eftersom det handlar om att förebygga sjukdomar hos vuxna som tenderar att bli kroniska om de uppträder i allvarlig form i ungdomsåren.

5.  Europaparlamentet begär att mödrar skall ges stöd före och efter barnets födsel så att man kan undvika depressioner och andra slag av psykisk ohälsa som är mycket vanliga i dessa situationer.

6.  Europaparlamentet kritiserar den ökande medikaliseringen av processer och utvecklingsstadier i kvinnors och flickors kroppar, vilken har lett till att pubertet, graviditet eller klimakterium allt oftare definieras som ”sjukdomar” eller ”åkommor” som måste behandlas på medicinsk väg, något som innebär att man ignorerar sociala och kulturella definitioner av vad som är ”normalt” i fråga om kvinnors och flickors hälsa och kroppar.

7.  Europaparlamentet konstaterar att socialt definierade uppfattningar om hur kvinnors och flickors kroppar borde se ut har en inverkan på kvinnors och flickors psykiska hälsa och välbefinnande och att de bland annat leder till en ökad förekomst av ätstörningar.

8.  Europaparlamentet påminner om att psykisk ohälsa är den främsta orsaken till förtidspensionering och pensionering på grund av funktionshinder. Parlamentet efterlyser en konkret strategi för förbättring av det psykiska välbefinnandet hos äldre personer, särskilt äldre kvinnor, med tanke på kvinnornas högre medellivslängd, en strategi som bör genomföras med hjälp av stödnätverk och volontärprogram.

9.  Europaparlamentet erinrar om att den psykiska och fysiska hälsan är nära förbundna med varandra. Parlamentet insisterar på att man bör lägga lika stor vikt vid det psykiska som vid det fysiska välbefinnandet i patientjournalerna, särskilt i samband med behandling av allvarliga och/eller obotliga sjukdomar, i syfte att bidra till en förbättring av patienternas livskvalitet.

10. Europaparlamentet välkomnar förslaget om att avinstitutionalisera den psykiatriska vården och frångå vård på stora psykiatriska institutioner, och instämmer i att man samtidigt bör arbeta för att inrätta småskaliga ersättande boendeformer och tillhandahålla decentraliserade specialisttjänster som främjar återintegrering i samhället och som är anpassade till patienternas och deras familjers behov. Parlamentet välkomnar ansträngningarna för att integrera psykiskt sjuka personer i samhället och uppmanar medlemsstaterna att stödja sådana initiativ.

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka allmänhetens, familjernas, vårdgivarnas och de övriga berörda aktörernas kunskaper och medvetenhet om psykisk ohälsa och om strategier för vård och förebyggande arbete som kan öka toleransen och förståelsen för samt godkännandet av att personer med psykiska problem aktivt deltar i samhället.

12. Europaparlamentet anser att familjer som lever med psykiskt sjuka personer bör ges avsevärt stöd i form av såväl öppna boendeformer som medicinsk och psykologisk hemhjälp.

13. Europaparlamentet anser att kommissionen och medlemsstaterna bör övervaka den procentuellt sett betydande ökningen av sjukdomar som har samband med nya levnadsmönster – ätstörningar, depression, självmord, läkemedelsmissbruk och bruk av narkotika – vilka i allt högre grad drabbar de unga.

14. Europaparlamentet efterlyser ett ökat erkännande av kopplingen mellan diskriminering, våld och psykisk ohälsa, och betonar sålunda behovet av att bekämpa alla former av våld och diskriminering som ett led i strategin för att främja psykisk hälsa genom förebyggande åtgärder.

15. Europaparlamentet anser att de män som begår våld mot kvinnor inte bara bör straffas utan även få en adekvat träning i empati, självinsikt och självbehärskning innan de släpps fria igen. De män som efter interneringen ändå förföljer kvinnor bör ställas under övervakning eller alternativt frihetsberövas på nytt.

16. Europaparlamentet betonar att exponering för kemikalier och miljöföroreningar har en inverkan på kvinnors och flickors kroppar och följaktligen på deras psykiska hälsa.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förbättring av befolkningens psykiska hälsa - Mot en strategi för psykisk hälsa i Europeiska unionen

Referensnummer

2006/2058(INI)

Ansvarigt utskott

ENVI

Yttrande
  Tillkännagivande i kammaren

FEMM

16.3.2006

Föredragande av yttrande Utnämning

Marta Vincenzi

21.3.2006

Tidigare föredragande av yttrande

Behandling i utskott

3.5.2006

22.6.2006

 

 

 

Antagande

22.6.2006

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

18

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Maria Carlshamre, Edite Estrela, Věra Flasarová, Nicole Fontaine, Zita Gurmai, Esther Herranz García, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Angelika Niebler, Christa Prets, Teresa Riera Madurell, Raül Romeva i Rueda, Amalia Sartori, Britta Thomsen, Anna Záborská

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Kartika Tamara Liotard

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Guido Sacconi

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

...

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förbättring av befolkningens psykiska hälsa (Mot en strategi för psykisk hälsa i Europeiska unionen)

Förfarandenummer

2006/2058(INI)

Ansvarigt utskott
  Tillstånd: tillkännagivande
i kammaren

ENVI
16.3.2006

Rådgivande utskott
  Tillkännagivande i kammaren

FEMM
16.3.2006

EMPL
16.3.2006

LIBE
16.3.2006

ITRE
16.3.2006

 

Inget yttrande avges
  Beslut

LIBE
19.4.2006

ITRE
20.3.2006

 

 

 

Förstärkt samarbete
  Tillkännagivande i kammaren

 

 

 

 

 

Föredragande
  Utnämning

John Bowis
29.11.2005

 

Tidigare föredragande

 

 

Behandling i utskott

29.5.2006

13.7.2006

 

 

 

Antagande

13.7.2006

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

51

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Alessandro Foglietta, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Péter Olajos, Adriana Poli Bortone, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Jonas Sjöstedt, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman

Slutomröstning: närvarande suppleant(er)

Bairbre de Brún, Jolanta Dičkutė, Jutta D. Haug, Karin Jöns, Caroline Lucas, Justas Vincas Paleckis, Amalia Sartori, Renate Sommer, Glenis Willmott

Slutomröstning: närvarande suppleant(er) (art. 178.2)

 

Ingivande

18.7.2006

 

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)