Betänkande - A6-0250/2006Betänkande
A6-0250/2006

REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om gemenskapens anslutning till Haagkonferensen för internationell privaträtt

18.7.2006 - (7591/2006 – C6‑0138/2006 – 2005/0251(AVC)) - ***

Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: Diana Wallis

Förfarande : 2005/0251(AVC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0250/2006
Ingivna texter :
A6-0250/2006
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om gemenskapens anslutning till Haagkonferensen för internationell privaträtt

(7591/2006 – C6‑0138/2006 – 2005/0251(AVC))

(Samtyckesförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (7591/2006),

–   med beaktande av rådets anhållan om samtycke i enlighet med artikel 61 c, jämförd med artikel 300.2 första stycket och artikel 300.3 andra stycket i EG‑fördraget (C6‑0138/2006),

–   med beaktande av artikel 75.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av rekommendationen från utskottet för rättsliga frågor (A6‑0250/2006).

1.  Europaparlamentet ger sitt samtycke till förslaget till rådets beslut.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna ståndpunkt till rådet och kommissionen.

MOTIVERING

Haagkonferensen

Haagkonferensen för internationell privaträtt är med sina 65 medlemsstater, däribland alla EU‑länder, en global mellanstatlig organisation. Konferensen är en smältdegel av olika rättstraditioner och utvecklar och upprätthåller multilaterala rättsliga instrument som svarar mot globala behov.

Ett allt större antal icke-medlemsstater blir också parter till Haagkonventionerna. Till följd därav omfattar Haagkonferensen mer än 120 länder i hela världen.

Haagkonferensens stadgeenliga uppdrag är att arbeta för att gradvis förenhetliga reglerna inom den internationella privaträtten. Detta inbegriper att hitta internationellt överenskomna angreppssätt till frågor såsom domstolars behörighet, tillämplig lag och erkännande och verkställighet av domar på ett stort antal områden, från handelsrätt och banklagstiftning till internationell civilprocessrätt och från skydd av barn till frågor om äktenskap och personrättslig ställning.

Haagkonferensen har i arbetet med att utföra sitt uppdrag under årens lopp och i allt högre grad blivit ett centrum för internationellt rättsligt och administrativt samarbete på området för privaträtt, särskilt när det gäller skydd av familj och barn, civilprocessrätt och handelsrätt. Hittills har 35 konventioner antagits.

Organisationens yttersta mål är att arbeta för en värld där både juridiska och fysiska personer kan åtnjuta en hög grad av rättssäkerhet trots skillnader mellan rättssystem.

Haagkonferensen sammanträdde för första gången 1893 på initiativ av Tobias Michael Carel Asser, som erhöll Nobels fredspris 1911. Det blev en permanent mellanstatlig organisation 1955 då dess stadga trädde i kraft.

Organisationen sammanträder i princip vart fjärde år i plenarförsamling (det vanliga diplomatiska sammanträdet) för att förhandla om och anta konventioner och besluta om framtida arbete. Konventionerna utarbetas av särskilda kommittéer eller arbetsgrupper som sammanträder flera gånger om året, vanligtvis i Fredspalatset i Haag men allt oftare i olika medlemsstater. Särskilda kommittéer organiseras också för att se över hur konventionerna tillämpas och anta rekommendationer i syfte att förbättra konventionernas effektivitet och främja konsekvent tillämpning och tolkning.

Organisationen finansieras huvudsakligen av medlemsstaterna. Budgeten godkänns varje år av rådet av diplomatiska företrädare för medlemsstaterna. Organisationen ansöker också om och mottar finansiering för särskilda projekt från andra källor.

Förslag om gemenskapens anslutning

Sedan Amsterdamfördragets ikraftträdande har gemenskapen haft behörighet att anta regler om rättsligt samarbete i civilrättsliga frågor med gränsöverskridande följder i den omfattning som krävs för att den inre marknaden skall fungera (artikel 65 i EG‑fördraget). Till följd av rättspraxis från EG‑domstolen har detta lett till en överföring av externa behörigheter från medlemsstaterna till gemenskapen. Mot bakgrund av att gemenskapen har antagit ett antal rättsakter som sammanfaller med Haagkonferensens arbetsområden har kommissionen lagt fram detta förslag som utformats för att försäkra att gemenskapen ansluter sig till Haagkonferensen.

Förfarandet för gemenskapens anslutning till Haagkonferensen är långt framskridet. Den tvåtredjedelsmajoritet av undertecknande stater som krävs för att ändra Haagkonferensens stadga så att gemenskapen skall kunna ansluta sig bör uppnås inom kort.

Parlamentets framtida deltagande i Haagkonferensens arbete

Föredraganden uppmanar kommissionen och rådet att bekräfta att parlamentet skall delta i Haagkonferensens arbete och att det skall höras om konferensens konventionsförslag, särskilt när det gäller de lagstiftningsområden där parlamentet och rådet har medbeslutanderätt. Föredraganden uppmanar därför kommissionen att förelägga parlamentet ett förslag om inrättande av ett formellt förfarande för deltagande och samråd. Föredraganden anser också att parlamentet tillsammans med konferensen fullt ut bör undersöka möjligheterna till ytterligare samarbete. Parlamentet skulle till exempel kunna ta initiativ till att inrätta ett ”parlamentariskt forum” med deltagande av nationella parlamentsledamöter. Detta forum skulle följa konferensens arbete och bidra med information.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till rådets beslut om gemenskapens anslutning till Haagkonferensen för internationell privaträtt

Förfarandenummer

(7591/2006 – C6‑0138/2006 – 2005/0251(AVC))

Ansvarigt utskott
  Tillstånd: tillkännagivande
i kammaren

JURI

15.5.2006

Rådgivande utskott
  Tillkännagivande i kammaren

ECON
15.5.2006

LIBE
15.5.2006

 

 

 

Inget yttrande avges
  Beslut

ECON
14.2.2006

LIBE
22.2.2006

 

 

 

Föredragande
  Utnämning

Diana Wallis
30.1.2006

 

Behandling i utskott

23.2.2006

19.4.2006

13.7.2006

 

 

Antagande

13.7.2006

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Maria Berger, Carlo Casini, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Piia-Noora Kauppi, Katalin Lévai, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Gabriele Stauner, Daniel Strož, Diana Wallis, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleant(er)

Hiltrud Breyer, Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard

Slutomröstning: närvarande suppleant(er) (art. 178.2)

Sharon Bowles, Miroslav Mikolášik

Ingivande

18.7.2006