ZPRÁVA o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin

19. 7. 2006 - (KOM(2005)0671 – C6‑0033/2006 – 2005/0279(CNS)) - *

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
Zpravodaj: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Postup : 2005/0279(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0253/2006
Předložené texty :
A6-0253/2006
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin

(KOM(2005)0671 – C6‑0033/2006 – 2005/0279(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2005)0671)[1],

–   s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6‑0033/2006),

–   s ohledem článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6‑0253/2006),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá k zahájení dohodovacího řízení podle společného prohlášení ze 4. března 1975, bude-li mít Rada v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

5.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené KomisíPozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

ČL. 1 BOD 2

Čl. 11 odst. 1 (nařízení (EHS) č. 2092/91)

1. Produkt dovezený z třetí země může být uveden na trh Společenství s označením ekologický, pokud dodržuje pravidla produkce stanovená v tomto nařízení.

1. Produkt dovezený z třetí země může být uveden na trh Společenství s označením ekologický, pokud splňuje tyto podmínky: dodržuje pravidla produkce stanovená v tomto nařízen a země původu je pro dovozce a spotřebitele jasně identifikovatelná a dodržení výše uvedených podmínek může být přezkoumáno a ověřeno. Hospodářské subjekty v třetích zemích, které jsou zapojeny do jakéhokoli stádia produkce, zpracování a distribuce výrobku, musí oznámit svou činnost oprávněnému orgánu nebo kontrolnímu subjektu v souladu s článkem 9, za předpokladu, že orgán nebo subjekt provádí zkoušky ve třetí zemi, která je zemí produkce, nebo kontrolnímu subjektu uznanému podle odstavce 5.

Na výrobek se musí vztahovat osvědčení vydané oprávněným kontrolním orgánem nebo subjektem podle článku 9. Toto osvědčení potvrdí, že výrobek vyhovuje podmínkám stanoveným v tomto odstavci.

Odůvodnění

If certification is not required in the case of such products, they will have to be accompanied by a document stating that they comply with all the rules laid down in the Community regulation.

Pozměňovací návrh 2

ČL. 1 BOD 2

Čl. 11 odst. 2 (Nařízení (EHS) č. 2092/91)

2. Hospodářský subjekt třetí země, který chce uvést na trh Společenství své produkty označené jako ekologické podle odstavce 1, podrobí svou činnost jakémukoli kontrolnímu orgánu nebo kontrolnímu subjektu, uvedenému v článku 9, pokud dotyčný orgán nebo subjekt provádí kontroly v třetí zemi, která je zemí produkce, nebo kontrolnímu subjektu schválenému v souladu s odstavcem 5 tohoto článku.

vypouští se

Odůvodnění

Záruka přímého přístupu na trh pro dovezený výrobek bez požadavku na osvědčení, které potvrdí, že výrobek může být označen jako ekologický, by spotřebiteli neposkytlo stejné jistoty, jaké nabízejí ekologické výrobky pocházející ze zemí EU.

Pozměňovací návrh 3

ČL. 1 BOD 2

Čl. 11 odst. 3 písm. a) (Nařízení (EHS) č. 2092/91)

a) byl produkt vyprodukován v souladu s normami produkce rovnocennými normám vztahujícím se na ekologickou produkci ve Společenství, nebo v souladu s mezinárodně uznanými normami stanovenými v pokynech Codex Alimentarius;

a) byl produkt vyprodukován v souladu s normami produkce rovnocennými normám vztahujícím se na ekologickou produkci ve Společenství,

Odůvodnění

Codex Alimentarius poskytuje všeobecné pokyny pro produkci ekologických výrobků a neposkytuje vůbec ustanovení pro závazná výrobní opatření podle nařízení č. 2092/91, které dodržují výrobci ekologických výrobků Společenství. Výrobci Společenství proto budou ve výrobním procesu v podstatně větší nevýhodě.

Pozměňovací návrh 4

ČL. 1 BOD 2

Čl. 11 odst. 3 písm. b) (Nařízení (EHS) č. 2092/91)

b) byl hospodářský subjekt podroben kontrolním opatřením, která jsou rovnocenná opatřením kontrolního systému Společenství, nebo která jsou v souladu s pokyny Codex Alimentarius,

b) byl hospodářský subjekt podroben kontrolním opatřením, která jsou rovnocenná opatřením kontrolního systému Společenství,

Odůvodnění

Codex Alimentarius poskytuje všeobecné pokyny pro produkci ekologických výrobků a neposkytuje vůbec ustanovení pro závazná výrobní opatření podle nařízení č. 2092/91, které dodržují výrobci ekologických výrobků Společenství. Výrobci Společenství proto budou ve výrobním procesu v podstatně větší nevýhodě.

Pozměňovací návrh 5

ČL. 1 BOD 2

Čl. 11 odst. 3 písm. d) (Nařízení (EHS) č. 2092/91)

d) se na produkt vztahuje osvědčení vydané příslušnými orgány nebo kontrolními subjekty třetí země, uznané v souladu s odstavcem 4 nebo kontrolním subjektem uznaným v souladu s článkem 5, které potvrzuje, že produkt splňuje podmínky stanovené v tomto odstavci.

 

d) se na produkt vztahuje osvědčení vydané kontrolními orgány nebo subjekty třetí země, uznané v souladu s odstavcem 4 nebo kontrolním subjektem uznaným v souladu s článkem 5, které potvrzuje, že produkt splňuje podmínky stanovené v tomto odstavci; Komise určí vlastnosti kontrolního osvědčení v souladu s postupem podle čl. 14 odst. 2 a stanoví pravidla jejich použití, dříve než vstoupí v platnost nový systém dovozu. Toto osvědčení bude vystaveno pouze pro konkrétní zásilku, kterou doprovází a k níž se vztahuje.

Odůvodnění

Osvědčení doprovázející dovážené zboží nemůže být stejné jako „osvědčení o kontrole“ podle nařízení č. 1788/2001, neboť povolení k dovozu na stejné úrovni přestanou existovat. To znamená, že současná osvědčení se musí změnit a musí být stanovena pravidla pro jejich používání, dříve než vstoupí v platnost nový systém dovozu (v podstatě od 1. ledna 2007).

Pozměňovací návrh 6

ČL. 1 BOD 2

Čl. 11 odst. 3 písm. da) (nové) (Nařízení (EHS) č. 2092/91)

 

(da) kontrolní subjekty třetí země, které jsou schváleny v souladu s odstavcem 4 nebo uznané podle odstavce 5, splňují evropskou normu EN 45011, týkající se všeobecných kritérií pro certifikační orgány (ISO 65), a jsou uznávány do 1. ledna 2009 podle této normy každým akreditačním subjektem, který je signatářem Mnohostranné dohody o uznávání.

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno, že výrobky ze třetích zemí budou předmětem kontrolního systému rovnocenného systému Společenství, musí kontrolní subjekty ve třetích zemích splňovat normu EN 45011 (nebo být podle ní uznávány). Mělo by být povoleno přiměřené období pro zajištění akreditace.

Pozměňovací návrh 7

ČL.1 BOD 2

Čl. 11 odst. 4 pododstavec 1 (Nařízení (EHS) č. 2092/91)

Komise uzná v souladu s postupem uvedeným v čl. 14 odst. 2 třetí země, jejichž normy produkce a kontrolní opatření jsou rovnocenné používaným ve Společenství, nebo které jsou v souladu s mezinárodně uznanými normami stanovenými v pokynech Codex Alimentarius, a zveřejní seznam těchto zemí.

Komise uzná v souladu s postupem uvedeným v čl. 14 odst. 2 třetí země, jejichž normy produkce a kontrolní opatření jsou rovnocenné používaným ve Společenství a zveřejní seznam těchto zemí. Tento zveřejněný seznam musí být pravidelně přezkoumáván a údaje ověřovány prostředky řádných kontrol na místě, pokud jde o výrobní zařízení, normy a související dokumenty.

Odůvodnění

Codex Alimentarius poskytuje všeobecné pokyny pro produkci ekologických výrobků a neposkytuje vůbec ustanovení pro závazná výrobní opatření podle nařízení č. 2092/91, které dodržují výrobci ekologických výrobků Společenství. Výrobci Společenství proto budou ve výrobním procesu v podstatně větší nevýhodě.

Pozměňovací návrh 8

ČL. 1 BOD 2

Čl. 11 odst. 4 pododstavec 2a (nový) (nařízení (EHS) č. 2092/91)

 

Komise předloží do 1. 1. 2009 návrh opatření technické pomoci EU při zavádění zákonných rámcových podmínek a kontrolních systémů pro ekologické zemědělství ve třetích zemích.

Odůvodnění

The Commission should in any case make sure that equivalent production standards are applied, where appropriate through local experts on the spot.

Pozměňovací návrh 9

ČL. 1 BOD 2

Čl. 11 odst. 4 pododstavec 2a (nový) (Nařízení (EHS) č. 2092/91)

 

Evropská Komise informuje třetí země o svém nařízení týkajícím se ekologické výroby a požadavků na používané kontrolní postupy.

Pozměňovací návrh 10

ČL. 1 BOD 2

Čl. 11 odst. 4 pododstavec 2a (nový) (Nařízení (EHS) č. 2092/91)

 

Uznání pojednávané v prvním odstavci musí být vzájemné mezi EU a zapojenou členskou zemí, která musí zaručit přístup ekologických výrobků EU na svůj trh.

Uznání třetích zemí Komisí uvedené v prvním odstavci musí být vzájemné: příslušná třetí země musí také zaručit přístup ekologických výrobků EU na svůj trh.

Odůvodnění

Evropské hospodářské subjekty, které podléhají velmi přísným normám, by mohly být vystaveny nespravedlivé hospodářské soutěži. Pokud jsou uznávány mezinárodní ekologické normy pro dovážené výrobky, musí být zajištěno, že evropské normy budou uznávány mimo EU, zejména v USA a Japonsku.

Pozměňovací návrh 11

ČL. 1 BOD 2

Čl. 11 odst. 5 pododstavec 1 (Nařízení (EHS) č. 2092/91)

Pro produkty dovezené z třetí země, která nebyla uznána podle odstavce 4 a pokud hospodářský subjekt nepodrobil svou činnost příslušnému orgánu nebo kontrolnímu subjektu, uvedeným v hlavě článku 9, uzná Komise v souladu s postupem uvedeným v čl. 14 odst. 2 kontrolní subjekty příslušné pro provádění kontrol a vydávání osvědčení v dané třetí zemi pro účely odstavců 2 nebo 3 a zveřejní seznam těchto kontrolních subjektů.

Pro produkty dovezené z třetí země, která nebyla uznána podle odstavce 4 a pokud hospodářský subjekt nepodrobil svou činnost příslušnému orgánu nebo kontrolnímu subjektu, uvedeným v hlavě článku 9, uzná Komise v souladu s postupem uvedeným v čl. 14 odst. 2 kontrolní subjekty příslušné pro provádění kontrol a vydávání osvědčení v dané třetí zemi pro účely odstavců 2 nebo 3 a sestaví a zveřejní seznam těchto kontrolních subjektů.

Odůvodnění

Vysvětlení je zřejmé z textu pozměňujícího návrhu.

Pozměňovací návrh 12

ČL. 1 BOD 2

Čl. 11 odst. 5 pododstavec 3 (nařízení (EHS) č. 2092/91)

Při zkoumání žádostí o uznání Komise požádá kontrolní subjekt o poskytnutí všech nezbytných informací. Komise může pověřit odborníky úkolem na místě prověřit pravidla produkce a kontrolní činnosti vykonávané dotyčným kontrolním subjektem v třetí zemi.

Při zkoumání žádostí o uznání Komise požádá kontrolní subjekt o poskytnutí všech nezbytných informací. Komise může pověřit odborníky úkolem na místě prověřit pravidla produkce a kontrolní činnosti vykonávané dotyčným kontrolním subjektem v třetí zemi. Komise prošetří jakékoli náznaky nesrovnalostí u kontrolního subjektu uznaného v souladu s tímto postupem. Pokud kontrolní subjekt již nesplňuje podmínky uznání podle tohoto nařízení, je ze seznamu vyřazen.

Pozměňovací návrh 13

ČL. 1 BOD 2

Čl. 11 odst. 5 pododstavec 3a (nový) (nařízení (EHS) č. 2092/91)

 

Komise vypracuje do 1. 1. 2009 zprávu pro Evropský parlament a Radu o zvláštních zdrojích rizik dovozů z třetích zemí, které vyžadují zvláštní pozornost a kontrolu, s cílem předejít nesrovnalostem. Komise dále předloží návrh na vyškolení a/nebo na podporu místních inspektorů a subjektů vydávajících osvědčení v třetích zemích.

Pozměňovací návrh 14

ČL. 1 BOD 2

Čl. 11 odst. 5 pododstavec 3b (nový) (Nařízení (EHS) č. 2092/91)

Seznam hospodářských subjektů třetích zemí, které vyrábí ekologické výrobky pro dovoz do EU, bude každým rokem přezkoumán, aby bylo potvrzeno, že i nadále splňuje podmínky pro produkci ekologických výrobků.

Or. el

Odůvodnění

Seznam hospodářských subjektů, které vyrábí ekologické výrobky, by měl být každým rokem přezkoumán, aby bylo potvrzeno, že nadále splňuje podmínky a nestal se konvenčním výrobcem využívajícím svého zařazení do seznamu ekologických výrobců s konečnou platností.

Pozměňovací návrh 15

ČL. 1 BOD 2

Čl. 11 odst. 5 pododstavec 3c (nový) (nařízení (EHS) č. 2092/91)

 

Od 1. 1. 2009 musí být všechny kontrolní subjekty pro dovozy z třetích zemí uznány podle postupu stanoveného v tomto odstavci a musí splňovat požadavky stanovené v normě EN 45011 nebo v pokynu ISO 65.

Odůvodnění

As the expertise required for inspections of imports from third countries differs from that for domestic inspections, in future inspection bodies with their main office in the EU should also be subject to a special recognition procedure if they wish to certify imports from third countries. Attention should be drawn to the need for compliance with the EN 45011 standard (which lays down general requirements relating to product-certification bodies in terms of competence, reliability, independence and impartiality)

Pozměňovací návrh 16

ČL. 1 BOD 2

Čl. 11 odst. 5 pododstavec 3d (nový) (Nařízení (EHS) č. 2092/91)

Oprávněné vnitrostátní orgány budou zapojeny do postupu uznávání kontrolních subjektů třetích zemí a mohou provádět namátkové kontroly kontrolních subjektů s cílem zajistit úplný soulad s tímto nařízením.

Pozměňovací návrh 17

ARTICLE 1, POINT 2

Čl. 11 odst 6 pododstavec 1 (Nařízení (EHS) č. 2092/91)

Po dobu šesti měsíců od zveřejnění prvního seznamu kontrolních subjektů uznaných v souladu s odstavcem 5 může příslušný orgán členského státu povolit dovozcům v tomto členském státě, aby uvedli na trh produkty dovezené z třetích zemí, které nejsou zahrnuty do seznamu uvedeného v odstavci 4, pokud dovozce předloží dostatečný důkaz prokazující, že podmínky uvedené v písm. a) a b) odstavce 3 tohoto článku byly splněny. Jestliže podmínky přestanou být plněny, povolení se okamžitě odejme.

Po dobu šesti měsíců od zveřejnění prvního seznamu kontrolních subjektů uznaných v souladu s odstavcem 5 může kontrolní orgán nebo subjekt členského státu povolit dovozcům v tomto členském státě, aby uvedli na trh produkty dovezené z třetích zemí, které nejsou zahrnuty do seznamu uvedeného v odstavci 4, pokud dovozce předloží dostatečný důkaz prokazující, že podmínky uvedené v písm. a) a b) odstavce 3 tohoto článku byly splněny. Jestliže podmínky přestanou být plněny, povolení se okamžitě odejme.

Odůvodnění

Kontrolní subjekty jsou subjekty odpovědné za provádění kontrol a odhalování případných nesrovnalostí s pravidly, a domníváme se, že to je význam pravidla. Všechny kontrolní subjekty jsou založeny na pověření uděleném oprávněnými orgány.

Pozměňovací návrh 18

ČL. 1 BOD 2

Čl. 11 odst 6 pododstavec 2 (Nařízení (EHS) č. 2092/91)

Na dovezený produkt se vztahuje osvědčení, vydané příslušným orgánem povolujícího členského státu nebo kontrolním subjektem uznaným v souladu s odstavcem 5, které potvrzuje, že produkt splňuje podmínky stanovené v tomto odstavci.

Na dovezený produkt se vztahuje osvědčení, vydané kontrolním orgánem nebo subjektem povolujícího členského státu nebo kontrolním subjektem uznaným v souladu s odstavcem 5, které potvrzuje, že produkt splňuje podmínky stanovené v tomto odstavci.

Odůvodnění

Kontrolní subjekty jsou subjekty odpovědné za provádění kontrol a odhalování případných nesrovnalostí s pravidly, a domníváme se, že to je význam pravidla. Všechny kontrolní subjekty jsou založeny na pověření uděleném oprávněnými orgány.

Pozměňovací návrh 19

ČL. 1 BOD 2

Čl. 11 odst 6 pododstavec 3 (Nařízení (EHS) č. 2092/91)

Každý členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení poskytnutém podle tohoto odstavce, včetně informací o dotyčných normách produkce a kontrolních opatřeních.

Každý členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení poskytnutém podle tohoto odstavce, včetně informací o dotyčných normách produkce, rozsahu dovozu a kontrolních opatřeních. Členské státy povedou veřejnou databanku pro dovozy do EU, koordinovanou Evropským úřadem pro bezpečnost potravin.

Pozměňovací návrh 20

ČL. 1 BOD 3A (nový)

Příloha I část A bod 2.2 (Nařízení (EHS) č. 2092/91)

 

(3a) Příloha I část A bod  2.2 nařízení (EHS) č. 2092/91 se nahrazuje tímto:

 

„2.2 Ostatní organická nebo minerální hnojiva uvedená v příloze II mohou být výjimečně použita do množství 30 kgN/ha, za předpokladu, že

– nelze zajistit odpovídající výživu rostlin při střídání kultur nebo zásobování půdy nelze provádět metodami uvedenými pod písmeny a), b) a c) předcházejícího pododstavce,

výrobky v příloze II. vztahující se k živočišným odpadům a/nebo hnojivům lze použít pouze v kombinaci se statkovými hnojivy podle výše uvedeného bodu 2.1 písm. b), budou-li dodržena omezení uvedená v části B bodu 7.1 této přílohy.“

Odůvodnění

Některé členské státy povolují použití zvířecích exkrementů z konvenčního zemědělství až do 170 kgN/ha. Použití konvenčního odpadu a hnojiv poškozuje důvěryhodnost ekologického zemědělství a narušuje hospodářskou soutěž mezi členskými státy. Jako přechodné řešení se musí zavést jasné snížení množství povolených konvenčních hnojiv, tak, aby konvenční organická hnojiva mohla být zcela opuštěna po vstupu v platnost nového nařízení o ekologickém zemědělství.

  • [1]  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

The rules on the import of organic products were laid down provisionally in Regulation 91/2092. In its current proposal to amend this regulation, under procedure No 2005/0279 (CNS), the Commission proposes rules for the medium-term which will ultimately be included in its proposed new Regulation (2005/0278 (CNS)) on organic products.

The amendments to the existing regulation proposed in this report are designed to compile the necessary data and proposals to promote organic farming in third countries and to maintain the standards for imports in the intervening period before the introduction of a new regulation.

The existing regulation contains a list of six third countries whose legislation on the production, certification and marketing of organic products has been recognised as equivalent to the EU Regulation.

However, 70% of imports of organic products are still dealt with under import licences. These import licences are issued by the competent authorities of the Member States and in some instances the procedures differ. This means that importers may often face considerable lack of transparency and differing interpretations of the provisions on inspections and certification applied by individual Member States.

Member State provisions are not sufficiently consistent and there is no comprehensive common databank for import volumes, producers and importers. Import licences are currently valid for one year and for a certain amount of a particular product. Compliance with production conditions and amounts is verified by the authorities exclusively on the basis of documentation and not by random on-the-spot checks. Consequently, the import license procedure is rightly criticised on the one hand as over-bureaucratic and on the other as ineffective. There is no doubt that there have been many cases of fraud in the past despite a fairly high frequency of checks on imported goods.

Role of the European Commission and the national authorities

The Commission proposal to amend the current Regulation is a step in the right direction in principle. The EU should tighten up the procedure for the recognition of imported organic products so as to introduce pan-European uniform inspections and certification. It is still unclear, however, what precautions are to be taken to prevent fraud and how the Commission intends to cope with the huge task of monitoring control bodies. In view of the capabilities developed by the national authorities since 1991, these authorities should continue to be involved in the recognition and inspection procedures. They should be given a monitoring and advisory role. A Community databank on imports, listing the names of importers, producers, control bodies and import amounts should be developed on the basis of the Commission's existing databank. An overview of imports would be helpful in identifying and preventing dual certifications and imports of conventional goods under organic certificates and ensure product traceability.

Risk-oriented inspection procedures and clear rules

The existing monitoring in system for organic farming is process-based. This means that inspection procedures for imports from third countries are subject to different general conditions and sometimes different procedures from those governing domestic production. It is therefore essential to ensure that organic products put onto the market with the EU-wide organic label should be produced, without exception, in accordance with the principles and conditions set out in Regulation (EEC) 2092/91.

In the case of imports of organic products from third countries, the competent national and European authorities should take account of the fact that the statutory general conditions in producer countries differ from those in the EU. Farmers in third-countries are sometimes operating within different structures and documentation requirements in many third countries are not as developed as in the EU. Irregularities can occur at some distance from the place of production at loading yards, ports and interim storage facilities. Moreover, because of the growing demand for organic products, the various certifying bodies in third countries are under a degree of competitive pressure which can give rise to undue flexibility in inspections, particularly as the end user is at some distance.

Consequently, there is an urgent need for an analysis of specific risk points so as to organise checks and inspections more effectively. The Commission should improve the monitoring of accredited controllers by carrying out random checks on control bodies at identified risk points. The rules for checks on imports from third countries should be clarified and there should be uniform EU rules on the recognition and accreditation of certifying bodies.

There should also be sufficient flexibility to allow the rules to be adapted to the specific situation in the third countries concerned. As the certification and inspection of imports from third countries raise different problems from those that arise in certifying products within the internal market, your rapporteur suggests that both inspection bodies with their headquarters in the EU and those with their headquarters outside the EU should undergo an accreditation procedure if they want to certify imports from third countries.

The import rules for organic farming products could serve as a model for qualified access to the EU market; in the case of organic products, the EU offers producers and processors from third countries a high-value market with good prices on which they can sell their products, provided they comply with clear conditions.


POSTUP

Název

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin

Referenční údaje

KOM(2005)0671 – C6-0033/2006 – 2005/0279(CNS)

Datum konzultace s Parlamentem

27.1.2006

Příslušný výbor  

Datum oznámení na zasedání

AGRI
2.2.2006

Výbory požádané o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

ENVI
2.2.2006

INTA
2.2.2006

IMCO
2.2.2006

 

 

Nezaujaté stanovisko         

Datum rozhodnutí

ENVI
30.1.2006

INTA
25.1.2006

IMCO
21.2.2006

 

 

Užší spolupráce  

Datum oznámení na zasedání

-

 

 

 

 

Zpravodaj             

Datum jmenování

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf
26.1.2006

 

Předchozí zpravodaj(ové)

-

 

Zpochybnění právního základu

Datum, kdy výbor JURI zaujal stanovisko


/


Změna finanční dotace

Datum, kdy výbor BUDG zaujal stanovisko

-

/

-

Konzultace EP s Evropským hospodářským a sociálním výborem – datum rozhodnutí na zasedání

-

Konzultace EP s Výborem regionů – datum rozhodnutí na zasedání

-

Projednání ve výboru

20.02.2006

24.4.2006

20.6..2006

12.7.2006

 

Datum přijetí?

12.7.2006

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

28

-

-

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Marie-Hélène Aubert, Katerina Batzeli, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Albert Jan Maat, Diamanto Manolakou, Mairead McGuinness, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

María del Pilar Ayuso González, Christa Klaß, Astrid Lulling, Jan Mulder

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

-

Datum předložení

19.7.2006

 

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

-