ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής

19.7.2006 - (COM(2005)0671 – C6‑0033/2006 – 2005/0279(CNS)) - *

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
Εισηγητής: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Διαδικασία : 2005/0279(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0253/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0253/2006
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής

(COM(2005)0671 – C6‑0033/2006 – 2005/0279(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2005)0671)[1],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0033/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A6‑0253/2006),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κινηθεί η διαδικασία συνεννόησης, που προβλέπεται από την κοινή δήλωση της 4ης Μαρτίου 1975, σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

5.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η ΕπιτροπήΤροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 11, παράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91)

1. Προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες μπορούν να διατίθενται στην κοινοτική αγορά με επισήμανση ως βιολογικά, εφόσον είναι σύμφωνα με τις διατάξεις των τίτλων II, III και IV του παρόντος κανονισμού.

1. Προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες μπορούν να διατίθενται στην κοινοτική αγορά με επισήμανση ως βιολογικά, εφόσον πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: τηρούν τους κανόνες παραγωγής που ορίζει ο παρών κανονισμός και η χώρα προέλευσης είναι ευδιάκριτη για τους εισαγωγείς και καταναλωτές.. Οι οικονομικοί παράγοντες τρίτων χωρών που μετέχουν σε οιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής του περί ου ο λόγος προϊόντος πρέπει να έχουν γνωστοποήσει τις δραστηριότητές τους σε αρμόδια αρχή ή φορέα ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, εφόσον η εν λόγω αρχή ή φορέας διενεργεί ελέγχους στην τρίτη χώρα παραγωγής, ή σε εγκεκριμένο σύμφωνα με την παράγραφο 5 φορέα ελέγχου.

 

Το προϊόν καλύπτεται από πιστοποιητικό που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές ή οργανισμοί ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 9, το οποίο πιστοποιεί ότι το προϊόν πληροί τους όρους που θεσπίζονται στην παρούσα παράγραφο.

Αιτιολόγηση

Εάν δεν ζητηθεί πιστοποίηση για τα προϊόντα αυτά, θα πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφο που δηλώνει ότι είναι σύμφωνα προς όλους τους κανόνες που θεσπίζει ο κοινοτικός κανονισμός.

Τροπολογία 2

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 11, παράγραφος 2 (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91)

2. Οι επιχειρήσεις τρίτων χωρών που επιθυμούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους στην κοινοτική αγορά με επισήμανση ως βιολογικά, υπό τους όρους της παραγράφου 1, υποβάλλουν τις δραστηριότητές τους σε αρμόδια αρχή ή φορέα ελέγχου που αναφέρεται στον τίτλο V, εφόσον η εν λόγω αρχή ή φορέας διενεργεί ελέγχους στην τρίτη χώρα παραγωγής, ή σε φορέα ελέγχου, εγκεκριμένο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η άμεση πρόσβαση ενός προϊόντος που εισάγεται χωρίς απαίτηση πιστοποιητικού που να καταδεικνύει ότι πληροί τους όρους βιολογικής παραγωγής δεν παρέχει στον καταναλωτή την ίδια εγγύηση με τα βιολογικά προϊόντα της ΕΕ.

Τροπολογία 3

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 11, παράγραφος 3, στοιχείο (α) (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91)

(α) το προϊόν έχει παραχθεί σύμφωνα με πρότυπα παραγωγής που είναι ισοδύναμα με τα εφαρμοζόμενα στη βιολογική παραγωγή στην Κοινότητα ή σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές του κώδικα Codex Alimentarius·

(α) το προϊόν έχει παραχθεί σύμφωνα με πρότυπα παραγωγής που είναι ισοδύναμα με τα εφαρμοζόμενα στη βιολογική παραγωγή στην Κοινότητα·

Αιτιολόγηση

Ο Codex Alimentarius δίδει γενικές κατευθύνσεις για την παραγωγή των βιολογικών προϊόντων και δεν προβλέπει ούτε στο ελάχιστο τις αυστηρές διατάξεις παραγωγής του κανονισμού 2092/91, που ακολουθούν οι κοινοτικοί παραγωγοί βιολογικών προϊόντων. Οι κοινοτικοί παραγωγοί συνεπώς θα υφίστανται σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση στην παραγωγική διαδικασία.

Τροπολογία 4

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 11, παράγραφος 3, στοιχείο (β) (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91)

(β) ο παραγωγός υπόκειται σε ελεγκτικές ρυθμίσεις που είναι ισοδύναμες με εκείνες του κοινοτικού συστήματος ελέγχου ή σύμφωνες με τις κατευθυντήριες γραμμές του κώδικα Codex Alimentarius·

(β) ο παραγωγός υπόκειται σε ελεγκτικές ρυθμίσεις που είναι ισοδύναμες με εκείνες του κοινοτικού συστήματος·

Αιτιολόγηση

Ο Codex Alimentarius δίδει γενικές κατευθύνσεις για την παραγωγή των βιολογικών προϊόντων και δεν προβλέπει ούτε στο ελάχιστο τις αυστηρές διατάξεις παραγωγής του κανονισμού 2092/91, που ακολουθούν οι κοινοτικοί παραγωγοί βιολογικών προϊόντων. Οι κοινοτικοί παραγωγοί συνεπώς θα υφίστανται σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση στην παραγωγική διαδικασία.

Τροπολογία 5

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 11, παράγραφος 3, στοιχείο (δ) (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91)

δ) το προϊόν καλύπτεται από πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές ή τους φορείς ελέγχου αναγνωρισμένης σύμφωνα με την παράγραφο 4 τρίτης χώρας ή από αναγνωρισμένο σύμφωνα με την παράγραφο 5 φορέα ελέγχου, και το οποίο βεβαιώνει ότι το προϊόν πληροί τους όρους της παρούσας παραγράφου.

 

δ) το προϊόν καλύπτεται από πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τις αρχές ή τους φορείς ελέγχου αναγνωρισμένης σύμφωνα με την παράγραφο 4 τρίτης χώρας ή από αναγνωρισμένο σύμφωνα με την παράγραφο 5 φορέα ελέγχου, και το οποίο βεβαιώνει ότι το προϊόν πληροί τους όρους της παρούσας παραγράφου. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 14, θεσπίζει τα χαρακτηριστικά του πιστοποιητικού ελέγχου και τους κανόνες που διέπουν τη χρήση του προτού τεθεί σε εφαρμογή το νέο σύστημα εισαγωγών. Το πιστοποιητικό εκδίδεται αποκλειστικά για το συγκεκριμένο φορτίο που συνοδεύει και αναφέρεται σε αυτό.

Αιτιολόγηση

Το πιστοποιητικό που συνοδεύει τα εισαγόμενα εμπορεύματα δεν μπορεί να είναι ίδιο με το οριζόμενο στον κανονισμό αριθ. 1788/2001 ως ‘πιστοποιητικό ελέγχου’, επειδή δεν θα υπάρχουν μελλοντικά εγκρίσεις εισαγωγής. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν αλλαγές του σημερινού πιστοποιητικού και να θεσπιστούν εκτελεστικοί κανόνες προτού τεθεί σε λειτουργία το νέο σύστημα εισαγωγών (που προβλέπεται καταρχήν για την 1.1.2007).

Τροπολογία 6

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 11, παράγραφος 3, στοιχείο δ α (νέο) (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91)

 

δ α) οι φορείς ελέγχου τρίτης χώρας που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την παράγραφο 4 ή που έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 5, συμμορφώνονται προς το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 45011 για τα γενικά κριτήρια που αφορούν τους φορείς πιστοποίησης προϊόντων (ISO 65), και έχουν διαπιστευτεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009 σύμφωνα με το πρότυπο αυτό από οιοδήποτε οργανισμό διαπίστευσης που έχει υπογράψει την Πολυμερή Συμφωνία Αναγνώρισης.

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα των τρίτων χωρών υπόκεινται σε σύστημα ελέγχου ισοδύναμο προς το κοινοτικό, οι φορείς ελέγχου των τρίτων χωρών πρέπει να τηρούν το πρότυπο EN 45011 ή να έχουν διαπιστευτεί σύμφωνα με αυτό, προβλέποντας εύλογο χρονικό διάστημα για τη διαπίστευσή τους.

Τροπολογία 7

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 11, παράγραφος 4, εδάφιο 1(Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91)

Η Επιτροπή αναγνωρίζει, με τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2, τις τρίτες χώρες των οποίων τα πρότυπα παραγωγής και οι ελεγκτικές ρυθμίσεις είναι ισοδύναμα με τα εφαρμοζόμενα στην Κοινότητα ή σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές του κώδικα Codex Alimentarius και καταρτίζει κατάλογο των χωρών αυτών.

Η Επιτροπή αναγνωρίζει, με τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2, τις τρίτες χώρες των οποίων τα πρότυπα παραγωγής και οι ελεγκτικές ρυθμίσεις είναι ισοδύναμα με τα εφαρμοζόμενα στην Κοινότητα και καταρτίζει κατάλογο των χωρών αυτών.

 

 

Ο δημοσιευμένος κατάλογος πρέπει να αναθεωρείται τακτικά και τα στοιχεία να επαληθεύονται μέσω τακτικών επιτόπιων επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων παραγωγής, των προδιαγραφών και των σχετικών εγγράφων.

Αιτιολόγηση

Ο Codex Alimentarius δίδει γενικές κατευθύνσεις για την παραγωγή των βιολογικών προϊόντων και δεν προβλέπει ούτε στο ελάχιστο τις αυστηρές διατάξεις παραγωγής του κανονισμού 2092/91, που ακολουθούν οι κοινοτικοί παραγωγοί βιολογικών προϊόντων. Οι κοινοτικοί παραγωγοί συνεπώς θα υφίστανται σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση στην παραγωγική διαδικασία.

Τροπολογία 8

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 11, παράγραφος 4, εδάφιο 2 α (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91)

Η Επιτροπή υποβάλλει έως την 1.1.2009 πρόταση μέτρων τεχνικής υποστήριξης της ΕΕ κατά την θέσπιση νομικού πλαισίου και συστημάτων ελέγχου για τις βιολογικές καλλιέργειες σε τρίτες χώρες.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει σε κάθε περίπτωση να βεβαιώνεται επί τόπου, ενδεχομένως μέσω ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, ότι εφαρμόζονται ισοδύναμα πρότυπα παραγωγής.

Τροπολογία 9

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 11, παράγραφος 4, εδάφιο 2 α (νέο) (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91)

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνει τις τρίτες χώρες σχετικά με τους κανονισμούς της για τη βιολογική παραγωγή και τις απαιτήσεις των διαδικασιών ελέγχου που ισχύουν.

Τροπολογία 10

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 11, παράγραφος 4, εδάφιο 2 α (νέο) (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91)

 

Η αναγνώριση τρίτων χωρών εκ μέρους της Επιτροπής που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο πρέπει να είναι αμοιβαία: η ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα πρέπει επίσης να επιτρέπει την πρόσβαση των βιολογικών προϊόντων της ΕΕ στην αγορά της.

Αιτιολόγηση

Μπορεί να προκληθεί αθέμιτος ανταγωνισμός των ευρωπαίων παραγωγών, οι οποίοι υπόκεινται σε αυστηρότατες προδιαγραφές. Εάν γίνουν δεκτές διεθνείς βιολογικές προδιαγραφές για εισαγόμενα προϊόντα, θα πρέπει να εξασφαλιστεί και η αποδοχή των ευρωπαϊκών προτύπων εκτός ΕΕ, ιδίως στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία.

Τροπολογία 11

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 11, παράγραφος 5, εδάφιο 1 (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91)

Προκειμένου για προϊόντα εισαγόμενα από τρίτη χώρα που δεν είναι αναγνωρισμένη σύμφωνα με την παράγραφο 4 και εφόσον η επιχείρηση δεν έχει υποβάλει τις δραστηριότητές της σε αρμόδια αρχή ή φορέα ελέγχου που αναφέρεται στον τίτλο V, η Επιτροπή αναγνωρίζει, με τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2, τους φορείς ελέγχου που είναι αρμόδιοι να διενεργούν ελέγχους και να εκδίδουν πιστοποιητικά στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα για τους σκοπούς της παραγράφου 3 και καταρτίζει κατάλογο των εν λόγω φορέων ελέγχου.

Προκειμένου για προϊόντα εισαγόμενα από τρίτη χώρα που δεν είναι αναγνωρισμένη σύμφωνα με την παράγραφο 4 και εφόσον η επιχείρηση δεν έχει υποβάλει τις δραστηριότητές της σε αρμόδια αρχή ή φορέα ελέγχου που αναφέρεται στον τίτλο V, η Επιτροπή αναγνωρίζει, με τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2, τους φορείς ελέγχου που είναι αρμόδιοι να διενεργούν ελέγχους και να εκδίδουν πιστοποιητικά στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα για τους σκοπούς της παραγράφου 3 και καταρτίζει και δημοσιεύει κατάλογο των εν λόγω φορέων ελέγχου.

Τροπολογία 12

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 11, παράγραφος 5, εδάφιο 3 (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91)

Όταν εξετάζει τις αιτήσεις αναγνώρισης, η Επιτροπή καλεί τον ενδιαφερόμενο φορέα ελέγχου να παράσχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Η Επιτροπή δύναται επίσης να αναθέτει σε εμπειρογνώμονες να εξετάσουν επιτόπου τους κανόνες παραγωγής και τις ελεγκτικές δραστηριότητες που ασκεί στην τρίτη χώρα ο ενδιαφερόμενος φορέας ελέγχου.

Όταν εξετάζει τις αιτήσεις αναγνώρισης, η Επιτροπή καλεί τον ενδιαφερόμενο φορέα ελέγχου να παράσχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Η Επιτροπή δύναται επίσης να αναθέτει σε εμπειρογνώμονες να εξετάσουν επιτόπου τους κανόνες παραγωγής και τις ελεγκτικές δραστηριότητες που ασκεί στην τρίτη χώρα ο ενδιαφερόμενος φορέας ελέγχου. η Επιτροπή διερευνά οποιεσδήποτε ενδείξεις για παρατυπίες σε έναν φορέα ελέγχου που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με αυτήν τη διαδικασία. Εάν ένας φορέας ελέγχου δεν πληροί πλέον τους όρους αναγνώρισης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, διαγράφεται από τον κατάλογο.

Τροπολογία 13

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 11, παράγραφος 5, εδάφιο 3 α (νέο) (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91)

 

Έως την 1.1.2009 η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τις ειδικές εστίες κινδύνου των εισαγωγών από τρίτες χώρες, στις οποίες απαιτούνται ιδιαίτερη προσοχή και έλεγχοι, προκειμένου να αποφευχθούν οι παρατυπίες. Η Επιτροπή υποβάλλει επιπλέον πρόταση για την κατάρτιση και/ή προώθηση τοπικών πιστοποιητών και ελεγκτών σε τρίτες χώρες.

Τροπολογία 14

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 11, παράγραφος 5, εδάφιο 3 α (νέο) (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91)

 

Ο κατάλογος των επιχειρήσεων των τρίτων χωρών που παράγουν βιολογικά προϊόντα προς εξαγωγή προς την ΕΕ επανεξετάζεται κατ' έτος, ώστε να επιβεβαιώνεται η συνέχιση της συμμόρφωσής τους προς τους όρους παραγωγής των βιολογικών προϊόντων.

Αιτιολόγηση

Η λίστα των επιχειρήσεων που παράγουν βιολογικά προϊόντα πρέπει να ελέγχεται ετησίως, ώστε να διαπιστώνεται αν εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις, και δεν έχουν μεταπέσει σε συμβατικούς παραγωγούς εκμεταλλευόμενοι την εφάπαξ συμπερίληψη τους στους καταλόγους των βιολογικών παραγωγών.

Τροπολογία 15

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 11, παράγραφος 5, εδάφιο 3 β (νέο) (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91)

Από 1ης Ιανουαρίου 2009, όλοι οι φορείς ελέγχου των εισαγωγών προέλευσης τρίτων χωρών πρέπει να έχουν αναγνωριστεί όλοι οι φορείς ελέγχου των εισαγωγών από τρίτες χώρες σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου και πληρούν τις προδιαγραφές του προτύπου EN 45011 ή του Guide ISO 65.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι για τους ελέγχους των εισαγωγών από τρίτες χώρες χρειάζονται διαφορετικές ικανότητες απ' ό,τι για τους εγχώριους ελέγχους, στο μέλλον οι φορείς ελέγχου με κύρια έδρα στην ΕΕ πρέπει να υποβάλλονται επίσης σε ξεχωριστή διαδικασία αναγνώρισης, όταν επιθυμούν να πιστοποιήσουν εισαγωγές από τρίτες χώρες.

Τροπολογία 16

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 11, παράγραφος 5, εδάφιο 3 δ (νέο) (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91)

 

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές πρέπει να εμπλακούν στη διαδικασία αναγνώρισης ελεγκτικών φορέων τρίτων χωρών και δύνανται να διεξάγουν τυχαίους επιτόπιους ελέγχους των εν λόγω ελεγκτικών φορέων, ούτως ώστε να εξασφαλίζουν την απόλυτη τήρηση του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 17

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 11, παράγραφος 6, εδάφιο 1 (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91)

Για χρονικό διάστημα έξι μηνών από τη δημοσίευση του πρώτου καταλόγου αναγνωρισμένων σύμφωνα με την παράγραφο 5 οργανισμών, η αρμόδια αρχή κράτους μέλους δύναται να επιτρέπει σε εισαγωγείς εγκατεστημένους στο εν λόγω κράτος μέλος να διαθέτουν στην αγορά προϊόντα που εισάγουν από τρίτες χώρες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον αναφερόμενο στην παράγραφο 4 κατάλογο, υπό τον όρο ότι ο εισαγωγέας παρέχει επαρκείς αποδείξεις, από τις οποίες προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι της παραγράφου 3 στοιχεία α) και β). Εάν οι όροι αυτοί δεν πληρούνται πλέον, η άδεια ανακαλείται αμέσως.

Για χρονικό διάστημα έξι μηνών από τη δημοσίευση του πρώτου καταλόγου αναγνωρισμένων σύμφωνα με την παράγραφο 5 οργανισμών, η αρχή ή ο φορέας ελέγχου του κράτους μέλους δύναται να επιτρέπει σε εισαγωγείς εγκατεστημένους στο εν λόγω κράτος μέλος να διαθέτουν στην αγορά προϊόντα που εισάγουν από τρίτες χώρες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον αναφερόμενο στην παράγραφο 4 κατάλογο, υπό τον όρο ότι ο εισαγωγέας παρέχει επαρκείς αποδείξεις, από τις οποίες προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι της παραγράφου 3 στοιχεία α) και β). Εάν οι όροι αυτοί δεν πληρούνται πλέον, η άδεια ανακαλείται αμέσως.

Αιτιολόγηση

Είναι οι φορείς ελέγχου που πραγματοποιούν τους ελέγχους και αποκαλύπτουν τις δυνατές παρατυπίες, και πιστεύουμε ότι αυτό είναι το νόημα του κανόνα. Όλα αυτά βασίζονται στις αντιπροσωπείες που συστήνουν οι αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία 18

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 11, παράγραφος 6, εδάφιο 2 (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91)

Το εισαγόμενο προϊόν καλύπτεται από πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που χορήγησε την άδεια ή από αναγνωρισμένο σύμφωνα με την παράγραφο 5 φορέα ελέγχου και το οποίο βεβαιώνει ότι το προϊόν πληροί τους όρους της παρούσας παραγράφου.

Το εισαγόμενο προϊόν καλύπτεται από πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από την αρχή ή το φορέα ελέγχου του κράτους μέλους που χορήγησε την άδεια ή από αναγνωρισμένο σύμφωνα με την παράγραφο 5 φορέα ελέγχου και το οποίο βεβαιώνει ότι το προϊόν πληροί τους όρους της παρούσας παραγράφου.

Αιτιολόγηση

Είναι οι φορείς ελέγχου που πραγματοποιούν τους ελέγχους και αποκαλύπτουν τις δυνατές παρατυπίες, και πιστεύουμε ότι αυτό είναι το νόημα του κανόνα. Όλα αυτά βασίζονται στις αντιπροσωπείες που συστήνουν οι αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία 19

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 11, παράγραφος 6, εδάφιο 3 (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91)

Κάθε κράτος μέλος ενημερώνει τα υπόλοιπα κράτη μέλη και την Επιτροπή σχετικά με όλες τις άδειες που χορηγεί κατ’ εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβάνοντας στην ενημέρωση αυτή πληροφορίες για τα αντίστοιχα πρότυπα παραγωγής και ελεγκτικές ρυθμίσεις.

Κάθε κράτος μέλος ενημερώνει τα υπόλοιπα κράτη μέλη και την Επιτροπή σχετικά με όλες τις άδειες που χορηγεί κατ’ εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβάνοντας στην ενημέρωση αυτή πληροφορίες για τα αντίστοιχα πρότυπα παραγωγής, τις ποσότητες εισαγωγών και τις ελεγκτικές ρυθμίσεις. Τα κράτη μέλη τηρούν δημόσια κοινοτική βάση δεδομένων για τις εισαγωγές της ΕΕ, που συντονίζεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων.

Τροπολογία 20

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3 A (νέο)

Παράρτημα I, Μέρος A, σημείο 2.2 (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91)

 

(3a) Το Παράρτημα I Μέρος A σημείο 2.2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 αντικαθίσταται από το εξής:

 

"2.2. Άλλα οργανικά ή ορυκτά λιπάσματα του Παραρτήματος ΙΙ δύνανται, κατ’ εξαίρεση, να χρησιμοποιηθούν, ως συμπλήρωμα, μέχρι ποσότητας 30 kgN/ha, μόνον:

— όταν δεν είναι δυνατή η ικανοποιητική διατροφή της τοπικώς προσαρμοσμένης και εναλλασσόμενης καλλιέργειας ή η βελτίωση του εδάφους με τις μεθόδους που εκτίθενται στα στοιχεία (α), (β) και (γ) του προηγουμένου εδαφίου,

— τα προϊόντα του Παραρτήματος ΙΙ που σχετίζονται με την κοπριά και/ή τα ζωικά περιττώματα δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνο εφόσον, σε συνδυασμό με τη ζωική κοπριά που αναφέρεται στο στοιχείο 2(1) (β), τηρούνται οι περιορισμοί που θεσπίζονται στο Μέρος B, τμήμα 7.1, του παρόντος Παραρτήματος.

Αιτιολόγηση

Μερικά κράτη μέλη επιτρέπουν τη χρήση περιττωμάτων ζώων από συμβατική γεωργία μέχρι ποσότητας 170 kgN/ha. Η χρήση συμβατικών αποβλήτων ως λιπάσματος πλήττει την αξιοπιστία της βιολογικής γεωργίας. Επίσης, παραμορφώνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών. Ως μεταβατική λύση πρέπει επομένως να εισαχθεί σαφής μείωση της ποσότητας των συμβατικών λιπασμάτων που επιτρέπονται, ούτως ώστε να εγκαταλειφθούν εντελώς τα συμβατικά οργανικά λιπάσματα μόλις τεθεί σε ισχύ ο νέος κανονισμός για τη βιολογική γεωργία.

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στον ισχύοντα κανονισμό 91/2092 θεσπίζονται προσωρινές ρυθμίσεις για τις εισαγωγές προϊόντων βιολογικών καλλιεργειών. Η Επιτροπή προτείνει με την τροποποίηση αυτού του κανονισμού στο πλαίσιο της διαδικασίας 2005/0279 (CNS) μια μεσοπρόθεσμη ρύθμιση, την οποία, μακροπρόθεσμα, σκοπεύει να ενσωματώσει στον κανονισμό (2005/0278(CNS)) που προτείνει για τα βιολογικά προϊόντα.

Στόχος των τροποποιήσεων στον ισχύοντα κανονισμό που προτείνονται στην παρούσα έκθεση είναι να συμβάλουν στη συλλογή μέχρι την έκδοση νέου κανονισμού, χρήσιμων δεδομένων και προτάσεων για την προώθηση της βιολογικής γεωργίας σε τρίτες χώρες και την εξασφάλιση των προτύπων κατά τις εισαγωγές.

Ο ισχύων κανονισμός περιέχει κατάλογο έξι τρίτων χωρών, η νομοθεσία των οποίων όσον αφορά την ρύθμιση των καλλιεργειών, την πιστοποίηση και τη διάθεση στη αγορά βιολογικών προϊόντων έχει αναγνωριστεί ως ισοδύναμη.

Ωστόσο, το εμπόριο του 70% των εισαγόμενων προϊόντων βιολογικής παραγωγής εξακολουθεί να βασίζεται στις αποκαλούμενες "εξουσιοδοτήσεις εισαγωγής". Οι εξουσιοδοτήσεις εισαγωγής χορηγούνται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και οι διαδικασίες είναι εν μέρει διαφορετικές. Τούτο είναι συχνά δυσνόητο για τους εισαγωγείς, ενώ επιπλέον οι διατάξεις των επιμέρους κρατών μελών για τους ελέγχους και την πιστοποίηση είναι δυνατό να ερμηνεύονται με διαφορετικό τρόπο.

Εξακολουθούν να μην υπάρχουν σε επαρκή βαθμό συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών και μια κοινή βάση δεδομένων σχετικά με τις ποσότητες εισαγωγών, τους παραγωγούς και τους εισαγωγείς. Οι εξουσιοδοτήσεις εισαγωγής έχουν επί του παρόντος μονοετή ισχύ και ισχύουν μόνο για μια ορισμένη ποσότητα ενός συγκεκριμένου προϊόντος. Η τήρηση των διατάξεων παραγωγής και των ποσοτήτων ελέγχονται από τις αρχές μόνο με βάση έγγραφα και όχι μέσω επιτόπιας δειγματοληψίας. Για τους λόγους αυτούς η διαδικασία χορήγησης εξουσιοδοτήσεων εισαγωγής δίκαια επικρίνεται, αφενός ως υπερβολικά γραφειοκρατική και αφετέρου ως αναποτελεσματική. Προφανώς, στο παρελθόν έχουν σημειωθεί επανειλημμένα περιπτώσεις απάτης, παρά την διενέργεια σχετικά συχνών ελέγχων των εισαγόμενων προϊόντων.

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εθνικών αρχών

Η πρόταση της Επιτροπής για τροποποίηση του ισχύοντος κανονισμού κινείται κατά βάση προς τη σωστή κατεύθυνση. Η ΕΕ πρέπει να απλοποιήσει τις διαδικασίες αναγνώρισης των εισαγόμενων βιολογικών προϊόντων, προκειμένου να διασφαλίσει σε ολόκληρη την Ευρώπη ενιαίες διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης. Παραμένει ωστόσο ασαφές με ποιο τρόπο μπορεί να προληφθεί η απάτη και πως σκοπεύει η Επιτροπή να αντεπεξέλθει στο δύσκολο καθήκον της εποπτείας των φορέων ελέγχου. Με δεδομένες τις δεξιότητες που έχουν αναπτυχθεί στις εθνικές αρχές από το 1991, οι αρχές αυτές πρέπει να εξακολουθήσουν να συμμετέχουν στις διαδικασίες αναγνώρισης και ελέγχου. Οι αρχές αυτές θα πρέπει να αποκτήσουν εποπτικές και συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Θα ήταν σκόπιμο να αναπτυχθεί μια κοινή βάση δεδομένων για τις εισαγωγές, η οποία θα περιλαμβάνει τα ονόματα των εισαγωγέων, των παραγωγών, των φορέων ελέγχου και των ποσοτήτων εισαγωγών, με βάση την ήδη υπάρχουσα βάση δεδομένων της Επιτροπής. Μια γενική εικόνα των εισαγωγών μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη, προκειμένου να αναγνωρίζονται και να αποκλείονται "διπλές πιστοποιήσεις" και εισαγωγές συμβατικών προϊόντων με πλαστά πιστοποιητικά και να διασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων.

Διαδικασίες επιθεώρησης με προσανατολισμό στους κινδύνους και σαφείς κανόνες

Το υπάρχον σύστημα ελέγχων στις βιολογικές καλλιέργειες είναι προσανατολισμένο στις διαδικασίες. Τούτο σημαίνει επίσης ότι οι διαδικασίες ελέγχου για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες υπόκεινται σε διαφορετικό κανονιστικό πλαίσιο και διενεργούνται με διαφορετικό τρόπο από τις διαδικασίες για την εγχώρια παραγωγή. Πρέπει ωστόσο οπωσδήποτε να διασφαλιστεί ότι τα βιολογικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά με το ισχύον σε ολόκληρη την ΕΕ σήμα των βιολογικών προϊόντων, έχουν παραχθεί χωρίς εξαίρεση σύμφωνα με τις αρχές και τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/91.

Στην περίπτωση των εισαγωγών βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες, οι αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές υπηρεσίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ότι το κανονιστικό πλαίσιο στις χώρες παραγωγής αποκλίνει από το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ. Σε τρίτες χώρες, οι γεωργοί εργάζονται εν μέρει σε διαφορετικές διαρθρώσεις ενώ σε πολλές τρίτες χώρες οι υποχρεώσεις τεκμηρίωσης δεν είναι τόσο αυστηρές όσο στην ΕΕ. Παρατυπίες είναι δυνατόν να σημειωθούν μακριά από τους τόπους παραγωγής, σε σημεία φόρτωσης, λιμένες και χώρους ενδιάμεσης αποθήκευσης. Επιπλέον, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για βιολογικά προϊόντα, οι διάφοροι πιστοποιητές σε τρίτες χώρες υφίστανται ανταγωνιστικές πιέσεις, οι οποίες, κυρίως λόγω της απόστασης από τον τελικό καταναλωτή, ενδέχεται να οδηγήσουν σε εσφαλμένη ερμηνεία της ευελιξίας στο πλαίσιο των ελέγχων.

Για τους λόγους αυτούς είναι επειγόντως αναγκαία η ανάλυση των ειδικών εστιών κινδύνου, προκειμένου να διαμορφωθούν αποτελεσματικότερα οι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις. Η Επιτροπή πρέπει να βελτιώσει τους ελέγχους των διαπιστευμένων ελεγκτών, μέσω της εκ διενέργειας δειγματοληπτικών ελέγχων των ελεγκτών στα εντοπισθέντα επισφαλή σημεία. Οι κανόνες που διέπουν τους ελέγχους των εισαγωγών από τρίτες χώρες πρέπει να διατυπωθούν με μεγαλύτερη σαφήνεια ενώ η αναγνώριση και διαπίστευση των πιστοποιητών πρέπει να ρυθμιστεί με ενιαίο τρόπο σε επίπεδο ΕΕ.

Πρέπει να διασφαλιστεί επαρκής ευελιξία για την προσαρμογή στις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στις τρίτες χώρες. Δεδομένου ότι η πιστοποίηση και η επιθεώρηση των εισαγωγών από τρίτες χώρες ενέχει διαφορετικές δυσκολίες από την πιστοποίηση της παραγωγής στην εσωτερική αγορά, ο εισηγητής φρονεί ότι τόσο οι φορείς ελέγχου με κύρια έδρα στην ΕΕ όσο και οι φορείς ελέγχου με κύρια έδρα εκτός της ΕΕ πρέπει να υποβάλλονται σε διαδικασία διαπίστευσης, εάν επιθυμούν να πιστοποιούν εισαγωγές από τρίτες χώρες.

Οι ρυθμίσεις που διέπουν τις εισαγωγές προϊόντων βιολογικών καλλιεργειών μπορούν να αποτελέσουν πρότυπο εξειδικευμένης πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ: Στον τομέα των βιολογικών προϊόντων, η ΕΕ παρέχει στους παραγωγούς και στις επιχειρήσεις περαιτέρω επεξεργασίας από τρίτες χώρες αγορά υψηλής ποιότητας σε χαμηλές τιμές, στην οποία οι προαναφερόμενοι μπορούν να πωλούν τα προϊόντα τους, τηρώντας σαφείς όρους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής

Έγγραφα αναφοράς

COM(2005)0671 – C6-0033/2006 – 2005/0279(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

27.1.2006

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI
2.2.2006

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ές)
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI
2.2.2006

INTA
2.2.2006

IMCO
2.2.2006

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει
  Ημερομηνία της απόφασης

ENVI
30.1.2006

INTA
25.1.2006

IMCO
21.2.2006

 

 

Ενισχυμένη συνεργασία
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

-

 

 

 

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf
26.1.2006

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε/καν

-

 

Αμφισβήτηση της νομικής βάσης
  Ημερομ. γνωμοδότησης JURI


/


Τροποποίηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου

Ημερομ. γνωμοδότησης BUDG

-

/

-

Διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή - Ημερομ. απόφασης στην ολομέλεια  

-

Διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών - Ημερομ. απόφασης στην ολομέλεια

-

Εξέταση στην επιτροπή

20.02.2006

24.4.2006

20.6..2006

12.7.2006

 

Ημερομηνία έγκρισης

12.7.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

-

-

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marie-Hélène Aubert, Katerina Batzeli, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Ιωάννης Γκλαβάκης, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Albert Jan Maat, Διαμάντω Μανωλάκου, Mairead McGuinness, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

María del Pilar Ayuso González, Christa Klaß, Astrid Lulling, Jan Mulder

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

-

Ημερομηνία κατάθεσης

19.7.2006

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

-