RAPORT Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2092/91 põllumajandustoodete mahepõllundustootmise ning põllumajandustoodete ja toiduainete puhul sellele viitavate märgiste kohta

19.7.2006 - (KOM(2005)0671 – C6‑0033/2006 – 2005/0279(CNS)) - *

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
Raportöör: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Menetlus : 2005/0279(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0253/2006
Esitatud tekstid :
A6-0253/2006
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2092/91 põllumajandustoodete mahepõllundustootmise ning põllumajandustoodete ja toiduainete puhul sellele viitavate märgiste kohta

(KOM(2005)0671 – C6‑0033/2006 – 2005/0279(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2005)0671)[1];

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 37, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6‑0033/2006);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A6‑0253/2006),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjoni oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub alustada 4. märtsi 1975. aasta ühisdeklaratsioonis sätestatud lepitusmenetlust, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

5.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanekEuroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1

ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 11 lõige 1 (määrus (EMÜ) nr 2092/91)

1. Kolmandast riigist imporditud toote võib mahemärgiga märgistatuna viia ühenduse turule, kui toode vastab käesolevas määruses ettenähtud tootmiseeskirjadele.

1. Kolmandast riigist imporditud toote võib mahemärgiga märgistatuna viia ühenduse turule, kui see täidab järgmised tingimused: toode vastab käesolevas määruses ettenähtud tootmiseeskirjadele ning toote päritoluriik on importijate ja tarbijate jaoks selgelt identifitseeritav ning nimetatud tingimustele vastavust saab kontrollida ja kindlaks teha. Kolmandate riikide majandussubjektid, kes on seotud mainitud toote tootmise, käitlemise ja turustamise mõne etapiga peavad teavitama oma tegevusest artiklis 9 osutatud pädevat asutust või kontrolliasutust eeldusel, et kõnealune üksus või asutus viib asjaomases kolmandas riigis läbi kontrolle, või lõike 5 kohaselt tunnustatud kontrolliasutust.

Toote kohta annavad pädevad kontrolliüksused või -asutused välja sertifikaadi kooskõlas artikliga 9. Sertifikaat kinnitab, et toode vastab käesolevas lõikes toodud nõuetele.

Selgitus

Kui selliste toodete puhul ei nõuta sertifitseerimist, tuleb neile lisada dokument, milles märgitakse, et nimetatud tooted vastavad ühenduse määruses ettenähtud eeskirjadele.

Muudatusettepanek 2

ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 11 lõige 2 (määrus (EMÜ) nr 2092/91)

2. Kolmanda riigi ettevõtja, kes soovib vastavalt lõikele 1 viia oma mahemärgiga märgistatud tooteid ühenduse turule, esitab andmed oma tegevuse kohta artiklis 9 osutatud mis tahes pädevale asutusele või kontrolliasutusele, tingimusel, et asjaomane pädev asutus või kontrolliasutus teostab kolmandas tootjariigis kontrollimist, või kooskõlas käesoleva artikli lõikega 5 heakskiidetud kontrolliasutusele.

välja jäetud

Selgitus

Kui imporditud tooted lastakse turule otse, nõudmata sertifikaati, mis tõendaks, et tegemist on mahepõllumajanduslike toodetega, ei suudeta tagada tarbijale sama garantiid kui ELis toodetud mahepõllumajanduslike toodete puhul.

Muudatusettepanek 3

ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 11 lõike 3 punkt a (määrus (EMÜ) nr 2092/91)

a) toode on toodetud vastavalt ühenduses mahepõllumajanduse suhtes kohaldatavate tootmisstandarditega samaväärsetele standarditele või vastavalt Codex Alimentarius´e suunistes ettenähtud rahvusvaheliselt tunnustatud standarditele;

a) toode on toodetud vastavalt ühenduses mahepõllumajanduse suhtes kohaldatavate tootmisstandarditega samaväärsetele standarditele;

 

Selgitus

Codex Alimentariusega antakse üldised suunised mahepõllumajanduslike toodete tootmiseks. Nendes ei mainita aga määruse nr 2092/91 kohast ranget tootmiskorda, mida ühenduse mahetoodete tootjad järgima peavad. Ühenduse tootjad jääksid seega tootmisprotsessis oluliselt halvemasse olukorda.

Muudatusettepanek 4

ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 11 lõike 3 punkt b (määrus (EMÜ) nr 2092/91)

b) tootja suhtes on kohaldatud kontrollikorda, mis on samaväärne ühenduse kontrollisüsteemi korraga või mis vastab Codex Alimentarius´e suunistele;

b) tootja suhtes on kohaldatud kontrollikorda, mis on samaväärne ühenduse kontrollisüsteemi korraga;

 

Selgitus

Codex Alimentariusega antakse üldised suunised mahepõllumajanduslike toodete tootmiseks. Nendes ei mainita aga määruse nr 2092/91kohast ranget tootmiskorda, mida ühenduse mahepõllunduslike toodete tootjad järgima peavad. Ühenduse tootjad jääksid seega tootmisprotsessis oluliselt halvemasse olukorda.

Muudatusettepanek 5

ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 11 lõike 3 punkt d (määrus (EMÜ) nr 2092/91)

d) tootega on kaasas vastavalt lõikele 4 tunnustatud pädeva asutuse või kontrolliasutuse või vastavalt lõikele 5 tunnustatud kontrolliasutuse väljastatud sertifikaat, milles kinnitatakse, et toode vastab käesolevas lõikes ettenähtud tingimustele.

 

d) tootega on kaasas vastavalt lõikele 4 tunnustatud kontrolliüksuse või -asutuse või vastavalt lõikele 5 tunnustatud kontrolliasutuse väljastatud sertifikaat, milles kinnitatakse, et toode vastab käesolevas lõikes ettenähtud tingimustele. Vastavalt artikli 14 lõikes 2 osutatud korrale täpsustab komisjon kontrollsertifikaatide nõudeid ja kehtestab eeskirjad nende kasutamisele enne uue impordiskeemi jõustumist. Sertifikaat antakse välja ainult selle kindla kaubasaadetise kohta, mida sertifikaat puudutab ja millele see viitab.

Selgitus

Imporditavatele kaupadele lisatud sertifikaat ei saa olla sama, kui määruses nr 1788/2001 osutatud "kontrollsertifikaat", kuna impordiload kaotavad mingil hetkel kehtivuse. Seega tuleb praegust sertifikaati muuta ja kehtestada selle kasutamist reguleerivad eeskirjad enne uue impordiskeemi kasutusele võtmist (see peaks toimuma alates 1. jaanuarist 2007).

Muudatusettepanek 6

ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 11 lõike 3 punkt d a (määrus (EMÜ) nr 2092/91)

 

d a) kolmandate riikide kontrolliasutused, mis on heaks kiidetud vastavalt lõikele 4 või tunnustatud kooskõlas lõikega 5 ja vastavad Euroopa standardiga EN 45011 (ISO juhend 65 „Üldnõuded toote sertifitseerimisasutustele ) ette nähtud nõuetele ning on akrediteeritud enne 1. jaanuarit 2009 vastavalt nimetatud standardile mitmepoolse vastastikuse tunnustamise leppe allkirjastanud akrediteerimisasutuse poolt.

Or. es

Selgitus

Selleks, et kolmandatest riikidest pärit tooteid kontrollitaks samaväärse kontrollisüsteemi abil kui ühenduse tooteid, peaksid kolmandate riikide kontrolliasutused vastama standardiga EN 45011 ette nähtud nõuetele. Akrediteerimiseks tuleb võimaldada piisavalt aega.

Muudatusettepanek 7

ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 11 lõike 4 esimene lõik (määrus (EMÜ) nr 2092/91)

Komisjon tunnustab artikli 14 lõikes 2 osutatud korras kolmandaid riike, kelle tootmisstandardid ja kontrollimise kord on samaväärne ühenduses kohaldatavaga või vastavad Codex Alimentarius´e suunistes ettenähtud rahvusvaheliselt tunnustatud standarditele, ning koostab kõnealustest riikidest nimekirja.

Komisjon tunnustab artikli 14 lõikes 2 osutatud korras kolmandaid riike, kelle tootmisstandardid ja kontrollimise kord on samaväärne ühenduses kohaldatavaga, ning koostab kõnealustest riikidest nimekirja. Avaldatud nimekiri tuleb korrapäraselt üle vaadata ja andmete vastavust võrrelda kohapeal tootmisüksusi ja -standardeid ning asjakohaseid dokumente kontrollides.

Selgitus

Codex Alimentariusega antakse üldised suunised mahepõllumajanduslike toodete tootmiseks. Nendes ei mainita aga määruse nr 2092/91kohast ranget tootmiskorda, mida ühenduse mahepõllunduslike toodete tootjad järgima peavad. Ühenduse tootjad jääksid seega tootmisprotsessis oluliselt halvemasse olukorda.

Muudatusettepanek 8

ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 11 lõike 4 teine a lõik (määrus (EMÜ) nr 2092/91)

Komisjon esitab 1. jaanuariks 2009. aastaks ettepaneku ELi tehnilise abi meetmete kohta mahepõllumajanduse seaduslike raamtingimuste ja kontrollikorra sisseviimiseks kolmandates riikides.

Selgitus

Komisjon peaks igal juhul tagama kohapeal, võimalusel ekspertidest kolmandate isikute kaudu, samaväärsetest tootmiseeskirjadest kinnipidamise.

Muudatusettepanek 9

ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 11 lõike 4 teine b lõik (määrus (EMÜ) nr 2092/91)

 

Komisjon teavitab kolmandaid riike mahepõllumajandusliku tootmise eeskirjadest ja kehtivatest kontrollinõuetest.

Muudatusettepanek 10

ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 11 lõike 4 teine c lõik (määrus (EMÜ) nr 2092/91)

 

Komisjoni poolt kolmandate riikide tunnustamine, millele viidatakse esimeses lõikes, peab olema vastastikune: asjaomane kolmas riik peab samuti lubama ELi mahepõllumajanduslikele toodetele juurdepääsu oma turule.

Selgitus

Euroopa ettevõtjad, kes peavad järgima väga ranged standardeid, võivad kannata ebaõiglase konkurentsi tõttu. Kui imporditud kaupade puhul järgitakse rahvusvahelisi ökoloogilisi standardeid, tuleb tagada ka see, et Euroopa standardeid järgitaks väljaspool ELi, eelkõige USAs ja Jaapanis.

Muudatusettepanek 11

ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 11 lõike 5 esimene lõik (määrus (EMÜ) nr 2092/91)

Juhul kui kolmandatest riikidest imporditud tooteid ei ole tunnustatud lõike 4 kohaselt ning ettevõtja ei ole esitanud andmeid oma tegevuse kohta pädevale asutusele või kontrolliasutusele artiklis 9 osutatud korras, tunnustab komisjon artikli 14 lõikes 2 osutatud korras kontrolliasutusi, kes on pädevad teostama kontrollimist ja väljastama sertifikaate kõnealuses kolmandas riigis käesoleva artikli lõigete 2 ja 3 kohaldamise eesmärgil, ning kõnealustest kontrolliasutustest nimekirja.

Juhul kui kolmandatest riikidest imporditud tooteid ei ole tunnustatud lõike 4 kohaselt ning ettevõtja ei ole esitanud andmeid oma tegevuse kohta pädevale asutusele või kontrolliasutusele artiklis 9 osutatud korras, tunnustab komisjon artikli 14 lõikes 2 osutatud korras kontrolliasutusi, kes on pädevad teostama kontrollimist ja väljastama sertifikaate kõnealuses kolmandas riigis käesoleva artikli lõigete 2 ja 3 kohaldamise eesmärgil, ning koostab kõnealustest kontrolliasutustest nimekirja.

Muudatusettepanek 12

ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 11 lõike 5 kolmas lõik (määrus (EMÜ) nr 2092/91)

Tunnustamispalveid läbi vaadates kutsub komisjon kontrolliasutust esitama kõik vajalikud andmed. Komisjon võib teha ekspertidele ülesandeks uurida kohapeal asjaomase kontrolliasutuse tootmiseeskirju ja kontrollikorda.

Tunnustamistaotlusi läbi vaadates kutsub komisjon kontrolliasutust esitama kõik vajalikud andmed. Komisjon võib teha ekspertidele ülesandeks uurida kohapeal asjaomase kontrolliasutuse tootmiseeskirju ja kontrollikorda. Komisjon kontrollib kõiki nimetatud meetodil tunnustatud kontrolliasutuste viiteid eeskirjade eiramise kohta. Kui kontrolliasutus ei vasta enam käesolevas määruses sätestatud tunnustamise tingimustele, kustutatakse ta nimekirjast.

Muudatusettepanek 13

ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 11 lõike 5 kolmas a lõik (määrus (EMÜ) nr 2092/91)

 

1. jaanuariks 2009 koostab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande kolmandatest riikidest imporditavate kaupade spetsiifiliste riskiallikate kohta, millele tuleb pöörata erilist tähelepanu ning mida tuleb eriti kontrollida, takistamaks eeskirjade eiramist. Lisaks esitab komisjon ettepaneku kohalike sertifitseerijate ja inspektorite väljaõppe ja/või toetamise kohta kolmandates riikides.

Muudatusettepanek 14

ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 11 lõike 5 kolmas b lõik (määrus (EMÜ) nr 2092/91)

Nimekiri mahepõllumajanduslikke tooteid ekspordiks ELi tootvate kolmandate riikide ettevõtjatest vaadatakse igal aastal üle, et kontrollida, kas kõnealused tootjad järgivad endiselt mahepõllumajanduslike toodete tootmise tingimusi.

Selgitus

Mahepõllumajanduslikke tooteid tootvate ettevõtjate nimekiri tuleks igal aastal üle vaadata tagamaks, et need ettevõtjad järgivad endiselt tootmise tingimusi ja ei ole üle läinud tavalisele tootmisele, kasutades ära mahepõllumajanduslike toodete tootjate nimekirjas olemist.

Muudatusettepanek 15

ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 11 lõike 5 kolmas c lõik (määrus (EMÜ) nr 2092/91)

Alates 1. jaanuarist 2009 tunnustatakse kõiki kolmandatest riikidest imporditud kaupade kontrollimise eest vastutavaid asutusi vastavalt käesolevas lõikes osutatud korrale ja need asutused peavad vastama Euroopa standardiga EN 45011 ette nähtud nõuetele või ISO juhendile 65.

 

Selgitus

Kuna kolmandatest riikidest imporditavate kaupade kontrollimiseks on vajalik teistsugune suutlikkus kui sisemaiste kontrollide puhul, peavad ka kontrolliasutused, mille peamine asukoht on ELis, tulevikus läbima erilise tunnustamismenetluse, kui nad soovivad sertifikaate väljastada kolmandatest riikidest imporditavatele kaupadele. Tähelepanu tuleks juhtida Euroopa standardile EN 45011 vastamisele (üldkriteeriumid toote sertifitseerimisega tegelevatele sertifitseerimisorganitele, nende pädevus, usaldatavus, sõltumatus ja erapooletus).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mairead McGuinness

Muudatusettepanek 16

ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 11 lõike 5 kolmas d lõik (määrus (EMÜ) nr 2092/91)

Käesoleva määrusega täieliku kooskõla tagamiseks on pädevad riiklikud asutused kaasatud kolmandate riikide kontrolliasutuste tunnustamise menetlusse ning võivad kohapeal läbi viia kontrolliasutuste pistelist kontrollimist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Isabel Salinas García

Muudatusettepanek 17

ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 11 lõike 6 esimene lõik (määrus (EMÜ) nr 2092/91)

Ajavahemikul, mis lõpeb kuus kuud pärast lõike 5 kohaselt tunnustatud kontrolliasutuste esimese nimekirja avaldamist, võib liikmesriigi pädev asutus lubada importijatel viia selles liikmesriigis turule tooteid, mis on imporditud nendest kolmandatest riikidest, keda ei ole kantud lõikes 4 osutatud nimekirja, tingimusel, et importija esitab piisavaid tõendeid selle kohta, et käesoleva artikli lõike 3 punktides a ja b ettenähtud tingimused on täidetud. See luba tühistatakse kohe, kui neid tingimusi enam ei täideta.

Ajavahemikul, mis lõpeb kuus kuud pärast lõike 5 kohaselt tunnustatud kontrolliasutuste esimese nimekirja avaldamist, võib liikmesriigi kontrolliüksus või -asutus lubada importijatel viia selles liikmesriigis turule tooteid, mis on imporditud nendest kolmandatest riikidest, keda ei ole kantud lõikes 4 osutatud nimekirja, tingimusel, et importija esitab piisavaid tõendeid selle kohta, et käesoleva artikli lõike 3 punktides a ja b ettenähtud tingimused on täidetud. See luba tühistatakse kohe, kui neid tingimusi enam ei täideta.

Selgitus

Meie arvamuse kohaselt on selle eeskirja mõte selgitada, et kontrollimise ja eeskirjade eiramise avastamise eest vastutavad kontrolliasutused. Need koosnevad pädevate asutuste määratud delegatsioonidest.

Muudatusettepanek 18

ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 11 lõike 6 teine lõik (määrus (EMÜ) nr 2092/91)

Imporditud tootega on kaasas loa andnud liikmesriigi pädeva asutuse või artikli 5 kohaselt tunnustatud kontrolliasutuse väljastatud sertifikaat, milles kinnitatakse, et kõnealune toode vastab käesolevas artiklis ettenähtud tingimustele.

Imporditud tootega on kaasas loa andnud liikmesriigi kontrolliüksuse või -asutuse või artikli 5 kohaselt tunnustatud kontrolliasutuse väljastatud sertifikaat, milles kinnitatakse, et kõnealune toode vastab käesolevas artiklis ettenähtud tingimustele.

Selgitus

Meie arvamuse kohaselt on selle eeskirja mõte selgitada, et kontrollimise ja eeskirjade eiramise avastamise eest vastutavad kontrolliasutused. Need koosnevad pädevate asutuste määratud delegatsioonidest.

Muudatusettepanek 19

ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 11 lõike 6 kolmas lõik (määrus (EMÜ) nr 2092/91)

Kõik liikmesriigid teatavad teistele liikmesriikidele ja komisjonile igast käesoleva lõike kohaselt väljaantud loast, samuti asjaomastest tootmisstandarditest ja kontrollikorrast.

Kõik liikmesriigid teatavad teistele liikmesriikidele ja komisjonile igast käesoleva lõike kohaselt välja antud loast, samuti asjaomastest tootmisstandarditest, imporditavate kaupade kogusest ja kontrollikorrast. Liikmesriigid peavad ühenduse avalikku ELi impordiandmepanka, mida koordineerib Euroopa Toiduohutuse Amet.

Muudatusettepanek 20

ARTIKLI 1 PUNKT 3 A (uus)

I lisa A osa teise lõigu punkt b (määrus (EMÜ) nr 2092/91)

 

3 a) Määruse (EMÜ) nr 2092/91 I lisa A osa teise lõigu punkt b asendatakse järgmise tekstiga:

 

2 b) Teisi II lisas nimetatud orgaanilisi või mineraalväetisi võib erandkorras kasutada lisandina ainult koguses kuni 30kgN/ha, kui

– külvikordadele allutatud taimede toitainetega varustamine või mullaomaduste parandamine ei ole võimalik esimese lõigu punktides a, b ja c ettenähtud meetodite abil;

– II lisas mainitud sõnniku ja/või loomade väljaheidetega seotud tooteid kasutatakse ainult sellises ulatuses, et lõike 2.1 punktis b osutatud laudasõnnikuga kokku arvestades on käesoleva lisa B osa lõigus 7.1 toodud tingimused täidetud.

Selgitus

Mõned liikmesriigid lubavad tavapõllumajanduses loomade väljaheidete kasutamist kuni 170kgN/ha. Mahepõllumajanduse usaldatavus väheneb, kui väetisena kasutatakse tavapõllumajandusest tuttavaid vahendeid. Samuti moonutab see konkurentsi liikmesriikide vahel. Ajutise lahendusena tuleks seega vähendada orgaaniliste väetiste kasutamist, kuni selle kasutamisest loobutakse lõplikult uue mahepõllumajandust käsitleva määruse jõustumisel.

  • [1]  ELTs seni avaldamata.

SELETUSKIRI

Esialgsed eeskirjad mahepõllumajanduslike toodete importimiseks on kavandatud kehtivas määruses 91/2092. Komisjon teeb menetluses 2005/0279(CNS) nimetatud määruse muutmisega ettepaneku keskpika kehtivusega eeskirja kehtestamiseks, mille ta tahab pikas perspektiivis võtta ka tema poolt kavandatud uude mahepõllumajanduslike toodete määrusesse (2005/0278(CNS)).

Käesolevas raportis kavandatud kehtiva määruse muudatused peavad aitama koguda enne uue määruse rakendamist kasulikke andmeid ja ettepanekuid mahepõllumajanduse edendamiseks kolmandates riikides ja imporditavate kaupade standarditele vastavuse tagamiseks.

Kehtiv määrus sisaldab nimekirja kuuest kolmandast riigist, mille seadusandlus on mahepõllumajanduslike toodete kasvatamise, sertifitseerimise ja turustamise osas tunnustatud ELi määrusega samaväärseks.

70% mahepõllumajanduslike toodete impordist käsitletakse aga siiski edasi niinimetatud „impordilubade” alusel. Impordiload väljastatakse liikmesriikide pädevate ametiasutuste poolt, menetlused on osaliselt erinevad. Importijatele jäävad need sageli raskesti mõistetavaks, võimalik on liikmesriikide inspekteerimis- ja sertifitseerimissätete erinev tõlgendamine.

Liikmesriike vahel puudub veel piisav kooskõlastamine ning ühine andmebaas imporditavate kaupade koguste, tootjate ja importijate kohta. Impordiload kehtivad praegusel aastal ühe aasta kaupa ning teatud toote teatud kogusele. Ametiasutused kontrollivad tootmiseeskirjadest ja kogustest kinnipidamist ainult dokumentide alusel, mitte kohapeal teostatavate pisteliste kontrollide kaudu. Seetõttu kritiseeritakse impordilubade menetlust õigusega, et see on ühelt poolt liiga bürokraatlik ja teiselt poolt ebaefektiivne. Ilmselt esines minevikus vaatamata imporditavate kaupade küllaltki sagedasele kontrollimisele ikka ja jälle pettuse juhtumeid.

Komisjoni ja riiklike ametiasutuste roll

Komisjoni ettepanek muuta kehtivat määrust näitab üldiselt õiget suunda. EL peaks tõhustama imporditavate mahepõllumajanduslike toodete tunnustamise menetlust, et ühtlustada inspekteerimine ja sertifitseerimine kogu Euroopas. Siiski jääb ebaselgeks, kuidas takistada pettust ning kuidas komisjon kavatseb saada hakkama kontrolliasutuste üle järelevalve teostamise tohutu ülesandega. Tunnustamis- ja kontrollimenetlusse tuleks jätkuvalt kaasata riiklikke ametiasutusi, arvestades nende pädevustega, mis nad on välja arendanud alates 1991. aastast. Neil peaks olema järelevalve ja nõustav funktsioon. Ühenduse impordiandmebaas, mis sisaldaks importijate, tootjate, kontrolliasutuste nimesid ja imporditavate kaupade koguseid, tuleks luua komisjoni juba olemasoleva andmebaasi alusel. Imporditavate kaupade ülevaatest võib olla kasu „topeltsertifikaatide” ja tavaliste kaupade vale sertifikaadiga importimise tuvastamiseks ja välistamiseks ning toodete järgitavuse tagamiseks.

Riskile suunatud inspekteerimismenetlused ja selged reeglid

Mahepõllumajanduses eksisteeriv kontrollisüsteem on protsessile suunatud. See tähendab ka seda, et kolmandatest riikidest imporditavate kaupade kontrollimenetlused alluvad ka teistele raamtingimustele ning osaliselt viiakse neid läbi teisiti kui sisemaiste toodete menetlust. Kindlasti peab olema aga tagatud, et mahepõllumajanduslikud tooted, mis jõuavad turule terves ELis kehtiva mahemärgiga märgistatuna, on eranditeta toodetud määruse (EMÜ) nr 2092/91 põhimõtete ja sätete järgi.

Kolmandatest riikidest imporditavate mahepõllumajanduslike toodete puhul peavad pädevad riiklikud ja Euroopa asutused arvestama sellega, et tootjariigis kehtivad seaduslikud raamtingimused erinevad ELis kehtivatest. Kolmandates riikides töötavad põllumehed osaliselt teistsugustes struktuurides, dokumenteerimiskohustus ei ole paljudes kolmandates riikides nii detailne kui ELis. Eeskirjade eiramine võib aset leida tootmisest kaugel, laadimiskohtades sadamates ja vaheladudes. Lisaks on tänu kasvavale nõudlusele mahepõllumajanduslike toodete järele paljud kolmandates riikides tegutsevad sertifitseerijad teatud konkurentsisurve all, mis võib eriti tänu suurele vahemaale lõpptarbija suhtes viia valesti mõistetud paindlikkuseni kontrollimisel.

Seetõttu on tungivalt vajalik analüüsida spetsiifilisi riskitegureid, et muuta kontrollimine ja inspekteerimine tõhusamaks. Komisjon peab parandama akrediteeritud kontrollijate kontrollimist, tehes pistelist kontrollijate kontrollimist tuvastatud ebakindlates punktides. Reeglid kolmandatest riikidest imporditavate kaupade kontrollimisele peavad olema selgemad ning sertifitseerijate tunnustamine ja akrediteerimine peab ELis olema reguleeritud ühtselt.

Tagatud peab olema piisavalt paindlikkust kohandumiseks kolmandates riikides valitsevate spetsiifiliste olukordadega. Kuna kolmandatest riikidest imporditavate kaupade sertifitseerimine ja inspekteerimine kätkeb endas teistsuguseid raskusi kui siseturu toodete sertifitseerimine, on raportöör selle poolt, et nii need kontrolliasutused, mille peamine asukoht on ELis, kui ka need, mille peamine asukoht on väljaspool ELi, peavad läbima akrediteerimismenetluse, kui nad soovivad sertifikaate väljastada kolmandatest riikidest imporditavatele kaupadele.

Mahepõllumajanduslikele toodetele kehtivad impordisätted võivad saada eeskujuks kvalifitseeritud turulepääsule ELis: mahepõllumajanduslike toodete puhul pakub EL kolmandate riikide tootjatele ja edasitöötlejatele heade hindadega kvaliteetset turgu, kus nad saavad oma tooteid müüa, pidades kinni selgetest tingimustest.

MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2092/91 põllumajandustoodete mahepõllundustootmise ning põllumajandustoodete ja toiduainete puhul sellele viitavate märgiste kohta

Viited

KOM(2005)0671 – C6-0033/2006 – 2005/0279(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

27.1.2006

Vastutav komisjon
  istungil teada andmise kuupäev

AGRI
2.2.2006

Arvamuse esitaja(d)
  istungil teada andmise kuupäev

ENVI
2.2.2006

INTA
2.2.2006

IMCO
2.2.2006

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine
  otsuse kuupäev

ENVI
30.1.2006

INTA
25.1.2006

IMCO
21.2.2006

 

 

Tõhustatud koostöö
  istungil teada andmise kuupäev

-

 

 

 

 

Raportöör(id)
  nimetamise kuupäev

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf
26.1.2006

 

Endine raportöör / Endised raportöörid

-

 

Õigusliku aluse vaidlustamine
  JURI arvamuse kuupäev


/


Rahaeraldise määra muutmine
  BUDG arvamuse kuupäev

-

/

-

Konsulteerimine Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega – istungil otsuse tegemise kuupäev

-

Konsulteerimine Regioonide Komiteega – istungil otsuse tegemise kuupäev

-

Arutamine parlamendikomisjonis

20.02.2006

24.4.2006

20.6..2006

12.7.2006

 

Vastuvõtmise kuupäev

12.7.2006

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

28

-

-

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marie-Hélène Aubert, Katerina Batzeli, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Albert Jan Maat, Diamanto Manolakou, Mairead McGuinness, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

María del Pilar Ayuso González, Christa Klaß, Astrid Lulling, Jan Mulder

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

-

Esitamise kuupäev

19.7.2006

 

Märkused (andmed on kättesaadavad ainult ühes keeles)

-