Pranešimas - A6-0253/2006Pranešimas
A6-0253/2006

PRANEŠIMAS
dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento iš dalies keičiančio Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 dėl ekologinės žemės ūkio produktų gamybos ir nuorodų apie tokią gamybą ant žemės ūkio ir maisto produktų
(KOM(2005)0671 – C6-0033/2006 – 2005/0279(CNS))
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
Pranešėjas: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

19.7.2006

Procedūra : 2005/0279(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0253/2006
Pateikti tekstai :
A6-0253/2006
Priimti tekstai :

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: