Ziņojums - A6-0253/2006Ziņojums
A6-0253/2006

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2092/91 par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un norādēm par to uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem

19.7.2006 - (KOM(2005)0671 – C6‑0033/2006 – 2005/0279(CNS)) - *

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
Referents: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Procedūra : 2005/0279(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0253/2006
Iesniegtie teksti :
A6-0253/2006
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2092/91 par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un norādēm par to uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem

(KOM(2005)0671 – C6‑0033/2006 – 2005/0279(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (KOM(2005)0671)[1],

–   ņemot vērā EK līguma 37. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6‑0033/2006),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A6‑0253/2006),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4.  prasa uzsākt saskaņošanas procedūru, kas paredzēta 1975. gada 4. marta Kopīgajā deklarācijā, ja Padome ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

5.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

6.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais tekstsParlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1

1. PANTA 2. PUNKTS

11. panta 1. punkts (Regula (EEK) Nr. 2092/91)

1. No trešās valsts importētu ražojumu var laist Kopienas tirgū ar bioloģiskās lauksaimniecības marķējumu, ja tas atbilst ražošanas noteikumiem, kas izklāstīti šajā regulā.

1. No trešās valsts importētu ražojumu var laist Kopienas tirgū ar bioloģiskās lauksaimniecības marķējumu, ja tas atbilst šādiem nosacījumiem: tas atbilst ražošanas noteikumiem, kas izklāstīti šajā regulā, izcelsmes valsts ir skaidri norādīta importētājiem un patērētājiem, iespējams pārbaudīt un pierādīt atbilstību iepriekšminētiem nosacījumiem. Trešās valsts tautsaimniecības subjektiem, kuri piedalās jebkurā attiecīgā ražojuma ražošanas, apstrādes un izplatīšanas posmā, ir jāpaziņo par savu darbību kompetentai iestādei vai kontroles organizācijai atbilstīgi 9. pantam, ja attiecīgā iestāde vai organizācija veic pārbaudes trešā valstī, kurā notiek ražošana, vai arī kontroles organizācijai, kas ir apstiprināta saskaņā ar šā panta 5. punktu.

Ražojumam piešķir sertifikātu, ko izsniegušas kompetentās kontroles iestādes vai organizācijas atbilstīgi 9. pantam. Ar šo sertifikātu apliecina, ka ražojums atbilst šajā punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

Pamatojums

Ja šiem produktiem netiek pieprasīts izsniegt sertifikātu, tiem jāpievieno dokuments, kurā apliecināta to atbilstība visiem Kopienas regulā izklāstītajiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 2

1. PANTA 2. PUNKTS

11. panta 2. punkts (Regula (EEK) Nr. 2092/91)

2. Trešās valsts uzņēmums, kurš vēlas laist Kopienas tirgū savu produkciju ar bioloģiskās lauksaimniecības marķējumu atbilstoši 1. punkta nosacījumiem, paziņo par savu darbību kontroles iestādei vai kontroles organizācijai atbilstīgi 9. pantam, ja attiecīgā iestāde vai organizācija veic kontroli šīs trešās valsts teritorijā, kur notiek ražošana, vai paziņo to kontroles organizācijai, kas apstiprināta saskaņā ar šā panta 5. punktu.

svītrots

Pamatojums

Importētu ražojumu tieša piekļuve tirgum, nepieprasot sertifikātu, kas apstiprina, ka tas ir bioloģiskās lauksaimniecības ražojums, patērētājiem nenodrošinās ES izcelsmes bioloģiskās lauksaimniecības produktiem līdzvērtīgas garantijas .

Grozījums Nr. 3

1. PANTA 2. PUNKTS

11. panta 3. punkta a) apakšpunkts (Regula (EEK) Nr. 2092/91)

a) ražojumi ir izgatavoti saskaņā ar ražošanas standartiem, kas līdzvērtīgi standartiem, kurus piemēro bioloģiskajai lauksaimniecībai Kopienā, vai saskaņā ar starptautiski atzītiem standartiem, kas izklāstīti Pārtikas kodeksa norādījumos;

a) ražojumi ir izgatavoti saskaņā ar ražošanas standartiem, kas līdzvērtīgi standartiem, kurus piemēro bioloģiskajai lauksaimniecībai Kopienā;

 

Pamatojums

Pārtikas kodeksā sniegti vispārīgi norādījumi bioloģiskajai lauksaimniecībai un tajā nav paredzēti stingrie Regulas Nr. 2092/91 ražošanas noteikumi, kurus ievēro Kopienas bioloģisko ražojumu ražotāji. Tādēļ ražošanas procesā Kopienas ražotāji būs ievērojami neizdevīgākā pozīcijā.

Grozījums Nr. 4

1. PANTA 2. PUNKTS

11. panta 3. punkta b) apakšpunkts (Regula (EEK) Nr. 2092/91)

b) uzņēmums ir bijis pakļauts kontroles pasākumiem, kuru nosacījumi ir līdzvērtīgi Kopienas kontroles sistēmas nosacījumiem vai atbilst Pārtikas kodeksa norādījumiem;

b) uzņēmums ir bijis pakļauts kontroles pasākumiem, kuru nosacījumi ir līdzvērtīgi Kopienas kontroles sistēmas nosacījumiem;

 

Pamatojums

Pārtikas kodeksā sniegti vispārīgi norādījumi bioloģiskajai lauksaimniecībai un tajā nav paredzēti stingrie Regulas Nr. 2092/91 ražošanas noteikumi, kurus ievēro Kopienas bioloģisko ražojumu ražotāji. Tādēļ ražošanas procesā Kopienas ražotāji būs ievērojami neizdevīgākā pozīcijā.

Grozījums Nr. 5

1. PANTA 2. PUNKTS

11. panta 3. punkta d) apakšpunkts (Regula (EEK) Nr. 2092/91)

d) ražojumam ir piešķirts sertifikāts, ko izsniegušas tādas kompetentās iestādes vai kontroles organizācijas trešā valstī, kas atzītas saskaņā ar 4. punktu, vai kontroles organizācija, kas atzīta saskaņā ar 5. punktu, un ar šo sertifikātu apliecina, ka ražojums atbilst šajā punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

 

d) ražojumam ir piešķirts sertifikāts, ko izsniegušas tādas kontroles iestādes vai organizācijas trešā valstī, kas atzītas saskaņā ar 4. punktu, vai kontroles organizācija, kas atzīta saskaņā ar 5. punktu, un ar šo sertifikātu apliecina, ka ražojums atbilst šajā punktā izklāstītajiem nosacījumiem. Saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto procedūru Komisija precizē kontroles sertifikāta īpašības un nosaka tā izmantošanas noteikumus pirms stājas spēkā jaunā importa shēma. Sertifikātu izsniedz tikai saistībā ar konkrētu sūtījumu, kam tas ir pievienots un uz ko tas attiecas.

Pamatojums

Importētiem ražojumiem pievienotais sertifikāts nevar būt tāds pats kā tas sertifikāts, kurš minēts Regulā Nr. 1788/2001 kā „pārbaudes sertifikāts”, jo kādā noteiktā brīdī vairs neapstāvēs importa atļaujas. Tas nozīmē, ka jāizmaina pašreizējais sertifikāts un tā izmantošanas noteikumus ir jāparedz pirms jaunās importa shēmas darbības sākuma (principā, līdz 2007. gada 1. janvārim).

Grozījums Nr. 6

1. PANTA 2. PUNKTS

11. panta 3. punkta da) apakšpunkts (jauns) (Regula (EEK) Nr. 2092/91)

 

da) kontroles organizācijas trešā valstī, kas atzītas saskaņā ar 4. punktu, vai kas atzītas saskaņā ar 5. punktu, atbilst Eiropas standartam EN 45011 saistībā ar vispārīgām prasībām institūcijām, kas nodarbojas ar produkta sertifikācijas sistēmām (ISO 65) un kuras akreditē līdz 2009. gada 1. janvārim saskaņā ar minēto standartu akreditācijas iestāde, kas ir parakstījusi daudzpusējo atzīšanas nolīgumu.

Or. es

Pamatojums

Lai nodrošinātu to, ka ražojumus no trešām valstīm pakļauj Kopienas sistēmai līdzvērtīgai kontroles sistēmai, kontroles organizācijām trešās valstīs ir jāatbilst (vai attiecīgi jābūt akreditētām) EN 45011 standartam. Akreditācijas iegūšanai ir jāatvēl saprātīgs laika periods.

Grozījums Nr. 7

1. PANTA 2. PUNKTS

11. panta 4. punkta 1. daļa (Regula (EEK) Nr. 2092/91)

Saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto procedūru Komisija atzīst trešās valstis, kuru ražošanas standarti un kontroles pasākumi ir līdzvērtīgi Kopienā piemērojamiem standartiem un nosacījumiem vai ir saskaņā ar starptautiski atzītiem standartiem, kas izklāstīti Pārtikas kodeksa norādījumos, un publicē šo valstu sarakstu.

Saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto procedūru Komisija atzīst trešās valstis, kuru ražošanas standarti un kontroles pasākumi ir līdzvērtīgi Kopienā piemērojamiem standartiem un nosacījumiem, un publicē šo valstu sarakstu. Publicēto sarakstu regulāri jāpārskata un dati jāpārbauda ar regulārām ražošanas iekārtu, standartu un saistīto dokumentu pārbaudēm uz vietas.

Pamatojums

Pārtikas kodeksā sniegti vispārīgi norādījumi bioloģiskajai lauksaimniecībai un tajā nav paredzēti stingrie Regulas Nr. 2092/91 ražošanas noteikumi, kurus ievēro Kopienas bioloģisko ražojumu ražotāji. Tādēļ ražošanas procesā Kopienas ražotāji būs ievērojami neizdevīgākā pozīcijā.

Grozījums Nr. 8

1. PANTA 2. PUNKTS

11. panta 4. punkta 2.a apakšpunkts (jauns) (Regula (EEK) Nr. 2092/91)

Komisija līdz 2009. gada 1. janvārim iesniedz priekšlikumu ES tehniskās palīdzības pasākumiem, lai trešās valstīs ieviestu bioloģiskās lauksaimniecības tiesiskos pamatnosacījumus un pārbaudes sistēmas.

Pamatojums

Komisijai, iespējams izmantojot vietējo ekspertu palīdzību, katrā ziņā jānodrošina vienlīdz augstu ražošanas standartu ievērošanu.

Grozījums Nr. 9

1. PANTA 2. PUNKTS

11. panta 4. punkta 2.b apakšpunkts (jauns) (Regula (EEK) Nr. 2092/91)

 

Komisija informē trešās valstis par regulām bioloģiskās lauksamniecības jomā, kā arī pastāvošo kontroles procedūru prasībām.

Grozījums Nr. 10

1. PANTA 2. PUNKTS

11. panta 4. punkta 2.c apakšpunkts (jauns) (Regula (EEK) Nr. 2092/91)

 

Šā punkta pirmajā daļā minētajai Komisijas trešo valstu atzīšanai ir jābūt abpusējai — attiecīgai trešai valstij ir jānodrošina ES bioloģiskās lauksaimniecības ražojumu piekļuve tās tirgum.

Pamatojums

Eiropas uzņēmēji, kuri ievēro ļoti stingrus standartus, varētu izjust negodīgu konkurenci. Ja tiek pieņemti starptautiskie ekoloģiskie standarti importēto ražojumu jomā, ir jānodrošina, ka ES standartus pieņem ārpus ES, it īpaši ASV un Japānā.

Grozījums Nr. 11

1. PANTA 2. PUNKTS

11. panta 5. punkta 1. daļa (Regula (EEK) Nr. 2092/91)

Attiecībā uz ražojumiem, kas tiek importēti no trešās valsts, kura nav atzīta saskaņā ar 4. punktu, ja uzņēmums nav paziņojis par savām darbībām kontroles iestādei vai kontroles organizācijai atbilstīgi 9. pantam, Komisija saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto procedūru atzīst kontroles organizācijas, kas ir kompetentas veikt kontroli un piešķirt sertifikātus šajā trešā valstī saskaņā ar šā panta 2. vai 3. punktu, un publicē šo kontroles organizāciju sarakstu.

Attiecībā uz ražojumiem, kas tiek importēti no trešās valsts, kura nav atzīta saskaņā ar 4. punktu, ja uzņēmums nav paziņojis par savām darbībām kontroles iestādei vai kontroles organizācijai atbilstīgi 9. pantam, Komisija saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto procedūru atzīst kontroles organizācijas, kas ir kompetentas veikt kontroli un piešķirt sertifikātus šajā trešā valstī saskaņā ar šā panta 2. vai 3. punktu, un sagatavo un publicē šo kontroles organizāciju sarakstu.

Grozījums Nr. 12

1. PANTA 2. PUNKTS

11. panta 5. punkta 3. daļa (Regula (EEK) Nr. 2092/91)

Izskatot atzīšanas pieprasījumus, Komisija uzaicina kontroles organizāciju sniegt visu nepieciešamo informāciju. Komisija var uzticēt ekspertiem pienākumu uz vietas pārbaudīt ražošanas noteikumus un kontroles darbības, ko trešā valstī veic attiecīgā kontroles organizācija.

Izskatot atzīšanas pieprasījumus, Komisija uzaicina kontroles organizāciju sniegt visu nepieciešamo informāciju. Komisija var uzticēt ekspertiem pienākumu uz vietas pārbaudīt ražošanas noteikumus un kontroles darbības, ko trešā valstī veic attiecīgā kontroles organizācija. Komisija izmeklē jebkuru norādi par pārkāpumu, kuru izdarīja kontroles organizācija, kas ir atzīta saskaņā ar šo procedūru. Ja kontroles organizācija vairs neatbilst atzīšanas nosacījumiem saskaņā ar šo regulu, to svītro no saraksta.

Grozījums Nr. 13

1. PANTA 2. PUNKTS

11. panta 5. punkta 3.a apakšpunkts (jauns) (Regula (EEK) Nr. 2092/91)

 

Līdz 2009. gada 1. janvārim Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par tiem īpaša riska avotiem attiecībā uz importu no trešām valstīm, kuriem pārkāpumu novēršanas nolūkā jāpievērš īpaša uzmanība un jānodrošina pārbaudes. Turklāt Komisija iesniedz priekšlikumu par vietējo sertifikācijas speciālistu un inspektoru apmācību un/vai sekmēšanu trešās valstīs.

Grozījums Nr. 14

1. PANTA 2. PUNKTS

11. panta 5. punkta 3.b apakšpunkts (jauns) (Regula (EEK) Nr. 2092/91)

To trešo valstu uzņēmēju sarakstu, kuri ražo bioloģiskos produktus eksportam uz ES, pārskata katru gadu, lai pārliecinātos, ka viņi joprojām ievēro bioloģisko produktu ražošanas nosacījumus.

Pamatojums

To uzņēmēju saraksts, kuri ražo bioloģiskos produktus, ir jāpārbauda katru gadu, lai nodrošinātu, ka viņi joprojām ievēro nosacījumus un nav pārorientējušies uz parastās produkcijas ražošanu, izmantojot vienreizēju iekļaušanu bioloģisko ražotāju sarakstos.

Grozījums Nr. 15

1. PANTA 2. PUNKTS

11. panta 5. punkta 3.c apakšpunkts (jauns) (Regula (EEK) Nr. 2092/91)

No 2009. gada 1. janvāra visām iestādēm, kuras ir atbildīgas par to preču pārbaudi, kas ievestas no trešām valstīm, ir jābūt atzītām saskaņā ar šajā pantā paredzēto procedūru un jāatbilst standartā EN 45011 vai ISO 65 Guide noteiktajām specifikācijām.

Pamatojums

Tā kā speciālās zināšanas, kas nepieciešamas no trešām valstīm ievesto preču pārbaudē, ir atšķirīgas no tām, kas nepieciešamas vietējo preču pārbaudē, turpmāk inspekcijas iestādes, kuru galvenais birojs atrodas ES, arī ir jāpakļauj īpašai atzīšanas procedūrai, ja tās vēlas sertificēt no trešām valstīm ievestas preces. Uzmanība jāpievērš atbilstības nodrošināšanai standartam EN 45011 (ar ko nosaka vispārējās prasības produktu sertifikācijas iestādēm attiecībā uz kompetenci, uzticamību, neatkarību un objektivitāti).

Grozījumu iesniedza Mairead McGuinness

Grozījums Nr. 16

1. PANTA 2. PUNKTS

11. panta 5. punkta 3.d apakšpunkts (jauns) (Regula (EEK) Nr. 2092/91)

Trešo valstu inspekcijas iestāžu atzīšanas procedūrā ir jāiesaista kompetentās valsts iestādes, un tās var veikt minēto inspekcijas iestāžu izlases veida pārbaudes uz vietas, lai pilnībā nodrošinātu šīs regulas ievērošanu.

Grozījumu iesniedza María Isabel Salinas García

Grozījums Nr. 17

1. PANTA 2. PUNKTS

11. panta 6. punkta 1. daļa (Regula (EEK) Nr. 2092/91)

Sešu mēnešu laikā pēc tam, kad publicēts pirmais to kontroles organizāciju saraksts, kuras atzītas saskaņā ar 5. pantu, dalībvalsts kompetentā iestāde var pilnvarot importētājus šajā dalībvalstī laist tirgū ražojumus, kas importēti no trešām valstīm, kuras nav iekļautas 4. punktā minētajā sarakstā, ja importētājs nodrošina pietiekamus pierādījumus tam, ka ir izpildīti 3. punkta a) un b) apakšpunktā minētie nosacījumi. Ja šie nosacījumi vairs netiek izpildīti, pilnvaru nekavējoties anulē.

Sešu mēnešu laikā pēc tam, kad publicēts pirmais to kontroles organizāciju saraksts, kuras atzītas saskaņā ar 5. pantu, dalībvalsts inspekcijas iestāde vai organizācija var pilnvarot importētājus šajā dalībvalstī laist tirgū ražojumus, kas importēti no trešām valstīm, kuras nav iekļautas 4. punktā minētajā sarakstā, ja importētājs nodrošina pietiekamus pierādījumus tam, ka ir izpildīti 3. punkta a) un b) apakšpunktā minētie nosacījumi. Ja šie nosacījumi vairs netiek izpildīti, pilnvaru nekavējoties anulē.

Pamatojums

Inspekcijas iestādes ir struktūras, kas atbild par pārbaužu veikšanu un iespējamo pārkāpumu atklāšanu, un mēs uzskatām, ka tā ir šā likuma būtība. Tā pamatā ir kompetento iestāžu noteiktas pilnvaras.

Grozījums Nr. 18

1. PANTA 2. PUNKTS

11. panta 6. punkta 2. daļa (Regula (EEK) Nr. 2092/91)

Uz importēto ražojumu attiecas sertifikāts, ko izdevusi pilnvarojošās dalībvalsts kompetentā iestāde vai saskaņā ar 5. punktu atzītā kontroles organizācija, kura apstiprina, ka ražojums atbilst šajā punktā minētajiem nosacījumiem.

Uz importēto ražojumu attiecas sertifikāts, ko izdevusi pilnvarojošās dalībvalsts inspekcijas iestāde vai organizācija, vai saskaņā ar 5. punktu atzītā kontroles organizācija, kura apstiprina, ka ražojums atbilst šajā punktā minētajiem nosacījumiem.

Pamatojums

Inspekcijas iestādes ir struktūras, kas atbild par pārbaužu veikšanu un iespējamo pārkāpumu atklāšanu, un mēs uzskatām, ka tā ir šā likuma būtība. Tā pamatā ir kompetento iestāžu noteiktas pilnvaras.

Grozījums Nr. 19

1. PANTA 2. PUNKTS

11. panta 6. punkta 3. daļa (Regula (EEK) Nr. 2092/91)

Katra dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par katru atbilstoši šim punktam izsniegto atļauju, ieskaitot informāciju par ražošanas standartiem un attiecīgajiem kontroles pasākumiem.

Katra dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par katru atbilstoši šim punktam izsniegto atļauju, ieskaitot informāciju par ražošanas standartiem, importa apjomiem un attiecīgajiem kontroles pasākumiem. Dalībvalstis izmanto Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes koordinētu publisku Kopienas datu banku par ES importu.

Grozījums Nr. 20

1. PANTA 3.A PUNKTS (jauns)

I pielikuma A daļas 2.2. punkts (Regula (EEK) Nr. 2092/91)

 

3.a) Regulas (EEK) Nr. 2092/91 I pielikuma A daļas 2.2 punktu aizstāj ar šādu punktu:

 

„2.2. Citus II pielikumā minētos organiskos mēslošanas līdzekļus vai minerālmēslus izņēmuma kārtā var izmantot kā papildmēslojumu, nepārsniedzot daudzumu 30 kgN/ha, ja:

– augsekas periodā vietējās kultūras pienācīgu mēslošanu vai augsnes ielabošanu nevar nodrošināt ar iepriekšējā apakšpunkta a), b) un c) daļā paredzētajām metodēm;

– II pielikumā minētos produktus, kas attiecas uz kūtsmēsliem un/vai dzīvnieku ekskrementiem, var izmantot tikai tad, ja, kombinējot ar 2.1 punkta b) daļā minētajiem organiskiem mēsliem, tiek ievēroti šā pielikuma B daļas 7.1 punktā minētie ierobežojumi.”

Pamatojums

Atsevišķās dalībvalstīs ir atļauts izmantot dzīvnieku ekskrementus no tradicionālās lauksaimniecības līdz 170 kgN/ha. Tradicionālo atkritumu izmantošana par mēslošanas līdzekli pazemina bioloģiskās lauksaimniecības statusu. Tās arī rada konkurences izkropļojumus dalībvalstīs. Tādēļ kā pārejas risinājums jāparedz tradicionālā mēslojuma pieļaujamā daudzuma nepārprotams samazinājums, lai, stājoties spēkā jaunajai regulai par bioloģisko lauksaimniecību, pilnībā varētu atteikties no tradicionālā organiskā mēslojuma izmantošanas.

  • [1]  OV vēl nav publicēts.

PASKAIDROJUMS

Spēkā esošā Regula 91/2092 provizoriski paredz bioloģiskās lauksaimniecības produktu importa noteikumus. Komisija, grozot šo regulu saskaņā ar procedūru 2005/0279 (CNS), piedāvā vidējā termiņa noteikumus, kurus tā ilgtermiņa grib iekļaut piedāvātajā jaunajā Regulā (2005/0278 (CNS)) par bioloģiskajiem produktiem.

Ziņojumā piedāvātie grozījumi attiecībā uz spēkā esošo regulu jāizmanto, lai līdz jaunas regulas ieviešanai vāktu lietderīgus datus un priekšlikumus bioloģiskās lauksaimniecības veicināšanai trešās valstīs un nodrošinātu importa standartu ievērošanu.

Esošajā regulā iekļauts saraksts ar sešām trešām valstīm, kuru bioloģisko produktu ražošanas, sertificēšanas un tirdzniecības tiesību akti ir atzīti par līdzvērtīgiem ES regulai šajā jomā.

Tomēr 70 % gadījumu bioloģiski ražotie produkti arvien tiek tirgoti, pamatojoties uz ievešanas atļauju. Ievešanas atļaujas izsniedz dalībvalstu atbildīgās iestādes, taču pastāv gadījumi, kad procedūras atšķiras. Tās bieži vien nav importētājiem pārskatāmas un ir iespējams, ka dalībvalstīs piemēro atšķirīgus pārbaužu un sertificēšanas noteikumus.

Dalībvalstu noteikumi nav pietiekami vienoti, kā arī nepastāv kopēja datu bāze, kurā ietverta informācija par importētajiem daudzumiem, ražotājiem un importētājiem. Ievešanas atļaujas pagaidām ir derīgas vienam gadam un noteiktam kāda produkta daudzumam. Produktu noteikumu un apjoma ievērošanu amatpersonas pārbauda, pamatojoties tikai uz dokumentiem nevis veicot kontroles pārbaudes uz vietas. Tādēļ ievešanas atļauju izsniegšanas procedūru kritizē gan kā pārāk birokrātisku, gan kā neefektīvu. Neskatoties uz importēto preču stingro kontroli, acīmredzot, arī iepriekš ir bijuši krāpšanas gadījumi.

Eiropas Komisijas un valstu amatpersonu nozīme

Komisijas priekšlikums spēkā esošās regulas grozīšanai principā ir vērsts pareizajā virzienā. ES vajadzētu uzlabot procedūru importēto bioloģisko produktu atzīšanai, lai panāktu ES pārbaužu un sertificēšanas vienotību. Taču vēl ir apspriežams jautājums par to, kādus drošības pasākumus vajadzētu veikt, lai novērstu krāpšanu un kā Komisijai vajadzētu risināt milzīgo uzdevumu — kontroles iestāžu uzraudzību. Attiecībā uz kompetencēm, kas kopš 1991. gada izveidotas valstu iestādēs, amatpersonas vajadzētu arī turpmāk iesaistīt atzīšanas un pārbaudes procedūrās. Papildus tiem vajadzētu uzticēt pārraudzības un konsultāciju funkciju. Pamatojoties uz Komisijas datu bāzi, vajadzētu izveidot kopēju importa datu bāzi, tajā iekļaujot importētāju, ražotāju un kontroles organizāciju nosaukumus, kā arī importa apjomus. Šāda informācija par importu var būt noderīga, lai atpazītu un novērstu "dubulto sertificēšanu" un parasto preču ievešanu ar nepareizu marķējumu, kā arī nodrošinātu produktu izsekojamību.

Uz risku vērsta pārbaudes procedūra un skaidri noteikumi

Pašreizējā bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēma ir vērsta uz procesu. Tas nozīmē, ka kontroles procedūras importam no trešām valstīm ir pakļautas atšķirīgiem pamatnosacījumiem un daļēji arī atšķirīgai kārtībai salīdzinājumā ar vietējiem ražojumiem. Taču noteikti ir jānodrošina, ka bioloģiskajiem produktiem, kas nonāk tirgū ar Eiropas Savienībā atzītu bioloģisko marķējumu, ir bez izņēmuma jābūt ražotiem saskaņā ar Regulas (EEK) 2092/91 principiem un noteikumiem.

Ievedot bioloģiskos produktus no trešām valstīm, atbildīgajām valstu un Eiropas iestādēm jāņem vērā, ka tiesiskais regulējums valstīs, kurās ražoti minētie produkti, atšķiras no Eiropas Savienībā pieņemtā regulējuma. Trešo valstu lauksaimnieki strādā dažkārt atšķirīgās struktūrās, un dokumentācijas prasības nav tik stingras kā Eiropas Savienībā. Pārkāpumi saistībā ar produktiem var rasties arī ārpus ražotnes teritorijas, pārkraušanas vietās, ostās un pagaidu uzglabāšanas vietās. Saistībā ar pieaugošo pieprasījumu pēc bioloģiskiem produktiem ir raudies sava veida konkurence starp dažādām trešo valstu sertificēšanas iestādēm, kas, ņemot īpaši vērā attālumu no tiešā lietotāja, var izraisīt nepareizi izprastu kontroles elastīgumu.

Kontroles un pārbaužu efektivitātes nolūkā ir steidzami nepieciešama specifisko riska jautājumu analīze. Komisijai jāuzlabo akreditēto kontroles iestāžu pārbaudes, veicot kontroles iestāžu izlases pārbaudes identificētā riska jautājumu sakarā. Skaidrāk jānosaka kontroles noteikumi importam no trešām valstīm, un ES vienoti jāregulē sertificētāju atzīšana un akreditācija.

Jānodrošina arī pietiekama elastība, lai pielāgotos īpašiem apstākļiem trešās valstīs. Ņemot vērā to, ka trešo valstu importa sertificēšana un pārbaudes ir saistītas ar grūtībām, kas atšķiras no tām, kas rodas, sertificējot produktus vietējā tirgū, ziņojuma sagatavotājs ir par to, lai akreditācijas procedūru piemērotu visām kontroles iestādēm ar galveno mītni Eiropas Savienībā, kā arī ārpus tās, ja šīs organizācijas vēlas sertificēt produktus, kas importēti no trešām valstīm.

Importa noteikumi bioloģiskās lauksaimniecības produktiem var kļūt par paraugpraksi kvalificētai piekļuvei ES tirgum. Bioloģisko produktu gadījumā ES piedāvā trešo valstu ražotājiem un pārstrādātājiem augstvērtīgu noieta tirgu, tostarp labu cenu, ja tiek ievēroti skaidri noteikumi.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2092/91 par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un norādēm par to uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem

Atsauces

KOM(2005)0671 – C6-0033/2006 – 2005/0279(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

27.1.2006

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI
2.2.2006

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI
2.2.2006

INTA
2.2.2006

IMCO
2.2.2006

 

 

Atzinumu nav sniegusi
  Lēmuma datums

ENVI
30.1.2006

INTA
25.1.2006

IMCO
21.2.2006

 

 

Ciešāka sadarbība
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

-

 

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)
  Iecelšanas datums

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf
26.1.2006

 

Aizstātais(-ā/-ie/-ās) referents(-e/-i/-es)

-

 

Juridiskā pamata apstrīdēšana
  Datums, kad JURI komiteja sniedza atzinumu


/


Finansējuma grozījumi
  Datums, kad BUDG komiteja sniedza atzinumu

-

/

-

EP apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju – plenārsēdes lēmuma datums

-

EP apspriešanās ar Reģionu komiteju –plenārsēdes lēmuma datums

-

Izskatīšana komitejā

20.02.2006

24.4.2006

20.6..2006

12.7.2006

 

Pieņemšanas datums

12.7.2006

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

28

-

-

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Marie-Hélène Aubert, Katerina Batzeli, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Albert Jan Maat, Diamanto Manolakou, Mairead McGuinness, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

María del Pilar Ayuso González, Christa Klaß, Astrid Lulling, Jan Mulder

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

-

Iesniegšanas datums

19.7.2006

 

Piezīmes (informācija pieejama tikai vienā valodā)

-