SPRÁVA k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2092/91 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín

19.7.2006 - (KOM(2005)0671 – C6‑0033/2006 –2005/0279 (CNS)) - *

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Spravodajca: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Postup : 2005/0279(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0253/2006
Predkladané texty :
A6-0253/2006
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2092/91 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach
poľnohospodárskych výrobkov a potravín

(KOM (2005)0671 – C6‑0033/2006 –2005/0279 (CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie Rade (KOM (2005)0671)[1],

–   so zreteľom na článok 37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Parlamentom (C6‑0033/2006),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A6‑0253/2006),

1.  schvaľuje návrh Komisie v znení zmien a doplnení;

2.  vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúcim spôsobom zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods.  2 Zmluvy o ES;

3.  vyzýva Radu, aby informovala Parlament, ak má v úmysle odkloniť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada otvoriť zmierovacie konanie na základe spoločného vyhlásenia zo 4.  marca 1975, ak má Rada v úmysle odkloniť sa od textu schváleného Parlamentom;

5.  žiada Radu, aby opätovne konzultovala s Parlamentom, ak má v úmysle podstatným spôsobom zmeniť a doplniť návrh Komisie;

6.  poveruje svojho predsedu, aby pozíciu Parlamentu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený KomisiouPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 11 odsek 1 (Nariadenie (ES) č. 2092/91)

1. Výrobok dovážaný z tretej krajiny sa môže uviesť na trh Spoločenstva, označený ako ekologický, ak spĺňa pravidlá výroby uvedené v tomto nariadení.

1. Výrobok dovážaný z tretej krajiny, označený ako ekologický, sa môže uviesť na trh Spoločenstva, , ak vyhovuje týmto podmienkam: spĺňa pravidlá výroby uvedené v tomto nariadení a krajina pôvodu je jasne identifikovateľná pre dovozcov a spotrebiteľov a súlad s hore uvedenými podmienkami je možné skontrolovať a potvrdiť. Hospodárski aktéri v tretích krajinách, ktorí sa zúčastňujú v ktoromkoľvek štádiu na výrobe, spracúvaní a distribúcii predmetného výrobku, musia oboznámiť so svojou činnosťou príslušný orgán alebo kontrolný orgán podľa článku 9 za predpokladu, že tento orgán vykonáva kontroly v tretej krajine výroby, alebo kontrolnému orgánu uznávaným podľa odseku 5.

Na výrobok sa vzťahuje certifikát vydaný prílišnými kontrolnými orgánmi podľa článku 9. Certifikát potvrdzuje, že výrobok spĺňa podmienky ustanovené v tomto odseku.

Odôvodnenie

Ak sa v prípade týchto výrobkov nevyžaduje certifikácia, bude ich musieť sprevádzať doklad, v ktorom sa uvádza, že spĺňajú všetky pravidlá ustanovené v právnej úprave Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 11 odsek 2 (Nariadenie (ES) č. 2092/91)

2. Prevádzkovateľ tretej krajiny, ktorý si želá uviesť svoje výrobky označené ako ekologické na trh Spoločenstva podľa odseku 1, predloží svoje činnosti akémukoľvek kontrolnému úradu alebo kontrolnému orgánu uvedenému v článku 9 za predpokladu, že takýto dotknutý orgán alebo úrad vykonáva kontroly v tretej krajine výroby, alebo kontrolnému orgánu schválenému v súlade s odsekom 5 tohto článku.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Umožnenie priameho prístupu na trh v prípade dovážaných výrobkov bez toho, aby sa vyžadovalo osvedčenie, ktoré potvrdzuje, že ide o ekologický výrobok, neposkytne spotrebiteľom rovnaké záruky ako v prípade ekologických výrobkov pochádzajúcich z EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 11 odsek 3 bod a) (Nariadenie (ES) č. 2092/91)

a) výrobok bol vyrobený v súlade s výrobnými normami zhodnými s normami uplatňovaným na ekologickú výrobu v Spoločenstve, alebo v súlade s medzinárodne uznávanými normami uvedenými v usmerneniach Codex Alimentarius.

a) výrobok bol vyrobený v súlade s výrobnými normami zhodnými s normami uplatňovaným na ekologickú výrobu v Spoločenstve;

Odôvodnenie

Codex alimentarius ustanovuje všeobecné usmernenia vo výrobe ekologických výrobkov a vôbec sa nezmieňuje o prísnych výrobných požiadavkách podľa nariadenia 2092/91, ktoré musia dodržiavať všetci výrobcovia ekologických výrobkov v Spoločenstve. Výrobcovia v Spoločenstve budú preto v procese výroby oveľa viac znevýhodnení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 11 odsek 3 bod b) (Nariadenie (ES) č. 2092/91)

b) Výrobca sa podrobil kontrolným mechanizmom, ktoré sú rovnocenné s mechanizmami systému kontrol Spoločenstva, alebo ktoré sú v súlade s usmerneniami Codex Alimentarius;

b) Výrobca sa podrobil kontrolným mechanizmom, ktoré sú rovnocenné s mechanizmami systému kontrol Spoločenstva;

Odôvodnenie

Codex alimentarius ustanovuje všeobecné usmernenia na výrobu ekologických výrobkov a vôbec sa nezmieňuje o prísnych výrobných opatreniach v rámci nariadenia 2092/91, ktoré musia dodržiavať všetci výrobcovia ekologických výrobkov v Spoločenstve. Výrobcovia Spoločenstva budú preto v procese výroby oveľa viac znevýhodnení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 11 odsek 3 bod d) (Nariadenie (ES) č. 2092/91)

d) Na výrobok sa vzťahuje certifikát vydaný príslušnými orgánmi alebo kontrolnými orgánmi tretej krajiny uznávanými v súlade s odsekom 4, alebo kontrolným orgánom uznávaným v súlade s odsekom 5, v ktorom sa potvrdzuje, že daný výrobok vyhovuje podmienkam, stanoveným v tomto odseku.

d) Na výrobok sa vzťahuje certifikát vydaný kontrolnými orgánmi alebo orgánmi tretej krajiny uznávanými v súlade s odsekom 4, alebo kontrolným orgánom uznávaným v súlade s odsekom 5, ktorý potvrdzuje, že daný výrobok vyhovuje podmienkam stanoveným v tomto odseku. Komisia podľa postupu uvedeného v článku 14 ods. 2 upresní charakteristiky kontrolného certifikátu a stanoví pravidlá jeho použitia skôr, než nový dovozný systém nadobudne účinnosť. Tento certifikát je vydaný len pre tú zásielku, ktorú sprevádza a na ktorú odkazuje.

Odôvodnenie

Certifikát sprevádzajúci dovezený tovar nemôže byť podobný tomu, ktorý je uvedený v nariadení 1788/2001 ako „doklad o kontrole“, pretože povoleniam na dovoz skôr či neskôr skončí platnosť. To znamená, že súčasný certifikát sa bude musieť pozmeniť a pravidlá upravujúce jeho používanie sa budú musieť ustanoviť pred tým, než začne fungovať nový dovozný systém (v zásade do 1. januára 2007).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 11 odsek 3 bod (d a) (nový) (Nariadenie (ES) č. 2092/91)

 

(da) Kontrolné orgány tretej krajiny, ktoré sú schválené v súlade s odsekom 4 alebo ktoré sú uznávané v súlade s odsekom 5, spĺňajú európsku normu EN 45011 týkajúcu sa všeobecných kritérií pre orgány vykonávajúce certifikáciu výrobkov (ISO 65) a v súlade s touto normou sú akreditované pred 1. januárom 2009 akýmkoľvek akreditačným orgánom, ktorý podpísal viacstrannú dohodu o uznávaní.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie toho, aby výrobky pochádzajúce z tretích krajín podliehali kontrolnému systému rovnocennému so systémom Spoločenstva, musia kontrolné orgány v tretích krajinách spĺňať normu EN 45011 (alebo musia byť akreditované v súlade s ňou). Na zabezpečenie akreditácie je potrebné poskytnúť primeraný čas.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 11 odsek 4 pododsek 1 (Nariadenie (ES) č. 2092/91)

Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 14 ods. 2 uzná tretie krajiny, ktorých výrobné normy a kontrolné mechanizmy sú rovnocenné s tými, ktoré sa uplatňujú v Spoločenstve, alebo ktoré sú v súlade s medzinárodne uznávanými štandardmi, uvedenými v usmerneniach Codex Alimentarius a uverejní zoznam týchto krajín.

Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 14 ods. 2 uzná tretie krajiny, ktorých výrobné normy a kontrolné mechanizmy sú rovnocenné s tými, ktoré sa uplatňujú v Spoločenstve, a uverejní zoznam týchto krajín. Je nevyhnutné pravidelne kontrolovať tento uverejnený zoznam a overovať údaje prostredníctvom pravidelných kontrol, ktoré sa týkajú výrobných zariadení, noriem a súvisiacich dokumentov a vykonávajú sa priamo na mieste.

Odôvodnenie

Codex alimentarius ustanovuje všeobecné usmernenia na výrobu ekologických výrobkov a vôbec sa nezmieňuje o prísnych výrobných opatreniach v rámci nariadenia 2092/91, ktoré musia dodržiavať všetci výrobcovia ekologických výrobkov v Spoločenstve. Výrobcovia v Spoločenstve budú preto v procese výroby oveľa viac znevýhodnení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

ČLÁNOK 1 BOD 2
Článok 11 odsek 4 pododsek 2a (nový) (nariadenie (ES) č. 2092/91)

 

Komisia predloží do 1. 1. 2009 návrh opatrení technickej pomoci EÚ pri zavádzaní zákonných rámcových podmienok a systémov kontroly ekologického poľnohospodárstva v tretích krajinách.

Odôvodnenie

Komisia by sa mala každopádne priamo na mieste uistiť, podľa možností prostredníctvom miestnych odborníkov, o dodržiavaní rovnocenných výrobných noriem.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 11 odsek 4 pododsek 2a (nový) (Nariadenie (ES) č. 2092/91)

 

Komisia oboznámi tretie krajiny so svojimi nariadeniami týkajúcimi sa ekologickej výroby, ako aj s požiadavkami uplatňovaných kontrolných postupov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 11 odsek 4 pododsek 2a (nový) (Nariadenie (ES) č. 2092/91)

 

Uznávanie tretích krajín Komisiou, na ktoré sa odkazuje v prvom odseku, musí prebiehať na základe reciprocity: príslušná tretia krajina musí rovnako umožniť, aby ekologické výrobky z EÚ mohli byť umiestňované na jej trh.

Odôvodnenie

Európski prevádzkovatelia, ktorí podliehajú veľmi prísnym normám, by mohli byť vystavení nespravodlivej súťaži. V prípade prijatia medzinárodných ekologických noriem pre dovážané výrobky je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa európske normy prijali mimo EÚ, najmä v USA a Japonsku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 11 odsek 5 pododsek 1 (Nariadenie (ES) č. 2092/91)

Pre výrobky dovážané z tretej krajiny, ktorá nie je uznaná podľa odseku 4, a kde prevádzkovateľ nepredložil svoje činnosti kontrolnému úradu alebo kontrolnému orgánu uvedenému v článku 9, Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 14 ods. 2 uzná kontrolné orgány oprávnené vykonávať kontroly a vydávať certifikáty v takejto tretej krajine na účely odseku 2 alebo 3 tohto článku a uverejní zoznam týchto kontrolných orgánov.

Pre výrobky dovážané z tretej krajiny, ktorá nie je uznaná podľa odseku 4, a v prípade, že prevádzkovateľ nepredložil svoje činnosti kontrolnému úradu alebo kontrolnému orgánu uvedenému v článku 9, Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 14 ods. 2 uzná kontrolné orgány oprávnené vykonávať kontroly a vydávať certifikáty v takejto tretej krajine na účely odseku 2 alebo 3 tohto článku a vypracuje a uverejní zoznam týchto kontrolných orgánov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

ČLÁNOK 1 BOD 2
Článok 11 odsek 5 pododsek 3 (nariadenie (ES) č. 2092/91)

Pri skúmaní žiadostí o uznanie Komisia vyzve kontrolný orgán, aby poskytol všetky potrebné informácie. Komisia môže taktiež poveriť odborníkov úlohou preskúmať na mieste pravidlá výroby a kontrolné činnosti vykonávané v takejto tretej krajiny dotknutým kontrolným orgánom.

Pri skúmaní žiadostí o uznanie Komisia vyzve kontrolný orgán, aby poskytol všetky potrebné informácie. Komisia môže taktiež poveriť odborníkov úlohou preskúmať na mieste pravidlá výroby a kontrolné činnosti vykonávané v takejto tretej krajiny dotknutým kontrolným orgánom. Komisia preverí akékoľvek náznaky nezrovnalostí v súvislosti s kontrolným orgánom uznávaným na základe tohto postupu. Ak už kontrolný orgán podmienky uznania podľa tohto nariadenia nespĺňa, vyškrtne sa so zoznamu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

ČLÁNOK 1 BOD 2
Článok 11 odsek 5 pododsek 3a (nový) (nariadenie (ES) č. 2092/91)

 

Komisia vypracuje do 1. 1. 2009 správu pre Európsky parlament a Radu o špecifických zdrojoch rizika v súvislosti s dovozom z tretích krajín, ktoré si v záujme predchádzania akýmkoľvek nezrovnalostiam vyžadujú osobitnú pozornosť a kontroly. Komisia navyše predloží návrh vzdelávania a/alebo podpory miestnych certifikačných pracovníkov a inšpektorov v tretích krajinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 11 odsek 5 pododsek 3b (nový) (Nariadenie (ES) č. 2092/91)

 

S cieľom potvrdiť, že prevádzkovatelia z tretích krajín vyrábajúci ekologické výrobky na export do EÚ naďalej spĺňajú podmienky výroby ekologických výrobkov, sa každoročne prehodnocuje zoznam týchto prevádzkovateľov.

Odôvodnenie

Zoznam prevádzkovateľov vyrábajúcich ekologické výrobky by sa mal každoročne kontrolovať s cieľom zabezpečiť, aby títo prevádzkovatelia naďalej spĺňali príslušné podmienky a nestali sa konvenčnými výrobcami, ktorí zneužívajú svoje definitívne zaradenie do zoznamu ekologických výrobcov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

ČLÁNOK 1 BOD 2
Článok 11 odsek 5 pododsek 3c (nový) (nariadenie (ES) č. 2092/91)

 

S účinnosťou od 1. januára 2009 budú všetky orgány, ktoré sú zodpovedné za kontrolu dovozu z tretích krajín, uznávané v súlade s postupom uvedeným v tomto odseku a musia spĺňať charakteristiky stanovené v norme EN 45011 alebo v ISO usmernení 65.

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že kontroly dovozu z tretích krajín si vyžadujú iné kapacity ako tuzemské kontroly, v budúcnosti musia aj kontrolné orgány s hlavným sídlom na území EÚ podliehať osobitnému postupu uznávania, ak chcú vykonávať certifikáciu dovozu z tretích krajín. Mala by sa venovať pozornosť tomu, že je potrebné spĺňať normu EN 45011 (ktorá ustanovuje všeobecné požiadavky týkajúce sa orgánov vykonávajúcich certifikáciu výrobkov, pokiaľ ide o právomoci, spoľahlivosť, nezávislosť a nestrannosť).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 11 odsek 5 pododsek 3 d (nový) (Nariadenie (ES) č. 2092/91)

 

Príslušné vnútroštátne orgány by mali byť zapojené do postupu uznávania kontrolných orgánov tretích krajín, pričom priamo na mieste smú vykonávať náhodné kontroly týchto kontrolných orgánov s cieľom zabezpečiť úplný súlad s týmto nariadením.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 11 odsek 6 pododsek 1 (Nariadenie (ES) č. 2092/91)

Príslušný úrad členského štátu môže na obdobie končiace šesť mesiacov po uverejnení prvého zoznamu kontrolných orgánov uznaných podľa odseku 5 povoliť dovozcom v takomto členskom štáte uviesť na trh výrobky dovezené z tretích krajín, ktoré nie sú zahrnuté do zoznamu uvedeného v odseku 4 za predpokladu, že dovozca poskytne postačujúci dôkaz potvrdzujúci, že podmienky uvedené v odseku 3 písm. a) a b) tohto článku, sú splnené. Ak sa tieto podmienky nebudú ďalej plniť, povolenie sa okamžite odoberie.

Kontrolný úrad alebo orgán členského štátu môže na obdobie končiace šesť mesiacov po uverejnení prvého zoznamu kontrolných orgánov uznaných podľa odseku 5 povoliť dovozcom v takomto členskom štáte uviesť na trh výrobky dovezené z tretích krajín, ktoré nie sú zahrnuté do zoznamu uvedeného v odseku 4 za predpokladu, že dovozca poskytne postačujúci dôkaz potvrdzujúci, že podmienky uvedené v odseku 3 písm. a) a b) tohto článku, sú splnené. Ak sa tieto podmienky nebudú ďalej plniť, povolenie sa okamžite odoberie.

Odôvodnenie

Kontrolné orgány predstavujú subjekty, ktoré sú zodpovedné za vykonávanie kontrol a zisťovanie nezrovnalostí, čo je podľa nášho názoru zmysel a účel pravidla. Predpokladom toho je splnomocnenie udelené príslušnými orgánmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 11 odsek 6 pododsek 2 (Nariadenie (ES) č. 2092/91)

Na dovážaný výrobok sa vzťahuje certifikát vydaný príslušným úradom povoľujúceho členského štátu alebo kontrolným orgánom, uznaným v súlade s odsekom 5, v ktorom sa potvrdzuje, že výrobok spĺňa podmienky uvedené v tomto odseku.

Na dovážaný výrobok sa vzťahuje certifikát vydaný kontrolným úradom alebo orgánom povoľujúceho členského štátu alebo kontrolným orgánom uznaným v súlade s odsekom 5, v ktorom sa potvrdzuje, že výrobok spĺňa podmienky uvedené v tomto odseku.

Odôvodnenie

Kontrolné orgány predstavujú subjekty, ktoré sú zodpovedné za vykonávanie kontrol a zisťovanie nezrovnalostí, čo je podľa nášho názoru zmysel pravidla. Predpokladom toho je splnomocnenie udelené príslušnými orgánmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 11 odsek 6 pododsek 3 (Nariadenie (ES) č. 2092/91)

Každý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení udelenom na základe tohto odseku, vrátane informácií o výrobných normách a konkrétnych kontrolných mechanizmoch.

Každý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení udelenom na základe tohto odseku vrátane informácií o výrobných normách, dovozných množstvách a konkrétnych kontrolných mechanizmoch. Členské štáty prevádzkujú verejnú databázu Spoločenstva pre dovoz do EÚ, ktorú koordinuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

ČLÁNOK 1 BOD 3A (nový)

Príloha I časť A bod 2.2 (Nariadenie (ES) č. 2092/91)

 

(3a) Príloha I časť A bod 2.2 nariadenia (EHS) č. 2092/91 sa nahrádza takto:

 

„2.2. Ostatné organické alebo minerálne hnojivá uvedené v prílohe II sa môžu použiť vo výnimočných prípadoch

ako doplnok až do množstva 30 kgN/ha, pokiaľ:

— nie je možné zabezpečiť adekvátnu výživu miestne upravených plodín pri ich striedaní alebo úpravu pôdy metódami uvedenými v písmenách a), b) a c) predchádzajúceho pododseku,

— výrobky uvedené v prílohe II týkajúcej sa hnoja a (alebo) živočíšnych výkalov sa môžu používať len vtedy, ak v kombinácii s dobytčím hnojom podľa bodu 2 ods. 1 písm. b) spĺňajú obmedzenia uvedené v časti B bod 7.1 tejto prílohy.

Odôvodnenie

Niektoré členské štáty dovoľujú používanie živočíšnych výkalov z klasického poľnohospodárstva až do množstva 170 kgN/ha. Používanie bežného odpadu ako hnojiva poškodzuje dôveryhodnosť ekologického poľnohospodárstva. Takisto dochádza k deformácii hospodárskej súťaže medzi členskými štátmi. Preto je nevyhnutné zaviesť zreteľné zníženie množstva povoleného bežného hnojiva ako prechodné riešenie, aby bolo možné úplne prestať s používaním bežných organických hnojív, len čo nadobudne účinnosť nová smernica o ekologickom poľnohospodárstve.

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Pravidlá upravujúce dovoz výrobkov ekologického poľnohospodárstva, ktoré sú stanovené v platnom nariadení 2092/91, sú len prechodného charakteru. Prostredníctvom zmeny a doplnenia tohto nariadenia v rámci postupu 2005/0279(CNS) navrhuje Komisia pravidlá v strednodobom horizonte, ktoré sa z dlhodobého hľadiska stanú súčasťou nového nariadenia (2005/0278 (CNS)) o ekologických výrobkoch.

Zmeny a doplnenia platného nariadenia, ktoré sa navrhujú v tejto správe, by mali prispieť k tomu, aby sa v čase pred zavedením nového nariadenia zbierali potrebné údaje a návrhy na podporu ekologického poľnohospodárstva v tretích krajinách a na zabezpečenie držiavania noriem v oblasti dovozu.

Platné nariadenie obsahuje zoznam tretích krajín, ktorých právna úprava týkajúca sa pestovania, certifikácie a predaja ekologických výrobkov bola uznaná za rovnocennú s nariadením EÚ.

70 % dovozov ekologických výrobkov je však naďalej realizovaných na základe dovozných licencií. Dovozné licencie vydávajú príslušné orgány členských štátov a dané postupy sa v niektorých prípadoch líšia. Pre dovozcov je takáto situácia často neprehľadná a môžu nastať prípady rozdielneho výkladu ustanovení upravujúcich inšpekcie a certifikáciu, ktoré sa uplatňujú v jednotlivých členských štátoch.

Ustanovenia platné v jednotlivých členských štátoch nie sú dostatočne zosúladené a nedostatky existujú aj v súvislosti so spoločnou databázou obsahujúcou údaje o dovážaných množstvách, ako aj údaje o výrobcoch a dovozcoch. Vývozné licencie v súčasnosti platia jeden rok a vzťahujú sa na určité množstvo príslušného výrobku. Dodržiavanie výrobných podmienok a množstiev kontrolujú orgány výlučne na základe dokumentácie a nie prostredníctvom náhodných skúšok priamo na mieste. Postup vydávania dovozných licencií sa preto právom kritizuje ako byrokratický na strane jednej a neúčinný na strane druhej. Niet pochybností o tom, že sa v minulosti opakovane vyskytli prípady podvodov napriek tomu, že existuje relatívne vysoká miera kontroly dovážaného tovaru.

Úloha Európskej komisie a vnútroštátnych orgánov

Návrh Komisie na zmenu a doplnenie platného nariadenia je v zásade krok správnym smerom. EÚ by mala sprísniť postup uznávania dovezených ekologických výrobkov s cieľom dosiahnuť na celoeurópskej úrovni jednotnosť pri kontrolách a certifikácii. Zostáva však nejasné, ako by sa malo preventívne zabrániť podvodom a akým spôsobom chce Komisia vyriešiť náročnú úlohu, pokiaľ ide o dohľad nad kontrolnými orgánmi. Vzhľadom na právomoci, ktoré boli rozvinuté v rámci vnútroštátnych orgánov od roku 1991, by mali byť tieto orgány naďalej zapojené do postupu uznávania a kontroly. Mali by byť poverené úlohami v oblasti dohľadu a poradenstva. Na základe existujúcej databázy Komisie je potrebné vytvoriť databázu Spoločenstva týkajúcu sa dovozov, ktorá by obsahovala údaje o menách dovozcov a výrobcov, názvoch kontrolných orgánov, ako aj údaje o dovážaných množstvách. Prehľad dovozov by mohol napomôcť pri odhaľovaní prípadov „dvojitej certifikácie“ a dovozu bežného tovaru s falošným certifikátom, ako aj pri zabránení takýmto praktikám a zabezpečení spätnej sledovateľnosti výrobkov.

Kontrolné postupy zamerané na jednotlivé riziká a jasné pravidlá

Existujúci systém kontroly ekologického poľnohospodárstva je orientovaný na proces. Znamená to tiež, že postup kontroly dovozov z tretích krajín podlieha iným rámcovým podmienkam a čiastočne aj inak prebieha ako postup vzťahujúci sa na domácu výrobu. Bezpodmienečne je však potrebné zabezpečiť, aby sa pri výrobe ekologických produktov s označením „Bio“ platným v celej EÚ, ktoré sú umiestňované na trh, bez výnimky dodržiavali zásady a ustanovenia nariadenia (EHS) 2092/91.

Pri dovoze ekologických výrobkov z tretích krajín musia príslušné vnútroštátne a európske orgány zohľadniť, že zákonné rámcové podmienky v krajinách výroby sa odchyľujú od rámcových podmienok platných v EÚ. V tretích krajinách pracujú poľnohospodári čiastočne v iných štruktúrach a povinnosť viesť dokumentáciu nie je v mnohých tretích krajinách taká výrazná ako v EÚ. Nezrovnalosti môžu existovať mimo oblasti výroby na prekladiskách, v prístavoch a medziskladoch. Okrem toho sú v dôsledku zvyšujúceho sa dopytu po biologických výrobkoch jednotlivé orgány v tretích krajinách, ktoré sú oprávnené vydávať certifikáty, vystavené určitému konkurenčnému tlaku, ktorý môže vzhľadom na vzdialenosť ku konečnému spotrebiteľovi vyústiť do nesprávne pochopenej pružnosti pri vykonávaní kontrol.

Existuje preto naliehavá potreba analýzy špecifických rizikových bodov, aby sa kontroly a inšpekcie stali účinnejšími. Komisia musí zlepšiť dohľad nad akreditovaných kontrolórmi tým, že vykonáva náhodné kontroly kontrolórov na určených rizikových miestach. Pravidlá kontroly dovozu z tretích štátov sa musia jasnejšie formulovať, pričom EÚ musí stanoviť jednotné pravidlá týkajúce sa uznávania a akreditácie orgánov oprávnených na vydávanie certifikátov.

Je potrebné zabezpečiť dostatočnú mieru pružnosti v záujme prispôsobenia pravidiel osobitným pomerom v tretích krajinách. Keďže certifikácia a inšpekcia dovozov z tretích krajín spôsobuje aj iné ťažkosti, ako len ťažkosti s certifikáciou výrobkov v rámci vnútorného trhu, spravodajca navrhuje, aby sa kontrolné orgány s hlavným sídlom v EÚ, ako aj orgány sídliace mimo EÚ museli podrobiť schvaľovaciemu konaniu, ak majú záujem o vydávanie certifikátov vzťahujúcich sa na dovozy z tretích krajín.

Pravidlá týkajúce sa dovozu výrobkov ekologického poľnohospodárstva by mohli slúžiť ako model kvalifikovaného prístupu na trh EÚ. V prípade ekologických výrobkov ponúka EÚ výrobcom a ďalším spracovateľom z tretích krajín kvalitný trh s dobrými cenami, na ktorom môžu predávať svoje výrobky za predpokladu, že dodržiavajú jasné podmienky.

POSTUP

Názov

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2092/91 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín

Referenčné čísla

KOM(2005)0671 – C6-0033/2006 – 2005/0279(CNS)

Dátum konzultácie s EP

27.1.2006

Gestorský výbor
  dátum oznámenia na schôdzi

AGRI
2.2.2006

Výbory požiadané o stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

ENVI
2.2.2006

INTA
2.2.2006

IMCO
2.2.2006

 

 

Bez predloženia stanoviska
  dátum rozhodnutia

ENVI
30.1.2006

INTA
25.1.2006

IMCO
21.2.2006

 

 

Rozšírená spolupráca
  dátum oznámenia na schôdzi

-

 

 

 

 

Spravodajca
  dátum menovania

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf
26.1.2006

 

Predchádzajúci spravodajca

-

 

Námietky voči právnemu základu
  dátum stanoviska JURI


/


Zmena výšky finančných prostriedkov
  dátum stanoviska BUDG

-

/

-

Konzultácia s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom – dátum rozhodnutia na schôdzi

-

Konzultácia s Výborom regiónov – dátum rozhodnutia n schôdzi

-

Prerokovanie vo výbore

20.2.2006

24.4.2006

20.6.2006

12.7.2006

 

Dátum prijatia

12.7.2006

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

-

-

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marie-Hélène Aubert, Katerina Batzeli, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Albert Jan Maat, Diamanto Manolakou, Mairead McGuinness, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

María del Pilar Ayuso González, Christa Klaß, Astrid Lulling, Jan Mulder

Náhradníci (čl. 178 ods.2) prítomní na záverečnom hlasovaní

-

Dátum predloženia

19.7.2006

 

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

-